Miljö Kommenterad dagordning miljörådet 4-5 december

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B34D

Kommenterad dagordning

rådet

2008-11-20

Miljödepartementet

Internationella enheten

Dnr M2008/4391/I

Kammarkansliet
EU-nämnden
Miljö- och jordbruksutskottet

Rådets möte (miljöministrarna) den 4-5 december 2008

Kommenterad dagordning

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

Preliminär A-punktslista har ännu ej inkommit.

3. Lagstiftningspaketet för klimat och energi
– Lägesrapport från ordförandeskapet

Avsikten med behandlingen i rådet

Ordförandeskapet rapporterar om läget i förhandlingarna

Bakgrund

I januari 2008 presenterade kommissionen det åtgärdspaket som följer upp och omsätter klimat- och energiuppgörelsen vid vårtoppmötet 2007.

Såväl medlemsstater som Europaparlamentet står under stark politisk press att nå en förstaläsningsöverenskommelser om paketets delar innan Europaparlamentet upplöses i maj 2009 och kommissionen byts ut. För svenskt vidkommande är det med hänsyn till de internationella klimatförhandlingarna och Köpenhamnsmötet i december 2009 (under det svenska ordförandeskapet) särskilt viktigt att en uppgörelse nås om klimat- och energipaketet, inte minst för att EU ska visa på handlingskraft.

Den 3 mars 2008, den 5 juni 2008 och 20-21 oktober 2008 hölls policydebatter i miljörådet där ministrarna ställde sig bakom en ambitiös tidsplan samt angav ståndpunkter i ett antal nyckelfrågor. Därefter har rådsarbetsgruppen (miljö) och Coreper I fortsatt behandlingen av ansvarsfördelningsbeslutet, översynen av utsläppshandeln och direktivet om koldioxidlagring. Inledande triloger med Europaparlamentet har ägt rum under november månad.

Vid miljörådsmötet den 4-5 december kommer en statusrapport att presenteras av ordförandeskapet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige ska verka för att EU:s klimat- och energipaket och övriga aktuella klimatrelaterade rättsakter antas så snabbt som möjligt utan att deras miljömässiga integritet urvattnas. Sverige ska verka för att främja möjligheterna att nå en uppgörelse med Europaparlamentet så att en förstaläsningsöverenskommelse möjliggörs. Sverige ska därför verka för att rådet snarast enas om en realistisk förhandlingsposition med beaktande av Europaparlamentets synpunkter och att rådet därefter genomför överläggningar med Europaparlamentet.

Klimat- och energipaketet har behandlats i EU-nämnden ett flertal gånger. De delar som hör till Miljödepartementets ansvarsområde behandlade senast den 17 oktober 2008.

Se bilaga 2.

4. Förordning om koldioxidkrav för nya personbilar
– Lägesrapport från ordförandeskapet
Avsikten med behandlingen vid rådet
Vid rådsmötet förväntas ORDF ge en lägesrapport från trilogen med EP om CO2-krav för nya personbilar.
Bakgrund
Den 19 december 2007 lämnade KOM sitt förslag till hur målet på 130 g koldioxid/km i genomsnitt till 2012 ska uppnås.

Den 10 juni 2008 enades FR och DE om flera centrala punkter rörande KOM:s förslag. ORDF har i slutet av september lagt fram ett kompromisspaket som i viktiga delar bygger på denna överenskommelse. Förslaget har diskuterats i rådets arbetsgrupp och i Coreper. Frågan togs även upp som en övrig fråga vid miljörådsmötet den 20 oktober 2008 efter särskild begäran av NL. ITRE och ENVI röstade om förslaget i september, delvis med mycket olika utfall.
Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen stödjer ORDF:s förslag till att införa en s.k. superkredit för bilar med extremt låga utsläpp, ett minskningstak för nischtillverkare och en rabatt för s.k. eko-innovation, ny teknik som inte omfattas av EU:s regelverk och som syftar till att minska utsläppen från bilar. Därtill verkar regeringen för att alternativbränslebilar, etanol- och biogasbilar, ska få en rabatt på koldioxidkravet.

Regeringen är också öppen för ORDF:s förslag om en viss infasning över tid av koldioxidkravet, men med så höga procentsiffror som möjligt, och under förutsättning att en koldioxidrabatt för alternativbränslebilar införs.

Med anledning av ORDF:s förslag till infasning av koldioxidkravet har regeringen två alternativa handlingslinjer när det gäller nivån på sanktionsavgiften. Den ena innebär att regeringen ska stödja KOM:s ursprungliga förslag till infasning av sanktionsavgiften, om det inte blir någon infasning av koldioxidkravet. Den andra innebär att regeringen ska verka för högre sanktionsavgifter inledningsvis än ORDF:s förslag, om det blir en infasning av koldioxidkravet. Vidare är regeringen emot EP:s föreslag att avgiftsintäkterna ska öronmärkas till särskilda ändamål.

Slutligen driver regeringen på för att det långsiktiga målet till 2020 preliminärt sätts till högst 95 g/km, och att revideringen sker så tidigt som möjligt.

Se bilaga 3.

5. Meddelandet om avskogning
– Rådslutsatser

Avsikten med behandlingen i rådet

Antagande av rådslutsatser.

Bakgrund

För närvarande finns ingen reglering av utsläppen från avskogning i utvecklingsländerna eller någon mekanism som ger incitament att minska den. Handlingsplanen från det trettonde partsmötet under klimatkonventionen på Bali 2007 slår fast att frågan om hur avskogningen kan hejdas ingår som en viktig byggsten i förhandlingarna om ett klimatavtal post 2012.

Avskogning motsvarar ca 20 % av de globala koldioxidutsläppen. Det är därför mycket viktigt att vidta åtgärder för att minska avskogningen som främst sker i tropikerna.

EU-kommissionens meddelande om avskogning från oktober är en grund för de rådsslustaster som ska antas och utgöra EUs mandat på området avskogning inför COP 14 i Poznan.

Kommissionen föreslår att målet ska vara att minska avskogningen med 50 % till 2020 och till noll 2030. Vidare föreslår man att EU lägger fram förslag om inrättandet av en ny mekanism, Global Forest Carbon Mechanism, som ska kunna generera betydande finansiering för att minska avskogning och skoglig degradering samt att man på sikt accepterar avskogningskrediter i EUETS.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar Kommissionens meddelande och ett ökat fokus på avskogningsfrågor. Sverige ska verka för att rådslutsatserna om avskogning bygger vidare på de av EU tidigare antagna EU dokument med bäring på frågan samt att de annonserar EUs vilja att förbättra befintliga och vid behov utveckla nya verktyg för att reducera avskogningen. Alla finansiella alternativ behöver emellertid bedömas med avseende på bl.a. genomförbarhet, effektivitet, rättvisa, omfattning och hållbarhet. Sverige anser att ytterligare analys behövs av för- och nackdelar med fondlösningar såväl som marknadsbaserade lösningar samt granskning och utvärdering av befintliga finansiella mekanismer. Sverige motsätter sig därför att tydligt stödja Kommissionens förslag vad gäller inrättandet av en ny mekanism, att tydligt och tidsbestämt peka ut hur krediter skulle kunna användas för att nå åtaganden eller i EUs handelssystem. Sverige bör således verka för att rådslutsatserna inte låser fast EU kring hur incitamenten för minskad avskogning ska skapas.
För Sverige är det också viktigt att rådsslutsastaerna utformas så att lokal- och ursprungsbefolkningars medverkan stöds och deras grundläggande rättigheter säkerställs. Likaså bör hänsyn tas till den biologiska mångfalden och övriga ekosystemtjänster. Ett fattigdomsperspektiv behövs också.

Se bilaga 4.

6. En ny miljökonvention för Kvicksilver
– Rådslutsatser

Avsikten med behandlingen i rådet

UNEP:s styrelse (Governing Council, GC) bör vid sitt 25:e möte i februari 2009, enligt EU:s uppfattning, fatta beslut om att inrätta en Intergovernmental Negotiating Committee (INC) för att förhandla fram en nytt, fristående och bindande instrument (LBI) om kvicksilver. ORDF avsikt är nå beslut om rådslutsatser om en ny miljökonvention för kvicksilver.

Bakgrund

UNEP:s styrelse (Governing Council, GC) bör vid sitt 25:e möte i februari 2009, enligt EU:s uppfattning, fatta beslut om att inrätta en Intergovernmental Negotiating Committee (INC) för att förhandla fram en nytt, fristående och bindande instrument (LBI) om kvicksilver.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige är tillfreds med hur slutsatserna kommit att utformas, både att de tydliggör att konventionen ska ha bredast möjliga omfattning men även att konventionen ska ha en öppning för möjlig reglering av andra ämnen. Slutsatserna ger erforderlig flexibilitet till GC utan att försvaga EU:s position.

Sverige ser miljörådets möte som ett lämpligt tillfälle för EU:s miljöministrar att förbereda sig inför de svåra förhandlingarna vid GC genom att utbyta idéer om förhandlingsstrategi och möjliga eftergifter.

Rådslutsatser inför partsmötet behandlades har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Se bilaga 5.

7. Genetiskt modifierade organismer
– Rådslutsatser

Avsikten med behandlingen i rådet

Att anta rådsslutsatser.

Bakgrund

Ordförandelandet Frankrike har föreslagit rådsslutsatser om GMO. Förslaget tar upp förstärkning av riskbedömning av GMO, medlemsländernas engagemang i riskbedömningen, tröskelvärde för GMO i utsäde, etablering av socioekonomiska kriterier för bedömning av GMO och GMO i särskilt känsliga områden. Förslaget är fortfarande under förhandling i rådsarbetsgruppen. Oenigheten mellan medlemsländerna är mycket stor.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att nuvarande regelverk på området ställer långtgående miljö- och hälsokrav och att det är i tillämpningen av regelverket som lösningar på problem måste sökas.

Regeringen ska verka för en uppgörelse om socio-ekonomiska kriterier som utesluter att en process sätts igång för att ta fram kriterier och för tillämpningen av dem. Regeringen anser att socio-ekonomiska kriterier enbart ska tillämpas inom de nuvarande reglerna på GMO-området från fall till fall och underlagt de restriktioner som ges av den övriga gemensamma lagstiftning och internationella åtaganden på handelsområdet.

Frågan behandlades i EU-nämnden den 17 oktober 2008

Se bilaga 6.

8. (ev.) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
– Riktlinjedebatt / Inforamtion från ordförandeskapet
(Offentlig överläggning enligt artikel 8.1 c i rådets arbetsordning)

Avsikten med behandlingen i rådet

[Ordförandeskapet avser rapportera om läget i förhandlingarna.]

Bakgrund

IPPC-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) trädde i kraft den 30 oktober år 1996. Kommissionen har i februari 2008 presenterat ett förslag till ombearbetning av IPPC-direktivet och samtidigt föreslagit att IPPC direktivet slås ihop med sex andra sektorsdirektiv som rör bl.a. stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning och flyktiga organiska föreningar.

Förslag till svensk ståndpunkt

Generellt är regeringen positiv till kommissionens ambition att stärka tillämpningen av principen om bästa tillgängliga teknik i IPPC-direktivet. Regeringen är även positivt inställd till att tillämpningsområdet vidgas och att kraven skärps på stora förbränningsanläggningar. När det gäller hur målet ska uppnås, dvs.

hur principen om bästa tillgängliga teknik ska stärkas, anser regeringen att utformningen av förslaget kan förbättras.

Förslaget till direktiv har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Överläggning har skett i Miljö- och jordbruksutskottet den 16 oktober 2008.

Se bilaga 7.

9. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik
– Riktlinjedebatt
– Antagande av rådets slutsatser

Avsikten med behandlingen i rådet

Anta rådsslutsatser samt debattera fyra frågor.

Bakgrund

Kommissionen presenterade den 16 juli 2008 ett meddelande om en handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion och hållbar näringspolitik. Kommissionens handlingsplan presenterar en rad initiativ som syftar till att förbättra produkters energi- och miljöprestanda och öka efterfrågan för dessa typer av produkter. Handlingsplanen och de presenterade initiativen fokuserar på tre områden:

Smartare konsumtion och bättre produkter
Resurssnål produktion
Globala marknader

Ordförandeskapet planerar även att antagandet av rådsslutsatser ska föregås av en debatt utifrån fyra frågor. De handlar om föreslagna åtgärder i handlingsplanen, systemet för miljömärkning, hållbara livsstilar och beteenden samt klimatmärkning.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar i stort kommissionens handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion och hållbar näringspolitik. Hållbar konsumtion och produktion är av avgörande betydelse för att uppnå hållbar utveckling och minska klimatförändringar. Se bilagd rådspromemoria för regeringens svar på frågorna i debatten.

Rådsslutsatser om handlingsplanen behandlades i EU-nämnden den 17 oktober 2008 inför miljörådet 20-21 oktober.

Se bilaga 8.

10. Övriga frågor

a) Meddelande från kommissionen om nedmontering av fartyg
- Föredragning av kommissionen

Kommissionens meddelande om nedmontering av fartyg presenterades 19 november 2008. Kommissionen föreslår framför allt tre mål för EU:s arbete: a) tillräcklig tillsyn och vägledning av befintligt regelverk som rör nedmontering av fartyg b) effektiv och skyndsamt införande av den nya konventionen i gemenskapens lagstiftning c)utvärdera behov och möjligheter för att komplettera den nya konventionen för att motverka negativ påverkan från fartyg som inte täcks av den nya konventionen. Regeringen välkomnar meddelandet, nedmontering av fartyg är viktig ur miljö- och hälsosynpunkt och.

b) (ev.) Grönbok om hantering av biologiskt avfall i Europeiska unionen
- Föredragning av kommissionen

Något dokument finns inte ännu. Kommissionen har aviserat att de ska anta grönboken den 3 december. I EG-direktivet om deponering av avfall finns särskilda krav på att minska mängden biologiskt avfall som deponeras. Som en följd av detta har Kommissionen vid ett flertal tillfällen, bl.a.

i samband med den tematiska strategin om förebyggande och återvinning av avfall, uppmärksammat behovet av riktlinjer för omhändertagandet av biologiskt avfall. Kommissionen har därför anlitat en konsult för att presentera ett underlag till riktlinjer för omhändertagande av biologiskt avfall till en grönbok från Kommissionen. Grönboken kommer att sändas på konsultation till alla intresserade.

c) Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Mot en EU-strategi för invaderande arter
- Föredragning av kommissionen

Meddelandet har inte kommit.

d) Meddelande från kommissionen om EU och Arktis
- Information från kommissionen

Meddelandet, som kommer upp i Europeiska rådet i december, är ett första steg för EU att arbeta mer koordinerat med arktiska frågor. Miljö- och klimatförändringar, stöd till ursprungsbefolkningen, forskning, olja och gas, fiske, transport samt frågan om framtida styre av Arktis är frågor som tas upp. Regeringen välkomnar meddelandet. EUs politik påverkar Arktis, och de arktiska perspektiven bör därför beaktas i EUs politik. Meddelandet tar på ett bra sätt upp behovet av att stärka internationell reglering, bland annat för marint skyddade områden. Däremot kunde meddelandet vara starkare om kemikalier och skydd av landområden. Även om meddelandet tar upp klimatförändringen, är det i vissa delar snarare som möjlighet än hot. Det finns ingen tidtabell för de olika föreslagna åtgärderna, varför det är oklart hur Kommissionen kommer att följa upp dem under det svenska ordförandeskapet i EU. Kommissionen kommer att ansöka om observatörsstatus i Arktiska rådet.

e) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om upprätthållandet av gemenskapens miljölagstiftning
- Information från kommissionen

Meddelandet beskriver hur Kommissionens tidigare meddelande
om A Europe of Results - Applying EU Law avses bli tillämpat på miljöområdet. Genom en kombination av åtgärder bedömer Kommissionen att implementeringen av EG-rätt på miljöområdet
ska bli bättre. Följande åtgärder bedöms som särskilt viktiga:
rättsligt arbete inriktat på att undvika överträdelser, att agera i enlighet med allmänhetens värderingar, snabbt och kraftfullt agerande mot de grövsta överträdelserna, en ökad dialog med parlamentet samt ökad öppenhet och dialog med allmänhet och intressenter. Regeringen är positiva till meddelandet. En grundläggande förutsättning för
gemenskapens miljöpolitik är att medlemsstaterna fullgör sina åtaganden. Att kommissionen agerar för att förbättra implementeringen av miljörätten är ur detta perspektiv bra.

f) Avfall: minskad efterfrågan på återvunna material
- Begäran från den irländska delegationen

Det finns inget dokument för denna dagordningspunkt.

Bilagor (51)