TTE dp 03c rådsPM

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A4

Rådspromemoria

2008-05-27

Näringsdepartementet

Rådets möte TTE den 12 juni 2008
Dagordningspunkt 3 c)

Rubrik: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Market Authority

Dokument: ej känt än

Tidigare dokument: KOM(2007) 699 slutlig
Bakgrund
I samband med att kommissionen föreslog en översyn av det nuvarande regelverket för elektroniska kommunikationer i november 2007 lade de även fram ett förslag att inrätta en ny EU-myndighet för elektronisk kommunikation.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Rättslig grund är artikel 95. Beslut fattas enligt artikel 251. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet har medbeslutanderätt.
Svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör stödja en ökad harmonisering och kan se ett värde i att de nationella regleringsmyndigheterna kan samarbeta på ett effektivt sätt. Regeringen anser att Sverige dock inte kan ställa sig bakom inrättandet av en ny EU-myndighet som kommissionen har föreslagit då mervärdet av en sådan myndighet kan ifrågasättas.
Europaparlamentets inställning
Ej känt ännu.
Förslaget
För att reformerna i regelverket för elektroniska kommunikationer ska kunna genomföras snabbt och effektivt föreslår kommissionen att det ska inrättas en europeisk telemarknadsmyndighet, EECMA. Den föreslagna myndigheten, som främst får en rådgivande roll till kommissionen, ska bidra till att tillämpningen av regelverket blir mer enhetligt inom EU och bidra till att det skapas en mer konsekvent reglering av viktiga kommunikationstjänster (som bredbandstillgång, internationell roaming, användning av mobiltelefoner på flygplan och fartyg och gränsöverskridande affärstjänster) i EU:s 27 medlemsländer. För vissa typer av gränsöverskridande tjänster föreslås myndigheten ge råd om gemensamma förfaranden för tillståndsgivning. Kommissionen anser därmed att den europeiska telemarknadsmyndigheten på ett mer effektivt sätt kommer kunna kombinera de uppgifter som nu utförs av den Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter (ERG) och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA). Dessa två organisationer föreslås ingå i den nya myndigheten.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Inga svenska regler påverkas av förslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Inrättandet av en ny EU-myndighet kommer att påverka EU-budgeten. Enligt förslaget ska myndigheten inleda sin verksamhet år 2010. År 2012 har kommissionen bedömt att kostanden för myndigheten uppgår till 27,5 miljoner euro. Den totala budgeten för 2010-2015 är beräknad till 88,2 miljoner euro.