Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Troliga Apunkter EUN 50 2011 kompl4

Bilaga

Promemoria

2011-12-16

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Komplettering nr 4 - Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 50.

Översänds för skriftligt samråd vecka 50.

Frågor som lösts i förberedande instanser 3

Färdigförhandlade II-punkter från möte i Coreper I 2011-12-16 och Coreper II 2011-12-15 som förväntas tas som A-punkt vid kommande rådsmöte 3

1. Proposal for a Council Regulation adjusting with the effect from 1 July 2011 the remuneration and pension of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto (continuation)- Decision 3

2. Draft Council Decision authorising the Commission to open negotiations for the conclusion of a readmission agreement between the European Union and Armenia 4

3. Draft Council Decision authorising the Commission to open negotiations for the conclusion of a readmission agreement between the European Union and Azerbaijan 5

4. Draft Council Decision authorising the Commission to open negotiations for the conclusion of an agreement between the European Union and Armenia on the facilitation of the issuance of short-stay visas - Draft Council Decision authorising the Commission to open negotiations for the conclusion of an agreement between the European Union and Azerbaijan on the facilitation of the issuance of short-stay visas 6


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Färdigförhandlade II-punkter från möte i Coreper I 2011-12-16 och Coreper II 2011-12-15 som förväntas tas som A-punkt vid kommande rådsmöte

1. Proposal for a Council Regulation adjusting with the effect from 1 July 2011 the remuneration and pension of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto (continuation)- Decision

18713/11

Ansvarigt departement: Socialdepartementet

Ansvarigt statsråd: Stefan Attefall

Färdigförhandlad II-punkt vid Coreper I den 16 december 2011

Antagande av beslut att avvisa KOM:s förslag samt att föra talan mot KOM.

Frågan har tidigare varit på dagordningen på möte i rådsarbetsgruppen den 24 november och den 6 december, samt vid Coreper 1 den 14 december och den 16 december.

I enlighet med den metod som fastställdes 2004 genomförs varje år en revision av lönerna för anställda i EU:s institutioner. Metoden för beräkning baseras på principen om parallellitet i köpkraftsutvecklingen för tjänstemän i medlemsstaternas centrala statsförvaltningar och verkar med ett års förskjutning mellan MS och institutionerna. Årets revision avser perioden 1 juli 2011-30 juni 2012 och baseras på utvecklingen i referensländerna i juli 2010 – 30 juni 2011.

Kommissionens förslag till årets justering innebär en uppräkning av löneplanen, vissa lönetillägg samt av pensionerna med 1,7 procent.

Inför år 2011 års lönejustering uppmanade rådet kommissionen – med hänvisning till artikel 241 i fördraget – att tillämpa den undantagsklausul som finns i metoden och med detta göra en analys baserad på objektiva data för att bedöma huruvida man kunde konstatera om det förelåg en plötslig försämring av det ekonomiska och sociala läget inom unionen. Om så var fallet har kommissionen juridisk rätt att, med hänvisning till undantagsklausulen, lägga fram ett förslag om ett annat omräkningstal än det som faller ut strikt från den ordinarie beräkningsmetoden. Kommissionen drog av sin analys slutsatsen att det inte förelåg någon plötslig försämring av det ekonomiska läget i unionen – under mätperioden - och att man därmed inte såg någon anledning till att lägga ett alternativt förslag till årlig lönejustering. Kommissionen menar med detta att undantagsklausulen inte är tillämplig. Då rådet inte var nöjd med kommissionens första analys begärde ett mycket stort antal MS vid Coreper den 28 oktober att kommissionen skulle omvärdera analysen och presentera ett förslag i ljuset av den förvärrade ekonomiska krisen.

Vid coreper den 14 december stod klart att det inte finns en majoritet bakom KOM:s förslag till årlig lönejustering. Vid samma möte diskuterades vilka handlingsalternativ som fanns för rådet i den situation man nu befann sig i. Inför coreper den 16 december bad ORDF MS att ta ställning till följande alternativ.

- omröstning på KOM:s förslag och biläggande av uttalande,

- antagande av beslut att avvisa KOM:s förslag,

- rådet beslutar om ogiltighets- och passivitetstalan mot KOM (vilket kan kombineras med båda alternativen ovan).

Vid Coreper den 16 december enades MS om att avvisa KOM förslag. Dessutom framförde flertalet MS att de kunde ge stöd till förslaget att rådet skulle föra talan mot KOM (option 2). Ett antal länder indikerade att de skulle lägga ned sin röst. ORDF informerade om att rådsbeslut och action for annulment skulle läggas till A-punktlistan inför ENVI-rådet den 19 december.

Svensk ståndpunkt

SE ställer sig bakom ett rådsbeslut att avvisa KOM:s förslag till lönejustering, och ställer sig samtidigt bakom ett förslag om att rådet ska föra en ogiltighets- och passivitetstalan inför EU-domstolen mot KOM.

2. Draft Council Decision authorising the Commission to open negotiations for the conclusion of a readmission agreement between the European Union and Armenia

17778/11 RESTREINT UE, 17780/1/11 RESTREINT UE

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Tobias Billström

Färdigförhandlad II-punkt vid Coreper II den 15 december 2011

Den 20 juni 2011 antog rådet slutsatser om den europeiska grannskapspolitiken. I slutsatserna anges att EU avser att påbörja parallella förhandlingar om viseringsförenklingsavtal och återtagandeavtal med Armenien.

Det föreslagna förhandlingsdirektivet avser ett avtal som ska reglera villkor och procedurer för återtagande av egna medborgare, medborgare i tredje land samt statslösa liksom transitering.

Sverige stöder rekommendationen att förhandla ett återtagandeavtal mellan EU och Armenien. Det finns ett värde i att medlemsländerna nära samverkar i återtagandefrågor: Den folkrättsliga principen att varje stat är skyldig att återta sina egna medborgare understryks och likartade procedurer kan effektivisera återvändandet genom att den mottagande statens administration underlättas. Det aktuella förhandlingsdirektivet utgör att konkret exempel på sådant samarbete.

3. Draft Council Decision authorising the Commission to open negotiations for the conclusion of a readmission agreement between the European Union and Azerbaijan

17779/11 RESTREINT UE, 17781/11 RESTREINT UE

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Tobias Billström

Färdigförhandlad II-punkt vid Coreper II den 15 december 2011

Den 20 juni 2011 antog rådet slutsatser om den europeiska grannskapspolitiken. I slutsatserna anges att EU avser att påbörja parallella förhandlingar om viseringsförenklingsavtal och återtagandeavtal med Azerbajdzjan.

Det föreslagna förhandlingsdirektivet avser ett avtal som ska reglera villkor och procedurer för återtagande av egna medborgare, medborgare i tredje land samt statslösa liksom transitering.

Sverige stöder rekommendationen att förhandla ett återtagandeavtal mellan EU och Azerbajdzjan. Det finns ett värde i att medlemsländerna nära samverkar i återtagandefrågor: Den folkrättsliga principen att varje stat är skyldig att återta sina egna medborgare understryks och likartade procedurer kan effektivisera återvändandet genom att den mottagande statens administration underlättas. Det aktuella förhandlingsdirektivet utgör att konkret exempel på sådant samarbete.

4. Draft Council Decision authorising the Commission to open negotiations for the conclusion of an agreement between the European Union and Armenia on the facilitation of the issuance of short-stay visas - Draft Council Decision authorising the Commission to open negotiations for the conclusion of an agreement between the European Union and Azerbaijan on the facilitation of the issuance of short-stay visas

18442/11, 18413/11 RESTREINT UE, 18414/11 RESTREINT UE

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Tobias Billström

Färdigförhandlad II-punkt vid Coreper II den 15 december 2011

I enlighet med målsättningen inom ramen för EU:s östliga partnerskap har EU förbundit sig att främja rörlighet för personer genom avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagandeavtal.