Inkomna EU-dokument 13 april - 26 april (smtr 2016-04-26)

Bilaga

Justitieutskottet

Inkomna EU-dokument 13 april – 26 april 2016

Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD)

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

2016-04-13

COM(2016) 220

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Assessment of Greece's Action Plan to remedy the serious deficiencies identified in the 2015 evaluation on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border

Kommissionens bedömning av Greklands handlingsplan för att åtgärda bristerna i kontrollen av yttre gräns. Betydande framsteg har gjorts men förbättringar behöver göras framför allt vad gäller tidsplan för åtgärderna, ansvarsfördelning och finansiering.

2016-04-21

K(2016) 2204

Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2015/16:JuU26 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv

Delades ut på sammanträdet den 21 april 2016.

2016-04-21

COM(2016) 230

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL delivering on the European Agenda on Security to fight against terrorism and pave the way towards an effective and genuine Security Union

Meddelandet är uppsatt som dp. 10b på RIF-rådet den 21 april. Information från kommissionen.

Dokument från ministerrådet

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

2016-04-13

6969/16

OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING 3455th Council meeting Justice and Home Affairs Brussels, 10 and 11 March 2016

2016-04-15

7913/16

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Framework Decision 2009/315/JHA, as regards the exchange of information on third country nationals and as regards the European Criminal Records Information System (ECRIS), and replacing Council Decision 2009/316/JHA [5438/16 COPEN 16 EJUSTICE 10 JURINFO 2 DAPIX 11 CODEC 54 - COM(2016) 7 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Romanian Senate

Engelsk översättning på s. 3-4. Rumänska senaten anser att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

2016-04-19

15062/15

UTKAST TILL PROTOKOLL 3433:e mötet i Europeiska unionens råd (RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR) i Bryssel den 3–4 december 2015

2016-04-19

15337/15

UTKAST TILL PROTOKOLL 3437:e mötet i Europeiska unionens råd (JORDBRUK OCH FISKE) i Bryssel den 14–15 december 2015

Två lagstiftningsakter inom JuU:s område antogs som a-punkter.

2016-04-21

7991/16

PRELIMINÄR DAGORDNING 3461:a mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (rättsliga och inrikes frågor) 21 april 2016

Dokument antagna av Europaparlamentet

Rubrik (med länk till Lemur)

Antagna texter som berör JuU (länk till EP:s webbplats)

Dokument antagna av Europaparlamentet den 7-10 mars 2016

  • Lagstiftningsresolution om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden

Antagna lagstiftningsakter på justitieutskottets område

Den 14 april godkände Europaparlamentet rådets ståndpunkt angående direktivet om behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte. Direktivet är därmed antaget i lydelse enligt rådets ståndpunkt.

Antagen text (rådets ståndpunkt 5418/16 i Lemur):

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=22876

Ursprungligt förslag COM(2012) 10:

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=12556

Förslaget ansågs strida mot subsidiaritetsprincipen:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Subsidiaritetsprovning-av-komm_GZ01JuU31/

Den 21 april antog rådet (rättsliga och inrikes frågor) två lagstiftningsakter på JuU:s område.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden

Antagen text:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-2-2016-INIT/sv/pdf

Ursprungligt förslag COM(2013) 822:

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=17563

Förslaget ansågs inte strida mot subsidiaritetsprincipen:

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/VisaBilaga.aspx?ID=39344&dokID=17563

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

Antagen text:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-71-2015-INIT/sv/pdf

Ursprungligt förslag COM(2011) 32:

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=10009

Förslaget ansågs inte strida mot subsidiaritetsprincipen