Troliga Apunkter EUN 20 2012

Bilaga

Promemoria

2012-05-14

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

II-punkt från möte i Coreper I 2012-05-14 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte

Överlämnas för skriftligt samråd till tisdagen den 15 maj kl 08.30


Förväntad färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-05-14 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte 1

Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Förväntad färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-05-14 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte 3

Green Climate Fund Board nominations - Adoption of Council conclusions. 3


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

II-punkt från möte i Coreper I 2012-05-14 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte

Green Climate Fund Board nominations - Adoption of Council conclusions.

9668/12

Ansvarigt departement: Miljödepartementet

Ansvarigt statsråd: Lena EK

Behandlas som II-punkt vid möte i Coreper I 2012-05-14

Tidigare behandling vid rådsmöte: Miljörådet den 9 mars 2012.

Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna rådets slutsatser om nominering till styrelsen för den gröna klimatfonden.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar slutsatser om nominering till styrelsen för den gröna klimatfonden.

Bakgrund: Vid COP 16 i Cancun fattades beslut om att etablera en grön klimatfond (Green ClimateFund, GCF). Fonden ska finansiera projekt som syftar till utsläppsminskningar, inklusive REDD+, anpassning, kapacitetsuppbyggnad och teknologiöverföring. Fonden förväntas kanalisera såväl privat som offentligt kapital.

Vid COP17 i Durban fattades nödvändiga beslut som innebär att en styrelse kan tillsättas som kan arbeta med att operationalisera fonden. Som ett led i detta arbete skulle nomineringar till styrelsen göras senast den 31 mars 2012. Styrelsen ska innehålla 24 medlemmar varav hälften från i-länder och hälften från u-länder, och lika många ersättare. 12 EU MS inklusive SE och KOM har anmält intresse att sitta i GCF:s styrelse (BE, CZ, KOM, FR, DE, DK, HU, IT, NL, PL, ES, SE, UK).

Efter upprepade Coreper-behandlingar stod det i mars 2012 klart att det inte fanns förutsättningar att finna en EU-intern överenskommelse på hur platserna ska fördelas bland EU MS + KOM. I detta syfte bjöd CH till ett möte i Genève den 13 april i hela kretsen av intresserade utvecklade länder. Mötet resulterade i att ett förslag till fördelning av styrelseplatser enligt följande: USA, JAPAN, UK, DE, FR, AUS/NZ, RU/CH, NO/CZ, ES/IT, SE/BE, DK/NL, PL/HU/[KOM].

Ryssland och USA framförde starka reservationer mot en plats för KOM i styrelsen. RF:s ifrågasätter förenligheten med Durban-beslutet, som stipulerar att det är Country Parties som ska nominera representanter, medan USA har anfört att man anser att en plats för KOM skulle ge EU oskälig överrepresentation. Dessa reservationer kvarstår såvitt vi erfar även efter bilaterala konsultationer.

Vid Coreper-behandling 3 maj gavs KOM ytterligare en frist på två veckor för ytterligare påverkansarbete gentemot USA och RF. För det fall de senare framhärdar sitt motstånd nåddes enighet om att tillämpa en temporär lösning som innebär att gruppen av utvecklade länder skickar in sina nomineringar, med undantag för KOM. De EU MS som deltar i styrelsen kommer i gengäld eftersträva att KOM tillåts representera EU på ett effektivt sätt och åtar sig att arbeta för en mera långsiktig lösning för KOM:s representation i styrelsen. Denna avsikt speglas i rådsslutsatser.

Om enighet inte nås i närtid det komma att innebära att det första styrelsemötet, som redan uppskjutits till den 31 maj – 2 juni, skjuts upp ytterligare en gång. Ur ett svenskt perspektiv är det angeläget att EU inte blockerar, eller uppfattas som att det blockerar en process för att göra fonden operativ.