RIF_Radspm_ebevisning_dp10

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA447

Rådspromemoria

2019-02-25

Justitiedepartementet

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7–8 mars 2019

Dagordningspunkt 10

Rubrik: Direktiv om utseende av representant inom EU för utlämnande av e-bevisning

=Allmän inriktning Dokument: 6284/19 (bifogas)

Tidigare rådsdokument: 12115/2018, 9418/2018 KOM (2018) 226 och Fakta-PM (2017/18:FPM88)

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 1 juni 2018 och 5 oktober 2018.

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: överläggning med justitieutskottet den 24 maj 2018 samt information den 31 maj 2018 och 4 oktober 2018. Överläggning i konstitutionsutskottet den 22 november 2018.

Bakgrund

Kommissionen presenterade den 17 april 2018 förslag till förordning och direktiv om e-bevisning.

Förordningen introducerar en European Production Order och European Preservation Order, dvs. en order att lämna ut respektive spara redan lagrad information. Såväl sociala medieföretag som Facebook och Google som företag som erbjuder rena it-infrastrukturtjänster som t.ex. IP-adresser och domännamn, omfattas. En order får skickas direkt till en leverantör i en

annan medlemsstat och behöver inte, som i dag, gå via myndigheterna i den andra medlemsstaten. Allmän inriktning avseende förordningen beslutades vid rådsmöte i december 2018.

Genom direktivet införs ett krav på att nämnda tjänsteleverantörer utser en juridisk representant som ska vara placerad i ett EU-land, en s.k. Legal Representative. Den juridiska representanten ska ta emot ordrar om att spara eller lämna ut elektroniska uppgifter, samt se till att myndigheternas beslut och ordrar efterlevs och verkställs. Direktivet syftar främst till att förenkla samarbetet och gäller alla tjänsteleverantörer som erbjuder sina tjänster inom EU, oavsett storlek och vare sig de är etablerade inom unionen eller inte. Medlemsstaterna kommer på så sätt alltid att veta vart en order om utlämnande eller bevarande av uppgifter ska skickas. Vidare innebär det att europeiska myndigheter kan rikta sig direkt även till t.ex. amerikanska företag som erbjuder sina tjänster i EU. I dag behöver våra myndigheter ofta begära hjälp av myndigheter i t.ex. USA vilket kan vara mycket tidsödande. Förhandlingarna i rådet beträffande direktivet har just avslutats och vid kommande ministermöte väntas beslut fattas om allmän inriktning.

Vid rådsmötet den 7–8 mars väntas ministrarna fatta beslut om allmän inriktning avseende förslaget till direktiv.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Det föreslagna direktivet grundar sig på artiklarna 53 och 62 i EUF- fördraget. Enligt dessa artiklar får direktiv utfärdas som syftar till att samordna medlemsstaternas bestämmelser i lagar och andra författningar om inledande och utövande av förvärvsverksamhet som egenföretagare.

Beslut fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, artikel 294 i EUF-fördraget. Förfarandet innebär att både rådets och Europaparlamentets godkännande krävs för att förslaget till förordning ska antas. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet

Svensk ståndpunkt

En effektiv och ändamålsenlig tillämpning av i synnerhet förordningen om e-bevisning förutsätter en ordning som förenklar samarbetet mellan medlemsstaterna och berörda tjänsteleverantörer. Direktivet är en viktig del i detta och kommer att förenkla samarbetet. Samtidigt är det av vikt att ett sådant regelverk värnar de mindre tjänsteleverantörernas intressen. Genom de ändringar som nu har gjorts har förslaget fått en utformning

2 (4)

som i tillräckligt hög grad tar hänsyn till deras intressen. Regeringen är därför i huvudsak nöjd med resultatet av förhandlingarna och kan ställa sig bakom en allmän inriktning om förslaget till direktiv.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentets inställning till förslaget är ännu oklart.

Förslaget

I faktapromemoria 2017/18:FPM88 ges en beskrivning av förslaget till direktiv om utseende av representant inom EU för utlämnande av e- bevisning.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Direktivet behöver införlivas i svensk rätt i sin helhet för att vara tillämpligt och kommer således också kräva förändringar i svensk lagstiftning. Det kommer bl.a. att krävas angivande av behöriga svenska myndigheter och införande av ett sanktionssystem för de leverantörer som inte lever upp till sina skyldigheter enligt direktivet.

Ekonomiska konsekvenser

Regeringen bedömer att direktivet inte kommer att ha någon effekt på EU:s budget. De slutliga finansiella effekterna av förslaget bedöms inte heller påverka statsbudgeten. Eventuella budgetära konsekvenser kommer att finansieras inom befintliga ramar.

Övrigt

European Production order: Ett bindande beslut av en myndighet i en medlemsstat, som ålägger en tjänsteleverantör som erbjuder sina tjänster inom EU och är etablerad eller representerad (genom en juridisk representant) i en annan medlemsstat att lämna ut elektronisk bevisning.

European Preservation order: Ett bindande beslut av en myndighet i en medlemsstat, som ålägger en tjänsteleverantör som erbjuder sina tjänster inom EU och är etablerad eller representerad (genom en juridisk representant) i en annan medlemsstat att bevara elektronisk bevisning i avvaktan på en begäran om att uppgifterna ska lämnas ut.

3 (4)

Legal Representative: En fysisk eller juridisk person som av en tjänsteleverantör i skrift har fått mandat att i den leverantörens ställe motta sådana ordrar som förordningen avser och se till att myndigheternas beslut och ordrar efterlevs och verkställs (se artikel 2.1 i direktivet).

4 (4)