Inkomna EU-dokument 25 november - 3 december (smtr 2015-12-08)

Bilaga

Justitieutskottet

Inkomna EU-dokument 25 november – 3 december 2015

Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD)

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

2015-11-30

Evaluation of Directive 2015/413/EU facilitating cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences

Länk till samrådet

Kommissionen har inlett ett samråd om utvärdering av direktiv 2015/413/EU om informationsutbyte om trafikförseelser över gränserna. Samrådet pågår till den 19 februari 2016. Utskottet behandlade förslaget till lagändringar med anledning av direktivet i bet. 2015/16:JuU9.

2015-12-03

COM(2015) 625

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism

Enligt EU-samordningens preliminära bedömning kan förslaget komma att underställas subsidiaritetskontroll.

Dokument från ministerrådet

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

2015-11-26

14116/15

OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING 3425th Council meeting Agriculture and Fisheries Brussels, 16 November 2015

Vid rådsmötet antogs EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF.

2015-11-27

14306/15

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda

EU-samordningens bedömning är att förslaget faller inom unionens exklusiva befogenhet och därför inte omfattas av subsidiaritetskontroll.

2015-11-27

14382/15

OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING 3432nd Council meeting Justice and Home Affairs Brussels, 20 November 2015

2015-11-27

CM 4796/15

KALLELSE OCH PRELIMINÄR DAGORDNING 3438:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (utrikes frågor) 14 december 2015

Kampen mot terrorism är en av dagordningspunkterna

2015-11-30

13357/15

OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING 3419th meeting Environment Luxembourg, 26 October 2015

Rådet fattade beslut om bl.a. VIS och undantag för viseringskrav för vissa länder

2015-12-01

CM 4797/15

KALLELSE OCH PRELIMINÄR DAGORDNING 3439:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (allmänna frågor) 15 december 2015

På dagordningen står bl.a. förberedelser inför Europeiska rådet den 17 och 18 december. Då kommer bl.a. kampen mot terrorism att diskuteras.

2015-12-03

14545/15

PRELIMINÄR DAGORDNING 3433:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (rättsliga och inrikes frågor) 3 och 4 december 2015

Dokument från Regeringskansliet

Inlämnat

Beteckning

Rubrik (med länk till Lemur)

Kansliets kommentar

2015-11-25

Rapport RIF 20 november 2015

Rapport från möte i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 20 november 2015

Hemlig enligt OSL 15:1. Rapporten delades på bordet vid sammanträdet den 26 november. Kopia finns att läsa på kansliet.

Dokument antagna av Europaparlamentet

Rubrik (med länk till Lemur)

Antagna texter som berör JuU (länk till EP:s webbplats)

Dokument antagna av Europaparlamentet 26-29 oktober 2015

  • Lagstiftningsresolution om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
  • Lagstiftningsresolution om förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF