Troliga Apunkter EUN 24 2012 kompl

Bilaga

Promemoria

2012-06-15

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Komplettering troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och SJK vecka 24.

Överlämnas för skriftligt samråd vecka 24 till måndagen den 18 juni kl 8.30


Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-06-14 som förväntas tas som A-punkt vid kommande rådsmöte 3

1. Decision to appoint 7 members of the Management Board of the European Food Safety Authorit = Adoption 3

Färdigförhandlad A-punkt inför kommande rådsmöte som godkändes vid SJK 2012-06-11 4

2. Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union with regard to certain resolutions to be voted in the framework of the International Organisation for Vine and Wine (OIV) – Adoption 4


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-06-14 som förväntas tas som A-punkt vid kommande rådsmöte

Decision to appoint 7 members of the Management Board of the European Food Safety Authorit = Adoption

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandson

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I den 14 juni 2012.

Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden eller vid rådsmöte.

Enligt artikel 25 i förordning (EG) 178/2002 ska styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bestå av fjorton ledamöter, som utses av rådet i samråd med Europaparlamentet från en förteckning som upprättats av kommissionen efter offentlig utlysning av tjänsterna. Fyra ledamöter ska ha sin bakgrund i organisationer som freträder konsumenterna och andra intressegrupper inom livsmedelskedjan. Utgångspunkten vid utseendet av ledamöterna är att de högsta normerna för kompetens ska beaktas så att styrelsen består av expertis inom ett brett spektrum och med största möjliga geografiska spridning inom unionen. Mandatperioden för sju av styrelsens ledamöter löper ut den 30 juni 2012 och det är nu aktuellt att utse sju nya ledamöter för en mandatperiod på fyra år.

Med utgångspunkt i de rekommendationer som mottagits från Europaparlamentet och delegationerna har ordförandeskapet satt upp en lista över de sju kandidater som har det största stödet. Ordförandeskapet har också föreslagit rådet att anta en deklaration om hur kommissionen ska agera vid framtida nomineringar av styrelsekandidater. Regeringen stödjer ordförandeskapets förslag.

Färdigförhandlad A-punkt inför kommande rådsmöte som godkändes vid SJK 2012-06-11

Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union with regard to certain resolutions to be voted in the framework of the International Organisation for Vine and Wine (OIV) – Adoption

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandson

Godkänd av SJK den 11 juni 2012.

Regeringen avser rösta för förslaget till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska antas på uppdrag av Europeiska unionen när det gäller vissa beslut som röstas inom ramen för den Internationella Vinorganisationen(OIV).

Rådet ska på förslag av kommissionen fastställa vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal. OIV:s resolutioner med standarder för vinodling, vinframställningsmetoder, definitioner, märkning och analysmetoder utgör i många fall underlag för EU-lagstiftningen då EU ofta anpassar sin lagstiftning på vinsidan efter OIV-resolutioner. Därmed får resolutioner för tillverknings- och analysmetoder som antas av OIV rättsliga effekter.

Kommissionen har, i enlighet med artikel 218.9 FEUF, rätt att begära ett rådsbeslut och det är viktigt att beslutet är i linje med den procedur som tillämpas för motsvarande internationella organisationer, vilket innebär att EU:s position grundas på ett rådsbeslut. När det gäller resolutioner under EU-kompetens som kan bli föremål för omröstning har regeringen inga invändningar.