TTE dp 06 rådsPM Enisa

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A6

Rådspromemoria

2008-05-24

Näringsdepartementet

Rådets möte TTE den 12 juni 2008

Dagordningspunkt 6

Rubrik: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration

Dokument: Ej tillgängligt ännu

Tidigare dok:
KOM (2007) 861 slutlig
Bakgrund
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA-förordningen) ger byrån ett mandat t.o.m. 2009.

I november 2007 la kommissionen ett förslag att inrätta en ny europeisk telekommyndighet (EECMA) i vilken de har för avsikt att införliva ENISA. I avvaktan på att beslut tas om EECMA eller att något annat förslag läggs om ENISAs framtid är överenskommelsen nu att förlänga ENISAförordningen à lidentique, dvs. utan förändringar t.o.m. 2012.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 95 Beslut fattas enligt artikel 251. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet har medbeslutanderätt.
Svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige kan godkänna en förlängning av ENISAs förordning med tre år. Det är regeringens förhoppning att vi därigenom också möjliggör en mer övergripande diskussion om hur informationssäkerhetsfrågorna ska hanteras på EU-nivå framöver.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentet har ännu inte röstat om förlängningen.
Förslaget
Förslaget är att förlänga förordning EG/460/2004 i oförändrat skick till att gälla i en period av 8 år istället för 5, dvs. tom 14 mars 2012.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Förslaget har inga konsekvenser på svensk lagstiftning.
Ekonomiska konsekvenser
ENISAs har en budget på drygt 8 milj. Euro årligen som finansieras ur gemenskapsbudgeten. Tre års förlängning av mandatet kan således komma att kosta ungefär 24 miljoner Euro.