TTE Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:91C07

Kommenterad dagordning

rådet

2008-11-17
N2008/XXXX/EIS

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationell samordning

TTE-ministerrådets möte (telekomministrarna) den 27 november, Bryssel
Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen
2. A-punkter
TELEKOMMUNIKATION
3. Översyn av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
Dagordningspunkt 3a.
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

- Politisk överenskommelse

Rådsdokument är inte inkomna ännu.

Senaste dokument till Coreper är: 14693/08 TELECOM 161 MI 393 COMPET 412 CONSOM 155 CODEC 1414 (Framework Directive)

14449/08 TELECOM 157 MI 376 COMPET 398 CONSOM 146 CODEC 1350 (Access Directive)

14345/08 TELECOM 156 MI 369 COMPET 393 CONSOM 145 CODEC 1343 (Authorisation Directive)

KOM(2007) 697 slutlig

Förslaget behandlades senast den 4 juni 2008 inför TTE-rådet den 12 juni 2008.

Bakgrund
I kommissionens uppdatering av regelverket för elektroniska kommunikationer från 2001 har man presenterat ändringar i ram-, auktorisations- och tillträdesdirektiven, benämnt Better regulation.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige i huvudsak bör stödja det kompromissförslag som ordförandeskapet nu lagt fram. De föreslagna förändringarna innebär steg i riktning för att åstadkomma mer oberoende regleringsmyndigheter och en ökad grad av harmonisering i regeltillämpningen. Regeringen avser att verka för att kompromissförslaget förstärks ytterligare vad gäller garantier för oberoende regleringsmyndigheter, bättre verktyg för harmonisering av regeltillämpningen, reella möjligheter till funktionell separation av dominerande företag och att någon del av regleringen för radiofrekvensanvändning ändras.
(Se även ministerrådspromemoria.)

Dagordningspunkt 3 b)
Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares
rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster,
direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom
sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om
konsumentskyddssamarbete.

- Politisk överenskommelse
dok. inte känt

Senaste dokument till Coreper är: 15387/07 TELECOM 151 MI 298 COMPET 392 DATAPROTECT 50 CONSOM 133 CODEC 1297

15093/08 TELECOM 176 MI 414 COMPET 438 DATAPROTECT 80
CONSOM 164 CODEC 1470

15106/08 TELECOM 177 MI 415 COMPET 439 DATAPROTECT 81CONSOM 165 CODEC 1471

KOM(2007)698 slutlig

Förslaget behandlades förra gången inför TTE-rådet den 4 juni 2008 i EU-nämnden.

Bakgrund
I uppdatering av regelverket för elektroniska kommunikationer från 2001 har kommissionen presenterat ändringar i direktiven om e-dataskydd och samhällsomfattande tjänster (USO) i ett direktiv som kallas medborgarnas rättigheter. Förhandlingar i rådsarbetsgruppen har pågått under hela år 2008.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen anser att Sverige bör stödja det kompromissförslag som ordförandeskapet nu lagt fram och som innebär ett tydligare och enklare regelverk samt ökad säkerhet och ett förbättrat konsumentskydd. Det liggande kompromissförslaget bör således stödjas.

(Detta under förutsättning att SE reservation i artikel 13.6 sista meningen om att operatörer genom inaktivitet kan bli ansvariga för utskick av obeställd e-postreklam har lösts ut på Coreper den 14 november.)

(Se även ministerrådspromemoria.)

3. c) Förslag till förordning för inrättande av ny europeisk regleringsmyndighet för elektroniska kommunikationer

- Politisk överenskommelse

Dokument ej inkomna ännu.
Coreper doc nr 15111/08
KOM dok. KOM(2007) 699 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation

Förslaget behandlades förra gången inför TTE-rådet den 12 juni 2008 i EU-nämnden.

Bakgrund

I sin översyn av regelverket för elektroniska kommunikationer föreslog kommissionen i november 2007 att inrätta en europeisk myndighet för e-komfrågor.

Ordförandeskapet har nu lagt fram ett reviderat förslag som innebär att det istället inrättas en grupp GERT som inte ska vara en juridisk person utan fungera som ett förstärkt ERG, European Regulators group.

Förslag till svensk ståndpunkt
Sverige kan stödja ordförandeskapets förslag att stärka ERG för att hjälpa till att öka harmoniseringen på marknaden för elektroniska kommunikationer. Sverige stödjer också att den nya gruppen som inrättas inte blir en ny EU-myndighet.

(Se även ministerrådspromemoria.)

4. Förslag till förändring i förordning om funktionen i de mobila näten samt ramdirektivet om elektroniska tjänster (Roaming)
Redogörelse. (Juridisk grund: art 95 EU-föredraget)
dok. ej inkommet ännu coreperdok var 1353/08

KOM(2008) 580 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Nu liggande förslag har inte tidigare behandlats i TTE-rådet.

Bakgrund
Roamingförordningen som antogs 2007 sätter pristak för röstoamingsamtal på mobiltelefoni både på grossist- och slutkundsnivån. Förordningen gäller i tre år, dvs. t.o.m. juni 2010.

Efter en utvärdering bedömer nu kommissionen att den bör förlängas i tid samt sträckas ut till att även gälla SMS, MMS och dataroaming.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige förordar i första hand en reglering på grossistnivå, både för internationell roaming av rösttelefonisamtal, för SMS, MMS och datatrafik. Det är av dock av största vikt att lägre priser på grossistnivå även får genomslag i slutkundsledet.

Åtgärder på slutkundsnivå bör övervägas endast om prisregleringen i grossistledet inte får genomslag i slutkundsledet. Erfarenheterna från marknaden för internationell roaming på röstsamtal indikerar att någon priskonkurrens på slutkundsnivå inte uppstått trots att grossistpriserna varit föremål för reglering. Detta, tillsammans med den mycket ovanliga struktur som finns på just marknaden för internationell roaming, gör att åtgärder på slutkundsnivå bör kunna övervägas i detta undantagsfall.

Sverige kan också stödja ökade informationskrav och en möjlighet för konsument att själv sätta en övre gräns för hur mycket han eller hon kan tänka sig att spendera på sådana tjänster.

Sverige stödjer även införandet av ett pristak på grossistnivå för dataroamingtjänster.

(Se även ministerrådspromemoria.)

5. Kommissionens kommunikation till EP, Rådet samt CES samt CR angående en andra översyn av direktivet för samhällsomfattande tjänster relaterat till Direktivet om dessa tjänster (enligt art 15 dir 2002/22/CE)

- [Information och utbyte av åsikter]

OF dok: 15116/08 TELECOM 180
KOM dok: 13775/08 TELECOM 149

Dokumentet behandlas för första gången i EU-nämnden. Coreper har färdigbehandlat frågan.

Bakgrund
Grunden för samhällsomfattande tjänster (universal service) är att säkerställa tillhandahållandet av tjänster som anses vara önskvärda ur ett samhälleligt perspektiv men som är kommersiellt olönsamma. Detta är den andra återkommande översynen av begreppets omfattning, som görs vart tredje år. Kommissionen anser i sitt meddelande att nuvarande definition av samhällsomfattande tjänster bör behållas och därmed inte utvidgas till vare sig bredband eller mobil kommunikation. Meddelandet diskuterar också vilken roll de samhällsomfattande tjänsterna kan spela i framtiden. Frågan är om skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är ett lämpligt instrument för att främja bredbandsutvecklingen eller i vilken mån det är lämpligare att använda andra EU-instrument (t ex strukturfonder) eller andra nationella främjandeåtgärder (baserade på nationella bredbandsstrategier).

Förslag till svensk ståndpunkt
Ordföranden har till rådsmötet tagit fram ett frågeunderlag som ska diskuteras.

Svensk övergripande målsättning är att delta aktivt i debatten och bidra med de perspektiv och erfarenheter som ett land med stora glesbygdsområden har när det gäller att nå ut med infrastruktur för elektroniska kommunikationstjänster. Den svenska inriktningen i detta inledande skede är att inte reducera bredbandsdebatten till att handla om enbart USO. SE bör lyfta fram andra faktorer för att främja bredbandstillgång än USO-förpliktelser.

6. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén
- Antagande av rådets slutsatser
dok. 13737/08 TELECOM 145 COMPET 375 DATAPROTECT 68
Antagande av slutsatser.

KOM(2008) 594 slutgiltig. Meddelande om framtida nätverk och Internet. Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och sociala Kommittén och Regionkommittén. Bryssel den 29.9.2008

Draft Council Conclusions. Future Networks and the Internet. Working Party on Telecommunications and Information Society 28/10/2008 Room document 73/2008.

Förslaget har inte tidigare behandlats i TTE-rådet.

Bakgrund
Meddelandet om framtida nätverk och Internet förhåller sig inte till någon specifik rättsakt och innehåller inga förslag.
Meddelandet är en lägesrapporterande text och bjuder en sammanställning av initiativ, åtgärder och andra aktiviteter som planeras av Kommissionen på kort och meddellång sikt, och som på olika sätt kan sägas förhålla sig till den samlande benämningen framtida nätverk och Internet, exempelvis implementering av handlingsplan att främja introduktionen av IPv6; uppdatering av praktik av statsstödsregler i bredbandsprojekt; kommande rekommendation för tillämpning av RFID; kommande vitpapper om IT-standardisering; kommande rekommendation om next generation access.

Rådsslutsatser har förhandlats vid tre tillfällen och Sverige har i alla relevanta avseenden fått ordförandens gehör för synpunkter.

Förslag till svensk ståndpunkt
Sverige stödjer efter förhandlingar rådets slutsatser.

7. Övriga frågor