TTE_energi_radsPM_EPBD_dp_5

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4838A7

Rådspromemoria

2017-06-15

Miljö- och energidepartementet

Energienheten, Hållbart och innovativt energisystem

Rådets möte i TTE-rådet (energi) den 26 juni

Information om dagordningspunkt

Nummer:

Dagordningspunkt 5

Rubrik:

Direktivet om byggnaders energiprestanda

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Antagande av allmän inriktning.

Dokumentbeteckning: kompletteras

Tidigare dokument:

KOM(2016) 765 slutlig

Faktapromemoria:

Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda 2016/17:FPM43.

Datum för tidigare samråd med EU-nämnden:

Samråd med EU-nämnden om kommissionens paket för ren energi i sin helhet ägde rum den 24 februari 2017.

Förslagets innehåll

I direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU (EPBD) 2010 anges att kommissionen ska utvärdera direktivet senast den 1 januari 2017 och vid behov lämna förslag till förändringar. Mot bakgrund av detta och som en del av att genomföra EU:s energiunion, presenterade EU- kommissionen inom ramen för sitt paket om ren energi ett förslag till reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda den 30 november 2016 (KOM (2016) 765).

Kommissionens förslag till reviderat direktiv för byggnaders energiprestanda innebär bland annat att kravet på nationell strategi för energieffektiviserande renoveringar flyttas från energieffektiviseringsdirektivet till direktivet om byggnaders energiprestanda. Kraven på vad de nationella renoveringsstrategierna ska omfatta utvecklas också i kommissionens förslag till reviderat direktiv, med bland annat krav på mål för en koldioxidfri byggnadssektor år 2050 och krav på att hantera energifattigdom. Kommissionen föreslår vidare krav på installation av laddstationer vid var tionde parkeringsplats i nya och renoverade lokalbyggnader. I nya och renoverade flerbostadshus föreslog kommissionen att alla parkeringsplatser förbereds för laddstationer. Möjligheten att använda rådgivning som ett alternativ till inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem finns inte kvar i kommissionens förslag till reviderat direktiv. Som alternativ till inspektion får medlemsstaterna istället enligt förslaget ställa krav på att byggnaderna har styr- och reglersystem som kontinuerligt kan mäta, analysera och anpassa byggnadens energianvändning. Kommissionen föreslår vidare en smarthetsindikator för byggnader. Den ska synliggöra i vilken utsträckning byggnaden är förberedd för att interagera med de boende, med byggnadens installationer och med elnätet till exempel genom efterfrågestyrning. I bestämmelserna om beräkning av byggnaders energiprestanda görs vissa justeringar jämfört med det ursprungliga direktivet. Till exempel föreslås att möjligheten tas bort för medlemsstaterna att välja mellan faktisk och beräknad energi när energiprestandan i en byggnad ska fastställas.

2 (5)

Under förhandlingarna i rådet har kommissionens förslag till reviderat direktiv förändrats på en rad punkter. Renoveringsstrategin ska nu innehålla indikativa milstolpar, istället för mål, för en koldioxidfri byggnadssektor år 2030 och 2050. Energifattigdom får nu uttryckligen hanteras så som medlemsstaterna beslutar. För elektromobilitet ställs nu krav på installation av endast en laddstation vid nya och renoverade lokaler. Krav ställs också på förberedelse för laddinfrastruktur vid minst var tredje parkeringsplats för nya och renoverade lokaler samt vid varje parkeringsplats vid nya och renoverade bostadshus. Bestämmelserna har ett antal förbehåll1. Möjligheten att använda rådgivning som ett alternativ till inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem har återinförts. Smarthetsindikatorn har gjorts frivillig för medlemsstaterna. Den ska inte längre tas fram genom en delegerad akt, utan genom granskningsförfarandet som ger medlemsstaterna större inflytande över utformningen. I bestämmelserna om beräkning av byggnaders energiprestanda har möjligheten för medlemsstaterna att välja mellan faktisk och beräknad energi när energiprestandan i en byggnad ska fastställas återinförts. De skrivningar som slog fast att all förnybar energi som produceras och används på plats måste räknas av en byggnads energiprestanda har tagits bort.

Regeringen har under förhandlingarna verkat för en minskad detaljreglering och ökad flexibilitet i direktivet för medlemsstaterna att utforma egna regler som passar lokala förhållanden. Detta har bland annat fått genomslag i att smarthetsindikatorn nu gjorts frivillig och att möjligheten till rådgivning som alternativ till inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem återinförts. Sverige har också fått genomslag för att energifattigdom ska kunna hanteras så som medlemsstaterna beslutar och att medlemsstaterna inte ska tvingas formulera mål för en koldioxidfri byggnadssektor i renoveringsstrategierna. Regeringen har vidare fått gehör för att medlemsstaterna ska kunna välja mellan faktisk och beräknad energi när energiprestandan i en byggnad ska fastställas.

Regeringen har i förhållande till kommissionens förslag fått genomslag för en ökad flexibilitet för medlemsstaterna att välja huruvida den förnybara energin som produceras och används på plats ska räknas in i en byggnads

1 Bland annat anges följande förbehåll: Bestämmelserna gäller parkeringsplatser som har mer än tio parkeringsplatser. Med renovering avses renovering av byggnadens elinfrastruktur och parkeringsplats. När parkeringsplatsen ligger inuti byggnaden gäller kravet vid renovering om renoveringen avser parkeringsplatsen och elinfrastrukturen. När parkeringsplatsen ligger utanför byggnaden gäller kraven bara om renoveringen avser parkeringsplatsen. Kraven gäller bara om kostnaden för installationerna överstiger 5 procent av den totala kostnaden för renoveringen.

3 (5)

energiprestanda eller ej. Ordförandeskapets förslag till allmän inriktning innebär att medlemsstaterna har samma möjlighet som under gällande direktiv att hantera förnybar energi som produceras och används på plats. Förslaget medger en viss flexibilitet för medlemsstaterna att anpassa nationell lagstiftning efter lokala förhållanden. Regeringen avser att föra en fortsatt dialog med EU-kommissionen i denna fråga.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen avser att vid rådsmötet framföra att det hade varit önskvärt med ytterligare flexibilitet för medlemsstaterna att välja huruvida den förnybara energin som produceras och används på plats ska räknas in i en byggnads energiprestanda eller ej.

Regeringen välkomnar dock att detaljeringsgraden totalt har minskat och att flexibiliteten under förhandlingarna har ökat i förslaget till reviderat direktiv och föreslår därför att Sverige ger stöd till den allmänna inriktningen.

Tidigare behandling i riksdagen

Överläggning med Civilutskottet ägde rum den 31 januari 2017. Civilutskottet gav stöd till Regeringens ståndpunkt inför kommande förhandlingar och uppmanade regeringen att särskilt motsätta sig tvingande detaljreglering som utskottet menade kan strida mot proportionalitetsprincipen. Rådets arbetsgrupp påbörjade sin genomgång av artiklarna i direktivet den 7 februari. Den utveckling av förhandlingsläget som beskrivs sedan förslaget presenterades är därmed densamma som utvecklingen av förhandlingsläget sedan överläggningen med Civilutskottet ägde rum.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 194 FEUF.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentets inställning är inte känd. Europaparlamentet röstar i utskott och plenum i oktober och november.

Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats.

4 (5)

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Se FPM 2016/17:FPM43

Budgetära konsekvenser/konsekvensanalys

Se FPM 2016/17:FPM43

5 (5)