TTE dp. 4 RådsPM roaming

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:91C06

Rådspromemoria

2008-11-13

Näringsdepartementet

Rådets möte TTE den 27 november 2008

Dagordningspunkt 4

Rubrik: Förordning om internationell roaming

Dokument: 13531/08

Tidigare dokument: KOM(2008) 580 slutlig
Fakta-PM N 22/2008

Tidigare inte behandlad vid samråd med EU-nämnden

Bakgrund

Efter att kommissionen länge framfört till teleoperatörerna att prissättningen för internationell roaming varit oskäligt hög presenterade den ett förslag till förordning 2006 vilket antogs året efter. Denna förordning som hädanefter kommer att kallas roamingförordningen inför pristak för internationell roaming (fortsättningsvis endast roaming) för mobila rösttelefonisamtal. Pristaken gäller såväl de avgifter som operatörerna får ta ut på grossistnivå som de avgifter som operatörerna tar ut av slutkunden, den sk. eurotaxan. Dessutom åläggs operatörerna att informera kunder om roamingpriser vid utlandsresor. Post- och telestyrelsen är tillsynsansvarig för förordningen.
Roamingförordningen gäller i tre år, dvs. t.o.m. juni 2010. Under 2008 har kommissionen gjort en utvärdering av hur förordningen fungerat vilken sammanfattas i KOM(2008)579.
Utvärderingen bygger bl.a. på en allmän remissrunda utförd under sommaren 2008, samt data som ERG, European Regulators Group, har tagit fram. Den visar att priserna för röstroamingsamtal har sjunkit med i genomsnitt 36,4 % för utgående samtal och 42,9% för inkommande samtal jämfört med de priser som gällde i början av 2007.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Rättslig grund är artikel 95. Beslut fattas enligt artikel 251. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet har medbeslutanderätt.

Svensk ståndpunkt
Oskäligt höga roamingavgifter är ett konsumentproblem som påverkar många användare. Sverige är därför positivt till att kommissionen tar initiativ till att motverka sådana.

Sverige förordar i första hand en reglering på grossistnivå, både för internationell roaming av rösttelefonisamtal, för SMS, MMS och datatrafik. Det är av dock av största vikt att lägre priser på grossistnivå även får genomslag i slutkundsledet.

Åtgärder på slutkundsnivå bör övervägas endast om prisregleringen i grossistledet inte får genomslag i slutkundsledet. Erfarenheterna från marknaden för internationell roaming på röstsamtal indikerar att någon priskonkurrens på slutkundsnivå inte uppstått trots att grossistpriserna varit föremål för reglering. Detta, tillsammans med den mycket ovanliga struktur som finns på just marknaden för internationell roaming, gör att åtgärder på slutkundsnivå bör kunna övervägas i detta undantagsfall.

Sverige kan också stödja ökade informationskrav och en möjlighet för konsument att själv sätta en övre gräns för hur mycket han eller hon kan tänka sig att spendera på sådana tjänster.

Sverige stödjer även införandet av ett pristak på grossistnivå för dataroamingtjänster och kan även tänka sig att sänka denna nivå till 0.50 från föreslagna 1 per MB.
Europaparlamentets inställning
Förslaget har diskuterats i industrikommittén, men EP i sin helhet har ännu inte behandlat förslaget.
Förslaget
Kommissionen föreslår nu att förlänga förordningen till 2013 samt att utöka regleringen till att gälla även gälla SMS och MMS samt att införa ett grossistpristak och informationskrav för dataroaming. De satta prisnivåerna ska minskas successivt enligt fastställt schema
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Förordningen blir direkt giltig som svensk lag och förväntas inte medföra några ytterligare regeländringar.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga konsekvenser för statsbudgeten, men kommer att innebära att mobiloperatörer får lägre intäkter från andra operatörers kunders trafik i deras nät och lägre kostnader för sina egna kunders trafik i andras nät.