Utskick 2 2012/13:41

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:41 EU-nämndens sammanträde 2013-06-14

EU-nämndens sammanträde 2013-06-14

EU-nämnden

Utskick 2 2012/13:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-06-14 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

Till pp. 2-6 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Från Arbetsmarknads- och Socialdepartementen:
- Reviderad kommenterad dagordning
- Rådspm: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, dp. 7
-
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services -Progress Report (10430/13), dp. 7
-
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures (10422/13), dp. 8
- Rådspm: Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, dp. 9
- Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation -Progress Report (10039/13), dp. 9
- Examination of the National Reform Programmes (2013) and the implementation of the 2012 Country-Specific Recommendations -Opinion of the Social Protection Committee (10222/13), dp 10
- Towards social investment for growth and cohesion -Draft Council Conclusions (10404/13), dp. 12
- Advancing Women?s Roles as Decision-makers in the Media -Draft Council Conclusions (10366/13), dp. 13
forts.
- Rådspm: förslag till reviderat direktiv om tobaksprodukter, dp. 14
- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC -Progress report (10359/13), dp. 15
- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Medical devices, and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices
-Progress report (10360/13), dp. 16

Till p. 7 (Miljö)
Från Miljödepartementet:
- Uppföljning av FN:s konferens om hållbar utveckling ("Rio+20"): En övergripande ram för tiden efter 2015 - Godkännande av rådets slutsatser (10209/13), dp. 5a