TTE Kommenterad dagordning 12-13 juni

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2AD

Kommenterad dagordning

rådet

2008-05-29

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationell samordning

Rådets möte (telekom- och transportministrarna) den 12-13 juni 2008, Luxemburg
MÖTET TORSDAGEN DEN 12 JUNI 2008 (kl. 10.00)
Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen
2. A-punkter
TELEKOMMUNIKATION
3. Översyn av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
(a) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (R) (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 95 i EG-fördraget)
– Lägesrapport
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1c i rådets arbetsordning)
15379/07 TELECOM 150 MI 297 COMPET 391 CONSOM 132 CODEC 1294
+ COR 1

Senaste dokumenten från ordförandeskapet:
Room Document 43/08 Presidency compromise proposal for the CONSOLIDATED VERSION OF THE PROPOSAL AMENDING DIRECTIVE 2002/21/EC (Framework Directive)
Room document 44/08 Presidency compromise proposal for the CONSOLIDATED VERSION OF THE PROPOSAL AMENDING DIRECTIVE 2002/20/EC (Authorisation Directive)
Room document 45/08 Presidency compromise proposal for the CONSOLIDATED VERSION OF THE PROPOSAL AMENDING DIRECTIVE 2002/19/EC (Access Directive)]

Förslaget kommer att behandlades i Coreper den 3 juni 2008.
Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund
I kommissionens uppdatering av regelverket för elektroniska kommunikationer från 2001 har man presenterat ändringar i ram-, auktorisations- och tillträdesdirektiven, benämnt Better regulation.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör stödja en ökad harmonisering inom området elektronisk kommunikation samt stödja framtagande av ett tydligare och enklare regelverk för att underlätta den administrativa bördan både för företag och regleringsmyndigheter samt även till förmån för konsumenterna. En förutsägbar och harmoniserad tillämpning av regelverket är i sig en förutsättning för att öka investeringsvilja i ny och förbättrad teknik.

Regeringen är därför positiv till förslag som leder i denna riktning, trots att de i vissa fall innebär vissa inskränkningar i enskilda regleringsmyndigheters eller medlemsstaters självbestämmande.

Regeringen är vidare positiv till att tjänste- och teknikneutralitet införs som grundregel för radiofrekvensanvändning med vissa undantag. Det ligger i linje med att utvecklingen av konsumenternas efterfrågan och den tekniska utvecklingen är svår att förutse. Från en samhällsekonomisk utgångspunkt är det därför önskvärt med en flexibel användning av radiofrekvenser.

(Se även ministerrådspromemoria.)
(b) Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om konsumentskyddssamarbete (R) (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 95 i EG-fördraget)
– Lägesrapport
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1c i rådets arbetsordning)

15387/07 TELECOM 151 MI 298 COMPET 392 DATAPROTECT 50 CONSOM 133 CODEC 1297
Senaste dokument från ordförandeskapet:
Room doc 47/2008, Compromise proposal for the consolidated version of the proposal amending directive 2002/22/EC (Universal Service Directive)
Room doc 48/2008, Compromise proposal for the consolidated version of the proposal amending directive 2002/58/EC (Privacy Directive)]

Förslaget kommer att behandlades i Coreper den 3 juni 2008.
Förslaget har inte tidigare behandlas i EU-nämnden.

Bakgrund
I kommissionens uppdatering av regelverket för elektroniska kommunikationer från 2001 har man presenterat ändringar i direktiven om e-dataskydd och samhällsomfattande tjänster i ett direktiv som kallas citizens rights. Kommissionens ändringar i direktivet syftar till att ökad säkerhet och konsumentskydd samt förbättrade genomförandemekanismer.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör stödja en ökad harmonisering inom området elektronisk kommunikation samt ett tydligare och enklare regelverk. Regeringen stödjer de förslag som innebär en ökad säkerhet för persondata och ett förbättrat konsumentskydd.

I förhållande till ordförandeskapets senaste förslag ser dock regeringen gärna förbättrade regler för handikappades rättigheter, att de så kallade must-carry-reglerna om vidaresändning av radio och TV ses över vart tredje år samt att abonnenter får personlig information när operatörernas säkerhetsbrister medför att exempelvis e-postmeddelanden försvinner i näten.

(Se även ministerrådspromemoria.)
(c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation (R) (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 95 i EG-fördraget)
– Lägesrapport
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1c i rådets arbetsordning)
15408/07 TELECOM 153 MI 299 COMPET 393 DATAPROTECT 51 CONSOM 134 CAB 46 CODEC 1298
+ REV 1 (bg)

Förslaget kommer att behandlades i Coreper den 3 juni 2008.
Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund
I samband med att kommissionen föreslog en översyn av det nuvarande regelverket för elektroniska kommunikationer i november 2007 lade de även fram ett förslag att inrätta en ny EU-myndighet för elektronisk kommunikation.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige inte bör stödja kommissionens förslag om inrättandet av en ny EU-myndighet då mervärdet med en sådan myndighet kan ifrågasättas.

(Se även ministerrådspromemoria.)

– Diskussion
4. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar
– Antagande av rådets slutsatser
15365/07 TELECOM 148 MI 295 COMPET 389 AUDIO 40

Senaste dokument från ordförandeskapet:
Room document 46/2008, Presidency Proposal for Draft Council
Conclusions on "Reaping the full benefits of the digital dividend in
Europe : A Common approach to the use of the spectrum released by
the digital switchover.

Förslaget kommer att behandlades i Coreper den 3 juni 2008.
Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund
Den pågående övergången från analoga till digitala TV-sändningar, som i Sverige är avslutad, medför att en relativt stor mängd mycket attraktiva radiofrekvenser frigörs. Dessa frigjorda frekvenser kallas den digitala utdelningen (eng. the digital dividend). Kommissionen föreslår i sitt meddelandet en samlad strategi på gemenskapsnivå för att dra största möjliga nytta av den digitala utdelningen. Strategin bygger på att identifiera frekvensband som ska reserveras för vissa typer av tjänster.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör stödja kommissionens förslag till slutsatser. Det nu föreliggande ordförandeskapets förslaget till slutsatser tillmötesgår i stort regeringens önskemål.

Framför allt betonar utkastet till slutsatser fördelar med att dela upp UHF-bandet i två delband (för TV-sändningar respektive andra elektroniska kommunikationstjänster) istället för tre som i KOM: s förslag. Slutsatserna hänvisar också till resultatet av världsradiokonferensen WRC-07, där mobila tjänster ska få samma skydd som TV-sändningar i frekvensbandet 790-862 MHz.

Förslaget till slutsatser understryker också det önskvärda i att slutföra den digitala utdelningen så snabbt som möjligt. Regeringen har ett starkt intresse av att processen med att gå framåt med en harmoniserad användning av den digitala utdelningen i Europa fortskrider utan fördröjningar. Antagande av positiva slutsatser skulle vara till hjälp i detta. Det är därför kanske av större vikt att rådet kommer fram till antagandet av slutsatser än att dessa blir i varje del optimala från svensk synpunkt.

(Se även ministerrådspromemoria.)
5.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Europas digitala framtid förbereds – Halvtidsöversyn av i2010
– Antagande av rådets slutsatser
8696/08 TELECOM 52 MI 129 RECH 141 SOC 236 CONSOM 42 SAN 63 AUDIO 25

Senaste dokument från Coreper till Rådet:
9598/08 TELECOM 74 MI 154 SOC 293 CONSOM 52 SAN 85 AUDIO 41

Förslaget behandlades i Coreper den 16 maj 2008.
Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund
IT-politiken ingår som en del i arbetet med att uppnå målen i Lissabonstrategin, dvs. att före 2010 göra Europa till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin med ökad sysselsättning och social sammanhållning. Handlingsplanen e-Europa 2005, Ett informationssamhälle för alla, sträcker sig fram till slutet av 2005. Kommissionen utkom den 1 juni 2005 med ett meddelande om den nya IT-strategin för EU - "i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning". Handlinsplanen i2010 har nu kommit fram till halvtid och Europeiska kommissionen presenterade 17 april 2008 ett meddelande där de redovisar resultaten av utvecklingen av informationssamhället inom EU.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör stödja förslaget till slutsatser. Det nu föreliggande ordförandeförslaget till slutsatser tillmötesgår svenska önskemål. I slutsatserna ingår bl.a. ett förslag till utvärdering av i2010 mot slutet av 2009 för att ge underlag för ett nytt program efter 2010.

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (R) (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 95 i EG-fördraget)
– Allmän riktlinje
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1c i rådets arbetsordning)
16840/07 TELECOM 174 MI 353 DATAPROTECT 62 CAB 58 INST 168 CODEC 1503

Förslaget kommer att behandlades i Coreper den 3 juni 2008.
Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund
Förordningen för den Europeiska nät- och informationssäkerhetsbyrån, ENISA, ger byrån ett mandat t.o.m. 2009. Kommissionen har lagt ett förslag att inrätta en ny europeisk telekommyndighet (EECMA) i vilken de har för avsikt att införliva ENISA. I avvaktan på att beslut tas om EECMA eller att ett annat förslag läggs om ENISA: s framtid är överenskommelsen nu att förlänga ENISA-förordningen à lidentique, dvs. utan förändringar t.o.m. 2012.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör stödja förslaget om en förlängning av ENISA: s förordning med 3 år.

Det är regeringens strävan att därigenom också möjliggöra för en mer övergripande diskussion om hur informationssäkerhetsfrågorna fortsättningsvis ska hanteras på EU-nivå.

(Se även ministerrådspromemoria)
MÖTET FREDAGEN DEN 13 JUNI 2008 (kl. 10.00)
LANDTRANSPORT
7. Vägtransport
(a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (R) (*) (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 71 i EG-fördraget)
– Politisk överenskommelse
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1b i rådets arbetsordning)
10092/07 TRANS 189 CODEC 599
+ REV 2 (en,fr,de)
(b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som skall uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg (R) (*) (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 71.1 i EG-fördraget)
– Politisk överenskommelse
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1b i rådets arbetsordning)
10114/07 TRANS 194 CODEC 602
+ REV 1 (en,fr,de)
(c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter (omarbetning) (R) (*) (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 71 i EG-fördraget)
– Allmän riktlinje / (ev.) Politisk överenskommelse
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1c eller b i rådets arbetsordning)
10102/07 TRANS 191 CODEC 601
+ REV 2 (en,fr,de)

Behandling av förslaget inför rådsmötet pågår.
Förslaget behandlades förra gången i EU-nämnden den 4 april 2008 inför TTE-rådet den 7 april 2008.

Bakgrund
Kommissionen har lagt fram tre förslag till förordningar om lika villkor för tillträde till vägtransportmarknaden, en om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, en om gemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter samt en om de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg.

Syftet med förslagen är att göra den inre marknaden för gods- och busstransporter mer effektiv genom att ytterligare harmonisera vägtransportmarknaden och förbättra transportoperatörernas efterlevnad av sociallagstiftning och säkerhetsregler. Förslagen avses förtydliga och förbättra den befintliga lagstiftningen och kommissionen räknar med de ska leda till ytterligare harmonisering och en besparing vad gäller administrativa kostnader för företag och myndigheter med mer rättvisa konkurrensvillkor, lika yrkesmässiga kvalifikationer, tekniska krav och andra säkerhetskrav och minskning av den administrativa bördan. Se även faktapromemoria 2007/08:22)

Rådsarbetsgruppen har i ett stort antal rådsarbetsgruppsmöten gått igenom förslagen, artikel för artikel.

Vid TTE-rådet den 7 april 2008 lämnades en lägesrapport om vägtransportpaketet och en offentlig överläggning genomfördes. De två största utestående frågorna att enas om är förslaget till definition av cabotage för godstransporter på väg och förslaget om elektroniskt register över företag och transporttillstånd. Ordförandeskapet planerar för en politisk överenskommelse vid TTE-rådet den 13 juni 2008.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen är positiv till förslagens huvudinriktning och föreslår att Sverige kan stödja förslaget. Regeringen bedömer bl.a. att det nu liggande förslaget till principer för cabotage för godstransporter på väg är balanserat och kontrollerbart.

(Se även ministerrådspromemoria)
8. Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv //EG av den... om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (omarbetning) (R)
– Allmän riktlinje
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1c i rådets arbetsordning)
7431/08 TRANS 86 ENT 51 CODEC 342
+ COR 1
+ REV 1 (en)

Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund
Den 10 mars 2008 presenterade kommissionen ett förslag till omarbetning av rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet. Förslaget presenterades då direktivet har ändrats så många gånger och på ett sådant väsentligt sätt att direktivet av tydlighetsskäl inte bara ska kodifieras utan även omarbetas. Förslaget har tidigare presenterats i rådets arbetsgrupp för teknisk harmonisering (Motorfordon) utan erinran. ORDF planerar för att enas om en allmän inriktning vid TTE-rådet den 13 juni 2008.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen är positiv till förslaget och föreslår att Sverige stödjer det. Kommissionens förslag innebär en förenkling och förtydligande av kontrollbesiktningsdirektivet.
9. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Fleråriga kvalitetsavtal för järnvägsinfrastruktur
– Antagande av rådets slutsatser
6295/08 TRANS 36
+ ADD 3

Behandling av förslaget inför rådsmötet pågår.
Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden.

Bakgrund
Kommissionen presenterade i februari 2008 sitt meddelande om fleråriga kvalitetsavtal för järnvägsinfrastruktur. Meddelandet handlar om situationen då ägare av järnvägsnätet valt att lägga ut förvaltningen av infrastrukturen på ett privaträttsligt subjekt, t.ex. på ett privat företag. Om avtal saknas, som i Sveriges fall, förkunnar meddelandet att medlemsstaterna åtminstone bör se till att infrastrukturförvaltaren åtar sig att förvalta resurser (internt eller på entreprenad) under mer än tre år i taget.

Enligt gällande regler om infrastrukturkostnader och redovisning, fastställs bl.a.

att medlemsstaterna ska säkerställa att förbättring av kvaliteten på infrastrukturen och sänkta kostnader för tillhandahållande av infrastruktur uppnås. Det kan ske genom ett avtal mellan behörig myndighet och infrastrukturförvaltaren för en period om minst tre år varigenom den statliga finansieringen tilldelas, eller genom inrättandet av lämpliga kontrollåtgärder till vilka tillräckliga befogenheter är knutna. Sverige uppfyller kravet genom offentligrättslig reglerad styrning av Banverket vilket sker genom årlig medelstilldelning och att krav på hur pengarna ska användas finns samt att ett antal effekter ska uppnås med Banverkets uppdrag. Ett civilrättsligt avtal mellan staten, (infrastrukturägare) och Banverket (infrastrukturförvaltare) skulle kräva förändringar i grundlagen. Även förslaget om att infrastrukturförvaltaren åtar sig att förvalta resurser under mer än tre år i taget skulle medföra svårigheter. Medelstilldelningen för Banverket sker genom regeringsbeslut (regleringsbrev) och finansieringen hanteras via 3-åriga budgetunderlag med åtföljande ettårig medelstilldelning fördelade på anslagsposter. Riksdagen har det yttersta ansvaret för denna tilldelning och en förändring av detta får stora konsekvenser för svensk lagstiftning. Genom förhandlingar i rådet har emellertid klarlagts att ingen begränsning av möjligheten att välja mellan fleråriga kvalitetsavtal eller annan styrning kommer ske. Rådsslutsatserna behandlar därför i huvudsak utformningen av och villkoren för de fleråriga kvalitetsavtalen och innehåller inte någon begränsning av nuvarande regleringsform mellan infrastrukturägare och infrastrukturförvaltare. Därmed kan Sverige fortsätta tillämpa kontrollåtgärder med tillräckliga befogenheter för styrandet av Banverket med årlig budgettilldelning. Genom rådsslutsatserna välkomnas också att åtgärder genomförs på gemenskapsnivå för att förbättra infrastrukturförvaltningen inom EU, där även åtgärder inom medlemsstaterna och hos infrastrukturförvaltarna är nödvändiga.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till rådsslutsatserna i syfte att de antas av ministrarna på rådsmötet.

(Se även ministerrådspromemoria.)
INTERMODALA TRANSPORTER OCH TRANSPORTNÄT
10. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (R)
– Allmän riktlinje / Lägesrapport / Riktlinjedebatt
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1c i rådets arbetsordning)
5113/08 TRANS 2 ENT 2 ENV 5 MAP 4 CODEC 12
+ COR 1
+ REV 1 (it)

Behandling av förslaget inför rådsmötet pågår.
Förslaget till direktiv har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund
Målet med kommissionens ändrade direktivförslag är att främja marknadsintroduktionen av rena och energieffektiva fordon genom en obligatorisk beräkningsmetod för de operationella livscykelkostnaderna (under driftfas) för energiförbrukning, koldioxidutsläpp och vissa förorenande ämnen att redovisas och beaktas vid myndigheters och enheters upphandling av fordon och kollektivtrafik och vid kollektivtrafikoperatörers fordonsinköp. Förslaget har under våren gåtts igenom i transportrådsarbetsgruppen. Det väntas behandlas i Coreper den 28 maj eller den 3 juni inför transportministrarnas ställningstagande den 13 juni.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringens förslag till preliminär ståndpunkt är att Sverige i huvudsak bör stödja ordförandens förslag till direktiv, inte minst eftersom det kan ses som ett aktivt bidrag till de föreslagna 202020-målsättningarna i kommissionens energi- och klimatpaket. Regeringen har generellt sett välkomnat kommissionens initiativ att på gemenskapsnivå uppmuntra till upphandling av miljömässigt bättre fordon. Direktivet bedöms ha en effekt huvudsakligen i medlemsstater där ambitionsnivån har varit lägre än i Sverige, men kan även ha en positiv inverkan i denna fråga och bör således stödjas.

(Se även ministerrådspromemoria.)
11. (ev.) Yttre förbindelser: Transportfördrag för västra Balkan (*)
– Antagande av rådets beslut
7559/08 TRANS 85 COWEB 80 ALB 1 BIH 5 ELARG 18 RESTREINT UE

Behandling av förslaget inför rådsmötet pågår.
Förslaget anmäldes som en lunchdiskussionspunkt inför TTE-rådet den 4 april 2008 i EU-nämnden.

Bakgrund
Länderna på västra Balkan och kommissionen undertecknade 2004 ett avtal om utveckling av ett huvudnätverk för regionala transporter. Kommissionen lade den 5 mars 2008 fram meddelandet (KOM(2008) 125) om utvecklingen av de förberedande samtalen avseende samarbete på transportområdet med grannländerna. I meddelandet rapporterar kommissionen att den första rundan av de förberedande samtalen varit lyckad och visat på ett mycket stort intresse från grannskapsländerna och andra intressenter. Som ett resultat av de lyckade samtalen i regionen västra Balkan begär kommissionen förhandlingsdirektiv för ett fördrag om upprättande av en transportgemenskap med västra Balkan. Målet för fördraget är att skapa en integrerad marknad för infrastruktur och landtransporter, inre vattenvägar och sjötransporter och att anpassa relevant lagstiftning med gemenskapslagstiftningen , inklusive den sociala lagstiftningen, i regionen västra Balkan.

Förslaget till beslut om mandat är ännu inte behandlat av Coreper 1. Fortfarande är en fråga i sak utestående som gäller medlemsstaternas rätt och möjligheter att delta på olika nivåer vid förhandlingarna. Några medlemsstater har också problem med benämningen av Kosovo. Frågan om benämningen av Kosovo behandlas i Coreper 2.

Förslag till svensk ståndpunkt
Att stärka det regionala samarbetet på västra Balkan är en förutsättning för att uppnå politisk stabilitet, säkerhet, samt ekonomisk och social välfärd i denna del av Europa och för ländernas närmande till EU. I det sammanhanget spelar transportsektorn en väsentlig roll. Det är viktigt att etableringen av en integrerad transportmarknad sker stegvis och kännetecknas av miljömässig hållbarhet. Regeringen föreslår att Sverige stöder förslaget till förhandlingsmandat.
LUFTFART
12. Yttre förbindelser
(a) Utkast till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater församlade, i rådet, om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Australien om ett övergripande lufttransportavtal (*)
– Antagande
11970/05 AVIATION 116 AUS 15 RESTREINT UE
9917/08 AVIATION 112 AUS 9 RESTREINT UE

Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund
I september 2005 lade kommissionen fram sitt förslag till mandat att inleda luftfartsförhandlingar med Australien. Målet för förhandlingarna är att skapa ett luftrum utan gränser, som omfattar EU och Australien, och där båda parters flygbolag fritt kan etablera sig och fritt erbjuda sina tjänster. Enligt de föreslagna förhandlingsdirektiven ska ett avtal bl.a. säkerställa stränga krav på flygsäkerhet och luftfartsskydd samt säkerställa flexibilitet för gemenskapen att vidta åtgärder inom EU på miljöområdet, särskilt när det gäller klimatfrågor, luftkvalitet och buller. Avtalet ska inte förhindra beskattning av flygbränsle. Ett slutligt avtal kommer ersätta relevanta delar av medlemsstaternas bilaterala luftfartsavtal med Australien. Förslaget till mandat motsvarar i stora delar de mandat kommission tidigare fått av rådet för att förhandla bl.a. med Kanada, men det går längre när det gäller klimatfrågan.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige stödjer mandatförslaget.

(Se även ministerrådspromemoria.)

(b) Utkast till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater församlade, i rådet, om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Nya Zeeland om ett övergripande lufttransportavtal (*)
– Antagande
12201/05 AVIATION 123 NZ 2 RESTREINT UE
9918/08 AVIATION 113 NZ 4 RESTREINT UE

Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund
I september 2005 lade kommissionen fram sitt förslag till mandat att inleda luftfartsförhandlingar med Nya Zeeland. Målet för förhandlingarna är att skapa ett luftrum utan gränser, som omfattar EU och Nya Zeeland, och där båda parters flygbolag fritt kan etablera sig och fritt erbjuda sina tjänster. Enligt de föreslagna förhandlingsdirektiven ska ett avtal bl.a.

säkerställa stränga krav på flygsäkerhet och luftfartsskydd samt säkerställa flexibilitet för gemenskapen att vidta åtgärder inom EU på miljöområdet, särskilt när det gäller klimatfrågor, luftkvalitet och buller. Avtalet ska inte förhindra beskattning av flygbränsle. Ett slutligt avtal kommer ersätta relevanta delar av medlemsstaternas bilaterala luftfartsavtal med Nya Zeeland. Förslaget till mandat motsvarar i stora delar de mandat kommission tidigare fått av rådet för att förhandla bl.a. med Kanada, men det går längre när det gäller klimatfrågan.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige stödjer mandatförslaget.

(Se även ministerrådspromemoria.)
13. Övriga frågor
(a) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Främjande av internethandlingsplanen för utnyttjande av version 6 av Internetprotokollet (IPv6) i Europa
– Information från kommissionen

Frågan har tidigare behandlats vid samråd med EU-nämnden den 1 juni 2007.

Bakgrund
Kommissionen lämnade i december 2002 ett meddelande till Rådet och Parlamentet om Nästa generations Internet – prioriteringar för ökad hastighet i övergången till Internet protocol version 6 (IPv6). I meddelande uppmanas medlemsstaterna och Internetoperatörer med flera att delta i övergången till användande av IPv6 på Internet. Kommissionen har i maj 2008 lämnat ett nytt meddelande till samma mottagare, denna gång med en handlingsplan för övergång till IPv6 i Europa.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör välkomna föreslagen handlingsplan för övergång till IPv6 så länge det inte medför tvingande åtaganden.

(Se även ministerrådspromemoria.)
(b) Förberedelse inför det informella mötet i rådet (transport) den 1–2 september 2008
– Information från den franska delegationen

Bakgrund
Frankrike väntas informera och kortfattat presentera sina planer för ett informellt transportministerrådsmöte under det franska ordförandeskapet, hösten 2008.

Förslag till svensk ståndpunkt
Sverige bör ta del av informationen och noterar eventuella franska prioriteringar.
(c) Slutlig utformning av det funktionella luftrumsblocket Irland/Förenade kungariket
– Information från den irländska och den brittiska delegationen

Bakgrund
Irland och Storbritannien väntas delge information om frågan.

Förslag till svensk ståndpunkt
- Sverige bör ta del av informationen.

(d) Minskning av koldioxidutsläppen från lätta fordon
– Lägesrapport från ordförandeskapet
Bakgrund
ORDF väntas informera om arbetet med att minska koldioxidutsläpp från lätta fordon.

Förslag till svensk ståndpunkt
Sverige bör ta del av informationen.