Troliga Apunkter EUN 26 2012

Bilaga

Promemoria

2012-06-25

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-06-20 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte.

Förväntad färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-06-26 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte.

Överlämnas för skriftligt samråd vecka 26 till tisdagen den 26 juni, kl 08.30.


Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-06-20 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. 1

Förväntad färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-06-26 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. 1

Frågor som lösts i förberedande instanser 3

1. Evaluation of European Union agencies = Endorsement of the Joint Statement and Common Approach 3

Förväntad färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-06-26 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. 5

2(a) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Venture Capital Funds (EuVECA) (First reading) (Legislative deliberation) 5

(b) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Social Entrepreneurship Funds (EuSEF) (First reading) (Legislative deliberation) Presidency debriefing on the outcome of the informal trilogue (poss.) General approach 6


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-06-20 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte.

1. Evaluation of European Union agencies = Endorsement of the Joint Statement and Common Approach

11752/12

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Tidigare behandling i riksdagen:

Faktapromemoria 2008/09:FPM3

Tidigare behandling vid rådsmötet:

-

Avsikt med behandling i rådet:

Godkännande av en inter-institutionell överenskommelse om gemensamma riktlinjer när det gäller EU:s decentraliserade myndigheter.

Regeringens ställningstagande:

Regeringen avser rösta ja till överenskommelsen.

Bakgrund:

De gemensamma riktlinjerna berör endast myndigheter på EU-nivå, ej nationella myndigheter.

A-punkten syftar till att fastställa den överenskommelse som har uppnåtts på politisk nivå mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet i den Interinstitutionella arbetsgruppen för översyn av EU:s decentraliserade myndigheter (IIWG Decentralized Agencies). Överenskommelsen är sista steget i den inter-institutionella process som inleddes 2008 och som syftar till att ta fram gemensamma riktlinjer och ett horisontellt ramverk (Joint Statement och Common Approach) för EU:s myndigheter.

Joint Statement och Common Approach är en balanserad lösning som dels bygger på en sammanvägning mellan MS intressen och MS överväganden i sammanhanget, dels på förhandlingar mellan de tre berörda institutionerna. De skrivningar som uppnåtts tillfredsställer på många punkter det övergripande svenska intresset att unionens decentraliserade myndigheter ska präglas av god förvaltningskultur, effektiv myndighetsstyrning och en uppstramning när det gäller ramverket för myndigheterna. Det handlar om att upprätta principer som kan fungera som riktlinjer och ledstjärna, inte att fastställa en modell som ska tillämpas på alla myndigheter. Därför betonas även i Joint Statement att överenskommelsen i IIWG är juridiskt icke bindande (legally non-binding character). Förslaget innebär också en godtagbar kompromiss mellan de tre berörda institutionernas positioner.


Förväntad färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-06-26 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte.

2(a) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Venture Capital Funds (EuVECA) (First reading) (Legislative deliberation)

Ansvarigt department: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Peter Norman.

Tidigare behandling i riksdagen: 2012-03-27 (Finansutskottet), 2012-02-20 (EU-nämnden)

Tidigare behandling vid rådsmöte: 2012-02-20 vid rådets möte (konkurrenskraftsfrågor)

Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta en allmän inriktning

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja till liggande textförslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder förutsatt att ordförandeskapets förhandlingar med Europaparlamentet den 25 juni misslyckas.

Bakgrund: Förslaget syftar ytterst till att främja tillväxten av små och medelstora företag inom EU genom förbättrad tillgång till finansiering. Förslaget lades fram av Kommissionen den 7 december 2011 och har förhandlats i rådets arbetsgrupp för finansiella tjänster. Förslaget syftar till att tillgodose behovet av ett EU-pass för anskaffning av kapital till europeiska riskkapitalfonder som använder minst 70 procent av kapitalet för att finansiera små och medelstora tillväxtföretag i tidiga skeden av sin utveckling och som understiger relevanta tröskelvärden i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM). Förslagets tillämpningsområde begränsas till fonder som frivilligt uppfyller förordningens krav i syfte att underlätta kapitalanskaffning utanför den egna hemmedlemsstaten. Godtagbara investerare i fonderna inkluderar professionella investerare och privatpersoner som uppfyller vissa krav avseende bl.a. lämplighet och kapacitet att investera minst 100 000 euro i en och samma fond.

Vid möte i Coreper I 2012-03-23 enades rådet om ett textförslag som utgjort ordförandeskapets mandat i de informella trilogerna. Misslyckas ordförandeskapet i trilogerna 2012-06-25 avses samma text antas som allmän inriktning.

(b) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Social Entrepreneurship Funds (EuSEF) (First reading) (Legislative deliberation) Presidency debriefing on the outcome of the informal trilogue (poss.) General approach

11760/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet:

Ansvarigt statsråd: Annie Lööf

Tidigare behandling i riksdagen: 2012-02-20 (EU-nämnden)

Tidigare behandling vid rådsmöte: 2012-02-20 vid rådets möte (konkurrenskraftsfrågor),

Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta en allmän inriktning

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja till liggande textförslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska sociala entreprenörskapsfonder förutsatt att ordförandeskapets förhandlingar med Europaparlamentet den 25 juni misslyckas.

Bakgrund:

Förslag har tagits fram mot bakgrund av kommissionens meddelande Initiativ för socialt företagande KOM(2011) 682 slutlig. Kommissionen åtog sig inom ramen för Inre marknadsakten (SMA) att verka för att stärka förutsättningarna för att sociala företag inom EU ska kunna utvecklas, bland annat genom att initiera insatser för att motverka finansieringssvårigheter för dessa företag. Förslaget utgör en del av kommissionens meddelande Initiativ för socialt företagande (KOM(2011)682/2), som innehåller en handlingsplan för att hantera utmaningar inom denna sektor i ett bredare perspektiv. Huvudsyftet med förslaget är att stärka utvecklingen av sociala företag genom att skapa förutsättningar för en mer effektiv kapitalanskaffning för investeringsfonder som verkar med inriktning på dessa företag. Med en förordning vill kommissionen lägga grunden för en stark europeisk marknad för sociala investeringsfonder. Genom den införs en ny europeisk märkning för fonder för socialt företagande så att investerare lätt kan identifiera fonder som inriktar sig på investeringar i europeiska sociala företag.

Vid möte i Coreper I 2012-03-23 enades rådet om ett textförslag som utgjort ordförandeskapets mandat i de informella trilogerna. Misslyckas ordförandeskapet i trilogerna 2012-06-25 avses samma text antas som allmän inriktning.