TTE dp 13 rådsPM

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2AC

Rådspromemoria

2008-05-26

Näringsdepartementet

TTE-Rådets möte i Luxemburg den 13 juni 2008

Dagordningspunkt 13
Rubrik: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Advancing the Internet-Action plan for the deployment of Internet Protocol version 6 (IPv6) in Europe
- Information from the Commission

Dokument: KOM (2008) 313 final, Brussels 27.05.2008.

Tidigare dokument:
KOM(2002) 96 final (Brussels, 21.2.2002)
KOM(2006) 251 slutlig
SOU 2005:42 Säker information Förslag till informationssäkerhetspolitik
Faktapromemoria Näringsdepartementet 2005/06:FPM116 En strategi för ett säkert informationssamhälle, 2006-09-06.

Frågan har tidigare behandlats vid samråd med EU-nämnden den 1 juni 2007.
Bakgrund
Kommissionen lämnade i december 2002 ett meddelande till Rådet och Parlamentet om Nästa generations Internet – prioriteringar för ökad hastighet i övergången till Internet protocol version 6 (IPv6). I meddelande uppmanas medlemsstaterna och Internetoperatörer med flera att delta i övergången till användande av IPv6 på Internet.

27 maj 2008 har Kommissionen lämnat ett nytt meddelande till samma mottagare, denna gång med en handlingsplan för övergång till IPv6 i Europa.

Rättslig grund och beslutsförfarande
-
Svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör välkomna föreslagen handlingsplan för övergång till IPv6 så länge det inte medför tvingande åtaganden.

Europaparlamentets inställning
oklar
Förslaget
Information från kommissionen om befintlig Action-plan for the deployment of Internet Protocol version 6 (IPv6) in Europe.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
-
Ekonomiska konsekvenser
Inga avskiljbara för staten

Övrigt

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/ipv6-communication_en.pdf (handlingsplan för införande av IPv6)