Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Troliga Apunkter EUN 18 2012

Bilaga

Promemoria

2012-05-03

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 18.

Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 4 maj, kl 14.00.


Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I 2012-05-03. 3

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+) (a) n° E-001277/2012 put by Joanna Senyszyn "Human rights violations" (b) n° E-003064/2012 put by Eleni Theocharous "Turkey's à la carte accession process" 3

2. Governing Board of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Appointment of Ms Sonja BALJEU, Dutch alternate member, in place of Mr Leon MEIJER, who has resigned = Adoption 3

3. Advisory Committee on Safety and Health at Work Appointment of Mr Alexander BURZ, Austrian member, in place of Ms Alexandra SCHÖNGRUNDNER, who has resigned = Adoption 3

4. (poss.) Draft Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX amending Regulation (EC) No 593/2007 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency = Decision not to oppose adoption 3

5. Draft Commission Decision of XXX amending Commission Decisions 2002/731/EC, 2002/732/EC, 2002/733/EC, 2002/735/EC and 2006/66/EC and repealing Commission Decision 2002/730/EC concerning technical specifications for interoperability (omnibus part 1) = Decision not to oppose adoption 3

6. Draft Commission Decision of XXX amending Commission Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability (omnibus part 2) = Decision not to oppose adoption 3

7. Draft Commission Decision of XXX amending Commission Decisions 2006/861/EC, 2008/163/EC, 2008/164/EC, 2008/217/EC, 2008/231/EC, 2008/232/EC, 2008/284/EC, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU and 2011/314/EU concerning technical specifications for interoperability (omnibus part 3) = Decision not to oppose adoption 3

8. Draft Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations granted under Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council = Decision not to oppose adoption 3

9. Draft Commission Decision of XXX establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper = Decision not to oppose adoption 3

10. Draft Commission Regulation (EU) No.../.. amending Commission Regulation (EC) No 641/2009 as regards ecodesign requirements for glandless stand-alone circulators integrated into products = Decision not to oppose adoption 3

11. Draft guidelines for the 4th T20 Tourism Ministers meeting (Mérida (Yucatán), México, 14-16 May 2012) = Adoption 3

12. Draft Council Decision on the conclusion of a voluntary partnership agreement between the European Union and the Central African Republic on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT) = Adoption 3

13. Draft Council Decision on the conclusion of a voluntary partnership agreement between the European Union and the Republic of Liberia on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT) = Adoption 3

14. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (First reading) (Legislative deliberation + Statement) = Adoption of the legislative act 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-05-03. 3

15. Joined Cases T-439/10 and T-440/10 (FULMEN v. Council of the European Union) - Judgment of the EU General Court 3

16. Case before the General Court of the European Union = Case T-57/12 Good Luck Shipping LLC against the Council of the European Union 3

17. Proposal for transfer of appropriations N° DEC05/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012 3

18. Proposal for transfer of appropriations N° DEC06/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012 3

19. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on amendments to the Agreements establishing the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) extending the geographic scope of EBRD operations to the Southern and Eastern Mediterranean [First Reading] = Approval of the final compromise text 3

20. Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the European Union within the ACP-EU Council of Ministers regarding the revision of terms and conditions of investment financing (Chapter 1 of Annex II to the ACP-EU Partnership Agreement) 3

21. Relations with ACP Group of States = Preparation of the 62nd meeting of the ACP-EU Committee of Ambassadors - Draft Annotated Agenda 3

22. Fourth meeting of the EU-Albania Stabilisation and Association Council (Brussels, 15 May 2012) = Draft Common Position of the European Union 3

23. Relations with Montenegro = Publication of the Decision amending Decision 1/2010 adopting the rules of procedure of the Stabilisation and Association Council, in view of setting up a Joint Consultative Committee between the European Economic and Social Committee and Montenegro's social partners and other civil society organisations and a Joint Consultative Committee between the Committee of the Regions of the European Union and Montenegrin local and regional authorities 3

24. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Georgia [First Reading] (LA+S)a) Adoption of the position of the Council in first reading b) Adoption of the statement of the Council reasons 3

25. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) n°1083/2006 as regards certain provisions relating to risk sharing instruments for Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability [First Reading] = Adoption of the legislative act 3


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I 2012-05-03.

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+) (a) n° E-001277/2012 put by Joanna Senyszyn "Human rights violations" (b) n° E-003064/2012 put by Eleni Theocharous "Turkey's à la carte accession process"

8571/12, 8882/12

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

2. Governing Board of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Appointment of Ms Sonja BALJEU, Dutch alternate member, in place of Mr Leon MEIJER, who has resigned = Adoption

9065/12

Ansvarigt departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Hillevi Engström

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

3. Advisory Committee on Safety and Health at Work Appointment of Mr Alexander BURZ, Austrian member, in place of Ms Alexandra SCHÖNGRUNDNER, who has resigned = Adoption

8535/12

Ansvarigt departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Hillevi Engström

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

4. (poss.) Draft Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX amending Regulation (EC) No 593/2007 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency = Decision not to oppose adoption

8858/12, 9072/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Rådet föreslås godkänna det beslut som EASA-kommittén fattat.

Regeringen avser att rösta ja till att EASA-kommitténs beslut kan godkännas.

Kommissionen har föreslagit en revidering av förordning 593/2007 om avgifter som den Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA, kan ta ut för de tjänster byrån utför. Revideringen är påkallad av att EASA genom förordning 216/2008 tilldelats nya arbetsuppgifter, främst inom området flygtrafikledning. EASA-kommittén har överenskommit det föreliggande förslaget. Europaparlamentet ska besluta på liknande sätt som rådet innan kommittébeslutet kan vinna laga kraft.

5. Draft Commission Decision of XXX amending Commission Decisions 2002/731/EC, 2002/732/EC, 2002/733/EC, 2002/735/EC and 2006/66/EC and repealing Commission Decision 2002/730/EC concerning technical specifications for interoperability (omnibus part 1) = Decision not to oppose adoption

8350/12, 8990/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Rådet föreslås besluta att inte motsätta sig kommissionens förslag till beslut om ändringar respektive upphävande av ett antal tidigare kommissionsbeslut om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

Regeringen avser rösta för att rådet inte motsätter sig förslaget till kommissionens beslut om ändringar respektive upphävande av tidigare beslut om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

Förslaget till beslut innebär dels att ändringar genomförs i ett antal tekniska specifikationer (TSD) för s.k. delsystem i det europeiska järnvägssystemet, dels att beslut 2002/730/EG upphävs.

Huvudsyftet bakom förslaget är att åstadkomma bättre enhetlighet, överskådlighet och konsekvens i och mellan de olika direktiv, förordningar och beslut om TSD och andra typer av specifikationer, som sammantagna beskriver krav på och egenskaper för järnvägssystemets delsystem, undersystem och komponenter i tekniska termer. Enligt Transportstyrelsen, som följer den europeiska järnvägsbyråns (ERA) arbete med att utforma rekommendationer om utformning av TSD, medför förslaget inga negativa praktiska konsekvenser.

Ändringarna motiveras av tre skäl. För det första på grund av att ett antal gällande TSD behöver följd ändras (gäller hänvisningar) till följd av att kommissionens beslut 2011/633/EU och 2011/665/EU om specifikationer för de nationella infrastrukturregistren respektive det europeiska registret över godkända fordonstyper antagits.

För det andra på grund av att övergångsbestämmelser i ett antal nu gällande kommissionsbeslut om ändringar av TSD:er som avser delsystemen trafikstyrning och signalering, infrastruktur samt rullande materiel avser tillämpning av bestämmelser i de tidigare beslut om samma delsystem som upphävdes när de förstnämnda besluten trädde i kraft. De upphävda besluten måste därför delvis ändras och sättas i kraft igen för att möjliggöra tillståndsmyndigheterna att också formellt kunna besluta om godkännande för användning av den materiel som projekterats och börjat tillverkas, men som ännu inte var färdigställd när de ovan nämnda TSD:erna ändrades. Denna materiels tekniska utformning ska nämligen, enligt nämnda övergångsbestämmelser, överensstämma med bestämmelserna i de upphävda besluten.

Slutligen har behovet av en särskild TSD omfattande bestämmelser om underhåll av höghastighetstågsystem bortfallit. Besluten 2006/679/EG, 2006/860/EG och 2008/217/EG innehåller bestämmelser om underhåll av höghastighetstågmateriel som motsvarar bestämmelserna i beslut 2002/730/EG, som alltså föreslås bli upphävt.

Förslaget har behandlats av den s.k. driftskompatibilitets- och säkerhetskommittén, som ställde sig bakom det vid sitt möte i november 2011.

6. Draft Commission Decision of XXX amending Commission Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability (omnibus part 2) = Decision not to oppose adoption

8370/12, 8998/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Rådet föreslås besluta att inte motsätta sig kommissionens förslag till beslut om ändringar respektive upphävande av ett antal tidigare kommissionsbeslut om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

Regeringen avser rösta för att rådet inte motsätter sig förslaget till kommissionens beslut om ändringar av tidigare beslut om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

Förslaget till beslut innebär att ändringar (i form av hänvisningar till nyligen ändrade rättsakter) genomförs i de tekniska specifikationerna (TSD) avseende det s.k. delsystemet trafikstyrning och signalering.

Huvudmotivet bakom förslaget är att åstadkomma bättre enhetlighet, överskådlighet och konsekvens i och mellan de olika direktiv, förordningar och beslut om TSD och andra typer av specifikationer, som sammantagna beskriver krav på och egenskaper för järnvägssystemets delsystem, undersystem och komponenter i tekniska termer. Enligt Transportstyrelsen, som följer den europeiska järnvägsbyråns (ERA) arbete med att utforma rekommendationer om utformning av TSD, medför förslaget inga negativa ekonomiska eller praktiska konsekvenser.

Förslaget syftar till att anpassa nu gällande beslut (2006/679/EG, 2006/860/EG) om TSD avseende delsystemen trafikstyrning och signalering för både konventionella järnvägssystem och för höghastighetstågsystem till kommissionens beslut 2011/633/EU och 2011/665/EU om gemensamma specifikationer för dels de nationella infrastrukturregistren, dels det europeiska registret över godkända fordonstyper.

Förslaget har behandlats av den s.k. driftskompatibilitets- och säkerhetskommittén, som ställde sig bakom det vid sitt möte i november 2011.

7. Draft Commission Decision of XXX amending Commission Decisions 2006/861/EC, 2008/163/EC, 2008/164/EC, 2008/217/EC, 2008/231/EC, 2008/232/EC, 2008/284/EC, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU and 2011/314/EU concerning technical specifications for interoperability (omnibus part 3) = Decision not to oppose adoption

8385/12, 9053/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Rådet föreslås besluta att inte motsätta sig kommissionens förslag till beslut om ändringar respektive upphävande av ett antal tidigare kommissionsbeslut om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, varigenom dessa ändringar och upphävanden kan träda ikraft efter kommande publicering i EUT.

Regeringen avser rösta för att rådet inte motsätter sig förslaget till kommissionens beslut om ändringar av tidigare beslut om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

Den europeiska järnvägsbyrån (ERA) har mandat att rekommendera hur tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) bör anpassas till den tekniska utvecklingen, förändringar på marknaden och samhällets krav. Mot bakgrund av detta mandat har byrån tidigare dels lagt fram en rekommendation om rättelser av identifierade och verifierade fel i gällande TSD, dels lagt fram en rekommendation om reviderade drifts- och trafikledningsprinciper med utgångspunkt i att version 2.3.0d av det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS numer nått ett tekniskt sett stabilt tillstånd.

Föreliggande förslag, som den s.k. driftskompatibilitets- och säkerhetskommittén vid sitt möte i november 2011 ställt sig bakom, bygger i sin helhet på ERA:s ovan nämnda rekommendationer. Innebörden av förslaget är att ett antal gällande kommissionsbeslut avseende ett flertal TSD ändras i överensstämmelse med ERA:s ovan nämnda rekommendationer.

Huvudmotivet bakom förslaget är att åstadkomma bättre enhetlighet, överskådlighet och konsekvens i och mellan de olika direktiv, förordningar och beslut om TSD och andra typer av specifikationer, som sammantagna beskriver krav på och egenskaper för järnvägssystemets delsystem, undersystem och komponenter i tekniska termer. Enligt Transportstyrelsen, som följer ERA:s arbete med att utforma rekommendationer om utformning av TSD, medför förslaget inga negativa praktiska eller ekonomiska konsekvenser.


8. Draft Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations granted under Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council = Decision not to oppose adoption

9187/12, 6292/12

Ansvarigt departement: Socialdepartementet

Ansvarigt statsråd: Göran Hägglund

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Artikel 83(4) i förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsgodkännanden av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet och artikel 49(3) i förordningen (EG) nr 1901/2006 om läkemedel för pediatrisk användning föreskriver båda att kommissionen kan anta en förordning om ekonomiska sanktioner för åsidosättande av vissa ålägganden som fastställts i samband med godkännanden för försäljning av läkemedel. Kommissionen avser med föreliggande förslag till ändringsförordning uppdatera den nu gällande förordningen.

9. Draft Commission Decision of XXX establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper = Decision not to oppose adoption

8383/12, 8640/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Rådet föreslås inte ha några invändningar mot att anta beslut om nya kriterier för miljömärkning av tidningspapper.

Regeringen har inga invändningar mot beslutet.

Kriterierna för att märka trycksaker med EU Ecolabel röstades igenom med kvalificerad majoritet i föreskrivande kommitté i mars 2012. Sverige verkade i de diskussioner som föregick omröstningen för ändringar i dokumentet. Sverige önskade bl.a. att referensen till tidningspapperskriterierna, som Sverige tidigare röstat nej till, skulle tas bort. Sverige fick inte fullt ut gehör för sina synpunkter, varför Sverige lade ned sin röst. Eftersom kriterierna antagits med kvalificerad majoritet i föreskrivande kommitté har Sverige nu inga invändningar mot beslutet.

EU Ecolabel är det gemensamma frivilliga miljömärkningssystemet inom EU. En ny förordning för EU Ecolabel trädde i kraft i februari 2010.

10. Draft Commission Regulation (EU) No.../.. amending Commission Regulation (EC) No 641/2009 as regards ecodesign requirements for glandless stand-alone circulators integrated into products = Decision not to oppose adoption

7975/12, 9035/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anna-Karin Hatt

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Regeringen anser att Sverige bör rösta ja till beslutet att rådet inte motsätta sig förslaget om att införa ekodesignkrav på cirkulationspumpar.

Förslaget till tillägg i genomförandeakt (förordning) om ekodesignkrav på cirkulationspumpar 641/2009 och är en del av genomförandet av ekodesigndirektivet 2009/125/EG. Bakgrunden till tillägget var att det hade kommit till kommissionens kännedom att några tillverkare av cirkulationspumpar utan pumphus hade tolkat förordningen som att dessa produkter inte ska omfattas av regelverket, vilket var ett missförstånd jämfört med intentionerna under förarbetet till 641/2009. Detta förslag följer i stort sett det tidigare förslaget och den enda väsentliga skillnaden är att ytterligare en definition har lagts till, gällande vad som avses med cirkulationspump som är integrerad i en produkt. Sverige bör därför inte motsätta sig att ändring i förordning 641/2009 antas.


11. Draft guidelines for the 4th T20 Tourism Ministers meeting (Mérida (Yucatán), México, 14-16 May 2012) = Adoption

8999/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Annie Lööf

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Rådet ska anta EU-gemensamma riktlinjer till mötet i T-20 turismministermötet i Mexiko 14-15 maj 2012.

Regeringen kommer att ställa sig bakom riktlinjerna.

Turismministrarna inom T-20-gruppen ska träffas för fjärde gången den 14-16 maj i Mexiko. På agendan står diskussioner om möjligheterna att lätta på visumregler samt turismens möjligheter att bidra till jobb och tillväxt.

De EU-gemensamma riktlinjerna för mötet bygger på tidigare överenskommelser och regler om EUs turismpolitik och eventuella inlägg i diskussionerna får inte gå utöver dessa överenskommelser. Riktlinjerna innefattar:

- konstatera den stora ekonomiska och sociala potential som turismen har för den globala ekonomin, sysselsättningen och hållbar utveckling,

- understryka att turismen kan bidra till att återställa tillväxt och en jobb-genererande återhämtning nationellt och globalt, och på det sättet bidra till en stark, hållbar och balanserad tillväxt,

- Understryka att turismsektorn spelar en nyckelroll i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten,

- understryka att turismsektorn kan bidra med kreativa lösningar för att lösa sysselsättningsutmaningen.

12. Draft Council Decision on the conclusion of a voluntary partnership agreement between the European Union and the Central African Republic on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT) = Adoption

9220/12

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

I handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT), som rådet godkände 2003, föreslås en rad åtgärder. Bland dessa finns stöd till timmerproducerande länder, multilateralt samarbete för att bekämpa handeln med olagligt virke, stöd till privata initiativ samt åtgärder för att undvika investeringar i verksamheter som främjar olaglig avverkning. Hörnstenen i handlingsplanen är inrättandet av frivilliga FLEGT-partnerskap mellan unionen och timmerproducerande länder i syfte att stoppa olaglig avverkning. År 2005 antog rådet förordning 2173/2005 som fastställer ett licenssystem och en mekanism för att kontrollera lagligheten av importerat timmer till unionen.

I december 2005 utfärdade rådet ett direktiv med instruktioner till kommissionen i syfte att förhandla fram partnerskapsavtal med timmerproducerande länder för att genomföra EU:s FLEGT-handlingsplan och särskilt för att uppmuntra handel med kontrollerat lagligt avverkat timmer som importeras till unionen från sådana partnerländerna. Avtalet med Centralafrikanska republiken är ett av sex partnerskapsavtal som EU har förhandlat fram med timmerexporterande länder (de andra är Ghana, Kongo, Kamerun, Liberia och Indonesien). Förhandlingarna förs alltjämt med ett antal andra utvecklingsländer.

De frivilliga partnerskapsavtalen beslutas av rådet i två steg. Först antas beslut om parternas undertecknande och därefter beslut om ingående av avtalet. I enlighet med rådets beslut den 14 november 2011 undertecknades avtalet med Centralafrikanska republiken samma dag. Rådet begärde Europaparlamentets samtycke för att ingå avtalet den 17 februari 2012, vilket medgavs i 17-20 april 2012. Rådet föreslås anta beslut om ingående av det frivilliga FLEGT-partnerskapsavtalet med Centralafrikanska republiken. Sverige stödjer detta.

13. Draft Council Decision on the conclusion of a voluntary partnership agreement between the European Union and the Republic of Liberia on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT) = Adoption

9219/12

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

I handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT), som rådet godkände 2003 föreslås en rad åtgärder. Bland dessa finns stöd till timmerproducerande länder, multilateralt samarbete för att bekämpa handeln med olagligt virke, stöd till privata initiativ samt åtgärder för att undvika investeringar i verksamheter som främjar olaglig avverkning. Hörnstenen i handlingsplanen är inrättandet av frivilliga FLEGT-partnerskap mellan unionen och timmerproducerande länder i syfte att stoppa olaglig avverkning. År 2005 antog rådet förordning 2173/2005 som fastställer ett licenssystem och en mekanism för att kontrollera lagligheten av importerat timmer till unionen.

I december 2005 utfärdade rådet ett direktiv med instruktioner till kommissionen i syfte att förhandla fram partnerskapsavtal med timmerproducerande länder för att genomföra EU:s FLEGT-handlingsplan och särskilt för att uppmuntra handel med kontrollerat lagligt avverkat timmer som importeras till unionen från sådana partnerländerna. Avtalet med Liberia är ett av sex partnerskapsavtal som EU har etablerat med timmerexporterande länder (de andra är Ghana, Kongo, Kamerun, Centralafrikanska republiken och Indonesien). Förhandlingarna förs alltjämt med ett antal andra utvecklingsländer.

De frivilliga partnerskapsavtalen beslutas sedan ikraftträdandet av EUF av rådet i två steg. Först antas beslut om parternas undertecknande och därefter beslut om ingående av avtalet. I enlighet med rådets beslut den 22 juli 2011 undertecknades avtalet samma dag. Rådet begärde Europaparlamentets samtycke för att ingå avtalet den 12 september 2011, vilket medgavs i 17-20 april 2012. Rådet föreslås anta beslut om ingående av det frivilliga FLEGT-partnerskapsavtalet med republiken Liberia. Sverige stödjer detta.

14. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (First reading) (Legislative deliberation + Statement) = Adoption of the legislative act

11/12, 9276/12,

Ansvarigt departement: Socialdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ulf Kristersson

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2011-11-25

Tidigare behandling vid rådsmöte: EPSCO-rådet

Förväntas godkännas av Coreper I den 3 maj 2012

Rådet föreslås anta ändringar i förordningarna 883/2004 och 987/2009 om samordning av sociala trygghetsförmåner.

Regeringen avser rösta ja till att rådet antar Europaparlamentets och rådets ändringar i förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning 987/2009.

Förordningen 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen antogs 2004 och en förordning om tillämpning av denna förordning antogs 2009. Vissa ändringar har efter hand bedömts vara nödvändiga för tillämpningen av förordningarna. Det gäller bl.a. förtydligande av regler för samordning av arbetslöshetsförmåner för egenföretagare och försäkringstillhörighet för kabinpersonal. Vid rådets möte 2011-12-01 antogs gemensamma riktlinjer för de ändringar som föreslås. Europarlamentet har antagit förslaget i plenum 2012-04-18.


Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-05-03.

15. Joined Cases T-439/10 and T-440/10 (FULMEN v. Council of the European Union) - Judgment of the EU General Court

9182/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

16. Case before the General Court of the European Union = Case T-57/12 Good Luck Shipping LLC against the Council of the European Union

9193/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

17. Proposal for transfer of appropriations N° DEC05/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012

8938/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet: Att godkänna en utgiftsneutral överföring av anslag i EU-budgeten, från en utgiftskategori där anslagna medel överstiger behoven till en kategori där motsatt situation råder.

Regeringen godkänner överföringen.

Syftet med överföringen är att frigöra reserven på 2 miljoner euro till underpunkten 2012 XX 01 02 11 03 (Kommittémöten), eftersom kommissionen har uppfyllt Europaparlamentets villkor att ändra reglerna för expertgrupper för att förbättra planeringen av obligatoriskt kommittéförfarande.

Överföringen görs med stöd av Fördraget om EU:s funktionssätt artikel 314 om det årliga budgetförfarandet och Rådets förordning (EG, Euratom) nummer 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, artikel 22-24.

Överföringen behandlades och godkändes vid budgetkommitténs möte den 23 april 2012. Dokumenten är godkända.

18. Proposal for transfer of appropriations N° DEC06/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012

8939/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet: Att godkänna en utgiftsneutral överföring av anslag i EU-budgeten, från en utgiftskategori där anslagna medel överstiger behoven till en kategori där motsatt situation råder.

Regeringen godkänner överföringen.

Kommissionen föreslår i föreliggande förslag till överföring att 25 miljoner euro i åtaganden förs från anslaget 40 02 42, Katastrofreserven, till anslaget 23 02 02, Livsmedelsbistånd.

När det gäller betalningsbemyndiganden begär kommissionen ingen ökning med hänsyn till att det vid denna tidpunkt på året fortfarande finns tillräckliga betalningsbemyndiganden under de budgetrubriker som berörs. Kommissionen flaggar emellertid för att ytterligare förstärkningar kan komma att bli aktuella senare under året.

Överföringen syftar till att förstärka anslaget för humanitärt bistånd i synnerhet livsmedelsbistånd för att tillgodose brådskande behov till följd av livsmedelskrisen i Sahelområdet och säkerställa en lämplig framtida kapacitet för insatser.

Överföringen görs med stöd av Fördraget om EU:s funktionssätt artikel 314 om det årliga budgetförfarandet och Rådets förordning (EG, Euratom) nummer 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, artikel 22-24.

Överföringen behandlades och godkändes vid budgetkommitténs möte den 23 april 2012. Dokumenten är godkända.

19. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on amendments to the Agreements establishing the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) extending the geographic scope of EBRD operations to the Southern and Eastern Mediterranean [First Reading] = Approval of the final compromise text

9296/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Att anta det kompromissförslag som framförhandlats.

Regeringen ställer sig bakom förslaget.

Till följd av demokratiseringsprocessen i Nordafrika och Mellanöstern gav EBRD:s medlemsländer 2011 starkt stöd till en utvidgning av institutionens geografiska verksamhetsområde till södra och östra Medelhavsområdet. En sådan utvidgning kräver ändringar i överenskommelsen om upprättandet av EBRD.

De föreslagna ändringarna innebär således att EBRD ges möjlighet att bedriva verksamhet i ovan nämnda region, förutsatt att länderna i fråga genomgår en särskild prövning och bedöms uppfylla vissa politiska och ekonomiska villkor.

20. Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the European Union within the ACP-EU Council of Ministers regarding the revision of terms and conditions of investment financing (Chapter 1 of Annex II to the ACP-EU Partnership Agreement)

9092/12, 8573/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Gunilla Carlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Rådet föreslås anta en gemensam ståndpunkt att anföra vid ministermötet som hålls mellan EU och AVS-länderna (78 stater i Afrika, Västindien och Stilla Havet som signerat Cotonou-avtalet) i juni. Ståndpunkten innebär att EU förordar en smärre modifiering i Cotonou-avtalets Annex II som ligger i linje med en genomförd utvärdering.

Regeringen kan godta förslaget. Förslaget innebär att en procentsats för medel avsatta till projektbaserat tekniskt stöd ändras från 10 % till 15 % inom ramen för den så kallade Investeringsfaciliteten (IF) som förvaltas av den Europeiska investeringsbanken (EIB).

AVS-EU ministerrådet är det högsta beslutsfattande organet inom ramen för Cotonou-avtalet, som ligger till grund för den Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Ministerrådet möts en gång varje år, och är den instans som kan fatta beslut om modifieringar av Cotonou-avtalet. Årets möte hålls den 14-15 juni. IF stipuleras i Cotonou-avtalet och hanteras av EIB. I dagsläget stipulerar Cotonou-avtalet att 10 % av de räntesubventioner som finansieras av IF kan användas till projektbaserat tekniskt stöd i AVS-länder. Denna andel föreslås utökas till 15 %. Förslaget är grundat på en utvärdering cirkulerad av EIB och bedöms möjliggöra ökad effektivitet. Förslaget kan ses som av teknisk karaktär. Ingen MS har motsatt sig förslaget.

21. Relations with ACP Group of States = Preparation of the 62nd meeting of the ACP-EU Committee of Ambassadors - Draft Annotated Agenda

9266/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Gunilla Carlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Förslaget innebär att ett utkast på annoterad agenda inför AVS-EU Ministerråd i juni godkänns för behandling i AVS-EU Ambassadörskommitté.

Regeringen kan acceptera förslaget.

AVS-EU Ministerråd är det högsta beslutsfattande organet inom ramen för Cotonou-avtalet, som ligger till grund för den Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Rådet möts en gång varje år. Årets möte hålls den 14-15 juni i Vanuatu. Inför Rådets möte godkänns en annoterad agenda av AVS-EU Ambassadörskommitté. På den föreslagna agendan finns frågor relaterade till den Europeiska utvecklingsfonden och EU:s partnerskap med AVS-länderna, däribland en resultatöversyn av EUF-10, EU:s samarbete med länderna i Stilla Havet och Sydsudan.

22. Fourth meeting of the EU-Albania Stabilisation and Association Council (Brussels, 15 May 2012) = Draft Common Position of the European Union

9262/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Rådet föreslås anta den gemensamma ståndpunkten.

Regeringen avser rösta ja till att rådet antar den gemensamma positionen inför det fjärde mötet med EU-Albania Stabilisation and Association Council.

Det fjärde mötet i SA-rådet mellan EU och Albanien hålls den 15 maj. I sin gemensamma position inför mötet understryker EU GAC-slutsatserna från den 5 december 2011 om KOM:s översynsrapport och framförallt uppmaningen till albanska myndigheter att intensifiera ansträngningarna för att komma vidare med EU-relaterade reformer, inte minst inom de 12 nyckelområden som KOM identifierat. Det gäller främst rättsområdet, kamp mot organiserad brottslighet och korruption, minoritetsskydd och äganderätt. Samarbete mellan regering och opposition är en förutsättning för detta. Enbart om Albanien gör framsteg inom ovan nämnda områden kan landet komma vidare i sin EU-process.

23. Relations with Montenegro = Publication of the Decision amending Decision 1/2010 adopting the rules of procedure of the Stabilisation and Association Council, in view of setting up a Joint Consultative Committee between the European Economic and Social Committee and Montenegro's social partners and other civil society organisations and a Joint Consultative Committee between the Committee of the Regions of the European Union and Montenegrin local and regional authorities

9139/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Beslutet gäller officiell kungörelse av upprättandet av två nya kommittéer inom SA-processen; Joint Consultative Committee between the European Economic and Social Committee and Montenegro's social partners and other civil society organisations, samt Joint Consultative Committee between the Committee of the Regions of the European Union and Montenegrin local and regional authorities.

24. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Georgia [First Reading] (LA+S)a) Adoption of the position of the Council in first reading b) Adoption of the statement of the Council reasons

5682/12, 9154/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2012-01-13

Tidigare behandling vid rådsmöte: Jordbruk- och fiskerådet

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Rådet föreslås, efter språklig revidering, anta ståndpunkt vid första behandlingen samt redogörelsen om varför Rådet reviderat Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen överförs därefter till Europaparlamentet för andra behandlingen.

Regeringen avser stödja ståndpunkten och redogörelsen om varför Rådet ändrat Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Kommissionen presenterade 2011-01-13 förslag om ytterligare makro-finansiellt stöd (MFA) till Georgien om EUR 46 miljoner, till hälften i form av gåvor, till hälften i form av lån. Syftet med insatsen är att bistå Georgien att hantera de makroekonomiska effekterna av den ekonomiska krisen och sviterna av den militära konflikten med Ryssland genom att medverka till att fylla landets utestående externa finansieringsbehov. SE anser att insatsen är motiverad utifrån det besvärliga ekonomiska läge som föreligger i landet till följd av den ekonomiska krisen och sviterna av den militära konflikten med Ryssland. Förslaget var den andra delen av två MFA-insatser som utlovats vid en internationell givarkonferens för Georgien i oktober 2008. Rådet beslutade om den första delen av det utlovade stödet om EUR 46 miljoner bestående av gåva 2009-10-30. Stödet betalades ut i augusti 2011.

I samband med antagandet av kommitologiförordningen (182/11) 2011-03-01 ändrade Rådets Finansrådgivargrupp kommissionens förslag gällande tillämpning av genomförandebefogenheter. Coreper II uppdrog 2012-04-04 ORDF att inleda triologförhandlingar med europaparlamentet och kommissionen i syfte att nå enlighet vid första behandlingen. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen 2011-05-10. Beslut om MFA till Georgien har sedan dess gått i stå efter oenighet mellan kommissionen, europaparlamentet och rådet om vilken procedur som ska gälla för antagande av samförståndsavtal (MoU) mellan EU och Georgien. Orsaken till splittringen är olika tolkningar av kommitologiförordningen. Europaparlamentet förespråkar att det samförståndsavtal gällande MFA-insatsen ska antas av kommissionen med stöd av en rådgivande kommitté. Rådet anser däremot att beslut om samförståndsavtal bör, i enlighet med kommitologiförordningen, fattas av kommissionen med stöd av en granskningskommitté.

25. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) n°1083/2006 as regards certain provisions relating to risk sharing instruments for Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability [First Reading] = Adoption of the legislative act

9275/12, 15/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Annie Lööf

Förväntas godkännas av Coreper II den 3 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av lagstiftningsakten

Regeringen stödjer, liksom övriga medlemsstater, förslaget.

För att genomföra programmen inom ramen för sammanhållningspolitiken krävs medfinansiering via nationella offentliga medel och i många fall också nationella privata medel. Förslaget syftar till att hantera de likviditetsproblem, som även drabbar den del av projekten som finansieras av privata finansiärer. Förslaget öppnar för att medel, dock högst 10 % av de medel som avsatts för strukturfonderna och sammanhållningsfonden för ett enskilt land, ska kunna avsättas för ett riskdelningsinstrument, som etableras genom en överenskommelse mellan kommissionen och EIB eller liknande institutioner. Detta instrument ska kunna ge stöd även till den privat finansierade delen av projekt inom dessa program eller för åtgärder som bidrar till målen inom sammanhållningspolitiken. De medlemsländer som har drabbats hårdast av den finansiella krisen och som får stöd via olika finansiella räddningsprogram ska kunna omfattas av sådana instrument. Det är hittills endast Grekland som visat intresse för att utnyttja denna möjlighet.