Troliga Apunkter EUN 19 2012 kompl2

Bilaga

Promemoria

2012-05-10

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II v. 19

Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 10 maj kl 15.00.


Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II 2012-05-10. 3

3. Transparency - Public access to documents- Confirmatory application No 08/c/02/12 3

4. Committee of the Regions- Council Decision appointing a German member and a German alternate member of the Committee of the Regions 3

5. Authorisation to release EU classified information to third States and international organisations in the context of the EU Crisis Management Exercise Multi Layer 2012 - ML 12 3


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II 2012-05-10.

3. Transparency - Public access to documents- Confirmatory application No 08/c/02/12

8359/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Föranleder ingen annotering

4. Committee of the Regions- Council Decision appointing a German member and a German alternate member of the Committee of the Regions

9541/12, 9540/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Peter Norman

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

5. Authorisation to release EU classified information to third States and international organisations in the context of the EU Crisis Management Exercise Multi Layer 2012 - ML 12

9188/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Dagordningspunkten rör delgivning av säkerhetsskyddsklassificerad information till tredje stater och internationella organisationer som deltar i EU:s krishanteringsövning Multi Layer 2012. Enligt Rådets säkerhetsbestämmelser är huvudregeln att det krävs ett säkerhetsskyddsavtal eller administrativt arrangemang med tredjestaten eller internationella organisationen ifråga för att säkerhetsskyddsklassificerad information ska kunna delges.

I den aktuella krigsövningen kommer dock ett antal tredjestater och internationella organisationer delta med vilka inget säkerhetsskyddsavtal eller administrativt arrangemang har ingåtts. I dessa fall kan Coreper, efter rekommendation från rådets säkerhetskommitté, bemyndiga den höge representanten att delge säkerhetsskyddsklassificerad information till länderna ifråga.

I det aktuella fallet rekommenderar Rådets säkerhetskommitté att den höge representanten bemyndigas att delge Albanien, Kanada, Kina, Indien, Japan, Ryssland, Serbien, Turkiet, Afrikanska Unionen och OSSE säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör krisövningen Multi Layer 2012 i den utsträckning det är motiverat av deras roll i övningen. Bemyndigandet omfattar bara information som är klassificerad upp till och med EU RESTRICTED.

Coreper rekommenderas även att bemyndiga den höge representanten delge uppgifter rörande krisövningen som inte är säkerhetsskyddsklassificerad men som omfattas av tystnadsplikt enligt Rådets arbetsordning. Denna del av bemyndigandet avser delgivning till staterna och organisationerna ovan såväl som till Algeriet, Egypten, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, det ockuperade palestinska territoriet och Tunisien (Medelhavspartner) samt till Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien och Moldavien (östliga partner).