Troliga Apunkter EUN 22 2012

Bilaga

Promemoria

2012-05-30

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 22.

Överlämnas för skriftligt samråd vecka 22 till torsdagen den 31 maj kl 8.30.


Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-05-30. 3

1. Case before the General Court- Case T-174/12 Syrian Lebanese Commercial Bank S.A.L. v. Council of the European Union 3

2. Case before the General Court- Case T-178/12 Mr Mahran Khwanda v. Council of the European Union 3

3. Case before the General Court- Case T-102/12 Sorouh Joint Stock Company v. Council of the EU 3

4. Case before the General Court- Case T-133/12 Mehdi BEN ALI v. Council of the EU 3

5. Case before the General Court- Case T-196/11 AX v. Council of the EU 3

6. Case before the General Court- Case T-163/12 Anatoly Ternavsky v. Council of the EU 3

7. Draft Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Statute of the Court of Justice of the European Union and to Annex I thereto [First reading]- Draft Regulation of the European Parliament and of the Council relating to temporary Judges of the European Union Civil Service Tribunal [First reading] = Approval of the final compromise text 3

8. Council Decision appointing an Austrian member of the European Economic and Social Committee 3

9. Draft Council Conclusions on the new EU drugs strategy 3

10. e-Justice a) Report of the Working Party on e-Law (e-Justice) 3

10. b) Videoconferencing and remote interpreting in judicial proceedings- Update of the Guide 3

10. c) Translation/transliteration of names of places/persons- Horizontal service in the e-Justice portal 3

11. Schengen evaluation of Denmark - Draft Council conclusions on the evaluation of the correct application of the Schengen acquis 3

12. Schengen evaluation of Finland - Draft Council conclusions on the evaluation of the correct application of the Schengen acquis 3

13. Schengen evaluation of Iceland - Draft Council conclusions on the evaluation of the correct application of the Schengen acquis 3

14. Schengen evaluation of Norway - Draft Council conclusions on the evaluation of the correct application of the Schengen acquis 3

15. Schengen evaluation of Spain - Draft Council conclusions on the follow-up to the Schengen evaluation conducted in 2010/2011 3

16. Schengen evaluation of Spain - Draft Council conclusions on SIS/SIRENE 3

17. Schengen evaluation of Portugal - Draft Council conclusions on the follow-up to the Schengen evaluation conducted in 2010/2011 3

18. Schengen evaluation of Portugal - Draft Council conclusions on SIS/SIRENE 3

19. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear from Spain) - Proposal for transfer of appropriations No DEC10/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012 3

20. Proposal for transfer of appropriations No DEC09/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012 3

21. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements relating to residential property (Mortgage Credit Directive - MCD) [First reading] - General approach 3

22. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and Commission Directive 2007/14/EC [First reading] - General approach 3

23. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Decision No1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) and Regulation (EC) No 680/2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks [First reading] - Approval of the final compromise text 3

24. Draft Council Decision of approving the conclusion by the Commission of an Agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of South Africa for cooperation in the peaceful uses of nuclear energy - Adoption 3

25. Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia 3

26. Association with Croatia- Establishment of the position of the European Union for the 8th Stabilisation and Association Council meeting (Brussels, 6 June 2012) 3

27. CCA Review Process:- Concept Note on "Arrangements for Crisis Coordination at EU political level" 3

28. Relations with Georgia - Draft Council conclusions on visa dialogue with Georgia 3

29. Council decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement 3

30. Council decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms 3

31. Council decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 (on cooperation in specific fields outside the four freedoms) and Protocol 37 (containing the list provided for in Article 101) to the EEA Agreement 3

32. Appeal against judgment of the EU General Court in Joined Cases T-439/10 (Fulmen v. Council and T-440-10) and T-440/10 (Fereydoun Magmoudian v. Council) 3


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2012-05-30.

1. Case before the General Court- Case T-174/12 Syrian Lebanese Commercial Bank S.A.L. v. Council of the European Union

10217/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

2. Case before the General Court- Case T-178/12 Mr Mahran Khwanda v. Council of the European Union

10222/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

3. Case before the General Court- Case T-102/12 Sorouh Joint Stock Company v. Council of the EU

10411/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

4. Case before the General Court- Case T-133/12 Mehdi BEN ALI v. Council of the EU

10407/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

5. Case before the General Court- Case T-196/11 AX v. Council of the EU

10423/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Föranleder ingen annotering.


6. Case before the General Court- Case T-163/12 Anatoly Ternavsky v. Council of the EU

10425/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

7. Draft Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Statute of the Court of Justice of the European Union and to Annex I thereto [First reading]- Draft Regulation of the European Parliament and of the Council relating to temporary Judges of the European Union Civil Service Tribunal [First reading] = Approval of the final compromise text

10254/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandlingen i Coreper:

Avsikten med behandlingen i Coreper är för det första att komma överens om de slutförhandlade förslagen till dels Europaparlamentets och rådets förordning med ändringar i stadgan för Europeiska unionens domstol och i bilaga I till nämnda stadga, dels Europaparlamentets och rådets förordning om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol, i den utformning som anges i bilagorna till Corepernoten.

För det andra förväntas Coreper ge ordföranden i Coreper mandat att informera JURI-utskottets ordförande om att för det fall Europaparlamentet antar de förutskickade ändringsförslagen så kommer rådet att anta de två förordningarna i den utformning som anges i corepernoten, efter granskning av juristlingvisterna.

Hur regeringen ställer sig till I-punkten och den blivande A-punkten:

Regeringen kan acceptera förslagen till förordningar och förslaget att ge ordföranden i Coreper mandat att kontakta JURI-utskottets ordförande. Regeringen kan således rösta ja till den blivande A-punkten som innebär att de bägge förordningarna antas.

Bakgrund:

Det pågår för närvarande ett arbete med att modernisera och förenkla rättegångsreglerna för EU:s domstolar. Arbetet har till syfte att ytterligare effektivisera domstolarnas arbete och minska handläggningstiderna. Som ett led i detta reformeringsarbete lade EU-domstolen i april 2011 inför rådet fram bl.a. förslag till ändringar i stadgan för Europeiska unionens domstol och i bilaga I till nämnda stadga samt förslag till förordning om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol.

Föreslagen innebar att antalet domare i tribunalen utökas från dagens 27 till 39, dvs. med 12 nya domartjänster, att sammansättningen av EU-domstolens stora avdelning förändras, att det inrättas en vice ordförande vid EU-domstolen, att bestämmelserna i stadgan om uppläsning av referentens rapport och om s.k. avståndsfrist upphävs, och att det införs en möjlighet för personaldomstolen att ta in tillförordnade domare och närmare regler för förfarandet kring detta.

Under förhandlingarna har EU-domstolen återtagit förslaget om att upphäva den s.k. avståndsfristen. Vidare visade det sig inte möjligt att nå enighet kring förslaget om att utöka antalet domare vid tribunalen varför Coreper den 10 maj kom överens om att gå vidare med övriga förslag separat, att inleda förhandlingar med parlamentet för att nå en snabb lösning och att ge mandat till en Friends of the Precidency Group att fortsätta arbetet med frågan om ytterligare domare i tribunalen.

Vid en informell trilog den 22 maj indikerade JURI-utskottets rapportör att Europaparlamentet kunde acceptera att man avvaktar med förslaget om ytterligare domare i tribunalen och går vidare med övriga förslag och att Europaparlamentet också kunde acceptera de ändringsförslag till förordningarna som tidigare godkänts i Coreper.

Härtill presenterade rapportören ytterligare några förslag till justeringar: För det första; förslag till två nya beaktandesatser i förordningen med ändringar i domstolens stadga som anger skälen till varför man avvaktar med förslaget om ytterligare domare och går vidare med övriga förslag. För det andra; förslag till en mera teknisk ändring i artikel 3 i samma förordning rörande ikraftträdandetidpunkter. Och för det tredje; förslag till ändring i förordningen om tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol som innebär att tillförordnade domare kan få ersättning för rese- och logikostnader men inte något dagligt traktamente.

8. Council Decision appointing an Austrian member of the European Economic and Social Committee

10197/12, 10196/12

Ansvarigt departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Hillevi Engström

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Föranleder ingen annotering.

9. Draft Council Conclusions on the new EU drugs strategy

10231/12

Ansvarigt departement: Socialdepartementet

Ansvarigt statsråd: Maria Larsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

EU:s nuvarande narkotikastrategi gäller till slutet av 2012. Rådsslutsatserna lägger upp ramarna för hur den nya strategin ska formas. Rådsslutsatserna bygger på den nuvarande strategin och den oberoende utvärdering som gjorts av denna. Rådsslutsatserna bygger också på analyser av drogsituationen i Europa gjorts av ECNN (Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) och EUROPOL. Rådsslutsatserna tar särskilt upp behovet av att möta hotet från nya syntetiska droger.

10. e-Justice a) Report of the Working Party on e-Law (e-Justice)

10120/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2011-11-26

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rättsliga och inrikes frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

notera lägesrapporten för VT-12

godkänna uppdateringen av manualen för videokonferens i gränsöverskridande rättsliga förfaranden (dok. 10097/12)

godkänna medlemsstaternas mandat till kommissionen att skapa ett generellt verktyg för att bidra till en lösning av problemen med översättning av platsnamn på e-Juridikportalen (dok. 10096/12) och

uppmana rådsarbetsgruppen att skriva en halvårsrapport HT-12

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Sverige kan ställa sig bakom den aktuella lägesrapporten.

Bakgrund:

2008 antog rådet en handlingsplan för e-Justice som sträcker sig till år 2013. Syftet med handlingsplanen är att förbättra tillgången till information om nationella rättsliga förfaranden och till statliga register via en webbplats (e-Juridikportalen). På webbplatsen, som kontinuerligt utvecklas, publiceras information som medlemsstaterna kommit överens om. Rådsarbetsgruppen för e-Justice har till uppgift att samordna och genomföra målen i handlingsplanen. I arbetet med att genomföra handlingsplanen upprättar rådsarbetsgruppen för e-Justice varje halvår lägesrapporter om de framsteg som har gjorts. Rådet noterar halvårsvis dessa lägesrapporter och uppmanar arbetsgruppen att före utgången av kommande halvår åter ge in en rapport till Coreper/rådet om de framsteg som gjorts.

10. b) Videoconferencing and remote interpreting in judicial proceedings- Update of the Guide

10097/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i Rådet:

Godkänna uppdateringen av manualen för videokonferens i gränsöverskridande rättsliga förfaranden.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Sverige kan ställa sig bakom den aktuella uppdateringen.

Bakgrund:

Medlemsstaterna har tidigare enats om en manual för videokonferens i gränsöverskridande rättsliga förfaranden som finns publicerad på e-Juridikportalen. Efter ett seminarium i februari 2012 uppmärksammades ett behov av att uppdatera det avsnitt i manualen som rör tolkning. Uppdateringen innebär att manualen kompletteras med rekommendationer om hur videokonferens bör användas i nationella brottmålsförfaranden när tolkning förekommer. Syftet med uppdateringen är att förtydliga förfarandet och förenkla användningen av videokonferens i gränsöverskridande rättsliga förfaranden när tolkning används.

10. c) Translation/transliteration of names of places/persons- Horizontal service in the e-Justice portal

10096/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Godkänna medlemsstaternas mandat till kommissionen att skapa ett generellt verktyg för att bidra till en lösning av problemet med översättning av platsnamn på e-Juridikportalen.

Hur regeringen ställer sig bakom den blivande A-Punkten:

Sverige kan ställa sig bakom det aktuella mandatet.

Bakgrund:

Inom EU pågår ett antal samarbetsprojekt där uppgifter ur vissa av medlemsstaternas offentliga register presenteras på e-Juridikportalen. För närvarande pågår projekt som rör bl.a. bolagsregister, fastighetsregister, domstolsregister och advokatregister. Sverige deltar i fastighetsregister- och bolagsregisterprojekten. I samtliga projekt har likartade problem uppstått som har att göra med olika stavning eller olika ord för geografiska platsnamn på de officiella EU-språken. Detta har i sin tur lett till undermåliga sökträffar för användarna. Det danska ordförandeskapet har därför föreslagit att kommissionen ska få medlemsstaternas mandat att skapa ett generellt verktyg för att bidra till en lösning av problemet med översättning av platsnamn.


11. Schengen evaluation of Denmark - Draft Council conclusions on the evaluation of the correct application of the Schengen acquis

10051/12, 7205/1/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Rådet ska anta slutsatser om dessa utvärderingar och uppmana Danmark att skriftligen, inom sex månader, informera rådet om den uppföljning man avser att göra med anledning av rekommendationerna som getts i de individuella utvärderingsrapporterna.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja till att slutsatsen om utvärdering antas och uppmana Danmark att skriftligen informera rådet om uppföljningen.

Bakgrund:

En utvärdering av att Danmark tillämpar Schengenregelverket på ett korrekt sätt har gjorts i enlighet med det sedan tidigare antagna utvärderingsprogrammet.

12. Schengen evaluation of Finland - Draft Council conclusions on the evaluation of the correct application of the Schengen acquis

10052/12, 7207/1/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Rådet ska anta slutsatser om dessa utvärderingar och uppmana Finland att skriftligen, inom sex månader, informera rådet om den uppföljning man avser att göra med anledning av rekommendationerna som getts i de individuella utvärderingsrapporterna.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja till att slutsatsen om utvärdering antas och uppmana Finland att skriftligen informera rådet om uppföljningen.

Bakgrund:

En utvärdering av att Finland tillämpar Schengenregelverket på ett korrekt sätt har gjorts i enlighet med det sedan tidigare antagna utvärderingsprogrammet.

13. Schengen evaluation of Iceland - Draft Council conclusions on the evaluation of the correct application of the Schengen acquis

10053/12, 7208/1/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Rådet ska anta slutsatser om dessa utvärderingar och uppmana Island att skriftligen, inom sex månader, informera rådet om den uppföljning man avser att göra med anledning av rekommendationerna som getts i de individuella utvärderingsrapporterna.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja till att slutsatsen om utvärdering och uppmana Island att skriftligen informera rådet om uppföljningen.

Bakgrund:

En utvärdering av att Island tillämpar Schengenregelverket på ett korrekt sätt har gjorts i enlighet med det sedan tidigare antagna utvärderingsprogrammet.


14. Schengen evaluation of Norway - Draft Council conclusions on the evaluation of the correct application of the Schengen acquis

10055/12, 8579/1/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Rådet ska anta slutsatser om dessa utvärderingar och uppmana Norge att skriftligen, inom sex månader, informera rådet om den uppföljning man avser att göra med anledning av rekommendationerna som getts i de individuella utvärderingsrapporterna.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja till att slutsatsen om utvärdering antas och uppmana Norge att skriftligen informera rådet om uppföljningen.

Bakgrund:

En utvärdering av att Norge tillämpar Schengenregelverket på ett korrekt sätt har gjorts i enlighet med det sedan tidigare antagna utvärderingsprogrammet.

15. Schengen evaluation of Spain - Draft Council conclusions on the follow-up to the Schengen evaluation conducted in 2010/2011

10049/12, 8581/1/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Rådet ska nu anta slutsatser avseende de uppföljningsåtgärder Spanien vidtagit efter utvärderingen 2010 och 2011.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja till slutsatser om utvärdering om uppföljningsåtgärder som Spanien har vidtagit och uppmana Spanien att även fortsättningsvis hålla arbetsgruppen skriftligen informerad.

Bakgrund:

En utvärdering av att Spanien tillämpar Schengenregelverket på ett korrekt sätt har gjorts i enlighet med det sedan tidigare antagna utvärderingsprogrammet. Rådet anser att Spaniens ansträngningar att tillämpa rekommendationerna för en korrekt tillämpning av Schengenregelverket är tillfredsställande, men uppmanar Spanien att även fortsättningsvis hålla arbetsgruppen skriftligen informerad om de framsteg som görs gällande kvarstående frågor.

16. Schengen evaluation of Spain - Draft Council conclusions on SIS/SIRENE

10047/12, 7204/1/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Rådet ska anta slutsatser om denna utvärdering och uppmana Spanien att skriftligen, inom sex månader, informera rådet om den uppföljning man avser att göra med anledning av rekommendationerna som getts i den individuella utvärderingsrapporten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja till att slutsatsen om utvärdering antas och uppmana Spanien att skriftligen informera rådet om uppföljningen.

Bakgrund:

En utvärdering av att Spanien tillämpar Schengenregelverket på ett korrekt sätt har gjorts i enlighet med det sedan tidigare antagna utvärderingsprogrammet. Utvärderingen rör SIS/Sirene kontoret, vilket genomfördes under 2011.

17. Schengen evaluation of Portugal - Draft Council conclusions on the follow-up to the Schengen evaluation conducted in 2010/2011

10050/12, 8582/1/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Rådet ska nu anta slutsatser avseende de uppföljningsåtgärder Portugal vidtagit efter utvärderingen 2010 och 2011.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja till att slutsatser avseende de uppföljningsåtgärder som Portugal vidtagit efter utvärdering och uppmana Portugal att även fortsättningsvis hålla arbetsgruppen skriftligen informerad.

Bakgrund:

En utvärdering av att Portugal tillämpar Schengenregelverket på ett korrekt sätt har gjorts i enlighet med det sedan tidigare antagna utvärderingsprogrammet. Rådet inser vilka ansträngningar Portugal har gjort för att tillämpa rekommendationerna om ett korrekt genomförande av Schengenregelverket, och uppmanar Portugal att även fortsättningsvis hålla arbetsgruppen skriftligen informerad om de framsteg som görs gällande kvarstående frågor.

18. Schengen evaluation of Portugal - Draft Council conclusions on SIS/SIRENE

10048/12, 7203/1/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Rådet ska anta slutsatser om denna utvärdering och uppmana Portugal att skriftligen, inom sex månader, informera rådet om den uppföljning man avser att göra med anledning av rekommendationerna som getts i den individuella utvärderingsrapporten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja till att slutsatsen om utvärdering antas och uppmana Portugal att skriftligen informera rådet om den uppföljningen.

Bakgrund:

En utvärdering av att Portugal tillämpar Schengenregelverket på ett korrekt sätt har gjorts i enlighet med det sedan tidigare antagna utvärderingsprogrammet. Utvärderingen rör SIS/Sirene kontoret, vilket genomfördes under 2011.

19. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear from Spain) - Proposal for transfer of appropriations No DEC10/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012

9918/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet föreslås anta beslutet om överföring.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten:

Regeringen ställer sig bakom beslutet till överföringen.

Bakgrund:

Spanien har ansökt om ekonomiskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden (EGF) som en följd av 876 uppsägningar vid 146 företag inom näringsgrenen läder och läder- och skinnvaror. Kommissionen har granskat ansökningen och kommit fram till att villkoren för stöd är uppfyllda. Det föreslagna stödbeloppet uppgår till 1 631 565 euro.

20. Proposal for transfer of appropriations No DEC09/2012 within Section III - Commission - of the general budget for 2012

10338/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet föreslås anta beslutet om överföring.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten:

Regeringen ställer sig bakom beslutet till överföringen.

Bakgrund:

Kommissionen har föreslagit att betalningsåtaganden överförs från anslagen: 32 02 04 14 01 Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Energinät (351, 3 miljoner euro), 32 04 14 02 Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Avskiljning och lagring av koldioxid (73,4 miljoner euro), 32 04 14 03 Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Europeiska nät för vindkraft till havs (36,8 miljoner euro), 32 04 14 04 Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning – Energieffektivitet och initiativ på området förnybar energi (23, 5 miljoner). Totalt 485 miljoner euro. Till anslagen: 08 02 01 Samarbete – Hälsa (181,2 miljoner euro), 08 03 01 Samarbete – Livsmedel, jordbruk och fiske samt bioteknik (151,2 miljoner euro), 08 04 01 Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik (152,6 miljoner euro).

Efter diskussion i rådet presenterade ordförandeskapet ett kompromissförslag som antogs och som innebär att 114 miljoner euro förs över till anslaget 08 02 01 Samarbete – Hälsa och att 33 miljoner euro förs över till anslaget 08 03 01 08 03 01 Samarbete – Livsmedel, jordbruk och fiske samt bioteknik.


21. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements relating to residential property (Mortgage Credit Directive - MCD) [First reading] - General approach

8690/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2011-12-21

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandling i rådet:

Rådet förväntas enas om en allmän inriktning avseende kompromissförslaget (8690/12) och att ge ordförandeskapet mandat att på basis av den överenskomna allmänna inriktningen inleda förhandlingar med Europaparlamentet i syfte att nå en överenskommelse med dem under den första läsningen av förslaget.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Sverige avser rösta ja till förslaget om en allmän inriktning och det föreslagna mandatet till ordförandeskapet om att förhandla med Europaparlamentet.

Bakgrund:

Kommissionen har föreslagit ett direktiv som gäller bostadskrediter till konsumenter och vissa krav på tillsyn och övervakning av kreditgivare och kreditförmedlare. Förslaget har två syften. För det första att för sådana krediter skapa en effektiv och konkurrenskraftig inre marknad för konsumenter, kreditgivare och kreditförmedlare med en hög skyddsnivå. För det andra att främja finansiell stabilitet genom att sörja för ansvarsfullt fungerande marknader för bostadskrediter. Direktivet är tänkt att leda till en fullständig harmonisering på de områden som det reglerar.


22. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and Commission Directive 2007/14/EC [First reading] - General approach

10385/12, 10384/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Peter Norman

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet föreslås besluta om en allmän inriktning.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser att rösta ja.

Bakgrund:

Europeiska kommissionen lade den 25 oktober 2011 fram ett direktivförslag om ändring av direktiv 2004/109/EG (i det följande öppenhetsdirektivet eller direktivet) om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2007/14/EG. Kommissionens förslag är ett resultat av en planenlig översyn av direktivet.

Öppenhetsdirektivet reglerar huvudsakligen vilken finansiell information (årsredovisning, halvårsrapport och delårsredogörelse eller alternativt kvartalsrapport) som ska offentliggöras av noterade företag (d.v.s. utgivare, s.k. emittenter, av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad) samt vilken information innehavare av ägarandelar (t.ex. aktier) i sådana företag är skyldiga att offentliggöra när hans eller hennes innehav passerar vissa angivna tröskelvärden. I fråga om dessa skyldigheter är direktivet ett s.k. minimidirektiv, dvs. medlemsstaterna får införa strängare regler än vad som följer av direktivet.

Förslaget syftar till öka den rättsliga klarheten och effektiviteten av reglerna i direktivet, särskilt med avseende på offentliggörande av information om ägarandelar i företag (s.k. flaggning). Förslaget avser också att minska den administrativa bördan för främst små och medelstora företag. Förslaget innebär i princip att direktivets bestämmelser om finansiell rapportering och flaggning fullharmoniseras.

Utöver angivna frågor kan också nämnas att förslaget innebär att börsnoterade emittenter verksamma inom utvinnings- och naturskogsindustrin åläggs ett krav på att rapportera betalningar till stater i vilka de är verksamma. Tanken är att en genomlysning av betalningarna ska främja ett gott styre av de staterna och att ansvar ska kunna utkrävas för vad som skett med naturtillgångarna. De närmare detaljerna kring detta rapporteringskrav förhandlas inom ramen för det s.k. redovisningsdirektivet (se faktapromemoria 2011/12:FPM42).

Förslaget behandlas även i särskild ordning med riksdagen, eftersom beslut om allmän inriktning inte kommer att bli en a-punkt på kommande rådsmöte.

23. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Decision No1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) and Regulation (EC) No 680/2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks [First reading] - Approval of the final compromise text

10356/12

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet föreslås anta kompromisstexten inför trilog.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten:

Regeringen ställer sig bakom kompromisstexten.

Bakgrund:

Den 19 oktober 2011 presenterade kommissionen ett förslag till en ny infrastrukturfacilitet inom EU-budgeten, fonden för ett sammankopplat Europa (Connecting Europe Facility), för strategiska infrastrukturprojekt inom transport, energi, bredband och telekommunikationer. Både bidrag och finansiella instrument föreslås ingå i fonden. I samband med detta presenterade kommissionen ett meddelande om projektobligationer Europa 2020-initiativet om projektobligationer, som föreslås vara ett av ett antal olika riskdelningsinstrument som kan utnyttjas inom ramen för fonden.

Initiativet om projektobligationer innebär att EU genom EIB (Europeiska investeringsbanken) genom lån eller garantier förbättrar ett projekts kreditvärdighet och därmed möjliggör för projektet att utfärda obligationer för att attrahera finansiering. EIB granskar och godkänner projektet, företaget bjuder sedan ut obligationerna till investerarna. Initiativet baseras på redan etablerade riskfördelningsmekanismer mellan EU-budgeten och EIB, men med en utvidgad räckvidd. Initiativet kommer även att utnyttja erfarenheterna från det redan existerande instrumentet för lånegarantier till projekt inom det transeuropeiska transportnätet (LGTT).

Initiativet föreslå inledas med en pilotfas under 2012–2013 i syfte att testa marknaden inför ett eventuellt införande av projektobligationer samt att optimera initiativets utformning inför nästa budgetramsperiod.

Till pilotfasen föreslås att sammanlagt 230 miljoner euro allokeras: 200 miljoner euro från budgetposten för TEN T, särskilt från LGTT, och 10 miljoner euro från budgetposten för TEN E, medel som ursprungligen endast var avsedda att användas för bidrag, samt 20 miljoner euro från IKT-delen (Stödprogram för information- och kommunikationsteknik) i budgetposten för CIP (Ramprogrammet för innovation och konkurrenskraft). EIB kommer att sköta urvalet av projekten och ska årligen rapportera till kommissionen om erfarenheterna av pilotfasen.

24. Draft Council Decision of approving the conclusion by the Commission of an Agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of South Africa for cooperation in the peaceful uses of nuclear energy - Adoption

9806/12, 9729/12

Ansvarigt departement: Miljödepartementet

Ansvarigt statsråd: Lena Ek

Tidigare behandling vid rådsmöte: Miljörådet

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Avsikt med behandlingen i rådet:

Rådet föreslås godkänna att kommissionen ingår ett avtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Sydafrika gällande samarbete om fredlig användning av kärnenergi.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:

Regeringen avser rösta ja.

Bakgrund:

På grundval av det mandat som rådet meddelat kommissionen har kommissionen förhandlat fram ett avtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Sydafrika gällande samarbete om fredlig användning av kärnenergi. Avtalet måste godkännas av rådet innan kommissionen kan ingå avtalet på Euratoms vägnar.

Då Euratom är en egen juridisk person kan gemenskapen ingå egna bilaterala avtal med tredje land. Avtalet reglerar framför allt handel och tekniskt samarbete samt parternas internationella åtaganden gentemot t.ex. icke-spridningsavtalet (NPT) och andra konventioner rörande kärnenergins fredliga användning.

25. Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia

10313/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Allmänna frågor och yttre förbindelser

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

East Asia Policy Guidelines togs fram 2007 och har tjänat som ett policydokument för EU i Nordostasien som syftar till att ge övergripande ledning för EU:s medlemsstaters policyformulering och kontakter i regionen. I dokumentet beskrivs regionens utveckling, EU:s utrikes- och handelspolitiska intressen och EU:s politik för regionen.

Som ett resultat av gemensamt arbete under de senaste två åren mellan EU:s utrikestjänst och EU:s medlemsstater, har dokumentet nu uppdaterats för att bättre belysa aktuella ramar för EU:s policy och för att stärka EU:s koordinering i regionen.

26. Association with Croatia- Establishment of the position of the European Union for the 8th Stabilisation and Association Council meeting (Brussels, 6 June 2012)

10354/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Den 6 juni 2012 genomförs det åttonde mötet mellan EU och Kroatien i SA-rådet. Kommissionen presenterade den 14 maj 2012 ett förslag till en gemensam EU-position som därefter behandlades i arbetsgruppen för utvidgningen och de länder som förhandlar om anslutning till EU. Positionen beskriver Kroatiens reformarbete och tydliggör återstående reformbehov. Den gemensamma EU-positionen utgår bland annat från hur Kroatien uppfyller de politiska och ekonomiska kriterierna samt landets anpassning gentemot EU:s acquis. Sverige kan anta den gemensamma EU-positionen.

27. CCA Review Process:- Concept Note on "Arrangements for Crisis Coordination at EU political level"

10207/12

Ansvarigt departement: Krishanteringskansliet

Ansvarigt statsråd: Statsrådsberedningen

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

EU:s kriskoordineringsarrangemang (CCA) inrättades genom rådslutsatser år 2006 (dok. 9409/06). En översyn av CCA har pågått sedan december 2010 genom en så kallad Friends of the Presidency-grupp (FoP). I december 2011 rapporterade FoP CCA till Coreper II att man kommit fram till att CCA i sin nuvarande form inte är ändamålsenligt som politiskt instrument för tvärsektoriella kriser efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Coreper II ställde sig bakom rapporten och bad FoP CCA att i slutet av 2012 återkomma med förslag till nya eller reviderade arrangemang. Det danska ordförandeskapet har presenterat föreliggande Concept Note (10207/12) som ska utgöra ett ramverk till reviderade arrangemang. Detta Concept Note går nu till Coreper II för avstämning och inriktning för fortsatt arbete.

Hittills har FoP kommit fram till att ordinarie beslutsgång, via Coreper, rådsmöte och eventuella Europeiska råd, bör råda även vid krishantering. Vidare ska arrangemangen omfatta såväl EU-intern som extern krishantering. Det nya kriskoordineringsarrangemanget bör fokusera på framtagande av en EU-gemensam lägesuppfattning och lägesinformation vid en allvarlig händelse, samt beskriva hur relevanta beslutsunderlag ska förberedas på kort tid inför krishanteringsmöten i rådet. Sista delen i Concept Note anger ett flertal implementeringsåtgärder som återstår att utveckla under hösten 2012, såsom en utvecklad CCA-hemsida, fortsatta CCA-övningar, erfarenhetsåterföring från dessa samt en utvecklad kommunikationsstrategi.

28. Relations with Georgia - Draft Council conclusions on visa dialogue with Georgia

10377/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Sedan en expertmission konstaterat att uppställda villkor nu är uppfyllda har Kommissionen föreslagit att Rådet i slutsatser välkomnar att Kommissionen startar en s.k. viseringsdialog med Georgien.

Rådet föreslås anta slutsatser innebärande att Rådet välkomnar Kommissionens intention att starta en viseringsdialog med Georgien och att fullt ut engagera Rådet och EU:s medlemsstater i dialogens alla steg.

Regeringen avser rösta ja till att Rådet antar slutsatserna.

29. Council decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement

9865/12, 9866/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: utrikesminister Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Allmänna frågor och yttre förbindelser

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Det planerade rådsbeslut innebär att införliva i EES EU-förordningar och beslut om specifikationer om produkter som avyttras i EU. Beslut om detta sker i EES gemensamma kommitté.

30. Council decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms

9496/12, 9497/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Allmänna frågor och yttre förbindelser

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Förslaget till rådsbeslut innebär att beslut 940/2011/EU om Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna införlivas i EES. Beslutet fattas av EES gemensamma kommitté.

31. Council decision on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 (on cooperation in specific fields outside the four freedoms) and Protocol 37 (containing the list provided for in Article 101) to the EEA Agreement

9499/12, 9501/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Allmänna frågor och yttre förbindelser

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

Förslaget till rådsbeslut innebär att förordningen (912/2010) om inrättande av Europeiska byrån för GNSS(satellitnavigering) införlivas i EES. Beslut om detta förväntas fatta i EES gemensamma kommitté.


32. Appeal against judgment of the EU General Court in Joined Cases T-439/10 (Fulmen v. Council and T-440-10) and T-440/10 (Fereydoun Magmoudian v. Council)

10454/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Förväntas godkännas av Coreper II den 30 maj 2012

A-punktsannotering Iran: Rådets överklagande av Tribunalens dom i förenade målen T-439/10 och T-440/10 (Fulmen och Fereydoun Mahmoudian mot rådet)

i) Vid behandling i rådsarbetsgrupp (RELEX) har en enkel majoritet av EU:s medlemsstater befunnits stödja ett överklagande av rådet av Tribunalens dom i rubricerade förenade mål. I den aktuella domen underkände Tribunalen listningar av berörda parter för restriktiva åtgärder med anledning av Irans kärn- och missiltekniska program. Detta då rådet inte företett någon bevisning alls till styrkande av de skäl och påståenden som lagts till grund för listning.

ii) Den svenska ståndpunkten, som framförts vid behandlingen i RELEX, är att Sverige motsätter sig ett överklagande. Detta bl.a. av rättssäkerhetsskäl, då den svenska ståndpunkten är att tillräcklig bevisning till stöd för listning ska kunna företes. Sverige har även för avsikt att göra en särskild deklaration om sin inställning vid coreper.

iii) Beslut om överklagande förväntas antas som I-punkt vid Coreper 30/5/12 och som A-punkt vid rådsmöte 31/5/12.