Troliga Apunkter EUN 22 2012 kompl

Bilaga

Promemoria

2012-06-01

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I vecka 22.

Överlämnas för skriftligt samråd vecka 22 till måndagen den 4 juni kl 14.00.


Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I 2012-05-31. 3

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+) 3

2. Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX amending, as regards certain provisions relating to the trade in species of wild fauna and flora, Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 = Decision not to oppose adoption 3

3. Council Decision on the accession of the European Union to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against pollution resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and its subsoil - Barcelona (off-shore) = Request by the Council for the consent of the European Parliament 3

4. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels (First reading) = Approval of the final compromise text 3

5. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on food intended for infants and young children and on food for special medical purposes (First reading) (Legislative deliberation) = General approach 3

6. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) - (recast) (Second reading) (Legislative deliberation + Statement) = Approval of the European Parliament's amendments 3

7. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals (Recast) (First reading) (Legislative deliberation + Statement) = Adoption of the legislative act 3

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-05-30 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. 3

8. Judgement of the General Court in Case T-529/09 (Sophie in t Veld v. Council of the European Union) 3


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I 2012-05-31.

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+)

(a) n° E-002903/2012 put by Roberta Angelilli "Adoption by Denmark of the Brussels IIA Regulation"

(b) n° E-002970/2012 put by Auke Zijlstra "Danish presidency: 'Freedom of expression does not equal the right to express anything about everyone'"

(c) n° E-003129/2012 put by Willy Meyer "Blocking of the ban on highly polluting raw materials for the manufacture of fuels entering the Community market"

(d) n° E-003192/2012 put by Fiorello Provera "EU citizens operating in north-west Pakistan"

(e) n° E-003212/2012 put by Janusz Wojciechowski "Regulation amending Directive 2001/18/EC as regards the possibility for Member States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory

(f) n° E-003222/2012 put by Andreas Mölzer "Planned early warning mechanism in the Schengen Area"

(g) n° E-003473/2012 put by Morten Messerschmidt "Report criticising the UN climate panel"

(h) n° E-003547/2012 put by Rodi Kratsa-Tsagaropoulou "PCE/PEC - Appeal by EU leaders for growth"

(i) n° E-003601/2012 put by Auke Zijlstra "Cross-border crime"

(j) n° E-003606/2012 put by Auke Zijlstra "Germany wants more border controls"

(k) n° E-003635/2012 put by Charalampos Angourakis "Escalation of EU military activity in the Horn of Africa"

(l) n° E-003681/2012 put by Izaskun Bilbao Barandica "The role of regional and local authorities in the European integration agenda"

(m) n° E-004044/2012 put by Raül Romeva i Rueda "Secret detention centres and secret services"

(n) n° E-004052/2012 put by Marietje Schaake "Recent G-8 'Non-paper on intellectual property rights protection'"

9887/12, 9892/12, 9502/12, 9466/12, 9298/12, 9385/12, 9133/12, 9624/12, 9386/12, 9157/12, 9545/12, 9349/12, 9883/12, 9882/12

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Godkändes av Coreper I den 31 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

2. Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX amending, as regards certain provisions relating to the trade in species of wild fauna and flora, Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 = Decision not to oppose adoption

9214/12, 10129/12

Ansvarigt departement: Miljödepartementet

Ansvarigt statsråd: Lena Ek

Tidigare behandling vid rådsmöte: Miljörådet

Godkändes av Coreper I den 31 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Coreper föreslås anta ett beslut som innebär ändringar i Kommissionens förordning (EU) nr / av den XXX om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, vad gäller vissa bestämmelser för handeln med arter av vilda djur och växter.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja till att rådet antar ändringarna.

Bakgrund:

Förslagen till ändringarna i (EG) nr 865/2006 (nedan kallad förordningen) grundar sig på beslutade resolutioner vid det senaste partsmötet i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES). På samma möte uppdaterades de standardverk för nomenklatur som ska användas för att ange vetenskapliga namn på arter i tillstånd och intyg. Dessa förändringar föreslås därför avspeglas i bilaga VIII till förordningen.

Vidare att flera bestämmelser bör ändras och läggas till för att säkerställa att förordningen tillämpas på ett harmoniserat och effektivt sätt inom unionen.

Bestämmelser om villkoren för identifiering och märkning av exemplar, retroaktivt utfärdande av vissa handlingar, villkoren för utfärdande av intyg för personlig egendom, reglerna för personliga tillhörigheter och hushållsföremål inom unionen samt deras återexport, villkoren enligt vilka exemplar av arter förtecknade i bilaga A kan vara föremål för kommersiella aktiviteter inom unionen samt villkoren för i förväg utfärdade intyg, föreslås ändras.

Artiklarna 2 och 3 i förordningen samt dess bilagor I–VI föreslås utgå ur förordningen, eftersom de kommer att införlivas i en ny genomförandeförordning som ska antas i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 338/97 med anledning av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Samtliga förslag är förenliga med yttrandet från EU´s CITES-kommitté för handel med vilda djur och växter.

3. Council Decision on the accession of the European Union to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against pollution resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and its subsoil - Barcelona (off-shore) = Request by the Council for the consent of the European Parliament

9671/12, 10272/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Annie Lööf

Godkändes av Coreper I den 31 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet yrkar på Europarlamentets stöd att godkänna protokollet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten:

Protokollet är en del av Barcelonakonventionen, som Sverige inte är medlem i. Regeringen har inga synpunkter på vad medlemmarna i konventionen godkänner. Dock anser regeringen generellt att säkerhet vid offshoreutvinning av olja och gas är viktigt. Därmed kan regeringen ändå stöda att EU i egenskap av medlem i Barcelonakonventionen ställer sig bakom protokollet.

Bakgrund:

Barcelonakonventionen är ett internationellt samarbetsavtal mellan medelhavsländerna. Konventionen reglerar samarbete och verksamhet som har i eller med Medelhavet att göra. Avtalet rör en mängd olika delar, såsom handel, fiske, säkerhet, transporter etc. Sverige är inte medlem i Barcelonakonventionen, utan endast medelhavsländerna är medlemmar liksom vissa medelhavsorganisationer, samt EU. EU är med andra ord medlem i konventionen. EU har ännu inte godkänt konventionens protokoll om säkerhet vid offshoreutvinning av olja och gas på kontinentalsockeln i Medelhavet. Detta protokoll vill EU nu ställa sig bakom. Det ligger också väl i linje med den förordning om säkerhet vid offshoreutvinning av olja och gas som EU själva arbetar med just nu.

4. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels (First reading) = Approval of the final compromise text

10404/12

Ansvarigt departement: Miljödepartementet

Ansvarigt statsråd: Lena Ek

Tidigare behandling vid rådsmöte: Miljörådet

Godkändes av Coreper I den 31 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Avsikten är att rådet ska acceptera den överenskommelse som träffades i trilog i maj och som accepterades av medlemsstaterna genom en tyst procedur till den 15 maj.


5. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on food intended for infants and young children and on food for special medical purposes (First reading) (Legislative deliberation) = General approach

10084/12

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Godkändes av Coreper I den 31 maj 2012

Kommissionen presenterade den 24 juni 2011 ett förslag till EU-förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål. Förslaget har diskuterats i rådsarbetsgrupp under hösten 2011 och våren 2012. Förslaget innebär att begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål (särnär) och dietlivsmedel försvinner. Den nya förordningen föreslås innehålla definitioner och allmänna principer avseende modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat, samt livsmedel för speciella medicinska ändamål samt totala måltidsersättningar för viktkontroll. Förslaget till ny förordning innebär också att EU-kommissionen ges möjlighet att behålla harmoniserade bestämmelser om bland annat sammansättning; framställning, anmälningsförfarande; samt hälso- och näringspåståenden och marknadsföring för de produkter som omfattas av förordningen.

Europaparlamentet (ENVI-utskottet) röstade om en förstaläsningsrapport den 26 april 2012. Ordförandeskapet fick vid Corepermötet den 8 maj 2012 mandat att förhandla med Europaparlamentet för att nå en förstaläsningsöverenskommelse. Europaparlamentet meddelande den 9 maj 2012 att de avsåg att anta sin förstaläsningsposition vid plenarmötet i juni och inte avsåg inleda några diskussioner med rådet före denna tidpunkt, vilket innebär att det inte kommer bli någon förstaläsningsöverenskommelse.

Sverige välkomnar översynen av lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål och är positivt till att gluten- och laktosfria livsmedel föreslås komma att hanteras inom ramen för den nyligen antagna förordningen om livsmedelsinformation till konsument. Sverige avser att rösta ja till förordningen.

6. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) - (recast) (Second reading) (Legislative deliberation + Statement) = Approval of the European Parliament's amendments

2/12, 10326/12

Ansvarigt departement: Miljödepartementet

Ansvarigt statsråd: Lena Ek

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2011-03-08

Tidigare behandling vid rådsmöte: Miljörådet

Godkändes av Coreper I den 31 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Avsikten med behandlingen i rådet är att godkänna parlamentets ändringar.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Sverige har inga invändningar och stöder förslaget.

Bakgrund:

Förslaget innebär en omarbetning av det befintliga direktivet 2002/96/EG (WEEE-direktivet) om förebyggande och behandling av avfall från elektriska och elektroniska produkter trädde i kraft den 13 augusti 2005. Bakgrunden till tillkomsten av WEEE-direktivet är att elektriska och elektroniska produkter kan innehålla miljöfarliga ämnen såsom exempelvis kvicksilver, bly, kadmium och bromerade flamskyddsmedel.

7. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals (Recast) (First reading) (Legislative deliberation + Statement) = Adoption of the legislative act

12/12, 9659/12

Ansvarigt departement: Miljödepartementet

Ansvarigt statsråd: Lena Ek

Tidigare behandling vid rådsmöte: Miljörådet

Godkändes av Coreper I den 31 maj 2012


Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet föreslås anta ordförandeskapets kompromissförslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier (s.k. PIC-förordningen).

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Sverige stödjer den föreslagna förordningen.

Bakgrund:

Rotterdamkonventionen (RC) från 2004 har för syfte är att främja delat ansvar och insatser i samarbete mellan parterna inom internationell handel med vissa farliga kemikalier, för att skydda människors hälsa och miljön. Detta görs genom främjande av informationsutbyte om kemikaliernas egenskaper och ett system där det innan export av de ämnen som är listade i konventionen, krävs att exporterande landets behöriga myndighet erhållit ett uttryckligt medgivande för exporten från motsvarande myndighet i det importerande landet. (det s.k. PIC-förfarandet, Prior Informed Consent).

Genom förordning (EG) nr 689/2008 genomförs RC inom EU. Förordningen är påtagligt mer långtgående än konventionens krav då betydligt fler kemikalier och även export till icke-parter till RC omfattas och ger därmed ett högre skydd åt importerande länder.

I juni 2011 presenterade Kommissionen ett förslag till omarbetning av förordningen i syfte bl.a. att anpassa den till Reach- och CLP-förordningarna, till det nya kommittéförfarandet i EU-fördraget. Vissa arbetsuppgifter föreslås överföras från Joint Research Center (JRC) i Ispra till den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Man såg även ett behov att införa ytterligare villkor som kan göra det möjligt att fortsätta export även om inget svar inkommer från det importerande landet, utan att minska skyddet av importerande länder (art. 14).

Ärendet har behandlats vid tio tillfällen i rådsarbetsgruppen och togs upp som lägesrapport på miljörådet 19 december (dok. 18371/11). EP-ENVI röstade 20 december (rapportör Dan Jorgensen S&D, DK). Ordförandeskapet fick mandat att påbörja trilogerna med EP vid Coreper den 3 februari och parterna enades om en kompromiss vid första trilogen 14 februari. Överenskommelsen som innebär bl.a. att export vid icke-svar kan genomföras om uppställda kriterier uppfylls, att art. 5 om EU:s representation revideras, att ECHA:s roll stärks och att KOM åläggs att göra en utredning om avgifter (art. 24§3).

Efter omröstning av EP 10 maj kan nu kompromissförslaget antas av Rådet. Sverige stödjer kompromissförslaget och noterar deklarationerna som har lagts fram av Europeiska Kommissionen och Irland.

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-05-30 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte.

8. Judgement of the General Court in Case T-529/09 (Sophie in t Veld v. Council of the European Union)

10068/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-05-30

Föranleder ingen annotering.