Troliga Apunkter EUN 20 2012 kompl

Bilaga

Promemoria

2012-05-16

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II

vecka 20

Överlämnas för skriftligt samråd vecka 20 till måndagen den 21 maj

kl 09.00.


Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I 2012-05-16. 3

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+) 3

2. Case before the Court of Justice of the European Union Case C-101/12, Herbert SCHAIBLE Referral to the Court of Justice for a preliminary ruling by the "Verwaltungsgericht Stuttgart"(Germany) = Information note for the Permanent Representatives Committee (1st Part) 3

3. Draft Council conclusions on the participation of the European Union in the Universal Postal Union (UPU) = Adoption 3

4. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain measures in relation to countries allowing non-sustainable fishing for the purpose of the conservation of fish stocks (First reading) (Legislative deliberation) = Information on the mandate for the trilogue 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-05-16. 3

5. Case before the General Court of the European Union = Case T-88/12, Charron Inox and Almet against the Council of the European Union 3

6. Case before the General Court of the European Union = Case T-181/12 (Dr. Naser Bateni against the Council of the European Union 3

7. Case before the Court of Justice of the European Unon = Case C-168/12 P (R) Samir Hassan against the Council of the European Union 3

8. Proposal for transfer of appropriations No DEC07/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012 3

9. Proposal for transfer of appropriations No DEC08/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012 3

10. Restrictive measures against Syria = Letter of reply to a person subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2011/782/CFSP and in Council Regulation (EU) n° 36/2012 9632/12 PESC 563 RELEX 410 COMEM 153 COARM 113 FIN 324 3

11. Relations with Russia = Key Outstanding Issues for the EU in its relations with Russia 3

12. ASEAN : launch of bilateral FTA-negotiations with Vietnam 3


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I 2012-05-16.

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+)

(a) n° E-001777/2012 put by David Campbell Bannerman "Syria - military intervention" (b) n° E-002120/2012 put by Daniel Cohn-Bendit "Troika-leaked version of the Troika Debt sustainability analysis (DSA)"(c) n° E-002153/2012 put by Ryszard Antoni Legutko "Inclusion of the River Oder in the list of priority projects within the TEN-T Core Network (Baltic - Adriatic Corridor, Annex 1 CEF)" (d) n° P-002953/2012 put by Paul Murphy "Irish referendum and access to the European Stability Mechanism" (e) n° E-003020/2012 put by Ivo Belet "Maastricht coffee shops and the Horizontal Drugs Group"

9616/12, 9721/12, 9618/12, 9050/12, 8902/12

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 16 maj 2012

Föranleder ingen annotering


2. Case before the Court of Justice of the European Union Case C-101/12, Herbert SCHAIBLE Referral to the Court of Justice for a preliminary ruling by the "Verwaltungsgericht Stuttgart"(Germany) = Information note for the Permanent Representatives Committee (1st Part)

9703/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 16 maj 2012

Föranleder ingen annotering

3. Draft Council conclusions on the participation of the European Union in the Universal Postal Union (UPU) = Adoption

9341/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anna Karin Hatt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Transport-, telekom- och energifrågor

Förväntas godkännas av Coreper I den 16 maj 2012

Den 27 januari 2012 presenterades dokumentet 5495/12, bestående av ett utkast till resolution avsedd att presenteras för den 25: e kongress Universal Postal Union (UPU) hösten 2012.

Den 8 mars 2012 lanserade rådets sekretariat ett informellt skriftligt förfarande på utkast till rådets slutsatser om EU: s deltagande i UPU, med förslaget till UPU resolution bifogat. Tidsfristen för delegationerna att reagera på utkastet till rådets slutsatser och förslag till UPU resolution löpte ut den 15 mars 2012.

Tre delegationer lämnade mindre kommentarer under ett informellt skriftligt förfarande. Dessa har tillgodosetts i den slutliga versionen av förslaget till slutsatser.

4. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain measures in relation to countries allowing non-sustainable fishing for the purpose of the conservation of fish stocks (First reading) (Legislative deliberation) = Information on the mandate for the trilogue

9759/12, 9631/12

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2011-12-09

Tidigare behandling vid rådsmöte: Jordbruk- och fiskerådet

Förväntas godkännas av Coreper I den 16 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet: Coreper föreslås godkänna mandat för att inleda trilog med Europaparlamentet. Förslaget till mandat är resultatet av en överenskommelse bland medlemsstaterna som gjordes vid ett attachémöte den 8 maj 2012.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att Coreper godkänner mandatet för en trilog med EP.

Bakgrund: Kommissionen presenterade den 14 december 2011 ett förslag till förordning om möjligheterna att vidta handelssanktioner mot länder som tillåter ett ohållbart fiske. När ett tredjeland inte samarbetar med EU i förvaltningen av ett gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd, utan bedriver ett överfiske, bör EU enligt förslaget kunna införa handelsrelaterade restriktioner.

Om det olagliga fisket pågår längre finns risk för omfattande skador på de berörda bestånden och den biologiska mångfalden. I ett läge när ett tredjeland väljer att inte i rimlig tid vidta åtgärder mot det olagliga fisket skulle handelsrelaterade sanktioner vara en möjlig mekanism för att undvika allvarlig decimering eller, i värsta fall, utplåning av bestånden.

Europaparlamentet röstade om sin rapport med ändringsförslag den 24 april 2012. EP:s linje är något striktare än ordförandeskapets kompromiss. Man föreslår t.ex. att det ska införas restriktioner för andra produkter än för det hotade beståndet.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-05-16.

5. Case before the General Court of the European Union = Case T-88/12, Charron Inox and Almet against the Council of the European Union

9628/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 16 maj 2012

Föranleder ingen annotering

6. Case before the General Court of the European Union = Case T-181/12 (Dr. Naser Bateni against the Council of the European Union

9660/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 16 maj 2012

Föranleder ingen annotering


7. Case before the Court of Justice of the European Unon = Case C-168/12 P (R) Samir Hassan against the Council of the European Union

9691/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 16 maj 2012

Föranleder ingen annotering

8. Proposal for transfer of appropriations No DEC07/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012

9423/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 16 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet föreslås anta beslutet om överföring.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten:

Regeringen ställer sig bakom beslutet till överföringen.

Bakgrund:

Förslaget avser en anslagsöverföring om 1,5 miljoner euro från artikel 40 01 40 - 2601 20 Europeiska rekryteringsbyrån (reserver för administrativa utgifter) till artikel 26 01 20 Europeiska rekryteringsbyrån (administrativa utgifter för politikområdet kommissionens administration), som behandlas i dokumentet 9252/12 FIN 290.

Syftet med överföringen är att frigöra reserven på 1,5 miljoner euro eftersom kommissionen har uppfyllt Europaparlamentets villkor att lägga fram en grundlig analys och utvärdering av de verkliga kostnaderna för verksamheten och säkerställt ett fullständigt samarbete med Europaparlamentet.

Överföringen behandlades och godkändes med kvalifcerad majoritet vid budgetkommitténs möte den 8 maj 2012. Dokumenten är godkända.

9. Proposal for transfer of appropriations No DEC08/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012

9091/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 16 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet föreslås anta beslutet om överföring.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten:

Regeringen ställer sig bakom beslutet till överföringen.

Bakgrund:

Vid behandlingen av 2012 års budgetförslag godkände Europaparlamentet en ändring som innebär att ett belopp på totalt 5,5 miljoner euro i fråga om såväl åtagande- som betalningsbemyndiganden placeras i reservposten 40 02 41 i budgeten. För att reserven skulle frigöras var ett antal krav tvungna att uppfyllas.

För överföring om 4,5 miljoner euro till anslag 16 02 02 Multimediaåtgärder skulle det EU-omfattande tv-nätverket återinföras och Euranet och PressEurop bevaras, en redogörelse lämnas för alla avtal samt interna och externa utvärderingar avseende dessa nätverk samt en uttömmande kommunikationsstrategi läggas fram av kommissionen.

För överföring om 1 miljon euro till anslag 16 03 02 01 Kommunikationsåtgärder vid kommissionens representationer uppmanades kommissionen att inkomma med en bedömningsrapport om förvaltningen och tillämpningen av Europeiska offentliga platser (European Public Spaces, EPS) och ett arbetsprogram för 2012 samt göra ett tydligt åtagande att på ett konkret sätt förbättra det interinstitutionella samarbetet kring EPS.

Kommissionen anser att villkoren är uppfyllda och har begärt att Budgetkommittén ska godkänna överföringen om totalt 5,5 miljoner euro från anslagsreserven till ovan nämnda anslag. Budgetkommittén har granskat förslaget och antagit det med kvalificerad majoritet och föreslår att Coreper föreslår att Rådet godkänner beslutet.

10. Restrictive measures against Syria = Letter of reply to a person subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2011/782/CFSP and in Council Regulation (EU) n° 36/2012 9632/12 PESC 563 RELEX 410 COMEM 153 COARM 113 FIN 324

9632/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Allmänna frågor och yttre förbindelser

Förväntas godkännas av Coreper II den 16 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Enas om ett utkast till brevsvar rörande begäran om avlistning.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen stöder utkastet till brevsvar.

Bakgrund:

Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Syrien antog Europeiska unionens råd den 9 maj 2011 rådsbeslut 2011/273/GUSP om restriktiva åtgärder mot Syrien, genom vilket infördes ett antal restriktiva åtgärder mot landet. Efter att rådsbeslut 2011/273/GUSP sedermera upphävts genom och till förmån för nu gällande rådsbeslut 2011/782/GUSP, samt vissa ytterligare ändringar gjorts i förhållande till de restriktiva åtgärderna, omfattar dessa i dagsläget bl.a. vapenembargo och embargo för utrustning som kan användas för inre repression, restriktioner avseende export och import av olika varor, finansiella restriktioner samt individuella restriktioner för personer och företag i form av reserestriktioner och frysning av tillgångar.

Ett ombud har begärt att en listad person avlistas. I brevsvaret avvisar Rådet denna begäran och informerar ombudet om intentionen att modifiera listningsskälen för berörd person.

11. Relations with Russia = Key Outstanding Issues for the EU in its relations with Russia

9822/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 16 maj 2012

Inför varje EU-Rysslandstoppmöte utarbetas ett så kallat ett Key Outstanding Issues-papper, som redogör för utestående frågor i EU-RU-relationen och beskriver EU:s handlingslinje i respektive fråga. Detta papper antas av Coreper, cirka en månad före toppmötet.

12. ASEAN : launch of bilateral FTA-negotiations with Vietnam

9803/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rådet för utrikesfrågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 16 maj 2012

EU och Vietnam kom i mars 2010 överens om att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal. Därefter påbörjades arbetet med att ta fram en förstudie för att sätta ramarna för ett framtida frihandelsavtal. Vid handelskommissionär De Guchts bilaterala möte med Vietnams handelsminister i anslutning till EU-ASEAN Business Summit i Phnom Penh den 30 mars – 1 april nåddes en överenskommelse om att avsluta förstudien. Frågan om att inleda förhandlingar har därefter underställts medlemsstaterna. Rådsarbetsgruppen TPC (Trade Policy Committee) godkände den 27 april att frågan ska skickas vidare till Coreper II den 16 maj som I-punkt. Medlemsstaterna förväntas godkänna lanseringen vid FAC (Handel) den 31 maj. KOM hoppas att förhandlingar skulle kunna inledas i sommar eller så snart som möjligt efter sommaren. Särskilt problematiska frågor under förstudien har varit exporttullar, SPS, jordbruk, IPR, hållbar utveckling, konkurrensfrågor och offentlig upphandling. De för EU viktigaste frågorna inför frihandelsförhandlingarna är bl.a. exporttullar, ursprungsregler, importhinder och investeringsskydd.