RIF, RådsPM AMF, dp14b

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26B

Rådspromemoria

2019-05-23

Justitiedepartementet

Enheten för migrations- och asylpolitik

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 6–7 juni 2019

Dagordningspunkt 14(b)

Rubrik: (Ev.) Förslag till en ny flerårig budgetram, förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden

Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare dokument: Faktapromemoria 2017/18:FPM146, kommissionens förslag KOM(2018)471.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Den 5 oktober.

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: Skriftlig information till socialförsäkringsutskottet inför RIF-rådet den 11–12 oktober 2018, överläggning i socialförsäkringsutskottet den 25 oktober 2018.

Bakgrund

Kommissionen presenterade den 12 juni 2018 ett förslag till förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden som en del av EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021–2027. Det övergripande syftet med förslaget är att bidra till en effektivare hantering av migrationsströmmarna inom EU i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik.

Asyl- och migrationsfonden föreslås reglera EU-finansieringen inom de områden som i nuvarande fleråriga budgetram omfattas av asyl-,

migrations- och integrationsfonden, dvs förstärka och utveckla den gemensamma europeiska asylsystemet, stödja laglig migration och integration av tredjelandsmedborgare, samt motverka irreguljär migration och främja återvändande.

Budgeten för asyl- och migrationsfonden föreslås uppgå till 10,415 miljarder euro (i löpande priser) för hela budgetperioden (2021–2027), vilket skulle innebära en ökning med cirka 50 procent jämfört med den nuvarande asyl-, migrations- och integrationsfonden. 60 procent av fondens totala budget fördelas genom särskilda fördelningsnycklar till medlemsstaternas nationella program. Resterande 40 procent förvaltas av kommissionen och reserveras för särskilda åtgärder med högt mervärde för EU, transnationella unionsinsatser, nödbistånd, vidarebosättning och omfördelning, samt europeiska migrationsnätverket.

Under våren har förslaget förhandlats vid fem tillfällen i rådsarbetsgrupp och flera läsningar av förslaget har slutförts. Sverige har drivit ett flertal frågor som beaktats i ordförandeskapets kompromissförslag, bl.a. att antagande av genomförandeakter ska ske i enlighet med det granskande förfarandet, att fondens integrationsrelaterade mål nu också föreslås omfattas av driftstödet samt en väsentlig förenkling och förbättring av en av de föreslagna indikatorerna på integrationsområdet. Vidare har Sverige såväl i arbetsgruppen och i andra fora påpekat att den totala utgiftsnivån och andra finansiella aspekter för programmet ska diskuteras i den horisontella MFF-gruppen. Den centrala MFF-förhandlingen har därmed inte föregripits. Sverige är på det stora hela nöjd med förhandlingsresultatet.

Avsikten med behandlingen på RIF-rådet 6–7 juni är att nå en överenskommelse om partiell allmän inriktning. Nästa steg är trilogförhandlingar med Europaparlamentet som inleds tidigast under hösten 2019.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden för förslaget är artiklarna 78(2), 79(2) och 79(4) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, FEUF. Förslaget antas enligt det ordinarie beslutsförfarandet vilket kräver enighet med Europaparlamentet. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

2 (4)

Svensk ståndpunkt

Regeringens vägledande prioritering i förhandlingen om nästa fleråriga budgetram är en väsentligt minskad EU-budget när Storbritannien lämnar och en stabiliserad svensk EU-avgift. För ytterligare svenska ståndpunkter gällande förslaget till flerårig budgetram för EU 2021-2027 se faktapromemoria 2017/18:FPM99.

Regeringen välkomnar förslaget till en förordning om inrättande av en asyl- och migrationsfond. Fondens syfte är att bidra till en effektivare hantering av migrationsströmmar inom EU och stödja den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Fonden bedöms därför ha ett europeiskt mervärde. Därtill stödjer fonden åtgärder, t.ex. vidarebosättning och omplacering av skyddsbehövande, samt frivillig återvandring och återintegrering, som är prioriterade av den svenska regeringen. Fonden premierar vidare de medlemsstater som visar solidaritet inom migrationspolitiken och regeringen bedömer därför att fonden inom ramen för regeringens budgetrestriktiva hållning, bör prioriteras i förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram. För att uppnå regeringens vägledande prioritering om en minskad EU-budget när Storbritannien lämnar avser regeringen dock ifrågasätta storleksordningen på den ökning av finansieringen till AMF som föreslagits av kommissionen.

Regeringen kan efter förhandlingarna ställa sig bakom den partiella allmänna inriktningen, under förutsättning att det slutliga textförslaget inte avviker i större utsträckning från kompromisstexten.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)).

Förslaget

Vid det aktuella rådsmötet förväntas en partiell allmän inriktning uppnås. Utestående delar av förslaget, t.ex. beloppsnivåer, fördelningskriterier och förslaget om en dedikerad komponent för finansiering av migrationshantering i den externa dimensionen kommer därefter att diskuteras vidare i den horisontella MFF-gruppen.

3 (4)

För information om innehållet i förordningsförslaget, se faktapromemoria 2017/18:FPM146.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Ingen påverkan på svenska regler förutses utöver de författningsändringar som krävs för att etablera en ansvarig myndighet för förvaltningen av fonden.

Ekonomiska konsekvenser

Budgeten för asyl- och migrationsfonden föreslås uppgå till 10,415 miljarder euro (i löpande priser) för hela budgetperioden (2021–2027). Detta innebär en ökning med cirka 50 procent jämfört med den nuvarande asyl-, migrations- och integrationsfonden. Det innebär drygt 4 miljarder kronor i utgifter för statsbudgeten som belastar UO27 EU avgiften.

I och med kommissionens förslag att 60 procent av fondens resurser ska hanteras genom nationella program i medlemsstaterna i s.k. delad förvaltning kan medlemsstaterna behöva öka sin kapacitet att hantera detta. Utgångspunkten är att eventuell ökad medfinansiering ska hanteras inom befintliga ramar.

Övrigt

AMF: Asyl- och migrationsfonden.

AMIF: Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

MFF – EU:s fleråriga budgetramverk (Multiannual Financial Framework).

4 (4)