TTE dp 12 a rådsPM Australien

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2AA

Rådspromemoria

2008-05-21

Näringsdepartementet

Rådets möte (transportministrarna) den 13 juni 2008

Dagordningspunkt 12 a)

Externa relationer – utkast till beslut av rådet och representanter för EU:s medlemsländers regeringar om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Australien om ett omfattande luftfartsavtal.

Dokument: SEK (2005) 1071
Bakgrund
I september 2005 överlämnade kommissionen till rådet ett förslag om bemyndigande för kommissionen att inleda luftfartsförhandlingar med Australien. Kommissionen har tidigare fått motsvarande mandat att förhandla med bl.a. Kanada, Israel, Marocko och Jordanien.

Det övergripande målet för förhandlingarna med Australien skall vara att införa ett luftrum utan gränser, som omfattar EU och Australien, och där båda parters flygbolag fritt kan etablera sig och fritt erbjuda sina tjänster på grundval av rättvisa och jämlika villkor i enlighet med likvärdiga eller harmoniserade bestämmelser.

Ett gemenskapsavtal med Australien skulle ersätta relevanta bestämmelser i de bilaterala avtalen mellan medlemsstaterna och Australien.

Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 300.1 i fördraget; kvalificerad majoritet
Svensk ståndpunkt
Sverige stöder kommissionens förslag till mandat att förhandla med Australien.

Förslaget
Enligt förslaget till förhandlingsdirektiv skall avtalet bl.a.

vara i överensstämmelse med gemenskapsrätten
innehålla adekvata mekanismer för informationsutbyte, med syfte att skapa ömsesidigt förtroende för att bestämmelserna uppfylls och för att skapa ett level playing field
innehålla stränga krav på flygsäkerhet och luftfartsskydd
innehålla bestämmelser om samarbete när det gäller utsläpp av växthusgaser
värna möjligheten för EU att vidta åtgärder på miljöområdet, särskilt när det gäller klimatfrågor, luftkvalitet och flygbuller och
inte förhindra beskattning av flygbränsle.

Vid genomförandet av dessa direktiv skall avtalet medge nödvändig flexibilitet när det gäller övergångsperioder.

Kommissionen skall under förhandlingarna biträdas av en Särskild kommitté, bestående av företrädare för medlemsstaterna. Kommissionen skall regelbundet informera rådet om hur förhandlingarna fortlöper, och, i förekommande fall, om de problem som uppkommer.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Relationerna mellan Sverige och Australien på luftfartsområdet styrs idag av ett bilateralt luftfartsavtal.
Ekonomiska konsekvenser
Inga egentliga statsfinansiella konsekvenser förutses. De svenska flygbolagen ges utökade möjligheter att beflyga Australien.