Troliga Apunkter EUN 45 2011

Bilaga

Promemoria

2011-11-07

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2011-11-07.

Överlämnas för skriftligt samråd vecka 45 till tisdagen den 8 november kl 08.30


Frågor som lösts i förberedande instanser 4

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 7 november 2011 4

1. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area (first reading) = Adoption of the legislative act (LA) 4

2. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area (first reading) (LA)= Adoption of the legislative act 5

3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies (first reading) (LA + S)= Adoption of the legislative act 5

4. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention and correction of macroeconomic imbalances (first reading) (LA + S) = Adoption of the legislative act 6

5. Gouvernance économique= Règlement (UE) n° .../... du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs 6

6. Gouvernance économique = directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Ètats membres.7

7. Council Decision amending Council Decision 2011/xxx/EU of 12 July 2011 addressed to Greece with a view to reinforcing and deepening fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficit 7

8. Draft Council Decision on the financial contributions to be paid by the Member States to finance the European Development Fund (3rd instalment 2011) = Adoption 8

9. Draft Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the 2006 International Tropical Timber Agreement = Adoption 9

10. Draft EU and Member States position on the draft declaration of the First Ministerial Conference of the Union for the Mediterranean (UfM) on sustainable urban development (Strasbourg, 9-10 November 2011) 10


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 7 november 2011

1. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area (first reading) = Adoption of the legislative act (LA)

28/11, 15996/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Förordningen är en del i det s.k. lagstiftningspaketet om stärkt ekonomisk styrning som avser att bl.a. strama upp regelverket inom Stabilitets- och tillväxtpakten, införa en ny process för övervakning och korrigering av makroekonomiska obalanser, införa minimikrav nationella budgetramverk, samt införa ytterligare sanktionsmöjligheter mot euroländer. Denna förordning redogör för de nya sanktioner som kan utdömas till euroländer som inte lever upp till kraven inom Stabilitets- och tillväxtpakten. Sverige har inte rösträtt.


2. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area (first reading) (LA)= Adoption of the legislative act

29/11, 15997/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Förordningen är en del i det s.k. lagstiftningspaketet om stärkt ekonomisk styrning som avser att bl.a. strama upp regelverket inom Stabilitets- och tillväxtpakten, införa en ny process för övervakning och korrigering av makroekonomiska obalanser, införa minimikrav nationella budgetramverk, samt införa ytterligare sanktionsmöjligheter mot euroländer. Denna förordning redogör för de sanktioner som kan utdömas till euroländer som inte lever upp till kraven i förfarandet om alltför stora makroekonomiska obalanser ("Excessive Imbalances Procedure"). Sverige har inte rösträtt.

3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies (first reading) (LA + S)= Adoption of the legislative act

30/11, 15998/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Förordningen är en del i det s.k. lagstiftningspaketet om stärkt ekonomisk styrning som avser att bl.a. strama upp regelverket inom Stabilitets- och tillväxtpakten, införa en ny process för övervakning och korrigering av makroekonomiska obalanser, införa minimikrav nationella budgetramverk, samt införa ytterligare sanktionsmöjligheter mot euroländer. Denna förordning gäller den förebyggande delen av Stabilitets- och tillväxtpakten och introducerar bl.a. ett nytt utgiftskriterium som avser att säkerställa att medlemsstater för en långsiktigt hållbar finanspolitik även i ekonomiskt goda tider. Sverige har rösträtt.

4. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention and correction of macroeconomic imbalances (first reading) (LA + S) = Adoption of the legislative act

31/11, 16001/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Förordningen är en del i det s.k. lagstiftningspaketet om stärkt ekonomisk styrning som avser att bl.a. strama upp regelverket inom Stabilitets- och tillväxtpakten, införa en ny process för övervakning och korrigering av makroekonomiska obalanser, införa minimikrav nationella budgetramverk, samt införa ytterligare sanktionsmöjligheter mot euroländer. Denna förordning introducerar ett nytt förfarande om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser. Sverige har rösträtt.

5. Gouvernance économique= Règlement (UE) n° .../... du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

15026/11, 14615/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2011-09-30

Tidigare behandling vid rådsmöte: Ekonomiska och finansiella frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Förordningen är en del i det s.k. Lagstiftningspaketet som avser att bl.a. strama upp regelverket inom stabilitets- och tillväxtpakten, införa en ny process för övervakning och korrigering av makroekonomiska obalanser, samt att införa ytterligare sanktionsmöjligheter mot euroländer som inte följer EU:s regelverk på området. Sverige har rösträtt.

6. Gouvernance économique = Directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

15027/11, 14616/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2011-09-30

Tidigare behandling vid rådsmöte: Ekonomiska och finansiella frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Direktivet är en del i det s.k. Lagstiftningspaketet som avser att bl.a. strama upp regelverket inom stabilitets- och tillväxtpakten, införa en ny process för övervakning och korrigering av makroekonomiska obalanser, samt att införa ytterligare sanktionsmöjligheter mot euroländer som inte följer EU:s regelverk på området. Sverige har rösträtt.

7. Council Decision amending Council Decision 2011/xxx/EU of 12 July 2011 addressed to Greece with a view to reinforcing and deepening fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficit

15932/11, 15933/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Beslutet innebär en ändring i föreläggandet gällande de åtgärder som krävs av Grekland för att inom den fastställda tidsfristen komma till rätta med sitt alltför stora budgetunderskott. Föreläggandet är en del i den korrigerande delen i stabilitets- och tillväxtpakten. I samband med trojkans femte översyn av Greklands anpassningsprogram, har kommissionen kunnat konstatera att målen för budgetunderskottet år 2011 inte kommer att uppnås. Den grekiska regeringen har med anledning av detta beslutat om nya åtgärder för att minimera avvikelsen från målet år 2011 och samtidigt fastställa att underskottet för nästkommande år inte överstiger den beslutade nivån.

Kommissionen föreslår därför en ändring i Greklands föreläggande för att inkludera nya åtgärder som krävs för att Greklands underskott, trots avvikelser år 2011, ska understiga 3 procent av BNP år 2014 i enlighet med rådsbeslutet. Sverige har inte rösträtt.

8. Draft Council Decision on the financial contributions to be paid by the Member States to finance the European Development Fund (3rd instalment 2011) = Adoption

16048/11, 16051/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Gunilla Carlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Varje år gör EUMS tre inbetalningar till den Europeiska utvecklingsfonden (EDF) som finansierar utvecklingssamarbetet med AVS-länderna inom ramen för Cotonou-avtalet. EDF ligger utanför EU:s reguljära budget. Merparten av inbetalningarna går till kommissionen och en mindre del till Europeiska investeringsbanken (EIB). Sverige bidrar med 2,74 % av EDF:s totala storlek.

Förslaget på rådsbeslut innehåller kommissionens förslag på årets tredje och sista inbetalning till EDF. Sveriges andel av den tredje inbetalningen är enligt förslaget 5 206 000 euro / 47 114 300 kr enligt aktuell växelkurs 1 euro = 9,05 kr den 19/10 2011. Detta ligger i linje med tidigare prognos.

För samtliga MS föreslås den tredje inbetalningen uppgå till 190 000 000 euro / 1 719 500 000 kr. Förslaget på rådsbeslut innebär att EIB:s andel av 2011 års totala inbetalningsbelopp för alla MS sänks med 10 000 000 euro / 90 500 000 kr.

Det totala inbetalningsbeloppet för EDF för samtliga MS hela år 2011 är sedan tidigare fastslaget till maximalt 3 310 000 000 euro / 29 955 500 000 kr varav 3 100 000 000 euro / 28 055 000 000 går till KOM och 210 000 000 euro / 1 900 500 000 kr till EIB. 33 394 500 000 kr)

SE har tidigare under året betalat in 54 997 985 euro / 483 542 284,12 kr (enligt kurs: 1 euro = 8,792 kr, feb 2011) i januari och 30 130 000 euro / 263 938 800 (1 euro = 8,76 kr, juli 2011) i juli.

Rådsbeslutet innebär att Sveriges totala belopp för EDF år 2011 därmed blir 90 333 985 euro / ca 817 522 564,25 kr, vilket ligger i linje med tidigare prognos och ryms inom befintlig budget.

Regeringen kan acceptera beslutet.

9. Draft Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the 2006 International Tropical Timber Agreement = Adoption

16021/11, 5812/11

Ansvarigt departement: Landsbygdsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Eskil Erlandsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Frågan gäller EU:s ratificering av det internationella timmeravtalet, ITTA 2006. Med detta blir EU fullvärdig medlem i avtalet liksom alla medlemsstater. Gemenskapen undertecknade 2006 års avtal den 2 november 2007. Samtliga medlemsstater har uttryckt sin avsikt av ratificera det. 2006 års avtal förhandlades fram i syfte att ersätta det internationella avtalet om tropiskt timmer från 1994 som fortsätter att gälla till dess att 2006 års avtal träder i kraft. För att ITTA 2006 ska träda i kraft ska minst 60% av röstetalen för de producentländer som är med i nuvarande avtal (ITTA 1994) samt 60% av konsumentländerna ratificera avtalet. Konsumentländerna har sedan en tid uppfyllt sin del men det återstår två producentländer för att det nya avtalet ska träda i kraft med automatik.


10. Draft EU and Member States position on the draft declaration of the First Ministerial Conference of the Union for the Mediterranean (UfM) on sustainable urban development (Strasbourg, 9-10 November 2011)

16350/1/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Stefan Attefall

Förväntas godkännas av Coreper II den 7 november 2011

Inom ramen för Unionen för Medelhavet hålls ministermöten inom olika fackområden. På initiativ av de båda samordförandeskapen (Frankrike och Egypten) ordnas ett möte om hållbar urban utveckling i Strasbourg 9-10 november. Coreper ska, då detta inte helt klart framgår av Lissabonfördraget, komma överens hur EU ska företrädas vid ministermötet.