TTE, RådsPM IEM, dp 10

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA241

Rådspromemoria

2013-05-17

Näringsdepartementet

Energi

Rådets möte TTE (energi) den 7 juni 2013

Dagordningspunkt 10

Icke lagstiftande verksamhet

Rubrik: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

- Making the internal energy market work

= Adoption of Council conclusions in the light of the European Council of 22nd May

Dokument:

Tidigare dokument:

Fakta-PM Näringsdepartementet 2012/13:FPM37 Meddelande för en väl fungerande marknad för energi.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Kommissionens meddelande har behandlats i EU-nämnden den 30 november 2012 och den 15 februari 2013

Bakgrund

Meddelandet

Vid Europeiska rådet den 4 februari 2011 och vid energirådet den 28 februari 2011 antogs rådslutsatser om energipolitisk handlingsplan för åren 2011–2020. I handlingsplanen fästs stor vikt vid fungerande energimarknader för att stödja de tre benen i energipolitiken; hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Under 2011 presenterade kommissionen tre färdplaner för klimat, transport respektive energiområdet för att diskutera hur målet om minskade växthusgasutsläpp med 80–95% till 2050 ska kunna nås. Kommissionens meddelande Energifärdplan 2050 (KOM (2011) 885, FPM2011/12:95) presenterades 15 december 2011. Det aktuella meddelandet om den inre marknaden kan ses som en uppföljning av Energifärdplan 2050.

Den 16 november 2012 presenterade kommissionen meddelandet avseende den inre marknaden för energi. Meddelandet är en handlingsplan för hur EU:s klimat- och energiutmaningar ska hanteras och hur den inre marknaden ska nå sin fulla potential. Kommissionen vill med meddelandet tydliggöra behovet av integrering av marknader, öka konsumentinflytandet och förbättra konkurrensen samt att tredje inre marknadspaketet måste implementeras fullt ut i alla medlemsstater.

Förhandlingsläget

En inledande debatt om meddelandet hölls vid TTE-rådet (energi) den 3 december 2012 som en uppföljning av Europeiska rådet. En orienteringsdebatt hölls även vid TTE-rådet den 22 februari.

Det irländska ordförandeskapets ambition har varit att anta rådslutsatser avseende meddelandet vid TTE-rådet den 7 juni 2013. Förhandlingar om slutsatser har pågått i rådet under våren. Under förhandlingarna har framförallt två frågor diskuterats. Den första är frågan om reglerade slutkundspriser där några medlemsstater, bland annat SE, har framhållit att sådana borde fasas ut. Det har dock inte varit möjligt att enas om sådana skrivningar utan förhandlingarna har resulterat i ett antal överväganden om sådana åtgärder är nödvändiga.

Den andra kontroversiella frågan där medlemsstaterna stått relativt långt ifrån varandra är den om sk. kapacitetsmekanismer. Ett antal medlemsstater ser det som nödvändigt att införa sådana mekanismer för att kunna garantera att tillräcklig kapacitet finns tillgänglig vid stor efterfrågan på el. Andra medlemsstater, däribland SE, har istället argumenterat för andra alternativa och kostnadseffektiva åtgärder. SE har även argumenterat för att kapacitetsmekanismer, där sådana trots allt införs, ska vara förknippade med en tydlig utfasningsstrategi. Det har dock inte varit möjligt att nå längre i denna del.

En överenskommelse om förslaget till rådslutsatser nåddes i Coreper den 23 maj.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Ej aktuellt. Rådslutsatser antas med enhällighet.

Svensk ståndpunkt

Regeringen kan ställa sig bakom ett antagande av förslaget till rådslutsatser.

Europaparlamentets inställning

Då det gäller rådslutsatser är Europaparlamentets inställning inte relevant. Europaparlamentets inställning vad gäller Kommissionens meddelande är inte känt då omröstningen är planerad till den 30 maj.

Förslaget till rådslutsatser

Förslaget till rådslutsatser omfattar i likhet med kommissionens meddelande tre huvudområden: uppfyllande av energipolitiska mål till 2014 respektive 2015, förbättrade villkor för konsumenter samt insatser för att uppnå övergången till en framtida energimarknad.

I den första delen om uppfyllande av energipolitiska mål ombeds exempelvis medlemsstaterna att överväga om befintliga prisregleringar behöver upprätthållas. I denna del anges även att marknaden har nyckelrollen då det gäller att tillhandahålla incitament för investeringar i ny produktionskapacitet och nya överföringsförbindelser. Rådslutsatserna lyfter också fram att energieffektivisering har en betydande roll för en mängd utmaningar som den inre energimarknaden står inför. Medlemsstaterna ombeds även att fasa ut miljömässigt skadliga subventioner.

Då det gäller konsumenter nämns bland annat att dessa har en central roll för den inre energimarknadens funktion och för fortsatt marknadsintegration. Vidare nämns att smarta mätare, smarta nät och mikroproduktion har en viktig roll för att skapa förbrukarflexibilitet.

Även i den tredje delen om övergång till en framtida energimarknad nämns smarta nät som en del av lösningen. Här tas även kapacitetsmekanismer upp där slutsatserna pekar på att andra alternativ för att säkerställa tillräcklig kapacitet vid effekttoppar först bör övervägas. De alternativ som nämns är undanröjande av befintliga snedvridningar, främjande av förbrukarflexibilitet och energieffektivisering samt utökad transmissionskapacitet.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Rådslutsatserna har inga direkta effekter på svenska regler då de saknar konkreta åtgärds-/lagstiftningsförslag.

Ekonomiska konsekvenser

Rådslutsatserna har ingen omedelbar budgetkonsekvens för Sverige då de inte innehåller konkreta åtgärds-/lagstiftningsförslag.