TTE - Telekom, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0653

Kommenterad dagordning rådet

2019-11-25

Infrastrukturdepartementet

Rådets möte (transport, telekommunikationer och energi) den 3 december 2019

Kommenterad dagordning

Lagstiftande verksamhet

9.Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation (ePrivacy)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Lägesrapport.

Ansvarigt statsråd: Infrastrukturminister Anders Ygeman

Förslagets innehåll: Inom ramen för den digitala inre marknaden presenterade kommissionen i januari 2017 ett förslag till ny förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i elektronisk kommunikation. Syftet är att garantera en starkare integritet i elektronisk kommunikation och samtidigt öppna upp för nya affärsmöjligheter genom bearbetning av data samt att utvidga reglernas räckvidd till en bredare krets leverantörer av elektronisk kommunikation.

Grundregeln, liksom tidigare, är att all elektronisk kommunikation ska vara konfidentiell. Ingrepp i och avlyssning-, inspelning-, skanningsamt lagring av till exempel textmeddelanden, e-post eller röstsamtal ska som huvudregel även fortsättningsvis vara otillåtet utan medgivande från användaren. I den föreslagna förordningen anges dock, liksom tidigare, även de fall då behandling av kommunikationsuppgifter undantagsvis är

tillåten och när den förutsätter samtycke från användaren. Det ges, liksom i dagens dataskyddsdirektiv, möjligheter att genom annan lagstiftning avvika från dessa regler, t.ex. lagstiftningsåtgärder som avser lagring av data för brottsbekämpande ändamål.

Bestämmelsen om skydd av terminalutrustning (från till exempel så kallade webbkakor) avses förenklas. Nya regler föreslås göra det möjligt för användare att ha större kontroll över sina tekniska inställningar, som på ett enkelt sätt ger möjlighet att godta eller blockera spårning med hjälp av webbkakor och andra kännetecken, om det finns risk för den personliga integriteten.

Förslaget förbjuder som utgångspunkt oönskad elektronisk kommunikation oavsett form, t.ex. via e-post, SMS och i princip även telefonsamtal om användarna inte har gett sitt samtycke. Medlemsstaterna får dock välja en lösning som i stället ger fysiska personer rätt att invända mot marknadsföring röst-till-röst, t.ex. genom att registrera sitt telefonnummer på en spärrlista för samtal.

Myndigheterna som övervakar genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen föreslås få uppdraget att övervaka även dessa regler om eDataskydd upprätthålls.

Sverige har i förhandlingen fått stöd för prioriteringar såsom exkludering av nationell säkerhet och försvar, inkluderingen av behandlingsgrund för brottsbekämpning möjlighet till direktmarknadsföring utan samtycke under förutsättning att det finns en opt-out lösning (Sverige kan således bevara sin nuvarande modell i enlighet med NIX-registret), förtydligande i relationen mellan ePrivacy och GDPR och möjlighet för medlemsstaterna att själva bestämma ansvarig tillsynsmyndighet. Sverige har fått stöd vad gäller prioriteringen om inkludering av behandlingsgrund för borttagande av sexuellt övergreppsmaterial (barnpornografi), men regeringen verkar för att bestämmelsen också ska möjliggöra för telekomoperatörer att vidta dessa åtgärder.

Det är sjätte gången förslaget behandlas i ministerrådet (senast den 7 juni 2019).

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen kan notera lägesrapporten.

2 (7)

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Frågan var föremål för samråd med EU-nämnden den 2 juni och 30 november 2017 och 1 juni och 30 november 2018 samt 31 maj 2019. Frågan var föremål för information i TU den 30 maj och 1 dec 2017 och 29 maj och 27 november 2018 samt 31 maj 2019.

Fortsatt behandling av ärendet: Förhandlingarna förväntas fortsätta under det kroatiska ordförandeskapet.

Faktapromemoria: 2016/17:FPM70, eDataskyddsförordning.

Fortsatt behandling av ärendet: Den fortsatta behandlingen av ärendet beror av utfallet av Coreperbehandlingen, dvs. antingen förväntas det kroatiska ordförandeskapet fortsätta förhandlingarna eller så kommer trepartsförhandlingar med EU-parlamentet att inledas.

Faktapromemoria: 2016/17:FPM70, eDataskyddsförordning.

Icke lagstiftande verksamhet

10.Riktlinjedebatt om EU som center för etisk dataanvändning

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Riktlinjedebatt

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

Dokument:

13985/19 European Union as a hub for ethical data use - Policy debate

Förslagets innehåll:

Under agendapunkt 10 förutses en policydebatt om dataekonomin, European Union as a hub for ethical data use. Det finska ordförandeskapet har tagit fram ett diskussionspapper som en grund för policydebatten. I pappret ställs frågor om vilken typ av åtgärder och instrument behövs för att den

3 (7)

europeiska datakonomin ska växa och för att göra EU till ett nav för etisk dataanvändning, vilka åtgärder som kan vidtas för att uppmuntra datadelning mellan företag och vad man kan göra för att säkerställa bl.a. integritet och säkerhet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen avser att framhålla vikten av europeiskt samarbete och att en människocentrerad europeisk strategi för dataekonomin bör tas fram. Regeringen avser också framhålla att åtgärder behövs för att förenkla delning av data mellan privata aktörer och den offentliga sektorn, och vikten av att stärka individens förmåga att hantera egna personuppgifter på ett säkert sätt.

EU bör främja interoperabilitet och standardisering för att möjliggöra effektiv delning av data. Frivilliga datadelningsplattformar bör utgöra grunden för att skapa värde med dataanvändning, t.ex. genom AI. En balans behövs mellan företagens möjligheter att dra fördel av data de själva genererat och främjande av delning med andra företag och offentliga organ, samt ändamålsenlig säkerhetsnivå för datan och den enskilda individen. Innovativa företag bör belönas samtidigt som överdriven koncentration av data som är skadlig för konkurrensen bör undvikas.

Informations- och cybersäkerhetsaspekter bör vara en integrerad del i alla digitaliseringsinitiativ, inte minst för att vissa typer av aggregerad data kan innebära hot och risker för den nationella säkerheten.

En europeisk datastrategi måste baseras på gemensamma principer för cybersäkerhet och säkerställa att EU:s dataskyddsförordning (GDPR) efterlevs i medlemsstaterna för att skapa öppenhet, säkerhet och ansvarstagande. Viktiga samhällsintressen, som möjligheterna till en effektiv brottsbekämpning, måste samtidigt kunna tillgodoses.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Ingen tidigare behandling.

Fortsatt behandling av ärendet:

Rådet förväntas diskutera EU:s prioriteringar för dataekonomin med utgångspunkt i ordförandens diksussionspapper.

4 (7)

Faktapromemoria:

Fakta PM föreligger inte.

11.Förslag till rådets slutsatser om betydelsen av 5G för europeisk ekonomi och behovet av att hantera säkerhetsrisker som hör till 5G

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Antagande

Ansvarigt statsråd:

Anders Ygeman

Förslagets innehåll:

Det finska ordförandeskapet föreslår rådsslutsatser om betydelsen av 5G för europeisk ekonomi och behovet av att hantera säkerhetsrisker som hör till 5G.

Slutsatserna lyfter behovet av genomförandet av EU:s handlingsplan för 5G samt teknologins breda betydelse för utveckling och digitalisering av ett antal samhällssektorer samt för EU:s konkurrenskraft. Med hänsyn till samhällets ökande beroende av elektroniska kommunikationer betonar slutsatserna även vikten av att EU och medlemsstaterna vidtar åtgärder för nätsäkerhet och robusthet för 5G. Härvidlag lyfts betydelsen av det gemensamma arbete som baseras på kommissionens rekommendation om cybersäkerhet för 5G- nätverk, som välkomnades av Europeiska rådet den 26 mars 2019, samt nödvändigt säkerhetsarbete på medlemsstatsnivå.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att slutsatserna är väl avvägda och balanserar både möjligheterna och säkerhetsutmaningarna med 5G på ett bra sätt. Regeringen föreslår att Sverige stödjer antagandet av rådsslutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

5 (7)

Förslaget har inte tidigare behandlats i riksdagen.

Fortsatt behandling av ärendet:

Någon fortsatt behandling av ärendet förutses inte.

Faktapromemoria:

Faktapromemoria föreligger inte.

12.Övriga frågor

a)Förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet CCCN för cybersäkerhet och nätverket av nationella samordningscentra.

Ordförandeskapet vill informera om förhandlingarna om förslaget om insatser på europeisk nivå inom cybersäkerhetsområdet. Syftet är att samordna den i Europa idag fragmenterade kompetensen och genom centret skapa ett europeiskt mervärde av de satsningar som görs inom ramprogrammen. Främst gäller det programmen för Digital Europa (DEP) och Horisont Europa (HEP). Förslaget gäller inrättande av ett institut/centrum för expertis, kunskapsspridning och forskning genom att bildandet av ett centrum, CCCN. Förslaget har mött synpunkter från MS. SE har tillhört de länder som har varit avvaktande till förslaget. Kritiken har gällt om uppgifterna kan läggas i en existerande struktur istället för att bilda ett nytt centrum. En annan svårighet är att medlen från DEP och HEP måste hanteras separat i institutet och kan ge en omfattande administration. I förhandlingarna har ORDF gått MS till mötes till stora delar. För närvarande väntas ett nytt kompromissförslag från ORDF.

b)Data Economy Conference (Helsinki, 25-26 November 2019) - Information from the Presidency

Det finska ordförandeskapet informerar om den konferens om dataekonomin som kommer att ha hållits i Helsingfors 25-26 november.

6 (7)

b)Digital Government Conference (Helsinki, 22 October 2019) - Information from the Presidency

Ordförandeskapet informerar om konferensen Digital Governance som anordnades den 20 oktober 2019 av det finska ordförandeskapet. Syftet var att diskutera framgångar och utbyta erfarenheter inom området digital förvaltning, t.ex. vad som åstadkommits inom ramen för Tallindeklarationen liksom frågor om behovet av policy för data, samt att blicka framåt på den framtida utvecklingen inom området.

d) Work programme of the incoming Presidency

Den inkommande ordföranden Kroatien informerar om det planerade arbetsprogrammet för sitt ordförandeskap. Inget program har presenterats ännu.

7 (7)