Till JuU inkomna EU-dok 12 juni-12 sep 2012 _smtr 13 sep_

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 12 juni - 12 september 2012

Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD)

  Inlämnat     Beteckning   Rubrik  
            Kommissionens svar på granskning enligt utlåtande  
  2012-07-27     K(2012) 5269   2011/12:JuU17 Smart gränsförvaltning - valmöjligheter och  
            framtida handlingsalternativ  
               
            Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande  
  2012-07-27     K(2012) 5278   2011/12:JuU29 Subsidiaritetsprövning av förslaget om  
        inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem  
             
            (Eurosur)  
               
            Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet  
            Eventuella fördelar och nackdelar med en begränsning till två  
  2012-07-26     KOM(2012) 415   kategorier av skjutvapen (förbjudna eller tillåtna) i syfte att  
            uppnå en bättre fungerande inre marknad för dessa vapen  
            tack vare en eventuell förenkling  
               
            Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet  
  2012-07-19     KOM(2012) 410   om Rumäniens framsteg inom ramen för samarbets- och  
            kontrollmekanismen  
               
            Commission Staff Working Document Romania: Technical  
            Report Accompanying the document Report from the  
  2012-07-19     SWD(2012) 231   Commission to the European Parliament and the Council On  
            Progress in Romania under the Co-operation and Verification  
            Mechanism  
               
            Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet  
  2012-07-19     KOM(2012) 411   om framstegen i Bulgarien inom ramen för samarbets- och  
            kontrollmekanismen  
               
            Commission Staff Working Document Bulgaria: Technical  
            Report Accompanying the document Report from the  
  2012-07-19     SWD(2012) 232   Commission to the European Parliament and the Council On  
            Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification  
            mechanism  
               
            Kommissionens svar på granskning enligt utlåtande  
  2012-07-18     K(2012) 4783   2011/12:JuU6 Ett EU-system för att spåra finansiering av  
            terrorism  
               
            Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om  
  2012-07-12     KOM(2012) 363   bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av  
            bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen  
               
    Arbetsdokument från kommissionens avdelningar
    Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument
2012-07-12 SWD(2012) 196 till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
    bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av
    bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen
     
    Commission Staff Working Paper Impact Assessment (Part I)
2012-07-12 SWD(2012) 195 Accompanying the document Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on the protection of
   
    the financial interests of the European Union by criminal law
     
    Kommissionens svar på granskning enligt utlåtande
2012-07-11 K(2012) 4781 2011/12:JuU4 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande
ändamål – Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv
   
    2006/24/EG
     
    Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet
2012-06-22 KOM(2012) 334 Lägesrapport om utvecklingen av den andra generationen av
Schengens informationssystem (SIS II) juli 2011 - december
   
    2011
     
    Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet,
2012-06-19 KOM(2012) 286 Europeiska ekonomiska och sociala kommitten samt
regionkommittén EU:s strategi för utrotande av
   
    människohandel 2012–2016
     

Fakta-pm från regeringen

  Inlämnat     Beteckning   Rubrik  
  2012-09-06     2011/12:FPM181   Direktivet om skydd av EU:s finansiella intressen genom  
        straffrättsliga bestämmelser  
             
               

Ministerrådet

  Inlämnat   Beteckning     Rubrik  
            Kallelse och preliminär dagordning 3185:e mötet i Europeiska  
  2012-09-11   CM 4321/12   unionens råd (rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 20  
            september 2012 - Meddelande om inställande av mötet  
               
            Kallelse och preliminär dagordning 3185:e mötet i Europeiska  
  2012-09-06   CM 4238/12   unionens råd (rättsliga och inrikes frågor) torsdagen den 20  
            september 2012  
               
  2012-09-04   10760/12     Press release 3172nd Council meeting Justice and Home  
        Affairs Brussels, 7 and 8 June 2012  
             
               
  2012-08-16   12802/12     Pressmeddelande 3184:e mötet i rådet Allmänna frågor  
        Bryssel den 24 juli 2012  
             
  Rapport RIF Rapport från det informella ministermötet (rättsliga och inrikes
2012-07-31 informellt 23-24 juli
frågor) den 23-24 juli 2012 i Nicosia
  2012  
    Pressmeddelande 3177:e mötet i rådet Sysselsättning,
2012-07-18 11386/12 socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
    Luxemburg den 21-22 juni 2012
     
2012-06-19 Rapport RIF 7-8 Rapport från möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF)
juni 2012 den 7-8 juni 2012 i Luxemburg
 
     

Övriga dokument

  Inlämnat     Beteckning   Rubrik  
        Dokument antagna   Översändande av dokument som antogs av  
  2012-08-13     av   Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 2-5 juli  
      Europaparlamentet    
        2012  
        2-5 juli 2012      
        Dokument antagna   Översändande av dokument som antogs av  
  2012-06-20     av   Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 21-24  
      Europaparlamentet    
          maj 2012  
        21-24 maj 2012