Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Troliga Apunkter EUN 4 2012

Bilaga

Promemoria

2012-01-26

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II och förväntas godkännas vid Coreper I vecka 4

Överlämnas för skriftigt samråd vecka 4 till fredag den 27 januari kl 09.00.

Frågor som lösts i förberedande instanser 5

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+) 5

2. Case before the Court of Justice Case for preliminary ruling C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle e.G. v Landrat des Landkreises Oder-Spree (Referring court: Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Germany) Validity of Article 7(1)&(2) of Council Regulation (EC) No 73/2009)= Information note for the Permanent Representatives Committee (Part 1) 6

3. Commission implementing Regulation (EU) No .../.. of XXX implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to type-approval requirements for certain categories of motor vehicles with regard to advanced emergency braking systems = Decision not to oppose adoption 6

4. Commission implementing Regulation (EU) No .../.. of XXX implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-approval requirements for the installation of lane departure warning systems in motor vehicles = Decision not to oppose adoption 7

5. Commission Regulation (EU) No .../..of XXX amending Regulation (EU) No.../... laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council = Decision not to oppose the adoption 8

6. Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX correcting the Romanian version of Regulation (EC) No 18811/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs = Decision not to oppose adoption 8

7. Proposal for a Council Decision on the signature of the Agreement on certain aspects of air services between the European Union and the Republic of Turkey = Adoption 9

8. Case C-573/11 P before the Court of Justice (ClientEarth vs. Council of the European Union)= Appeal against the Order of the General Court (Sixth Chamber) of 6 September 2011 in Case T-452/10 9

9. Case before the General Court of the European Union= Case T-649/11, Cham Holding Co. SA against the Council 10

10. Case before the General Court of the European Union= Case T-652/11, Bassam SABBAGH against the Council 10

11. Resolutions, decisions and opinions adopted by the European Parliament at its part-sessions:a) in Brussels, from 30 November to 1 December 2011b) in Strasbourg, from 12 to 15 December 2011c) in Strasbourg, from 16 to 19 January 2012 10

12. Acts adopted under the written procedurea) Monthly list- October 2011 - November 2011 b) Annual list- 2011 EUCO 11

13. Transparency - Public access to documents = Confirmatory application No 26/c/01/11 11

14. Council Decision amending Decision 1999/70/EC concerning the external auditors of the national central banks, as regards the external auditors of De Nederlandsche Bank 11

15. EU-Mexico Joint Council = Establishment of the position that the European Union will adopt during the Seventh Session of the EU-Mexico Joint Council 12

16. Anti-dumpingProposal for a Council Implementing Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People's Republic of China and Ukraine as extended to imports of steel ropes and cables consigned from Morocco, Moldova and the Republic of Korea, whether declared as originating in these countries or not, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009 and terminating the expiry review proceeding concerning imports of steel ropes and cables originating in South Africa pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009 12

17. Enlargement = Accession negotiations with Iceland- Chapter 8: Competition Policy - (poss.) Outcome of screening on Chapter 1: Free movement of goods - (poss.) Outcome of screening on Chapter 14: Transport Policy - (poss.) Outcome of screening on Chapter 24: Justice, freedom and security - (poss.) Outcome of screening on Chapter 28: Consumer and Health Protection 13

18. Council Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union= Publication of the declaration by Ireland 14

19. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) (first reading) (LA)- Adoption of the legislative act 15

20. Request for declassification of documents EUFOR TCHAD/RCA 16


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten förväntas godkännas vid Coreper I 2012-0-27

1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+)

(a) n° E-009876/2011 put by Gianni Pittella, Pino Arlacchi, Francesca Balzani, Rita Borsellino, Salvatore Caronna, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosario Crocetta, Roberto Gualtieri, Guido Milana, Mario Pirillo, David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani, Patrizia Toia and Paolo De Castro "Maastricht of equal opportunities" (b) n° E-010336/2011 put by Willy Meyer "Twentieth UN resolution calling for an end to the US embargo against Cuba"(c) n° E-010767/2011 put by Zbigniew Ziobro "Changes concerning the nomination of Advocates--General of the Court of Justice" (d) n° E-010904/2011 put by Nuno Teixeira "New rules for correcting financial and macroeconomic imbalances in the Member States" (e) n° E-011196/2011 put by Sandrine Bélier "Adopting the Soil Framework Directive - a contribution to achieving the objective of protecting natural habitats"(f) n° E-011556/2011 put by Hans-Peter Martin "Arms Exports to Bahrain" (g) n° E-011665/2011 put by Nikolaos Salavrakos "Falsified map of the Republic of Cyprus" (h) n° E-011671/2011 put by Mara Bizzotto "German Government's plan to return to the Deutschmark and print new currency" (i) n° E-011981/2011 put by Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley and Liam Aylward "Diplomatic relations between EU Member States and the Holy See"

5362/12, 5003/12, 15367/12, 5007/12, 5015/12, 5013/12, 45005/12, 5364/12, 5214/12

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas vid Coreper I den 27 januari 2012

Föranleder ingen annotering.

2. Case before the Court of Justice Case for preliminary ruling C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle e.G. v Landrat des Landkreises Oder-Spree (Referring court: Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Germany) Validity of Article 7(1)&(2) of Council Regulation (EC) No 73/2009)= Information note for the Permanent Representatives Committee (Part 1)

5464/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 27 januari 2012

Föranleder ingen annotering

3. Commission implementing Regulation (EU) No .../.. of XXX implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to type-approval requirements for certain categories of motor vehicles with regard to advanced emergency braking systems = Decision not to oppose adoption

18406/11, 5341/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Förväntas godkännas av Coreper I den 27 januari 2012

Den 8 december 2011 lade kommissionen fram för rådet utkast till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon avseende avancerade nödbromssystem beskrivet i dokument 18406/11 ENT 280 MI 658.

Åtgärderna som fastställs i denna kommissionsförordning är i enlighet med yttrandet av tekniska kommittén – motorfordon, som den 21 november 2011 med kvalificerad majoritet röstade för dem.

Arbetsgruppen för teknisk harmonisering (motorfordon) behandlade denna fråga den

20 december 2011. En svarstid till den 13 januari 2012 beträffande skriftliga invändningar mot förslaget beslutades. Inga invändningar har inkommit varför förslaget anses få ett enhälligt stöd av arbetsgruppen för teknisk harmonisering.

Coreper kan därför bekräfta överenskommelsen i arbetsgruppen, och föreslå att rådet som en A-punkt på dagordningen vid ett kommande möte beslutar att inte motsätta sig antagandet av kommissionens utkast till åtgärder enligt dokument 18406/11.

4. Commission implementing Regulation (EU) No .../.. of XXX implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-approval requirements for the installation of lane departure warning systems in motor vehicles = Decision not to oppose adoption

18606/11, 5340/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Förväntas godkännas vid Coreper I den 27 januari 2012

Den 12 december 2011 lade kommissionen fram för rådet utkast till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande avseende installation av varningssystem vid avvikelse ur körfält i motorfordon 18606/11 ENT 289 MI 671.

Åtgärderna som fastställs i denna kommissionsförordning är i enlighet med yttrandet av tekniska kommittén – motorfordon, som den 21 november 2011 enhälligt röstade för dem.

Arbetsgruppen för teknisk harmonisering (motorfordon) behandlade denna fråga den 20 december 2011. En svarstid till den 13 januari 2012 beträffande skriftliga invändningar mot förslaget beslutades. Inga invändningar har inkommit varför förslaget anses få ett enhälligt stöd av arbetsgruppen för teknisk harmonisering.

Coreper kan därför bekräfta överenskommelsen i arbetsgruppen, och föreslå att rådet som en A-punkt på dagordningen vid ett kommande möte beslutar att inte motsätta sig antagandet av kommissionens utkast till åtgärder enligt dokument 18606/11.

5. Commission Regulation (EU) No .../..of XXX amending Regulation (EU) No.../... laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council = Decision not to oppose the adoption

18318/11, 5092/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Förväntas godkännas vid Coreper I den 27 januari 2012

En succesiv utökning sker av mandatet för den Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA (European Aviation Safety Agency). Utökningen är beslutad i förordning 216/2008. Förslag till genomföranderegler är nu aktuella för tekniska krav och administrativa bestämmelser för personal inom civil luftfart. I korthet berörs följande delar:

Utbildningsinstitut för piloter

Flygsimuleringsutrustning

Flygmedicin

Behörigheter för kabinpersonal

Översynsfrågor

6. Commission Regulation (EU) No .../.. of XXX correcting the Romanian version of Regulation (EC) No 18811/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs = Decision not to oppose adoption

18300/11, 5554/12

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas vid Coreper I den 27 januari 2012

I ärendet tillämpas det föreskrivande förfarandet med kontroll, PRAC, enligt artikel 5a i rådets beslut 2006/512/EG om ändring av beslut 1999/468/EG. Kommissionens utkast till åtgärder är förenliga med kommitténs yttrande och kommissionen har därför överlämnat förslaget till Europaparlamentet och rådet för kontroll. Förfarandet innebär en laglighetskontroll, dvs. en prövning att kommissionens utkast till åtgärder inte överskrider de genomförandebefogenheter som anges i den grundläggande rättsakten. Prövningen ska även avse att utkastet är förenligt med syftet med eller innehållet i den grundläggande rättsakten samt att det respekterar principerna om subsidiaritet och proportionalitet.

7. Proposal for a Council Decision on the signature of the Agreement on certain aspects of air services between the European Union and the Republic of Turkey = Adoption

18231/11, 18268/11, 5035/12

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Förväntas godkännas vid Coreper I den 27 januari 2012

Annotering skickas senare.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II 2012-01-25

8. Case C-573/11 P before the Court of Justice (ClientEarth vs. Council of the European Union)= Appeal against the Order of the General Court (Sixth Chamber) of 6 September 2011 in Case T-452/10

5479/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Föranleder ingen annotering

9. Case before the General Court of the European Union= Case T-649/11, Cham Holding Co. SA against the Council

5590/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Föranleder ingen annotering

10. Case before the General Court of the European Union= Case T-652/11, Bassam SABBAGH against the Council

5588/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Föranleder ingen annotering

11. Resolutions, decisions and opinions adopted by the European Parliament at its part-sessions:a) in Brussels, from 30 November to 1 December 2011b) in Strasbourg, from 12 to 15 December 2011c) in Strasbourg, from 16 to 19 January 2012

18379/11, 175115/12, 15193/12

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Föranleder ingen annotering.


12. Acts adopted under the written procedurea) Monthly list- October 2011 - November 2011 b) Annual list- 2011 EUCO

18564/11, 1018567/11, 11168/11

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Föranleder ingen annotering.

13. Transparency - Public access to documents = Confirmatory application No 26/c/01/11

18495/11

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rättsliga och inrikes frågor

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Föranleder ingen annotering.

14. Council Decision amending Decision 1999/70/EC concerning the external auditors of the national central banks, as regards the external auditors of De Nederlandsche Bank

5125/12, 18886/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Föranleder ingen annotering.

15. EU-Mexico Joint Council = Establishment of the position that the European Union will adopt during the Seventh Session of the EU-Mexico Joint Council

5599/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Vid det sjunde mötet i den gemensamma kommittén (inrättat av det s.k. "globala avtalet" mellan EU och Mexiko år 2000) den 9 februari i Mexiko City kommer en gemensam deklaration mellan EU och Mexiko antas (Doc 9/12 23/01/2012). I den gemensamma deklarationen kommer EU och Mexiko bekräfta samarbete inom ramen för det strategiska partnerskapet och att arbete fortgår enligt den gemensamma åtgärdsplanen. Områden som särskilt lyfts fram är makroekonomiska frågor, säkerhetsfrågor och mänskliga rättigheter.

16. Anti-dumpingProposal for a Council Implementing Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People's Republic of China and Ukraine as extended to imports of steel ropes and cables consigned from Morocco, Moldova and the Republic of Korea, whether declared as originating in these countries or not, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009 and terminating the expiry review proceeding concerning imports of steel ropes and cables originating in South Africa pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

5205/12, 5206/12,

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Tidigare behandling vid rådsmöte: Allmänna frågor och yttre förbindelser

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Antidumpningsåtgärder är i kraft mot rep och kablar av stål från Kina, Ukraina och Sydafrika sedan 1998. Kommissionen har efter en undersökning vid åtgärdstidens utgång föreslagit att åtgärderna mot Kina och Ukraina förlängs, medan åtgärderna mot Sydafrika avslutas. Vid antidumpningskommitténs möte den 1 december 2011 motsatte sig regeringens kommissionens förslag. Då kommissionens förslag presenteras som ett förslag, finns inte möjlighet att motsätta sig förslaget vad avser Ukraina och Kina, medan stödja vad avser Sydafrika. Någon majoritet mot kommissionens förslag uppnåddes inte vid mötet.

17. Enlargement = Accession negotiations with Iceland- Chapter 8: Competition Policy - (poss.) Outcome of screening on Chapter 1: Free movement of goods - (poss.) Outcome of screening on Chapter 14: Transport Policy - (poss.) Outcome of screening on Chapter 24: Justice, freedom and security - (poss.) Outcome of screening on Chapter 28: Consumer and Health Protection

5568/12, 5566/12, 5577/12, 5569/12, 5570/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Inom ramen för Islands anslutningsförhandlingar med EU ska Coreper godkänna den av Kommissionen föreslagna gemensamma EU-positionen gällande förhandlingskapitel 8, Konkurrens, som därefter – efter antagandet av FAC/GAC – kommer sändas till Island inför dess anslutningskonferens med EU.

KOM gör bedömningen att den isländska lagstiftningen uppvisar god samstämmighet med EU:s lagstiftning inom kapitel 8 gällande antitrust och sammanslagningar. Gällande regelverket kring statsstöd gör EU bedömningen att Island, tack vare sitt medlemskap i EES, i stor utsträckning överensstämmer med EU-lagstiftningen.

Kommissionen anser dock att Island måste fortsätta anpassa sin lagstiftning inom områdena antitrust, kontroll av sammanslagningar och statsstöd samt behöver redovisa detta under de fortsätta förhandlingarna. En slutlig bedömning av Islands uppfyllande av EU:s acquis kan endast göras senare på grundval av skriftliga underlag från Island varför anslutningskonferensen får återkomma till detta kapitel vid lämpligt tillfälle.

Inom ramen för Islands anslutningsförhandlingar med EU ska Coreper godkänna EU-kommissionens screeningrapport gällande förhandlingskapitel 1 om Fri rörlighet för varor. Sverige instämmer i kommissionens bedömning att Island är tillräckligt förberett för att inleda förhandlingar på området.

Inom ramen för Islands anslutningsförhandlingar med EU ska Coreper godkänna EU-kommissionens screeningrapport gällande förhandlingskapitel 24 om Rättvisa, frihet och säkerhet. Sverige instämmer i kommissionens bedömning att Island är tillräckligt förberett för att inleda förhandlingar på området.

Inom ramen för Islands anslutningsförhandlingar med EU ska Coreper godkänna EU-kommissionens screeningrapport gällande förhandlingskapitel 28 om Konsument- och hälsoskydd. Sverige instämmer i kommissionens bedömning att Island är tillräckligt förberett för att inleda förhandlingar på området.

18. Council Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union= Publication of the declaration by Ireland

5440/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rättsliga och inrikes frågor

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Rådets rambeslut om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen antogs den 27 november 2008 och skulle vara genomfört i medlemsstaterna den 5 december 2011. Rambeslutet syftar till att vidareutveckla samarbetet med överförande av fängelsestraff mellan medlemsstaterna. Sverige var med som initiativtagare till rambeslutet.


19. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) (first reading) (LA)- Adoption of the legislative act

75/11, 775438/12

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Tobias Billström

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rättsliga och inrikes frågor

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Frågan rör tekniska justeringar i viseringskodexen i syfte att komplettera och förtydliga regelverket.

Art. 3 i viseringskodexen innehåller bestämmelser om visering för flygplatstransitering. Vissa tredjelandsmedborgare behöver en visering även om de bara ska passera genom de internationella transitområdena på flygplatser belägna i Schengenområdet. De tredjelandsmedborgare som omfattas av denna bestämmelse listas i kodexens bilaga IV. Dessa medborgare är dock undantagna från kravet på visering för flygplatstransitering om de innehar

- en schengenvisering, nationell visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd som är utfärdat av ett Schengenmedlemsland (art. 3.5 a),

- ett uppehållstillstånd utfärdat av särskilda tredjeländer, Andorra, Kanada, Japan, San Marino, USA (art. 3.5 b) eller

- en giltig visering från en Schengenmedlemsstat, en stat som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Kanada, Japan eller USA när denne återvänder från dessa länder efter att ha använt viseringen (art. 3.5 c). (Denna artikel gäller således inte för innehavare av en visering utfärdad av en stat som nämns ovan när denne är på väg till utfärdande land, vilket är skillnaden i förhållande till tillståndsinnehavaren som beskrivs i art. 3.5 a.)

Förslaget utvidgar bestämmelserna i art. 3.5 b-c till att omfatta uppehållstillstånd (art. 3.5 b) och viseringar (art. 3.5 c) utfärdade också av de EU MS som inte deltar i Schengensamarbetet och de länder som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

20. Request for declassification of documents EUFOR TCHAD/RCA

5663/12

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Godkänd av Coreper II den 25 januari 2012

Frankrike har lämnat in en ansökan till rådssekretariatet om utlämning av dokument rörande den tidigare militära EU-insatsen EUFOR TCHAD/RCA. Rådsbeslutet rör godkännande av denna förfrågan. EU:s militärkommitté har i ett militärt råd har givit sitt godkännande till utlämnandet. Sverige kan godkänna beslutet.