TTE_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:471EC6

Kommenterad dagordning rådet

2017-02-20

Miljö- och energidepartementet

Rådets möte (energiministrarna) den 27 februari 2017

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.Godkännande av A-punkter (icke lagstiftande verksamhet)

3.Godkännande av A-punkter (lagstiftande verksamhet)

4.Paketet om ren energi

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Åsiktsutbyte.

Ansvarigt statsråd:

Ibrahim Baylan

Förslagets innehåll:

Den 25 februari 2015 presenterade kommissionen sitt meddelande om Energiunionen. Meddelandet ska ses som ett handlingsprogram inom energiområdet för kommissionens mandatperiod. De målsättningar meddelandet pekar ut slogs också fast av Europeiska rådet i mars 2015. I enlighet med meddelandet presenterade kommissionen den 30 november 2016 ett paket med initiativ - Ren energi för alla i Europa - vars övergripande intentioner är att underlätta omställningen av energisektorn inom EU

genom att prioritera energieffektivisering, genom att EU ska bli världsledande inom förnybar energi och genom rättvisa villkor för konsumenterna. Paketet innehåller förslag till revidering av energieffektiviseringsdirektivet och byggnaders energiprestanda, revidering av förnybartdirektivet - inklusive hållbarhetskriterier för biomassa, flera förslag rörande en ny elmarknadsdesign samt ett förslag om ett övergripande styrningssystem för Energiunionen.

Vid TTE (energi) ges medlemsstaterna tillfälle att indikera sina prioriteringar inför de fortsatta förhandlingarna. Detta även inbegripet hur parterna bäst omhändertar ambitionen i överenskommelsen mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen från december 2016 om att i så hög utsträckning som möjligt slutföra förhandlingarna av paketet före utgången av 2017. Ministrarna ombeds också lämna eventuella kommentarer till hur möjliga synergieffekter mellan förhandlingarna av de olika förslagen omhändertas, liksom hur regionalt samarbete på bästa sätt kan utnyttjas i övergången.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att Sverige bör välkomna paketet och stödja paketets övergripande intentioner. Regeringen stödjer förslaget att höja energieffektiviseringsmålet till 30% och göra det bindande på EU-nivå. Regeringen stödjer också en ny marknadsdesign med fokus på korrekta prissignaler, flexibilitet, konsumenternas roll och integrering av förnybar energi, liksom fokus på transport och värme som kommer att vara avgörande för att EU ska klara energiomställningen.

För att EU-målen ska kunna nås behövs både en stark styrning för uppföljningen av målen och flexibilitet för medlemsstaterna i hur målen uppnås. Ambitiösa medlemsstater ska kunna gå längre och nationellt utforma styrmedel och konkreta åtgärder. Onödig administrativ börda ska undvikas, lagstiftningen ska vara proportionerlig i förhållande till sitt syfte och får inte riskera att bli kontraproduktiv. Det gäller förslag till hållbarhetskriterier för fasta och flytande biobränslen som riskerar hindra användningen inte bara av ohållbara bränslen, utan också hållbart producerade bränslen med positiv klimateffekt. Likaså förslag till krav på individuell mätning och debitering som riskerar att minska incitament för

2 (5)

fastighetsägare att genomföra tekniska åtgärder för energieffektivisering. Regeringen anser att samarbete mellan medlemsstaterna om stöd till förnybar elproduktion bör ske på frivillig basis.

Regeringen anser att Sverige bör stödja en ambitiös men realistisk tidplan för förhandlingen i linje med ambitionen i den interinstitutionella överenskommelsen. En samlad hantering innebär att kopplingar mellan exempelvis styrningssystemet och måluppfyllelse i förslagen om förnybart och energieffektivisering omhändertas och är ett sätt att säkerställa att synergieffekter tillvaratas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Kommissionens meddelande om Energiunionen behandlades i EU-nämnden den 8 mars 2015 inför TT(E) och den 19 mars 2015 inför Europeiska rådet. Kommissionens förslag till paket för ren energi var uppe för behandling som informationspunkt i EUN den 2 december inför TT(E) den 5 december 2016. Överläggning om de olika förslagen hölls den 24 januari 2017 i Näringsutskottet och den 31 januari 2017 i Civilutskottet.

Fortsatt behandling av ärendet:

Ordförandeskapet prioriterar energieffektiviseringsförslagen och har påbörjat förhandling av dessa i rådsarbetsgruppen för energi. Målsättningen är att nå en överenskommelse i rådet vid TT(E) den 26 juni. Vad gäller förhandlingarna om övriga förslag inom ramen för paketet kan det vara aktuellt med en lägesrapport vid TT(E) den 26 juni.

Europaparlamentet har inlett sin behandling av ärendena.

Faktapromemoria:

EU-kommissionens förslag till nya bestämmelser på elmarknadsområdet. Faktapromemoria 2016/17:FPM44.

EU-kommissionens förslag till revidering av Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Faktapromemoria 2016/17:FPM43.

EU-kommissionens förslag till revidering av direktivet för förnybar energi för perioden 2020-2030. Faktapromemoria 2016/17:FPM45.

3 (5)

EU-kommissionens förslag till Förordning för ett styrningssystem för Energiunionen. Faktapromemoria2016/17:FPM42.

5. Tillståndet i Energiunionen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd:

Ibrahim Baylan

Förslagets innehåll:

Meddelandet är en del i styrningssystemet för Energiunionen och 2030- ramverket för klimat- och energi och syftar till att bedöma genomförandet av Energiunionens alla dimensioner och framstegen gentemot målsättningarna. I oktober 2015 presenterade kommissionen det första meddelandet om tillståndet för Energiunionen. Meddelandet innehöll då landspecifika rapporter om respektive medlemsstat som utgjorde utgångspunkt för bedömningen.

Den 1 februari 2017 presenterade kommissionen det andra meddelandet om tillståndet för Energiunionen. När styrningssystemet i sin helhet är på plats är tanken att bedömningen av framsteg i de återkommande meddelandena kommer att bygga på de framstegsrapporter som medlemsstaterna förväntas rapportera in vartannat år till kommissionen.

Vid rådsmötet den 27 februari 2017 kommer kommissionen informera om innehållet i meddelandet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Informationen noteras.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Kommissionens meddelande om Energiunionen behandlades i EU-nämnden den 8 mars 2015 inför TT(E) och den 19 mars 2015 inför Europeiska rådet. Kommissionens paket med förslag Ren energi för alla i Europa behandlades i EUN den 2 december inför TT(E).

4 (5)

Fortsatt behandling av ärendet:

Ingen ytterligare behandling i rådet förväntas.

Faktapromemoria:

-

6. Övriga frågor

a) Aktuella lagstiftningsförslag

Ordförandeskapet väntas informera om statusen i förhandlingarna av gasförsörjningsförordningen och energimärkningsförordningen. Såväl rådet som Europaparlamentet har behandlat förslagen och för närvarande pågår en trepartsförhandling om en överenskommelse.

b) Tolfte plenarsessionen för Europeiska kärnkraftsenergiforumet (ENEF) i Prag 22-23 maj 2017

Europeiska kärnkraftsenergiforumet är ett av flera tematiska så kallade fora på energiområdet. Gemensamt är att samtliga fora har en geografisk hemvist, det vill säga att mötena alltid hålls i samma stad och att inbjudan riktas brett till branschorganisationer, företag, myndigheter och medlemsstater. Syftet är att erbjuda en plattform för diskussion. Forumen har ingen formell funktion. ENEF bildades efter önskemål från Slovakien och Tjeckien. Den tjeckiska delegationen vill informera om det kommande mötet i forumet.

c) Havsenergiforumet

Havsenergiforumet inrättades av kommissionen 2014. Forumets huvudsyfte har varit att ta fram en strategisk färdplan för att leda utvecklingen av havsbaserad energi i Europa. Strategin presenterades i november 2016 och innehöll bland annat åtgärder för att underlätta framväxten av en marknad för havsbaserad energi i Europa. Kommissionen väntas informera om innehållet i färdplanen och arbetet framöver.

5 (5)