TTE dp 07 rådsPM vägtransportpkt

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A7

Rådspromemoria

2008-05-27

Näringsdepartementet

TTE-rådets möte den 13 juni 2008

Dagordningspunkt 7

Rubrik: Vägtransport
a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till marknaden för internationella godstransporter på väg (omarbetning)
b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler om villkor för att bedriva yrkesmässig trafik
c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till marknaden för internationella busstransporter (omarbetning)

Dokument: dok. 9613/08 TRANS 157 CODEC 619 + ADD 1, ADD 2 och ADD 3, 9610/08 TRANS 156 CODEC 617 och 9614/08 TRANS 158 CODEC 620.

Tidigare dokument: KOM dok (2007) 263 slutlig, (2007) 264 slutlig, (2007) 265 slutlig och faktapromemoria 2007/08:22

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 23 november 2007 och 4 april 2008
Bakgrund
Kommissionen har lagt fram tre förslag till förordningar, en om gemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter, en om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg samt en om de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg. Kommissionen räknar med att förslagen ska leda till en besparing på administrativa kostnader för företag och myndigheter med ca 190 miljoner varje år som en följd av mer rättvisa konkurrensvillkor, lika yrkesmässiga kvalifikationer, tekniska krav och andra säkerhetskrav och minskning av den administrativa bördan.

Rådsarbetsgruppen har i ett stort antal rådsarbetsgruppsmöten gått igenom förslagen, artikel för artikel. Vid rådsmötet den 13 juni 2008 förväntas ministrarna enas om en politisk överenskommelse om hela vägtransportpaketet.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 71EGF, medbeslutandeförfarande i enlighet med artikel 251 EGF.
Svensk ståndpunkt
Regeringen är positiv till förslagens huvudinriktning och Sverige bör stödja ordförandeskapets kompromisstext.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentets ansvariga utskott, TRAN-utskottet, beslutade i januari och i maj om ett antal ändringsförslag som i viss utsträckning beaktats i förslagen.
Förslaget
Förslaget innebär bland annat att lagstiftningen ska avse alla fordon över 3,5 ton, att tydligare etableringsvillkor införs, ett ökat ansvar och förbättrad yrkesmässig kompetens för företagets transportansvarige, att utförligare föreskrifter om vilka överträdelser som kan leda till förlorat gott anseende och nya indikatorer för att bedöma ett företags ekonomiska kapacitet införs samt en förbättrad övervakning av reglerna och förenkling av det administrativa samarbetet möjliggörs bland annat genom införandet av ett elektroniskt företagsregister.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
De föreslagna EG-förordningarna kommer att leda till behov av en översyn av den svenska yrkestrafiklagstiftningen.

Yrkestrafiklagen (1998:490) anger övergripande vilka regler som gäller för att få bedriva yrkesmässig trafik. De svenska reglerna om tillträde till godstransportmarknaden följer av förordning (EEG) nr 881/92, förordning (EG) nr 3118/93 och direktiv 2006/94/EG om fastställande av gemensamma regler för vissa godstransporter på väg.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt kommissionen är kostnaden för gemenskapen försumbara.
Övrigt