PM till EUnämnden

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21E315

PM till Riksdagen
Fi2009/4229

2009-07-26

Finansdepartementet

Budgetavdelningen
EU-budgetenheten

EU-nämnden

Inför Ekofinrådet den 10 juli 2009
Rådets första läsning av EU:s budget för 2010
EU:s budgetprocess

Kommissionen (KOM) fattade beslut om sitt budgetförslag för 2010 den 29 april i år.
Förslaget har behandlats av rådets budgetkommitté som har nått en uppgörelse med enhällighet. Uppgörelsen behandlas av Coreper den 2 juli.
Ekofin genomför sin första läsning av kommissionens budgetförslag den 10 juli. I samband med Ekofinmötet sker ett förlikningsmöte med Europaparlamentet.
Den 22 oktober genomför Europaparlamentet (EP) sin första läsning av rådets förslag.
Ekofinrådet genomför sin andra läsning av budgetförslaget den 19 november
EP genomför sin andra läsning av budgeten den 17 december och fastställer därmed budgeten för 2010.
KOM:s preliminära budgetutkast för 2010
Kommissionen (KOM) beslutade den 29 april om sitt preliminära förslag till budget (PDB) för 2010. Utkastet presenterades vid Ekofinrådet den 5 maj. Enligt KOM inriktas 2010 års budget framför allt på att bidra till att åstadkomma en ekonomisk återhämtning. Budgetmedlen ska huvudsakligen användas för åtgärder som främjar tillväxt och sysselsättning.

KOM:s förslag innebär en ökning av åtagandeanslagen med totalt 2 106 miljoner euro till 138 564 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning på 1,5% jämfört med budgeten för 2009. Åtagandenivån motsvarar 1,18% av medlemsstaternas samlade BNI, vilket är oförändrat jämfört med budgeten för 2009. Betalningsanslagen föreslås öka med 5,3% till totalt 122 322 miljoner jämfört med budgeten för 2009. Betalningsnivån motsvarar 1,04% av medlemsstaternas samlade BNI, vilket kan jämföras med 1,00% för budgeten 2009.

KOM:s budgetförslag ligger inom de utgiftsramar som rådet, EP och KOM fastställt i den fleråriga budgetramen för 2007-2013. Taket för åtaganden i budgetramen för 2010 uppgår till 1,19% av medlemsstaternas BNI och betalningarna uppgår till 1,14% av medlemsstaternas BNI.

De huvudsakliga orsakerna till ökningen av såväl åtaganden som betalningar kan hänföras till ökade utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Den främsta förklaringen till ökningarna inom jordbruksområdet är att marknadsåtgärderna och direktstöden ökar på grund av att de nya medlemsstaterna (EU12) stegvis fasas in i direktstödssystemet samt att lägre priser på jordbruksprodukter innebär högre kostnader för offentlig lagring och exportsubventioner. Dessutom minskar de s.k. öronmärkta inkomsterna, vilket kompenseras med ökade anslagsmedel 2010.

Sammanhållningspolitiken ökar i enlighet med den profil på åtagandenivån som beslutats i den fleråriga budgetramen 2007-2013.

Medlemsstaterna befinner sig nu mitt i programperioden och strukturfonderna har kommit igång på allvar vilket ökar betalningarna.

Budgeten ska, i enlighet med överenskommelsen mellan rådet, EP och KOM den 2 april 2009, ökas med ytterligare 2 miljarder euro 2010 för att finansiera resterande del av den ekonomiska återhämtningsplanen. Dessa medel är ännu inte inlagda i budgetförslaget utan finansieringen av dessa ökningar avses beslutas i samband med 2010 års budgetförfarande.
Rådets kompromiss i Budgetkommittén
Kompromissförslaget som utarbetats i rådets budgetkommitté, och som ska behandlas i Coreper II den 2 juli, innebär en minskning gentemot KOM:s förslag med 613 miljoner euro för åtaganden och 1 795 miljoner euro för betalningarna.

Förändringarna i relation till KOM:s förslag ser översiktligt ut på följande sätt:

Rubrik 1a: Åtagandena dras ned med 100 miljoner euro och betalningarna med 408 miljoner euro. Åtagandena minskas i huvudsak på administrativa anslag inom de operativa programmen. Betalningarna dras ner på ett stort antal anslagsposter inom flertalet politikområden och program.

Rubrik 1b: Betalningarna dras ned med 293 miljoner euro på social- och regionalfonden.

Rubrik 2: Åtagandena dras ned med 363 miljoner euro och betalningarna med 491 miljoner euro. Neddragningar har i huvudsak gjorts inom marknadsstödet samt anslaget för godkännande av tidigare års räkenskaper.

Rubrik 3a: Åtaganden minskar med 6 miljoner euro och betalningarna med 28 miljoner euro.

Rubrik 3b: Åtagandena minskar med 15 miljoner euro och betalningarna 26 miljoner euro.

Rubrik 4: Åtagandena minskar med 89 miljoner euro. Betalningarna minskar med 508 miljoner euro.

Rubrik 5: Åtagandena och betalningarna dras ned med 40 miljoner euro i huvudsak för att rådet anser att det finns potential att effektivisera institutionernas verksamhet samt att den nominella ökningstakten bör vara i nivå med den förväntade inflationstakten.

Kommissionens förslag 2010
Minskningar i rådets kompromissförslag jämfört med KOM förslag

Rubrik
(miljoner euro)
Åtaganden
% jfr 09
Betalningar
% jfr 09
Åtagande
Betalningar
1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning
12 769

-7,3%

10 982

-1,1%

-100
-408
1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning
49 382

+2,0%
36 382

-4,1%

-293
2. Bevarande och förvaltning av naturresurser

59 004

+4,0%

58 075

+6,2%
-363
-491
3a. Frihet, säkerhet och rättvisa
980

+13,5%
720

+16,6%
-6
-28
3b. Medborgarskap
649
-2,0%
640
-7,4%

-15
-26
4. EU som global partner
7 921
-2,3%
7 665
-7,9%
-89
-508
5. Administration
7 852
+2,1%
7 858
+2,1%
-40
-40
6. Kompensationer
0
-100%
0
-100%

Totalt
138 664
+1,5%
122 322
+5,3%
-613

-1 795
Budgetramen
139 489

134 155