InkomnaEUdokument19_28sep

Bilaga

           
Inlämnat Beteckning   Rubrik (med länk till Lemur)   Kansliets kommentar
           
2017-09-25 KOM(2017) 489   Förslag till   Förslaget hänvisas till JuU
      EUROPAPARLAMENTETS OCH   för subsidiaritetskontroll.
      RÅDETS DIREKTIV om bekämpande    
      av bedrägeri och förfalskning som rör   Åttaveckorsfristen löper ut
      andra betalningsmedel än kontanter och  
        den 21 november 2017.
      om ersättande av rådets rambeslut  
         
      2001/413/RIF    
         
2017-09-27 KOM(2017) 570 COMMUNICATION FROM THE    
      COMMISSION TO THE EUROPEAN    
      PARLIAMENT AND THE COUNCIL    
      on preserving and strengthening    
      Schengen    
         
2017-09-27 KOM(2017) 571 Proposal for a REGULATION OF THE   Förslaget kan enligt EU-
      EUROPEAN PARLIAMENT AND OF   samordningens preliminära
      THE COUNCIL amending Regulation   bedömning komma att
      (EU) 2016/399 as regards the rules   underställas
      applicable to the temporary   subsidiaritetskontroll.
      reintroduction of border control at    
      internal borders    
           
       
Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
       
2017-09-22 12339/17 Council Implementing Decision setting  
    out a recommendation on addressing the  
    deficiencies identified in the 2016  
    evaluation of Germany on the  
    application of the Schengen acquis in  
    the field of return  
       
2017-09-22 12336/17 Council Implementing Decision setting  
    out a recommendation on addressing the  
    deficiencies identified in the 2016  
    evaluation of Belgium on the application  
    of the Schengen acquis in the field of the  
    Schengen Information System  
       
2017-09-27 CM 4232/17 NOTICE OF MEETING AND Kallelse och prel. dagordning
    PROVISIONAL AGENDA 3564th inför RIF-rådet den 12-13
    meeting of the COUNCIL OF THE oktober
    EUROPEAN UNION (Justice and  
    Home Affairs) 12 and 13 October 2017  
       
       
       
Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
       

Rubrik (med länk till Lemur) Antagna texter som berör JuU (länk till EP:s webbplats) m.m.

   
Rubrik (med länk till Lemur) Från