Troliga Apunkter EUN 19 2012 kompl3

Bilaga

Promemoria

2012-05-10

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II v. 19

Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 11 maj kl 14.00.


Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-05-10. 3

1. Case before the EU General Court- Case T-90/12 (Elegant Target Development Ltd e.a. against the Council) 3

2. Case before the EU General Court- Case T-110/12 (Iranian Offshore Engineering & Construction against the Council) 3

6. Council Decision amending Decision 1999/70/EC concerning the external auditors of the national central banks, as regards the external auditors of the Banque de France 3

7. TARGET2 Securities- Draft Council conclusions 3

8. Draft amending budget No 2 to the general budget for 2012 - Statement of expenditure by Section - Section III - Commission 3

9. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund 3

10. Communication from the Commission on the future of VAT- Draft Council conclusions- Report to the Council 3

11. Draft EU Guidelines for the G20 Agriculture Vice-Ministers/Deputies meeting, 17-18 May 2012, Mexico City 3

12. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan [First Reading]- Approval of the final compromise text 3

13. European Economic Area - Establishment of the European Union's common position for the 37th meeting of the EEA Council 3

14. Council Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism and Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism. - Amended statements of reasons 3

15. Council Regulation suspending certain restrictive measures laid down in Regulation (EC) No 194/2008 renewing and strengthening the restrictive measures in respect of Burma/Myanmar 3

16. Restrictive measures against Tunisia- Reply to a person subject to restrictive measures in Council Decision 2011/72/CFSP and Council Regulation (EU) No 101/2011 3

17. Relations with the Philippines- Draft Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part 3

18. Relations with Vietnam- Draft Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part 3

19. Relations with Mongolia- Draft Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part 3

20. Fifth Implementation Report of the EU Action Plan for Afghanistan 3

21. Plan for strengthened EU action in Afghanistan and Pakistan - Frequency of Implementation Reports 3

22. EU 2011 Report on Policy Coherence for Development - Draft Council conclusions 3

23. Draft Council conclusions on a renewed EU-Pacific Development Partnership - Adoption 3

24. Draft Council conclusions on the "Strategic Framework for the Horn of Africa: Food Security Resilience" 3

25. Draft Council conclusions on Somalia 3

26. Draft Council conclusions on Yemen 3

27. Council Decision in the framework of the European Security Strategy in support of the Union proposal for an International Code of Conduct on Outer Space Activities 3

28. Draft Council Decision on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Estonia 3


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-05-10.

1. Case before the EU General Court - Case T-90/12 (Elegant Target Development Ltd e.a. against the Council)

9354/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

2. Case before the EU General Court - Case T-110/12 (Iranian Offshore Engineering & Construction against the Council)

9355/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Föranleder ingen annotering.


6. Council Decision amending Decision 1999/70/EC concerning the external auditors of the national central banks, as regards the external auditors of the Banque de France

8618/12, 8616/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Peter Norman

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

7. TARGET2 Securities - Draft Council conclusions

9605/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Peter Norman

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2008-06-02

Tidigare behandling vid rådsmöte: Ekonomiska och finansiella frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av rådsslutsatser till stöd för ECB:s egna projekt TARGET2-Securities (T2S) som närmar sig ett avgörande skede.

Regeringen avser att rösta ja till rådsslutsatserna.

Fristående värdepapperscentraler och centralbanker utanför EU-området som avser att delta i T2S förväntas ingå bindande avtal med ECB senast i juni 2012. Den svenska värdepapperscentralen Euroclear Sweden och Riksbanken har, efter hörande av representanter för den svenska marknaden, beslutat att inte delta i T2S denna gång. Den svenska marknadens synpunkter på projektet har samordnats av Svenska Bankföreningen.

T2S är en paneuropeisk plattform för avveckling av värdepappersaffärer som bygger på ECB:s system för betalningar (TARGET2). Projektet att utveckla T2S initierades av ECB 2006 och beslutades av ECB-rådet i juli 2008, efter konsultationer med branschen och med politiskt stöd av Ekofinrådet. Enligt nuvarande planering ska T2S tas i bruk under 2015.

Svenska marknadsdeltagare ser positivt på T2S och möjligheten att projktet bidrar till att effektivisera den europeiska värdepappersmarknaden på lång sikt. Beslutet att inte delta kan därför väntas bli omprövat inom några år.

Det bör noteras att T2S inte har initerats av kommissionen och inte har förhandlats i någon av rådets arbetsgrupper.

8. Draft amending budget No 2 to the general budget for 2012 - Statement of expenditure by Section - Section III - Commission

9556/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av beslut om mobilisering av solidaritetsfonden samt där av föranledd ändringsbudget.

Regeringen avser rösta ja till mobiliseringen av solidaritetsfonden samt ändringsbudget 2/2012.

Kommissionen har föreslagit att EU:s solidaritetsfond ska mobiliseras till stöd för de områden i Italien som drabbades av kraftiga översvämningar under hösten 2011. Totalt föreslås 18 miljoner euro betalas ut för detta ändamål. Med anledning där av har kommissionen även presenterat en ändringsbudget för att finansiera förslaget. Detta föreslås genomföras genom en omprioritering av oanvända medel avsedda för energiprojekt inom ramen för återhämtningsplanen.


9. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund

9557/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Antagande av beslut om mobilisering av solidaritetsfonden samt därav föranledd ändringsbudget.

Regeringen avser rösta ja till mobiliseringen av solidaritetsfonden samt ändringsbudget 2/2012.

Kommissionen har föreslagit att EU:s solidaritetsfond ska mobiliseras till stöd för de områden i Italien som drabbades av kraftiga översvämningar under hösten 2011. Totalt föreslås 18 miljoner euro betalas ut för detta ändamål. Med anledning därav har kommissionen även presenterat en ändringsbudget för att finansiera förslaget. Detta föreslås genomföras genom en omprioritering av oanvända medel avsedda för energiprojekt inom ramen för återhämtningsplanen.

10. Communication from the Commission on the future of VAT- Draft Council conclusions - Report to the Council

9586/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Rådet föreslås godkänna slutsatserna. Till rådet ska även överlämnas en rapport.

Regeringen avser rösta ja till att rådet antar slutsatserna.

Meddelandet redogör för vad som, enligt kommissionen, bör förändras i det nuvarande mervärdesskattesystemet för att det ska bli enklare för företagen, konkurrensen stärkas samtidigt som skatteintäkterna säkras. I meddelandet har kommissionen inte sett något behov av att se över de undantag som gäller för ideella sektorn.

Meddelandet har behandlats i faktapromemoria 2011/12:FPM79.

Till grund för meddelandet ligger det diskussionsunderlag om en strategi för en reform av mervärdesskattesystemet, Grönbok om mervärdes-skattens framtid, som kommissionen lämnade i december 2010 (se fakta-promemoria 2010/11:FPM87). I synpunkterna på diskussionsunderlaget framhöll regeringen att de nuvarande bestämmelserna om undantag för ideella sektorn i mervärdesskattedirektivet bör tydliggöras samt vikten av att reglerna är enkla och förutsägbara för företagen.

11. Draft EU Guidelines for the G20 Agriculture Vice-Ministers/Deputies meeting, 17-18 May 2012, Mexico City

9103/12, 9114/12

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Rådet föreslås godkänna EU-riktlinjer som tagits fram inför möte med G20:s vice jordbruksministrar den 17-18 maj 2012 i Mexiko City.

Regeringen avser rösta ja till EU-riktlinjerna.

Mexiko fokuserar under sitt G20-ordförandeskap på vikten av ökad hållbar produktivitet, särskilt för småskaliga jordbrukare, i syfte att trygga den globala livsmedelsförsörjningen. Elva internationella organisationer, OECD och FAO samordnar, har fått i uppdrag att skriva en rapport på området som kommer att presenteras vid mötet den 17-18 maj. Vid mötet den 17-18 maj ska länderna enas om policyrekommendationer som ska föras vidare till G20-toppmötet den 18-19 juni.

Inför mötet har EU-riktlinjer tagits fram där Sverige har fått gehör för att gendersaspekten ska genomsyra G20-arbetet samt att vikten av hållbarhets- och handelsaspekterna samt ekosystemtjänster uppmärksammas.


12. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan [First Reading] - Approval of the final compromise text

9613/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Mot bakgrund av de omfattande översvämningarna som drabbat Pakistan med början i juli 2010 fanns Pakistan på dagordningen för flera ministermöten i EU i september, inkl. Europeiska Rådet (ER) den 16 september 2010. ER antog en deklaration som gav ministrarna i uppdrag att snarast komma överens om ett heltäckande paket med åtgärder på kort, medellång och lång sikt för att stödja återhämtningen och utvecklingen i Pakistan. Åtgärderna ska bl.a. inbegripa handelsåtgärder som exklusivt beviljar Pakistan ökad tillgång till EU:s marknad genom en omedelbar och tidsbegränsad tullfrihet på viktiga importvaror från Pakistan.

Efter samordning i EU-kretsen presenterade KOM ett förslag till undantag för handelslättnader exklusivt för Pakistan till WTO (World Trade Organisation). Efter förhandling med WTO-medlemmar antogs denna begäran av WTO:s Allmänna Råd den 14 februari 2012.

Frågan att omsätta godkännandet från WTO för handelslättnader för Pakistan till formellt god-kända tullättnader i EU har därefter diskuterats internt inom EU. SE har arbetat aktivt för att värdet av dessa handelslättnader för Pakistan ska motsvara det paket som WTO godkände i januari 2012.

I dokument 9613/12 redovisas det kompromisspaket med autonoma handelslättnader för Pakistan som EU:s medlemsstater nu har enats om.


13. European Economic Area - Establishment of the European Union's common position for the 37th meeting of the EEA Council

9475/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: utrikesminister Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Allmänna frågor och yttre förbindelser

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Vid EES-rådets möte den 14 maj förväntas utrikesministrarna från de tre EES/EFTA-länderna, IS, LI och NO delta liksom företrädare för EU som bl.a. den danske utrikesministern. Vid mötet förväntas slutsatser antas. Slutsatserna omfattar hela samarbetet i EES och mellan EU och de tre EES/EFTA-staterna. För svensk del är det av intresse att framhålla ambitionen av liberalisering av handel mellan EU och NO med jordbruksprodukter liksom framhålla dialogen om handeln med NO med livsmedelsprodukter. Texten till ett avsnitt om kvoterna för makrillfiske, där oenighet föreligger inom EES, förväntas fastställas först vid mötet med EES-rådet.

14. Council Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism and Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism. - Amended statements of reasons

9254/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet: Att anta den gemensamma ståndpunkten med de förändringar - "amended statements of reasons" - som införts i ref dokument.

Sverige har ingenting att erinra mot de införda förändringarna.

Förändringarna är föranledda av enskilt medlemslands marginella revision av "statements of reasons", det vill säga anförda skäl för att en person ska uppföras på EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism. Det handlar således inte om en uppdatering eller att lägga till eller ta bort någon person från listan.

15. Council Regulation suspending certain restrictive measures laid down in Regulation (EC) No 194/2008 renewing and strengthening the restrictive measures in respect of Burma/Myanmar

9292/12, 9289/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rådet för utrikesfrågor

EU:s restriktiva åtgärder mot Burma löpte enligt tidigare rådsbeslut ut den 30 april 2012 och behövde därför förlängas genom antagande av ett nytt rådsbeslut. Vid utrikesrådet den 23 april 2012 kunde medlemsstaterna, mot bakgrund av den positiva utvecklingen i Burma, enas om att anta ett nytt rådsbeslut enligt vilket samtliga restriktiva åtgärder mot Burma skulle förlängas med ett år, men samtidigt, med undantag av vapenembargot och förbudet mot produkter som kan användas för internt förtryck, skulle suspenderas. Detta rådsbeslut antogs vid ett justitieministerråd den 26 april 2012. Ett förordningsförslag som gör rådsbeslutets ändringar operativa (i de delar som faller under EU:s kompetens att genomföra) har sedan dess gått igenom Relex och ska nu behandlas i Coreper.


16. Restrictive measures against Tunisia- Reply to a person subject to restrictive measures in Council Decision 2011/72/CFSP and Council Regulation (EU) No 101/2011

9493/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

En tunisisk medborgare omfattas av restriktiva åtgärder från EU som förnyades 31 januari 2012. Listningen har bestridits av personens advokat. Utkastet till brevsvar från EEAS framhåller att skäl kvarstår för att behålla de restriktiva åtgärderna mot personen. Regeringen stödjer EEAS förslag.

17. Relations with the Philippines- Draft Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part

9196/12, 15615/1/10, 15616/10

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rådet för utrikesfrågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

PSA-förhandlingarna med Filippinerna påbörjades i februari 2009 och avslutades i juni 2010. Avtalet paraferades av båda parter den 25 juni 2010. Utrikesminister Carl Bildt undertecknade avtalet i marginalen av FAC den 31 januari 2011. Hösten 2011 fördes en diskussion i medlemstatskretsen om den legala basen. Efter diskussion med rådets rättstjänst löstes frågan i april 2012. Rådsbeslut att underteckna väntas fattas vid FAC den 14 maj 2012. HR Ashton väntas därefter underteckna å EU:s vägnar i en ceremoni med motparten. Därefter inleds ratificeringsprocessen i medlemsländerna (kan ta 2 år) innan avtalet träder i kraft. Parallellt ska EP godkänna avtalet. En proposition kommer att föreläggas riksdagen.


18. Relations with Vietnam- Draft Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part

9197/12, 18200/10, 18204/10

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rådet för utrikesfrågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

PSA-förhandlingarna med Vietnam påbörjades i november 2007 och avslutades i september 2010. Avtalet paraferades av båda parter den 4 oktober 2010. Den 27 januari 2011 fattades regeringsbeslut om att avtalet ska undertecknas. Handelsminister Ewa Björling undertecknade avtalet i marginalen av FAC (Handel) den 26 september 2011. Hösten 2011 fördes en diskussion i medlemstatskretsen om den legala basen. Efter diskussion med rådets rättstjänst löstes frågan i april 2012. Rådsbeslut att underteckna väntas fattas vid FAC den 14 maj 2012. HR Ashton väntas därefter underteckna å EU:s vägnar i en ceremoni med motparten. Därefter inleds ratificeringsprocessen i medlemsländerna (kan ta 2 år) innan avtalet träder i kraft. Parallellt ska EP godkänna avtalet. En proposition kommer att föreläggas riksdagen.

19. Relations with Mongolia- Draft Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part

9198/12, 9508/11, 7902/1/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

I enlighet med Rådsdirektiv från den 25 november 2004 har Kommissionen förhandlat om ett ramavtal om partnerskap och samarbete (PSA) mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan. Ett avtal paraferades av Kommissionen den 20 december 2010. Den 18 april 2012 beslöt Coreper att anta ett blandat avtal om partnerskap och samarbete med Mongoliet. Sverige godkänner den fortsatta processen för antagande av PSA med Mongoliet i enlighet med tidigare överenskommen procedur. Därmed kan Rådet besluta om att underteckna avtalet, dokument 7902/1/11 REV 1.

20. Fifth Implementation Report of the EU Action Plan for Afghanistan

9180/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

COREPER föreslås rekommendera rådet att notera den femte genomföranderapporten om EU:s handlingsplan för Afghanistan och Pakistan.

Regeringen har ingenting att invända mot rapporten och avser rösta ja till att rekommendera rådet att notera den.

Under svenskt ordförandeskap antog EU hösten 2009 en handlingsplan för sitt engagemang i Afghanistan och Pakistan. I december 2009 lades arrangemang för planens genomförande fast, vilka bland annat innefattade att rapportering om implementeringen skulle ske var sjätte månad. (Intervallet ändrades till 12 månader under våren 2012.) Detta är den femte rapporten i ordningen.


21. Plan for strengthened EU action in Afghanistan and Pakistan - Frequency of Implementation Reports

9579/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

COREPER föreslås bekräfta den överenskommelse som nåtts i COASI och KUSP om glesare intervall för rapportering av genomförandet av handlingsplanen för Afghanistan och Pakistan. COREPER föreslås också föreslå rådet att rekommendera HR/VP Ashton och kommissionen att rapportera om genomförandet av planen på årlig basis.

Regeringen är angelägen att EU:s handlingsplan för Afghanistan och Pakistan används på ett ändamålsenligt sätt. Regeringen avser därför rösta ja till att bekräfta överenskommelsen och föreslå rådet att rekommendera att rapportering sker på årlig basis.

Under svenskt ordförandeskap antog EU hösten 2009 en handlingsplan för sitt engagemang i Afghanistan och Pakistan. I december 2009 lades arrangemang för planens genomförande fast, vilka bland annat innefattade att rapportering om implementeringen skulle ske var sjätte månad. Rapporteringen tar mycket tid i anspråk, inte minst för sammanställande av den statistik som EU:s medlemsländer inrapporterar avseende sitt utvecklingsengagemang i de båda länderna. För att effektivisera arbetet med handlingsplanen och göra informationen mer användbar har EU i COASI och KUSP därför beslutat om att rapportering i fortsättningen ska ske på 12-månadersbasis.


22. EU 2011 Report on Policy Coherence for Development - Draft Council conclusions

9317/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Gunilla Carlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Avsikten med behandling i rådet: Rådsslutsatser om EU 2011 report on Policy Coherence for Development

Regeringen stödjer rådsslutatserna.

Vartannat år rapporterar europeiska kommissionen (KOM) om EU:s genomförande av samstämmighet för utveckling (Policy Coherence for Development, PCD), det vill säga hur EU-institutionerna och medlemsstaterna (MS) genomför PCD. Den senaste PCD-rapporten presenterades i slutet av 2011 och tar i en första del upp institutionella frågor och metoder för arbetet med PCD. Då PCD framför allt handlar om hur utvecklingsperspektivet integreras i andra politikområden, handlar rapporten i en andra del om tematiska frågor baserat på fem prioriterade områden inom KOM:s arbetsprogram för PCD (handel- och finanspolitik, klimatförändringar, livsmedelssäkerhet, migration samt säkerhet).

Rådsslutsatserna betonar vikten av samstämmighet för utveckling för att bidra till att effektivisera EU:s externa relationer med betoning på effektiv fattigdomsbekämpning. Ett utvecklingsperspektiv inom andra politikområden stärker EU:s ansträngningar och stärker EU:s trovärdighet som global aktör. Ett starkt ledarskap för samstämmighet för utveckling behövs inom EU, inklusive inom medlemsstaterna.

Corepers viktiga roll i samstämmighet för utveckling bekräftas. Likaså noterar rådet att ett nära samarbete mellan EEAS och KOM behövs. Dialogen om samstämmighet för utveckling bör stärkas med Europaparlamentet och de nationella parlamenten, liksom med det civila samhället och inom internationella fora som OECD och FN. Samstämmighet för utveckling bör inkluderas i den regelbundna dialogen med partnerländerna för att bättre kunna utvärdera hur de påverkas av EU:s politik. EU-delegationernas viktiga roll i detta hänseende betonas. Slutligen vill rådet se att KOM i nästa rapport om PCD (2013) inkluderar en utvärdering av de framsteg som gjorts, av kostnader för inkoherens, samt att uppföljning bör förbättras t.ex. vad gäller mål och indikatorer för resultat.

23. Draft Council conclusions on a renewed EU-Pacific Development Partnership - Adoption

9587/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Gunilla Carlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Rådet föreslås anta Rådsslutsatser om ett förnyat utvecklingspartnerskap mellan EU och Stilla havsområdet. Detta föreslås ske vid FAC bistånd den 14 maj.

Regeringen kan godta rådsslutsatserna. Regeringen anser att rådsslutsatserna är välbalanserade och understryker vikten av fortsatt utvecklingssamarbete med Stillahavsområdet. Regeringen välkomnar ambitionen bättre kunna omhänderta klimataspekterna i partnerskapet samt skrivningarna om stärkt samarbete relaterat till mänskliga rättigheter, gott samhällsstyre, demokratistöd och hållbar utveckling.

Rådsslutsatserna är baserade på ett meddelande som presenterades av Kommissionen och EEAS i mars 2012, Mot ett förnyat utvecklingspartnerskap mellan EU och Stillahavsområdet. Kommissionen har framhållit att den existerande strategin för Stillahavsområdet från 2006 behöver uppdateras med syftet att synliggöra EU:s relation med Stillahavsområdet. Stillahavsområdet utgör den region som påverkas mest av den globala uppvärmningen. Således ligger fokus i rådsslutsatserna på att möjliggöra för att bättre kunna omhänderta klimataspekterna i relationen samt öka kvalitén på EU:s utvecklingssamarbete.

Rådsslutsatserna fokuserar på utvecklingssamarbetet och partnerskapet mellan EU och länderna i Stilla havet med avstamp i Agenda for Change. Rådsslutsatserna understryker partnerskapets vikt och förordar stärkt samarbete relaterat till mänskliga rättigheter, gott samhällsstyre, demokratistöd och hållbar utveckling. Klimatförändringar framhålls som ett hot mot regionen och behovet av finansiering för att möta dessa betonas.

Ingen diskussion är att vänta vid FAC bistånd 14 maj, rådsslutsatserna är aviserade som en A-punkt. Vid behandling i rådsarbetsgrupp har inga större meningsskiljaktigheter förekommit mellan MS och inga låsningar förutses därför heller inför FAC bistånd. Ingen MS bröts tyst procedur, som löpte ut kl 16.00 måndagen den 7 maj.

24. Draft Council conclusions on the "Strategic Framework for the Horn of Africa: Food Security Resilience"

9589/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Gunilla Carlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Rådet föreslås godkänna rådets slutsatser om livsmedelssäkerhet och resiliens på Afrikas horn.

Regeringen avser rösta ja till antagandet av rådslutsatserna.

KOM har i och med sitt initiativ SHARE försökt skapa en hög profil i frågan om att bygga motståndskraft och att länka humanitära insatser och livsmedelsbistånd. I rådsslutsatserna som nu antas har regeringen strävat efter att rådslutsatserna ska vara operativa, konkreta och identifiera områden för förbättring för biståndsinsatserna i regionen, men för att minska hunger kvarstår mycket att göra. Regeringen fäster stor vikt vid att länka humanitära insatser, återuppbyggnad och långsiktigt utvecklingssamarbete, samt att också utvecklingsaktörer i högre grad arbetar mer med förebyggande och tidig återuppbyggnad.

25. Draft Council conclusions on Somalia

9490/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling i EU-nämnden: 2011-11-11

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rådet för utrikesfrågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Regeringen avser stödja antagande av rådsslutsatserna.

Rådsslutsatserna redogör för EUs förväntningar och politiska budskap om den politiska fortsatta processen i Somalia. Detta inför att övergångsperioden i Somalia löper ut den 20 augusti i år och inför en internationell konferens om Somalia i Istanbul i månadsskiftet maj juni.

Slutsatserna lyfter bl.a. fram det somaliska anvaret att lägga grunden för en ny legitim politisk ordning enligt den somaliska färdplanen som de somaliska aktörerna överenskom i september 2011. De mest centrala uppgifterna är nu att anta en brett förankrad konstitution med hjälp av en trovärdig konstituerande församling, samt att utse ett nytt parlament som ska utse ett nytt politiskt ledarskap.

Slutsatserna bekräftar EUs stöd för den politiska processen och lyfter samtidigt fram att åtgärder kan komma att riktas mot aktörer som försöker underminera denna process. EU bekräftar i slutsatserna ett fortsatt stöd till säkerhetsområdet i Somalia genom sitt stöd till Amisom, GSFP-insatserna EUTM och operation Atalanta, liksom ansträngningar att bemöta terrorism och sjöröveri. Vikten av att bygga upp de somaliska säkerhetsstyrkorna lyfts fram.

26. Draft Council conclusions on Yemen

9434/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Rådsslutsatser antas om den politiska situationen i Jemen. Fortsatt stöd från EU för den fortsatta demokratiseringen utlovas liksom stöd till att hantera den svåra humanitära situationen. SE stödjer antagandet.


27. Council Decision in the framework of the European Security Strategy in support of the Union proposal for an International Code of Conduct on Outer Space Activities

9281/12, 9181/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Rådet föreslås fatta beslut till stöd för EU:s förslag om en internationell uppförandekod för rymden samt den tillhörande finansieringsplanen.

Regeringen avser rösta ja till förslaget.

Inom ramen för den europeiska säkerhetsstrategin lanserade EU 2007 ett första utkast till en internationell uppförandekod för rymden. Rådsslutsatser till stöd för det första utkastet antogs 2008. För att söka förankra internationellt stöd för koden uppdrogs den höge representanten 2010 företa konsultationer med tredje land på basis av (det nu reviderade) utkastet.

Uppförandekoden syftar till att främja fredlig användning av rymden genom att stärka, såväl som komplettera, redan existerande FN-fördrag och principer på området. Koden är att betrakta som ett politiskt dokument och innehåller inga bindande juridiska skrivningar, men väl flertalet transparens- och förtroendeskapande åtgärder. Dessa innefattar bl.a. samarbetsmekanismer såsom notifikation gällande omloppsbanor och aktiviteter i yttre rymden såväl som principer för informationsutbyte och regelbundna konsultationer.

EAS förhoppning är att uppförandekoden ska kunna öppnas för undertecknande vid en diplomatkonferens i mitten av 2013. Signatärerna skulle genom undertecknandet bekräfta sina åtaganden vad gäller fredlig användning av rymden såväl som ambitionen att inte åstadkomma störningar för objekt i omloppsbana kring jorden.

SE stöder generellt uppförandekoden och därmed även rådsbeslutet till stöd för denna. SE har tidigare i processen påtalat vikten av att breda konsultationer med större rymdnationer hålls löpande. Av grundläggande betydelse för SE är likaså att koden de facto bidrar till arbetet mot en militarisering av rymden och inte, implicit eller explicit, accepterar stridshandlingar i rymden.

28. Draft Council Decision on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Estonia

9131/12, 9135/12, 8202/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 10 maj 2012

Rådet föreslås anta utkast till rådets beslut om inledande av automatiskt utbyte av dna-uppgifter med Estland.

Regeringen avser rösta ja till att rådet antar rådsbeslutet.

Prümrådsbesluten om utbyte i brottsbekämpande syfte av bl.a. DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregisteruppgifter föreskriver att medlemsstaterna ska genomgå en utvärderingsprocedur i form av tester och inspektioner innan det automatiserade utbytet får påbörjas.

Estland har genomgått denna utvärdering avseende DNA-uppgifter med godkänt resultat och kan nu tillåtas starta det automatiserade utbytet med andra godkända medlemsstater.