Troliga A-punkter v 36 2015 coreper II

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II onsdagen den 2 september 2015, vecka 36.

Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 4 september 2015, kl 14.00.Affaire devant le Tribunal de l'Union européenne
Affaire T-262/15 (Dmitry Konstantinovich Kiselev contre le Conseil de l'Union européenne)

11452/15 JUR 554 RELEX 658 CFSP/PESC 467 COEST 251

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Information om ett inkommet mål vid tribunalen där rådet har utsett ombud.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har ingen erinran mot denna informationspunkt.

Bakgrund: Målet vid tribunalen rör en talan om ogiltigförklaring av rådets beslut (Gusp) 2015/432 av den 13 mars 2015 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och av rådets genomförandeförordning (EU) 2015/427 av den 13 mars 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, i den mån dessa akter tillämpas på sökanden.   

Affaire devant la Cour de Justice de l'Union européenne
Affaire C-266/15 P (Central Bank of Iran contre le Conseil de l'Union européenne)

11453/15 JUR 555 RELEX 659 CFSP/PESC 468 CONOP 97

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Information om ett mål som har överklagats från tribunalen till EU-domstolen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har ingen erinran mot denna informationspunkt.

Bakgrund: Målet rör en talan av Central Bank of Iran om ogiltigförklaring av rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran. 

Convocation d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres
=Nomination de juges et d'un avocat général à la Cour de justice
=Nomination de juges au Tribunal

10930/15 INST 244 JUR 489 COUR 30

Ansvarigt statsråd:
Margot Wallström

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: godkänna att det sammankallas till en regeringskonferens i marginalen av Corepermötet den 16 september 2015 i syfte att utnämna domare och generaladvokater till EU-domstolen samt domare till tribunalen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har ingen erinran mot denna punkt.

Bakgrund: Enligt artiklarna 253 FEUF och 254 FEUF utses domare och generaladvokater i EU-domstolen samt domare i tribunalen av medlemsstaternas regeringar i samförstånd på sex år. Detta sker idag enligt fast praxis efter nominering av respektive medlemsstat. Enligt artikel 255 FEUF ska en rådgivande kommitté avge yttrande om kandidaternas lämplighet, innan medlemsstaterna i samförstånd beslutar utnämningar.

I april 2014 informerades medlemsstaterna om att mandaten för 14 domare och 4 generaladvokater i EU-domstolen löper ut den 6 oktober 2015. Vidare erinrades om att antalet generaladvokater vid EU-domstolen fr.o.m. den 7 oktober 2015 kommer att utökas till 11. Vidare informerades medlemsstaterna i april 2015 om att mandaten för 14 domare i tribunalen löper ut den 31 augusti 2016.

Tio domare och fyra generaladvokater vid EU-domstolen, varav en av de två nya tjänsterna, har redan utsetts vid regeringskonferenser den 24 september 2014, den 1 april 2015 och den 12 juni 2015. Ytterligare nomineringar av fyra domare och en generaladvokat till EU-domstolen samt tre domare till tribunalen har nu gjorts av berörda medlemsstater. Dessa nominerade kandidater har av den rådgivande kommittén enligt artikel 255 FEUF bedömts som lämpliga för uppdragen. 

Projet de décision du Conseil portant nomination d'un suppléant italien du Comité des régions

=Examen du projet de décision (+)
11006/15 CDR 6 111005/15 CDR 60

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Projet de décision du Conseil portant nomination d'un membre estonien et d'un suppléant estonien du Comité des régions

=Examen du projet de décision (+)
11542/15 CDR 65 11539/15 CDR 64

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation, par la Slovénie, du projet de dessin national pour la pièce commémorative commune libellée en euros

10971/15 ECOFIN 608 UEM 300

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation, par la Lettonie, du projet de dessin national pour la pièce commémorative commune libellée en euros

10973/15 ECOFIN 610 UEM 301

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation, par la Lituanie, du projet de dessin national pour la pièce commémorative commune libellée en euros

10974/15 ECOFIN 611 UEM 302

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation, par les Pays-Bas, du projet de dessin national pour la pièce commémorative commune libellée en euros

10976/15 ECOFIN 612 UEM 303

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation, par la Grèce, du projet de dessin national pour la pièce commémorative commune libellée en euros

10978/15 ECOFIN 613 UEM 304

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation, par la France, du projet de dessin national pour la pièce commémorative commune libellée en euros

11256/15 ECOFIN 635 UEM 312

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation, par Chypre, du projet de dessin national pour la pièce commémorative commune libellée en euros

11308/15 ECOFIN 639 UEM 314

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation, par l'Italie, du projet de dessin national pour la pièce commémorative commune libellée en euros

11402/15 ECOFIN 644 UEM 317+ COR 1

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation d'un nouveau projet de dessin pour une pièce commémorative slovaque commémorant la première présidence de la République slovaque du Conseil de l'Union européenne

11403/15 ECOFIN 645 UEM 318

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Correction du projet de dessin de la nouvelle pièce commémorative finlandaise de 2015

11465/15 ECOFIN 660 UEM 331

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Dessin de la pièce commémorative irlandaise de 2 euros (2016)

11468/15 ECOFIN 661 UEM 332

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Présentation, par l'Irlande, du projet de dessin national pour la pièce commémorative commune libellée en euros

11478/15 ECOFIN 665 UEM 333

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Stratégie de l'UE pour la région alpine - organisation des travaux au sein du Conseil

=Note d'information
11007/15 CADREFIN 39 FSTR 45 POLGEN 120 REGIO 59 FC 43 ECOFIN 617ENV 492 TRANS 239 PECHE 256 RECH 209 JAI 576 ENER 283MI 495 MAR 77 COMPET 366 AGRI 406

Ansvarigt statsråd
Stefan Löfven

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Ordförandeskapet ska informera om hur man avser lägga upp arbetet i rådet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige noterar ordförandeskapets information.

Bakgrund: Europeiska rådet 19-20 december 2013 uppmanade kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna ta fram ett förslag till en EU-strategi för Alpregionen (EUSALP) senast juni 2015, på basis av redan etablerat samarbete i regionen. Den 29 juli 2015 presenterade kommissionen sitt förslag i form av ett meddelande om en EU-strategi för Alpregionen med tillhörande handlingsplan (KOM 2015 366 final). Kommissionens meddelande ska nu behandlas av rådet inom ramen för en så kallad vängrupp till ordförandeskapet med siktet ställt på antagande av rådets slutsatser vid Allmänna rådets möte den 17 november 2015.

Projet de conclusions du Conseil sur la mise en œuvre du plan d'action antidrogue de l'UE (2013-2016) en ce qui concerne des normes minimales de qualité pour la réduction de la demande de drogue dans l'Union européenne

11271/15 CORDROGUE 60 SAN 25 110371/1/15 REV 1 CORDROGUE 54 SAN 220

Ansvarigt statsråd
Gabriel Wikström

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att ta fram minimistandarder för vad som krävs för att minska efterfrågan på narkotika

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen är positiv

Bakgrund: Minskning av efterfrågan på narkotika är en av hörnpelarna för narkotikapolitiken i Europa. Det har tidigare inte funnits några riktlinjer för hur arbetet bör bedrivas. Dokumentet har diskuterats i Horisontella narkotikagruppen under flera år.

Projet de Décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de lUnion européenne au sein du comité des marchés publics quant à laccession de la République de Moldavie à laccord sur les marchés publics

=Adoption
10629/15 WTO 143 MAP 15 MI 449 COEST 217 10631/15 WTO 144 MAP 16 MI 450 COEST 218

Ansvarigt statsråd
Mikael Damberg

Annotering:
Avsikt med behandlingen i rådet:
Rådet föreslås anta beslutet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådets beslut om Moldaviens anslutning antas.

Bakgrund: Kommissionen lämnade beslutet till rådet den 6 juli, och den handelspolitiska kommittén ställde sig bakom beslutet den 17 juli.

Den 7 januari 2002 ansökte Republiken Moldavien om anslutning till det reviderade avtalet om offentlig upphandling (GPA-avtalet).  Moldaviens anslutningsprocess har varit oproblematisk, ändock trög fram till år 2012 då Moldavien lämnade sitt andra reviderade anbud som då ansågs som ambitiöst och togs emot väl. Därefter har MD lämnat ytterligare två reviderade anbud, den 16 juni och 24 juni 2014. Det slutliga anbudet överlämnades till GPA-parterna den 27 maj 2015. I Moldaviens slutliga anbud ingår flera centrala, regionala och lokala enheter och andra enheter som är verksamma inom sektorerna allmännyttiga tjänster, varutjänster, byggtjänster och andra tjänster. Anbudet ger tillfredställande marknadstillträde i de väsentliga upphandlingsområden och kan därför godtas. Moldaviens anslutning till det reviderade GPA förväntas bidra positivt till ytterligare öppnande av marknaderna för offentlig upphandling internationellt.

Règlement financier applicable au budget général de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne

11175/15 CORLX 33 CSDP/PSDC 437 CFSP/PESC 443

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta finansiella regler

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja.

Bakgrund: Den 4 december 2014 godkände rådet de finansiella bestämmelser som institutets (EUISS) styrelse enades om vid mötet den 30 oktober 2014. På förslag av direktören för EUISS enades styrelsen den 10 juli 2015 om ändrade finansiella bestämmelser som är tillämpliga på den allmänna budgeten för EUISS. Ändringarna av de finansiella bestämmelserna syftar till att möjliggöra inbetalning av den första delbetalningen av bidraget till institutets budget den 1 februari i stället för den 1 januari (artikel 7.5 a i de finansiella bestämmelserna) samt till att införa en frist efter vilken ränta ska beräknas på alla fordringar som inte återbetalats (artikel 7.7 i de finansiella bestämmelserna). De finansiella bestämmelserna granskades av arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser och godkändes den 23 juli 2015.

Décision du Conseil concernant le soutien de l'Union aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

11399/15 CORLX 50 CFSP/PESC 463 CONOP 94 CODUN 26 11128/15 CORLX 32 CFSP/PESC 442 CONOP 83 CODUN 24

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström

Annotering
Avsikt med behandling i rådet: Rådet föreslås godkänna nytt rådsbeslut om stöd för aktiviteter inom ramen för Provstoppsavtalets genomförandeorganisation (CTBTO Preparatory Commission).

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen bör rösta ja.

Bakgrund: De här är det senaste av en rad rådsbeslut och gemensamma åtgärder till stöd för aktiviteter inom ramen för Provstoppsavtalets (CTBT) förberedande kommission (PrepCom).  Huvudmålen är att stärka verifikationsnätverket som syftar till att kunna detektera kärnsprängningar i brott mot CTBT, samt att hjälpa statsparterna att genomföra sina förpliktelser under avtalet och dra nytta av detta.  Nytt för i år är att EU ger medel för att underhålla så kallade sekundära mätstationer (auxiliary stations) för seismologiska mätningar, som inte kan finansieras genom PrepCom:s budget.  Svensk teknologi (det s.k. SAUNA-systemet för ädelgasdetektion) spelar en nyckelroll inom verifikationsnätverket, och Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har fått stöd genom tidigare rådsbeslut för teknisk utveckling.  Rådsbeslutet har förhandlats fram vid PrepComs säte i Wien och fått stöd av rådsarbetsgruppen för ickespridning (CONOP).