TTE dp 04 RådsPM Spektrum

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A5

Rådspromemoria

2008-05-28

Näringsdepartementet

Rådets möte TTE den 12 juni 2008

Dagordningspunkt 4

Rubrik: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet,
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén -
Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar.

Dokument: ej känt ännu.

Tidigare dokument:
KOM (2007) 700 slutlig

Bakgrund
Den pågående (i Sverige avslutade) övergången från analoga till digitala TV-sändningar medför att en relativt stor mängd mycket attraktiva radiofrekvenser frigörs. Dessa frigjorda frekvenser kallas den digitala utdelningen (eng. the digital dividend).

Kommissionen föreslår i sitt meddelande en samlad strategi på gemenskapsnivå för att dra största möjliga nytta av den digitala utdelningen. Strategin bygger på att identifiera frekvensband som ska reserveras för vissa typer av tjänster.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Meddelandet innehåller inga förslag till lagstiftning.
Svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige har ett starkt intresse av att processen med att gå framåt med en harmoniserad användning av den digitala utdelningen i Europa fortskrider utan fördröjningar. Antagandet av positiva slutsatser skulle vara till hjälp i detta. Det är därför kanske av större vikt att rådet kommer fram till antagandet av slutsatser än att dessa blir i varje del optimala från svensk synpunkt.

Regeringens målsättning är att få fram slutsatser som underlättar för andra MS att välja samma lösning som Sverige, framför allt en uppdelning av det s.k. UHF-bandet i två sub-band, där 470-790 MHz avsätts för TV-sändningar (broadcasting) och frekvensbandet 790-862 MHz används för andra elektroniska kommunikationstjänster.

Regeringen har också ett intresse av att betona vikten av att tempot i processen hålls uppe. Värdet av de frigjorda frekvenserna i Sverige är starkt beroende av hur många andra medlemsstater som antar en liknande lösning.
Europaparlamentets inställning
Parlamentets inställning är ännu inte känd.
Förslaget
Det nu föreliggande ordförandeförslaget till slutsatser tillmötesgår i stort svenska önskemål. Framför allt betonar utkastet till slutsatser fördelar med att dela upp UHF-bandet i två delband (för TV-sändningar respektive andra elektroniska kommunikationstjänster) istället för tre som i KOM: s förslag.

Slutsatserna hänvisar också till resultatet av världsradiokonferensen WRC-07, där mobila tjänster ska få samma skydd som TV-sändningar i frekvensbandet 790-862 MHz.

Förslaget till slutsatser understryker också det önskvärda i att slutföra den digitala utdelningen så snabbt som möjligt.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Tillståndsgivningen för rätten att använda radiosändare regleras i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förslaget har inga effekter på lagen. Kommissionens meddelande innehåller i sig inga förslag till bindande åtgärder.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Dock utgör den svenska marknaden i sig själv ett för litet underlag för att förvänta sig utveckling av nya tekniker och tjänster i de frigjorda frekvensbanden. För att detta ska ske krävs att fler MS väljer en liknande lösning som Sverige. I sådant fall kan frekvenserna 790-862 MHz få ett betydande värde för oss.