RIF, radspm - organiserad brottslighet, dp. 13

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E1FF

Rådspromemoria

2015-09-28

Justitiedepartementet

Polisenheten

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8–9 oktober 2015

Dagordningspunkt 13

Rubrik:

Kampen mot organiserad brottslighet:

genomförande av EU:s prioriteringar

kriminella motorcykelgäng

Dokument:

Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Förslag till rådslutsatser om inrättande av den s.k. Policycykeln för EU:s arbete mot allvarlig och organiserad internationell brottslighet behandlades inför rådet den 8-9 november 2010.

  • Förslag till rådsslutsatser om fastställande av EU:s prioriteringar i kampen mot grov och organiserad brottslighet 2014–2017 behandlades inför rådet den 6-7 juni 2013.

Bakgrund (inkl. syftet med behandlingen i rådet)

För att stärka EU:s arbete mot i första hand grov och organiserad brottslighet beslutade rådet den 8-9 november 2010 att inrätta en flerårig s.k. Policycykel. Policycykeln är ett system för EU-länderna att på ett mer strukturerat sätt än tidigare planera, prioritera och följa upp arbetet för att bekämpa brottslighet. Policycykeln kan ses som ett flöde som tar sin början i de hotbildsrapporter som tas fram av Europol för att beskriva den gemensamma hotbilden från grov och organiserad brottslighet i EU. Med hotbilden som grund beslutar rådet om EU:s prioriteringar. Dessa prioriteringar bryts sedan ned i en mer detaljerad planering av gemensamma operativa planer och åtgärder. Insatserna genomförs av medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter med stöd från Europol. Under Policycykelns förlopp sker kontinuerliga utvärderingar av modellen och uppnådda resultat i syfte att vidareutveckla arbetet. När cykeln når sitt slut påbörjas en ny. Den första Policycykeln löpte över två år, 2012–13. Den andra, som numera spänner över 4 år, påbörjades 1 januari 2014.

Vid rådsmötet förväntas ordförandeskapet informera om vad som nyligen gjorts i samarbetet, inklusive planeringen av en övergripande utvärdering av arbetet inom ramen för Policycykeln.

Därutöver kommer Belgien att presentera idéer som syftar till att förstärka arbetet mot kriminella motorcykelgäng i alla delar av Policycykeln.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Inget beslut ska fattas. Policycykeln baseras på rådsslutsatser och saknar rättslig grund i fördragen.

Svensk ståndpunkt

Sverige ställer sig positivt till arbetet med Policycykeln. Den innebär att arbetet får en överskådlig och tydlig struktur, vilket bl.a. underlättar uppföljning.

Sverige ställer sig också bakom att man nu initierar en övergripande utvärdering av det arbete som genomförts sedan Policycykeln inleddes.

Avseende den särskilda frågan om kriminella motorcykelgäng stödjer Sverige att man inom ramen för Policycykeln vidareutvecklar arbetet

mot motorcykelgäng.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet har inte behandlat frågan.

Förslaget

-

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

-

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget förväntas inte få några ekonomiska konsekvenser som inte kan hanteras inom befintliga anslagsramar.

Övrigt

-