TTE dp 03b rådsPM citizens right direktivet

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A3

Rådspromemoria

2008-05-27

Näringsdepartementet

Rådets möte i TTE den 12 juni 2008

Dagordningspunkt 3 b)

Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om konsumentskyddssamarbete.

Dokument: ännu ej känt

Tidigare dokument: KOM(2007)698 slutlig
Bakgrund
I kommissionens uppdatering av regelverket för elektroniska kommunikationer från 2001 har man presenterat ändringar i direktiven om e-dataskydd och samhällsomfattande tjänster i ett direktiv som kallas citizens rights. Kommissionens ändringar i direktiv 2002/58/EG (e-dataskyddsdirektivet) syftar till att förbättra skyddet för den personliga integriteten, särskilt genom ökad säkerhet och förbättrade genomförandemekanismer. Konsumentskyddsreglerna i USO-direktivet (2002/22/EG) föreslås stärkas på ett flertal olika sätt. Dessutom uppdateras definitioner och vissa regler för att göra texten mer framtidssäker. Ändringarna syftar till att uppnå ökad säkerhet för persondata och ett förbättrat konsumentskydd.

Rättslig grund och beslutsförfarande
Rättslig grund är artikel 95. Beslut fattas enligt artikel 251. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet har medbeslutanderätt.

Svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör stödja en ökad harmonisering inom området elektronisk kommunikation samt ett tydligare och enklare regelverk för att underlätta den administrativa bördan för företag och regleringsmyndigheter till förmån även för konsumenterna. Regeringen stödjer de förslag som innebär en ökad säkerhet för persondata och ett förbättrat konsumentskydd.
Persondataskyddsregler (e-dataskydd)
Regeringen anser att Sverige bör stödja ett förbättrat skydd för den personliga integriteten, särskilt genom ökad säkerhet och förbättrade genomförandemekanismer.

Artikel 4.3 innehåller en ny skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster att meddela användare och tillsynsmyndighet vid förlust, förstörelse, ändring m.m. av persondata. Regeringen har reserverat sig mot den senaste skrivningen av artikeln eftersom vi anser att huvudregeln bör vara att information om säkerhetsbrister ska ges till abonnenterna och regleringsmyndigheten, men att detta inte behövs i mindre viktiga fall.

I artikel 13.6 föreslås att alla fysiska eller juridiska personer inklusive operatörer med legitima intressen ska ha rätt att vidta rättsliga åtgärder och föra talan mot spammare. Regeringen stödjer att en sådan regel införs i direktivet.
Konsumentskydd
Regeringen anser att Sverige bör stödja uppdateringarna av USO-direktivet i stort.

Regeringen stödjer kommissionens förslag med tydligare regler för att stärka rättigheter samt öka användbarhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

I tidigare artikel 20.6, numera 21.4, i USO-direktivet föreslås en ny skyldighet för operatörer att informera abonnenter om begränsningar i möjligheterna att använda tjänsterna som uppställs av upphovsrätt och andra närstående rättigheter. Regeringen har en granskningsreservation på stadgandet då gemensamberedning fortfarande pågår internt inom regeringskansliet.

Regeringen har i förhandlingarna arbetat för ökade prisinformationskrav på ett sätt som är lättillgängligt för användarna.

Regeringen har i artikel 26.5 fått igenom att kravet på push-funktion för lokaliseringsdata för nödtjänster tagits bort. Kommissionen ville att direktivet skulle peka ut push-tekniken. Regeringen fick tillsammans med annan medlemsstat igenom att direktivet inte ska peka ut någon specifik teknik, särskilt inte när det inte ger några positiva effekter för den inre marknaden.

Regeringen anser att det är rimligt med översyn av must carry-skyldigheten vart tredje år.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentet har ännu inte tagit ställning till kommissionens förslag.
Förslaget
Ordförandeskapets senaste kompromissförslag har inte gått i samma riktning som kommissionens ursprungliga förslag, bl. a. har det stärkta skyddet för funktionshindrade mildrats betydligt. Regeringen föredrar i denna del kommissionens ursprungliga förslag. Vidare har översynen av must-carry skyldigheten ändrats i ordförandeskapets förslag så att detta inte längre behöver ske vart tredje år. I e-dataskyddsdirektivet har ordförandeskapet föreslagit att operatörerna vid säkerhetsbrister ska avgöra om de kan leda till skada för abonnenten, och om det rör sin om en allvarlig brist ska abonnenten och regleringsmyndigheten informeras. Regeringen anser att abonnenten generellt behöver information om exempelvis e-postmeddelanden som kommit bort, förutom i mindre viktiga fall.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Nuvarande regelverk är i huvudsak genomfört genom lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och genom ändringar i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler. Ändringar i direktiven kommer att få effekter på denna reglering.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser för ändringarna i direktivet om samhällsomfattande tjänster och e-dataskyddsdirektivet är svåra att beräkna i dagsläget. Ändringarna bör dock inte få alltför stora ekonomiska konsekvenser eftersom Sverige redan infört flera av de föreslagna kraven.