Troliga Apunkter EUN 2 2012

Bilaga

Promemoria

2012-01-12

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 2

Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 13 januari 2012. 3

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+)(a) n° E-008751/11 put by Alexander Alvaro US access to European bank data (b) n° E-010245/11 put by Ramon Tremosa i Balcells Unemployment in Spain is now at 21.52 %, with 4 978 300 people out of work (c) n° E-010577/11 put by Marta Andreasen "Sabbatical leave for Council staff" (d) n° E-010602/11 put by Nigel Farage "QMV" (e) n° E-011461/11 put by Alexander Alvaro "US access to European bank data" 3

2. Draft agenda for the forthcoming part-session of the European Parliament in Strasbourg from 16 to 19 January 2011 3

3. Working parties and committees held in Denmark (1st semester 2012)= Information note for the attention of the Permanent Representatives Committee (Part 1) 4

4. Draft Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX amending Regulation (EC) nº 1924/2006 with regard to the list of nutrition claims= Decision not to oppose adoption 4

5. Draft Commission Regulation (EU) No .../..of XXX amending Regulation (EC) No 19/2011 as regards type-approval requirements for the manufacturer's statutory plate of motor vehicles and their trailers= Decision not to oppose adoption 5

6. Draft Commission Directive ../.../EU of XXX amending Directive 2008/43/EC setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses= Decision not to oppose adoption 6

7. Recommendation from the Commission to the Council authorizing the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Fisheries Partnership Agreement and protocol with Mauritius= Adoption of Council Decision 7

8. Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mozambique= Adoption 7

9. Proposal for a Council Decision on the conclusion of a new Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mozambique= Request by the Council for the consent of the European Parliament 8

10. Proposal for a Council Regulation concerning the allocation of fishing opportunities under the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mozambique= Adoption 9

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 10 januari 2012. 10

11. Council Decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning the setting up of a Joint Working Group to monitor the implementation of Chapter IIa of Protocol 10 to the EEA Agreement on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of goods and defining its rules of procedure 10

12. Council Decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement 10

13. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Georgia- Political agreement 11

14. Political and Security Committee Decision EUPOL COPPS/1/2011 extending the mandate of the Head of the European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS) 11

15. Political and Security Committee Decision EUBAM Rafah/2/2011 extending the mandate of the Head of Mission of the European Union Border Assistance Mission at the Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah) 12

Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 13 januari 2012.

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+)(a) n° E-008751/11 put by Alexander Alvaro US access to European bank data (b) n° E-010245/11 put by Ramon Tremosa i Balcells Unemployment in Spain is now at 21.52 %, with 4 978 300 people out of work (c) n° E-010577/11 put by Marta Andreasen "Sabbatical leave for Council staff" (d) n° E-010602/11 put by Nigel Farage "QMV" (e) n° E-011461/11 put by Alexander Alvaro "US access to European bank data"

17929/11, 17980/11, 118080/11, 17999/11, 18709/11

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

Föranleder ingen annotering.

2. Draft agenda for the forthcoming part-session of the European Parliament in Strasbourg from 16 to 19 January 2011

18982/11, 18983/11

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

Föranleder ingen annotering.

3. Working parties and committees held in Denmark (1st semester 2012)= Information note for the attention of the Permanent Representatives Committee (Part 1)

5112/12

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

Ordförandeskapet informerar Coreper I om de möten i arbetsgrupper och kommittéer som kommer att hållas i Danmark under första halvåret 2012.

4. Draft Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX amending Regulation (EC) nº 1924/2006 with regard to the list of nutrition claims= Decision not to oppose adoption

16766/11, 18826/11

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

I ärendet tillämpas det föreskrivande förfarandet med kontroll, PRAC, enligt artikel 5a i rådets beslut 2006/512/EG om ändring av beslut 1999/468/EG. Kommissionens utkast till åtgärder är förenliga med kommitténs yttrande och kommissionen har därför överlämnat förslaget till Europaparlamentet och rådet för kontroll. Förfarandet innebär en laglighetskontroll, dvs. en prövning att kommissionens utkast till åtgärder inte överskrider de genomförandebefogenheter som anges i den grundläggande rättsakten. Prövningen ska även avse att utkastet är förenligt med syftet med eller innehållet i den grundläggande rättsakten samt att det respekterar principerna om subsidiaritet och proportionalitet.

5. Draft Commission Regulation (EU) No .../..of XXX amending Regulation (EC) No 19/2011 as regards type-approval requirements for the manufacturer's statutory plate of motor vehicles and their trailers= Decision not to oppose adoption

18116/11, 18923/11

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

Den 2 december 2011 lade kommissionen för rådet fram ovannämnda utkast till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2011 vad gäller typgodkännandekrav för tillverkarens föreskrivna skylt på motorfordon och deras släpvagnar, vilket återges i dokument 18116/11 ENT 272 ENV 927 MI 643 som utarbetats i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll fastställt genom rådets beslut 1999/468/EG.

Åtgärderna som fastställs i denna kommissionsförordning är i enlighet med yttrandet av tekniska kommittén – motorfordon, som den 21 november 2011 enhälligt röstade för dem.

Arbetsgruppen för teknisk harmonisering (motorfordon) behandlade denna fråga den 13 december. Ingen delegation har angett att de motsatte sig antagandet av detta utkast till förordning.

Coreper kan därför bekräfta överenskommelsen i arbetsgruppen, och föreslå att rådet som en A-punkt på dagordningen vid ett kommande möte beslutar att inte motsätta sig antagandet av kommissionens utkast till åtgärder enligt dokument 18116/11.

6. Draft Commission Directive ../.../EU of XXX amending Directive 2008/43/EC setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses= Decision not to oppose adoption

16909/11, 5008/12

Ansvarigt departement: Försvarsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Sten Tolgfors

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

EU-direktivet 2008/43/EG fastställdes den 4 april 2008. Direktivet är ett underdirektiv till explosivvarudirektivet 93/15/EEG och syftar till lättare spårning av explosiva varor som släpps ut på unionens marknad. Direktivet föreskriver att de som släpper ut explosiva varor för civilt bruk på Unionens marknad ska märka varje vara och varje förpackningsenhet med en spåridentitet. Alla aktörer i explosiv sektor ska registrera sina innehav och transaktioner av explosiva varor och bevara i sitt register i minst 10 år. Bestämmelserna ska gälla fr. o. m. den 5 april 2012.

Då explosivindustrin började implementera direktivet möttes man av allvarliga tekniska svårigheter rörande märkningen vilket ledde till att industrin begärde en framflyttning av ikraftträdandet av direktivet samt undantag för vissa varor som inte går att märka i enlighet med direktivet.

Revideringen av direktivet omfattar bl. a. datum för ikraftträdande, införande av undantag för varor som är för små för att kunna märkas och en utvärdering av undantagen.

Inom ramen för kommittéförfarandet har kommittén för harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk röstat om ett utkast till ändring av kommissionens direktiv 2088/43/EG. Kommissionen har distribuerat det reviderade direktivförslaget till rådet och Europaparlamentet. Rådet förväntas tillstryka utkastet till reviderat direktivförslag.

7. Recommendation from the Commission to the Council authorizing the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Fisheries Partnership Agreement and protocol with Mauritius= Adoption of Council Decision

15921/1/11, 18065/11

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

För närvarande finns det ett vilande fiskeavtal men inget protokoll mellan EU och Mauritius. Avtalet förnyas löpande vart tredje år medan det senaste protokollet (över fyra år, 487 500 , varav 195 000 öronmärkt för stöd till fiskesektorn) löpte ut i december 2007. Avtalet omfattar endast tonfisk. Mauritius har begärt att kommissionen återupptar dialogen för att förhandla om ett nytt avtal och protokoll.

Ur ett utvecklingsperspektiv är det relevant att Mauritius ges möjlighet att utveckla sin fiskesektor på ett hållbart sätt och Sverige har inga invändningar mot mandatet att inleda nya förhandlingar om ett förnyat protokoll.

8. Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mozambique= Adoption

18058/11, 18203/11

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

Det nu gällande protokollet löper ut den 31 december 2011. Unionen har förhandlat med Moçambique om ett nytt protokoll och för att undvika avbrott i EU-fartygens fiskeverksamhet tillämpas ett provisoriskt protokoll från den 2 juni 2011. Förfarandet för rådets beslut om ingående av det nya protokollet till partnerskapavtalet om fiske inleds parallellt med förfarandena för rådet beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av det nya protokollet och rådets förordning om fördelning av fiskemöjligheterna mellan EU-medlemsstaterna.

Det nya protokollet föreslås löpa i tre år och omfattar långvandrande arter för 43 notfartyg för tonfiskfiske och 32 ytlångrevsfartyg. Den ekonomiska ersättningen uppgår till 2940 000 euro under protokollets giltighetstid. Den totala ekonomiska ersättningen omfattar ett årligt belopp för tillträdet till Moçambiques exklusiva ekonomiska zon på 520 000 euro motsvarande en referensfångstmängd på 8 000 ton per år, och ett specifikt belopp på 460 000 euro per år till stöd för genomförandet av Moçambiques sektoriella fiskeri- och havspolitik, s.k. sektorstöd. Regeringens samlade bedömning är att förslaget till nytt protokoll har förbättrats i flera avseenden. Mot den bakgrunden stöder regeringen samtliga förslag.

9. Proposal for a Council Decision on the conclusion of a new Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mozambique= Request by the Council for the consent of the European Parliament

18059/11, 18203/11

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

Det nu gällande protokollet löper ut den 31 december 2011. Unionen har förhandlat med Moçambique om ett nytt protokoll och för att undvika avbrott i EU-fartygens fiskeverksamhet tillämpas ett provisoriskt protokoll från den 2 juni 2011. Förfarandet för rådets beslut om ingående av det nya protokollet till partnerskapavtalet om fiske inleds parallellt med förfarandena för rådet beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av det nya protokollet och rådets förordning om fördelning av fiskemöjligheterna mellan EU-medlemsstaterna.

Det nya protokollet föreslås löpa i tre år och omfattar långvandrande arter för 43 notfartyg för tonfiskfiske och 32 ytlångrevsfartyg. Den ekonomiska ersättningen uppgår till 2940 000 euro under protokollets giltighetstid. Den totala ekonomiska ersättningen omfattar ett årligt belopp för tillträdet till Moçambiques exklusiva ekonomiska zon på 520 000 euro motsvarande en referensfångstmängd på 8 000 ton per år, och ett specifikt belopp på 460 000 euro per år till stöd för genomförandet av Moçambiques sektoriella fiskeri- och havspolitik, s.k. sektorstöd. Regeringens samlade bedömning är att förslaget till nytt protokoll har förbättrats i flera avseenden. Mot den bakgrunden stöder regeringen samtliga förslag.

10. Proposal for a Council Regulation concerning the allocation of fishing opportunities under the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mozambique= Adoption

18060/11, 18203/11

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 13 januari 2012

Det nu gällande protokollet löper ut den 31 december 2011. Unionen har förhandlat med Moçambique om ett nytt protokoll och för att undvika avbrott i EU-fartygens fiskeverksamhet tillämpas ett provisoriskt protokoll från den 2 juni 2011. Förfarandet för rådets beslut om ingående av det nya protokollet till partnerskapavtalet om fiske inleds parallellt med förfarandena för rådet beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av det nya protokollet och rådets förordning om fördelning av fiskemöjligheterna mellan EU-medlemsstaterna.

Det nya protokollet föreslås löpa i tre år och omfattar långvandrande arter för 43 notfartyg för tonfiskfiske och 32 ytlångrevsfartyg. Den ekonomiska ersättningen uppgår till 2940 000 euro under protokollets giltighetstid. Den totala ekonomiska ersättningen omfattar ett årligt belopp för tillträdet till Moçambiques exklusiva ekonomiska zon på 520 000 euro motsvarande en referensfångstmängd på 8 000 ton per år, och ett specifikt belopp på 460 000 euro per år till stöd för genomförandet av Moçambiques sektoriella fiskeri- och havspolitik, s.k. sektorstöd. Regeringens samlade bedömning är att förslaget till nytt protokoll har förbättrats i flera avseenden. Mot den bakgrunden stöder regeringen samtliga förslag.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 10 januari 2012.

11. Council Decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning the setting up of a Joint Working Group to monitor the implementation of Chapter IIa of Protocol 10 to the EEA Agreement on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of goods and defining its rules of procedure

17309/11, 17310/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Godkänd av Coreper II den 10 januari 2012

KOM:s förslag till rådets beslut om den ståndpunkt EU ska inta i den gemensamma EES-kommittén om inrättande av en gemensam arbetsgrupp för tullsäkerhetsaspekter, i syfte att säkerställa genomförandet av tullsäkerhetsbestämmelserna i kapitel IIa i protokoll 10 och kontrollera om bestämmelserna i kapitel IIa och bilagorna I och II till det protokollet efterlevs, behandlades i EFTA-rådsarbetsgruppen den 6 december 2011. Några utestående frågor finns ej.

12. Council Decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement

18134/11, 18135/11

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Godkänd av Coreper II den 10 januari 2012

En ändring av tillämpningen kommissionens förordning 255/2010 från den 25 mars 2010 om gemensamma regler för flygtrafikledning har föreslagits av kommissionen. Genom den ändrade tillämpningen ska Liechtenstein inte omfattas av den aktuella förordningen. Förslaget har behandlats i EFTA-kommittén där alla parter biföll förslaget.

13. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Georgia- Political agreement

18792/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Godkänd av Coreper II den 10 januari 2012

Kommissionen presenterade den 13 januari 2011 ett förslag om ytterligare Makrofinansiellt stöd (MFA) till Georgien om 46 miljoner euro, till hälften i form av gåvor och till hälften i form av lån. Beslut om MFA till Georgien har sedan gått i stå efter oenighet mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet om vilken procedur som ska gälla för antagande av samförståndsavtal (MoU) mellan EU och Georgien (dvs. inte själva processen för att besluta om MFA-insatsen). Coreper bekräftade 15 december 2011 att en granskningskommitté ska användas för antagande av samförståndsavtal med Georgien.

Coreper förväntas den 10 januari bekräfta överenskommen text om MFA-stöd till Georgien samt skicka ärendet till rådet för beslut.

Regeringen ställer sig bakom beslutet om MFA till Georgien.

14. Political and Security Committee Decision EUPOL COPPS/1/2011 extending the mandate of the Head of the European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)

18260/11, 17725/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rådet för utrikesfrågor

Godkänd av Coreper II den 10 januari 2012

Åtgärd/beslut: Sverige godkänner att mandatet för Henrik Malmquist som chef för Europeiska unionens polisinsats i de palestinska områdena (EUPOL COPPS) förlängs från och med den 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2012.

Annotering: På förslag av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik beslutade kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) den 15 december 2009 att utnämna Henrik Malmlquist till chef för EU:s polisinsats i de palestinska områdena (EUPOL COOPS). Den höga representanten har föreslagit en förlängning av mandatet från och med 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2012.

15. Political and Security Committee Decision EUBAM Rafah/2/2011 extending the mandate of the Head of Mission of the European Union Border Assistance Mission at the Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah)

18264/11, 17718/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rådet för utrikesfrågor

Godkänd av Coreper II den 10 januari 2012

Åtgärd/beslut: Sverige godkänner att mandatet för Alain Faugeras som chef för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) förlängs från och med den 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2012.

Annotering: På förslag av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik beslutade kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) den 11 november 2008 att utse Alain Faugeras till chef för EU:s gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah). Den höge representanten har föreslagit en förlängning av mandatet från och med 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2012.