TTE - Energi, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0652

Kommenterad dagordning rådet

2019-11-25

Infrastrukturdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Rådets möte (energiministrarna) den 4 december 2019

Kommenterad dagordning

13.Smart sektorsintegrering: Främjande av ren energi Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Riktlinjedebatt

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

Förslagets innehåll:

Sektorsintegrering syftar på sammankoppling av energibärare som till exempel el, gas eller vatten. Det syftar också på koppling mellan användning och produktion av exempelvis el. Syftet är att effektivisera energisystemet och göra det mer flexibelt. För att vägleda diskussionen har det finska ordförandeskapet inför TT(E) frågat medlemsstaterna vilken roll EU bör ha för att möjliggöra sektorsintegrering och vilka hinder som finns för ökad sektorsintegration.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen avser lyfta fram svenska exempel som fjärrvärme och satsningen på utsläppsfri stålproduktion med el och vätgas som positiva exempel på sektorsintegrering. Regeringen menar att sektorsintegrering ska vara marknadsdriven och att den åstadkoms när aktörer reagerar på styrmedel som styr bort från fossila bränslen. Då skapas genom innovation och lokala

lösningar konkurrenskraft och arbetstillfällen, samtidigt som utsläppen minskar och energianvändningen effektiviseras.

Regeringen anser att EU främjar sektorsintegrering bäst genom stabila ramvillkor som bindande övergripande mål och generella styrmedel utan detaljreglering av lösningarna. Regeringen anser också att sektorsintegrering med ökad elektrifiering lyfter betydelsen av att EU värnar välfungerande och sammanlänkade elmarknader.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

---

Fortsatt behandling av ärendet:

Ingen förväntad.

Faktapromemoria:

---

14.Den nya kommissionens energipolitiska prioriteringar Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussion

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

Förslagets innehåll:

Det finska ordförandeskapet har inbjudit till diskussion om kommissionens kommande prioriteringar inom energiområdet, baserat på kommissionens ordförande Ursula von der Leyens sändebrev till energikommissionär Kadri Simson. Brevet är ämnesmässigt brett och tar även upp områden som hanteras av andra rådskonstellationer än TT(E).

2 (5)

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att EU behöver en sammanhållen politik för jobb, konkurrenskraft och innovation samtidigt som alla medlemsstater når nettonollutsläpp senast 2050. På sikt bör kostnaden för utsläpp från fossila bränslen öka och utgöra incitament för till exempel energieffektivisering och omställning av värmesektorn. Under kommande lagstiftningscykel behövs högre bindande mål för förnybar energi och fortsatta riktade insatser för långsiktiga utmaningar - till exempel forskning, integrerad och välfungerande elmarknad, elektrifiering av transportsektorn och industrin samt avancerade biodrivmedel. Regeringen anser att utfasningen av till exempel fossil gas och olja bidrar till ökad försörjningstrygghet genom diversifiering av tillförseln, och att en rättvis omställning ska vara kostnadseffektiv och understödja innovation och lokala lösningar i hela EU.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

---

Fortsatt behandling av ärendet:

Ännu inte känt.

Faktapromemoria:

---

15. Nationella energi- och klimatplaner

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussion

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

Förslagets innehåll:

Medlemsstaterna har i enlighet med kravet i styrningsförordningen för Energiunionen lämnat in sina utkast på nationella energi- och klimatplaner

3 (5)

innehållande bland annat nationella bidrag till förnybart och energieffektivisering.

Under sommaren presenterade kommissionen sina landspecifika rekommendationer till medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i styrningsförordningen. Kommissionen presenterade även ett meddelande med en utvärdering av den sammanlagda ambitionsnivån för hela EU för att se hur EU ligger till gentemot EU-målen.

Efter att flera medlemsstater har indikerat ökad ambition jämfört med vad de ursprungligen angav i sina utkast till nationella energi- och klimatplaner, bjuder ordförandeskapet in kommissionen att göra en informell bedömning av återstående ambitionsgap gentemot EU-målen.

Medlemsstaterna uppmanas att kommentera färdigställandet av sina nationella energi- och klimatplaner. Detta med fokus på ytterligare framsteg som medlemsstaterna kan informera om.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar den iterativa processen mellan medlemsstaterna och kommissionen och kan bekräfta Sveriges nationella bidrag om 65 % förnybart till EU-målet i enlighet med kommissionens rekommendation.

Regeringen kan upprepa sitt nationella mål om 50% effektivare energianvändning som sitt bidrag till EU-målet samt även lyfta goda svenska exempel i energiomställningen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

De nationella energi- och klimatplanerna behandlades i NU och EUN inför rådsmötet den 24 september. Den 14 november hölls även en överläggning i NU om övergripande principer för Sveriges nationella energi- och klimatplan.

Fortsatt behandling av ärendet:

Enligt styrningsförordningen ska medlemsstaterna lämna in sina slutliga energi- och klimatplaner till 31 december 2019.

4 (5)

Faktapromemoria:

---

16. Övriga frågor

a)Trepartssamtalen om gas och vinterprognosen för en tryggad gasförsörjning

Kommissionen väntas under denna dagordningspunkt informera från trepartssamtalen mellan kommissionen, Ryssland och Ukraina avseende gastransitering via Ukraina.

b) Rapportering från konferensen om SET-planen

Ordförandeskapet förväntas under denna dagordningspunkt informera från mötet den 13-15 november i Helsingfors.

c)Den senaste utvecklingen i fråga om yttre förbindelser på energiområdet

TTE-rådet (energi) har traditionellt en stående punkt på dagordningen där läget i olika löpande internationella energidialoger rapporteras. I dessa dialoger företräds EU vanligen av ordförandeskapet och kommissionen, som här förväntas rapportera om nyligen genomförda och kommande internationella möten.

d) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

Det inkommande kroatiska ordförandeskapet kommer under denna punkt att lämna information om sina prioriteringar för det kommande halvåret.

5 (5)