Troliga A-punkter EUN v. 28 (2012)

Bilaga

Promemoria

2012-07-09

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 28.

Överlämnas för skriftligt samråd vecka 28 till tisdagen den 10 juli kl. 8.30.


Frågor som lösts i förberedande instanser 4

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-07-09 4

1. Council Implementing Decision amending Implementing Decision 2011/344/EU on granting Union financial assistance to Portugal 4

2. European Semester a) Council Recommendations on the National Reform Programmes 2012 to each Member State, delivering Council Opinions on the updated Stability or Convergence Programmes b) Council recommendation on the implementation of the broad guidelines for the economic policies of the Member States whose currency is the euro. c) Explanations of modifications to Commission recommendations for the Country Specific Recommendations 5

3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) and Regulation (EC) No 680/2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks [First reading] (LA + S) = Adoption of the legislative act 6

4. Proposal for a Council Decision on the Accession of the EU to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia = Corrigendum to the EU Instrument of Accession 7

5. Draft Council Decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Russian Federation relating to the administration of tariff-rate quotas applying to exports of wood from the Russian Federation to the European Union and the Protocol between the European Union and the Government of the Russian Federation on technical modalities pursuant to that Agreement= Revised request by the Council for the consent of the European Parliament= Draft letter to the Chairman of INTA 7

6. Draft Council Decision on the conclusion of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part = Revised request by the Council for the consent of the European Parliament= Draft letter to the Chairman of INTA 8

7. Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other = Request by the Council for the consent of the European Parliament = Draft letter to the INTA Chairman 9

II-punkt från möte i Coreper II 2012-07-09 som förväntas tas som a-punkt vid kommande rådsmöte 9

8. Preparation of the Council meeting (Economic and Financial Affairs) on 10 July 2012 d) Implementation of the Stability and Growth Pact - Council Recommendation to Spain with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit = Adoption 9


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-07-09

1. Council Implementing Decision amending Implementing Decision 2011/344/EU on granting Union financial assistance to Portugal

11840/12, 11839/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Tidigare behandling i EU-nämnden: 2012-03-29

Tidigare behandling vid rådsmöte: Ekonomiska och finansiella frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 9 juli 2012

Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta ändringarna i rådsbeslutet gällande Portugals anpassningsprogram.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten: Regeringen avser godkänna ändringarna i rådsbeslutet.

Bakgrund: Med anledning av kommissionens fjärde översyn av det portugisiska anpassningsprogrammet har en uppdatering av rådsbeslutet presenterats.

Beslutet innebär att Ekofin rådet, den 10 juli, kan godkänna ändringarna i rådsbeslutet och därmed möjliggöra den femte utbetalningen från EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism). Den aktuella utbetalningen från EU (EFSM och EFSF; European Financial Stability Facility) uppgår till 2,6 miljarder euro, och den aktuella utbetalningen från IMF uppgår till 1,4 miljarder euro.

2. European Semester
a) Council Recommendations on the National Reform Programmes 2012 to each Member State, delivering Council Opinions on the updated Stability or Convergence Programmes
b) Council recommendation on the implementation of the broad guidelines for the economic policies of the Member States whose currency is the euro.
c) Explanations of modifications to Commission recommendations for the Country Specific Recommendations

11854/12, 32811296/3/12, 31411289/12, 31311941/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Tidigare behandling i EU-nämnden: 2012-07-05

Tidigare behandling vid rådsmöte: Ekonomiska och finansiella frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 9 juli 2012

Avsikten med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta landspecifika rekommendationer till medlemsstaterna inom ramen för den europeiska terminen samt en rekommendation riktad till euroländerna. Rådet förslås även godkänna en not som förklarar de ändringar som gjort av de landspecifika rekommendationerna i förhållande till kommissionens förslag.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar de landspecifika rekommendationerna till samtliga medlemsstater samt den not som förklarar avvikelser från kommissionens förslag till rekommendationer. Vad gäller den rekommendation som riktas till euroländerna saknar Sverige rösträtt.

Bakgrund: Rekommendationerna baseras på de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och sysselsättningsriktlinjerna och hänför sig till ländernas nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram. Enligt föreskrifterna i den förordning som reglerar den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten ska rådet offentligen motivera ändringar av kommissionens förelagna rekommendationer, till vilka kommissionen inte samtycker. I detta syfte har en not framtagits för att å rådets vägnar förklara de ändringar som genomförts i förhållande till kommissionens förslag.

Rekommendationerna har tidigare behandlats av EPSCO-rådet den 21 juni, Ekofinrådet den 22 juni och Europeiska rådet den 28-29 juni och föreslås nu formellt antas vid Ekofinrådets möte den 10 juli.

3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) and Regulation (EC) No 680/2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks [First reading] (LA + S) = Adoption of the legislative act

27/12, 11210/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 9 juli 2012

Tidigare behandling i riksdagen: Pilotfasen för projektobligationer har behandlats som en del av de åtgärder för tillväxt som diskuterades vid Europeiska rådet 1-2 mars och 29-30 juni. Samråd med EUN inför dessa möten genomfördes 29 februari och 27 juni 2012.

Tidigare behandling vid rådsmöte: se ovan

Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna Europaparlamentets ståndpunkt och därmed anta rättsakten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till antagande av a-punkten.

Bakgrund: Förslaget möjliggör ett inledande av pilotfasen för s.k. projektobligationer för investeringar i transport-, energi- och IKT-infrastruktur. Projektobligationer syftar till att söka attrahera privat finansiering av större infrastrukturprojekt inom EU. KOM har ursprungligen föreslagit att projektobligationer ska införas som en del av fonden för ett sammankopplat Europa inom ramen för nästa fleråriga budgetram. För att möjliggöra detta har KOM även föreslagit att relevanta nu gällande förordningar ändras för att möjliggöra genomförandet av en pilotfas för projektobligationer under 2012-2013. Rådet har sedan tidigare godkänt förslaget.

4. Proposal for a Council Decision on the Accession of the EU to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia = Corrigendum to the EU Instrument of Accession

12123/12, 12094/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rådet för utrikes frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 9 juli 2012

Förslag att rådsbeslut tas om att EU ansluter sig till Treaty of Amity and Cooperation i Sydöstasien (TAC. En EU-anslutning til TAC innebär att det inte finns några formella hinder för EU att bli medlem i East Asia Summit (EAS). Ett ev. framtida medlemskap i EAS förutsätter emellertid att EU blir inbjuden av EAS-länderna. EU väntas tillträda TAC i marginalen av ARF-mötet i Phnom Penh 12 juli.

5. Draft Council Decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Russian Federation relating to the administration of tariff-rate quotas applying to exports of wood from the Russian Federation to the European Union and the Protocol between the European Union and the Government of the Russian Federation on technical modalities pursuant to that Agreement= Revised request by the Council for the consent of the European Parliament= Draft letter to the Chairman of INTA

12233/12, 16775/1/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Tidigare behandling i EU-nämnden: 2011-12-09

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rådet för utrikes frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 9 juli 2012

Vad gäller rådsbeslutet om avtal med Ryssland om administration av tullkvoter vid virkesexport från Ryssland, har EU-parlamentets INTA-kommitté invänt mot att Rådet i den föreslagna implementeringslagstiftningen ej respekterar den kompetensfördelning som stipuleras i Lissabonfördraget. KOM föreslår därför att artiklarna 3 och 4 i nuvarande förslag till rådsbeslut tas bort och tas över av ett nytt lagstiftningsförslag som KOM avser att finalisera snarast möjligt efter sommaruppehållet. Detta är också vad rådsordföranden föreslår att Rådet meddelar Parlamentet.

Regeringen avser rösta ja till förslagen till rådsbeslut respektive brev till INTA-kommitténs ordförande.

6. Draft Council Decision on the conclusion of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part = Revised request by the Council for the consent of the European Parliament= Draft letter to the Chairman of INTA

12234/12, 14762/1/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Förväntas godkännas av Coreper II den 9 juli 2012

Avseende rådsbeslutet om avtal med Colombia och Peru har Europaparlamentets INTA-kommitté invänt mot att rådet i den föreslagna implementeringslagstiftningen ej respekterar den kompetensfördelning som stipuleras i Lissabonfördraget. Europaparlamentet har föreslagit att fatta beslut genom ordinarie lagstiftningsförfarande när det gäller artiklarna 4 (geografiska beteckningar) och 5 (ursprungsprodukter) i rådsbeslutet då man anser att dessa faller under artikel 207 i fördraget, som stipulerar ordinarie lagstiftningsförfarande. I det reviderade rådsbeslutet lyfts artikel 5 och införlivas i relevant lagstiftningsförslag om skyddsåtgärder för Peru och Colombia. När det gäller artikel 4 kvarstår den i rådsbeslutet.


7. Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other = Request by the Council for the consent of the European Parliament = Draft letter to the INTA Chairman

12242/12, 16395/1/11, 16396/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Förväntas godkännas av Coreper II den 9 juli 2012

Avseende rådsbeslutet om avtal med Centralamerika har Europaparlamentets INTA-kommitté invänt mot att rådet i den föreslagna implementeringslagstiftningen ej respekterar den kompetensfördelning som stipuleras i Lissabonfördraget. Europaparlamentet har föreslagit att fatta beslut genom ordinarie lagstiftningsförfarande när det gäller artiklarna 4 (geografiska beteckningar) och 5 (ursprungsprodukter) i rådsbeslutet då man anser att dessa faller under artikel 207 i fördraget, som stipulerar ordinarie lagstiftningsförfarande. I det reviderade rådsbeslutet lyfts artikel 5 och införlivas i relevant lagstiftningsförslag om skyddsåtgärder för Centralamerika. När det gäller artikel 4 kvarstår den i rådsbeslutet.

II-punkt från möte i Coreper II 2012-07-09 som förväntas tas som a-punkt vid kommande rådsmöte

8. Preparation of the Council meeting (Economic and Financial Affairs) on 10 July 2012
d) Implementation of the Stability and Growth Pact - Council Recommendation to Spain with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit = Adoption

12170/12, 12171/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Tidigare behandling vid rådsmöte: Ekonomiska och finansiella frågor

Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta beslut om en förlängning av det spanska underskottsförfarandet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten: Endast euroländerna har rätt att rösta i denna fråga.

Bakgrund: Kommissionen har föreslagit en förlängning av fristen i Spaniens underskottsförfarande med ett år, från år 2013 till år 2014. Detta på grund av att de makroekonomiska utsikterna försämrats avsevärt sedan rådets tidigare rekommendation från december 2009, viket har lett till en avsevärd försämring av landets budgetunderskott och bruttoskuld.

Beslut om en förlängning av det spanska underskottsförfarandet ska fattas på Ekofin den 10 juli.