Till JuU inkomna EU-dok 12 juni-12 sep 2012 (smtr 13 sep)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 12 juni - 12 september 2012

Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD)

Inlämnat
Beteckning
Rubrik

2012-07-27
K(2012) 5269
Kommissionens svar på granskning enligt utlåtande 2011/12:JuU17 Smart gränsförvaltning - valmöjligheter och framtida handlingsalternativ

2012-07-27
K(2012) 5278
Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2011/12:JuU29 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

2012-07-26
KOM(2012) 415
Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Eventuella fördelar och nackdelar med en begränsning till två kategorier av skjutvapen (förbjudna eller tillåtna) i syfte att uppnå en bättre fungerande inre marknad för dessa vapen tack vare en eventuell förenkling

2012-07-19
KOM(2012) 410
Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Rumäniens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen

2012-07-19
SWD(2012) 231
Commission Staff Working Document Romania: Technical Report Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism

2012-07-19
KOM(2012) 411
Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om framstegen i Bulgarien inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen

2012-07-19
SWD(2012) 232
Commission Staff Working Document Bulgaria: Technical Report Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification mechanism

2012-07-18
K(2012) 4783
Kommissionens svar på granskning enligt utlåtande 2011/12:JuU6 Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism

2012-07-12
KOM(2012) 363
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen

2012-07-12
SWD(2012) 196
Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen

2012-07-12
SWD(2012) 195
Commission Staff Working Paper Impact Assessment (Part I) Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the financial interests of the European Union by criminal law

2012-07-11
K(2012) 4781
Kommissionens svar på granskning enligt utlåtande 2011/12:JuU4 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG

2012-06-22
KOM(2012) 334
Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Lägesrapport om utvecklingen av den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) juli 2011 - december 2011

2012-06-19
KOM(2012) 286
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommitten samt regionkommittén EU:s strategi för utrotande

av människohandel 2012–2016

Fakta-pm från regeringen

Inlämnat
Beteckning
Rubrik

2012-09-06
2011/12:FPM181
Direktivet om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser

Ministerrådet

Inlämnat
Beteckning
Rubrik

2012-09-11
CM 4321/12
Kallelse och preliminär dagordning 3185:e mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 20 september 2012 - Meddelande om inställande av mötet

2012-09-06
CM 4238/12
Kallelse och preliminär dagordning 3185:e mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 20 september 2012

2012-09-04
10760/12
Press release 3172nd Council meeting Justice and Home Affairs Brussels, 7 and 8 June 2012

2012-08-16
12802/12
Pressmeddelande 3184:e mötet i rådet Allmänna frågor Bryssel den 24 juli 2012

2012-07-31
Rapport RIF informellt 23-24 juli 2012
Rapport från det informella ministermötet (rättsliga och inrikes frågor) den 23-24 juli 2012 i Nicosia

2012-07-18
11386/12
Pressmeddelande 3177:e mötet i rådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Luxemburg den 21-22 juni 2012

2012-06-19
Rapport RIF 7-8 juni 2012
Rapport från möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7-8 juni 2012 i Luxemburg

Övriga dokument

Inlämnat
Beteckning
Rubrik

2012-08-13
Dokument antagna av Europaparlamentet 2-5 juli 2012
Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 2-5 juli 2012

2012-06-20
Dokument antagna av Europaparlamentet 21-24 maj 2012
Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 21-24 maj 2012