Inkomna EU-dokument 25 november - 3 december (smtr 2015-12-08)

Bilaga

Justitieutskottet

Inkomna EU-dokument 25 november – 3 december 2015

Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD)

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
       
2015-11-30   Evaluation of Directive 2015/413/EU Kommissionen har inlett ett
    facilitating cross-border exchange of samråd om utvärdering av
    information on road-safety-related direktiv 2015/413/EU om
    traffic offences
    informationsutbyte om
    Länk till samrådet
    trafikförseelser över
     
      gränserna. Samrådet pågår
      till den 19 februari 2016.
      Utskottet behandlade
      förslaget till lagändringar
      med anledning av direktivet i
      bet. 2015/16:JuU9.
       
2015-12-03 COM(2015) 625 Proposal for a DIRECTIVE OF THE Enligt EU-samordningens
    EUROPEAN PARLIAMENT AND OF preliminära bedömning kan
    THE COUNCIL on combating terrorism förslaget komma att
    and replacing Council Framework
    underställas
    Decision 2002/475/JHA on combating
    subsidiaritetskontroll.
    terrorism
     

Dokument från ministerrådet

  Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
         
  2015-11-26 14116/15 OUTCOME OF THE COUNCIL Vid rådsmötet antogs
      MEETING 3425th Council meeting EUROPAPARLAMENTETS
      Agriculture and Fisheries Brussels, 16 OCH RÅDETS
      November 2015
      FÖRORDNING om
       
        Europeiska unionens byrå för
        utbildning av tjänstemän
        inom brottsbekämpning
        (Cepol) och om ersättning
        och upphävande av rådets
        beslut 2005/681/RIF.
         
  2015-11-27 14306/15 Förslag till Europaparlamentets och EU-samordningens
      rådets förordning om överföring till bedömning är att förslaget
      Europeiska unionens tribunal av faller inom unionens
      behörigheten att i första instans avgöra exklusiva befogenhet och
      tvister mellan unionen och dess därför inte omfattas av
      anställda subsidiaritetskontroll.
         
  2015-11-27 14382/15 OUTCOME OF THE COUNCIL  
      MEETING 3432nd Council meeting  
      Justice and Home Affairs Brussels, 20  
      November 2015  
         
2015-11-27 CM 4796/15 KALLELSE OCH PRELIMINÄR Kampen mot terrorism är en
    DAGORDNING 3438:e mötet i av dagordningspunkterna
    EUROPEISKA UNIONENS RÅD  
    (utrikes frågor) 14 december 2015  
       
2015-11-30 13357/15 OUTCOME OF THE COUNCIL Rådet fattade beslut om bl.a.
    MEETING 3419th meeting Environment VIS och undantag för
    Luxembourg, 26 October 2015 viseringskrav för vissa länder
       
2015-12-01 CM 4797/15 KALLELSE OCH PRELIMINÄR På dagordningen står bl.a.
    DAGORDNING 3439:e mötet i förberedelser inför
    EUROPEISKA UNIONENS RÅD Europeiska rådet den 17 och
    (allmänna frågor) 15 december 2015 18 december. Då kommer
      bl.a. kampen mot terrorism
      att diskuteras.
       
2015-12-03 14545/15 PRELIMINÄR DAGORDNING 3433:e  
    mötet i EUROPEISKA UNIONENS  
    RÅD (rättsliga och inrikes frågor) 3 och  
    4 december 2015  
       

Dokument från Regeringskansliet

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
       
2015-11-25 Rapport RIF 20 Rapport från möte i rådet (rättsliga och Hemlig enligt OSL 15:1.
  november 2015 inrikes frågor) den 20 november 2015 Rapporten delades på bordet
      vid sammanträdet den 26
      november. Kopia finns att
      läsa på kansliet.
       

Dokument antagna av Europaparlamentet

Rubrik (med länk till Lemur) Antagna texter som berör JuU (länk till EP:s webbplats)
   
Dokument antagna av Lagstiftningsresolution om ändring av protokoll nr 3 om stadgan
Europaparlamentet 26-29 för Europeiska unionens domstol
oktober 2015 Lagstiftningsresolution om förordning om inrättande av
  Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom
  brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets
  beslut 2005/681/RIF
   

2 (2)