Troliga Apunkter EUN 51 2011

Bilaga

Promemoria

2011-12-20

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II och Coreper I

vecka 51.

Överlämnas för skriftligt samråd vecka 51 till onsdagen den 21 december, kl 09.00


Frågor som lösts i förberedande instanser 4

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 20 december 2011. 4

1. Case: T-443/11 Gold East Paper (Jiangsu) and Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) v. Council - Case before the General Court of the European Union 4

2. 2012 EU security inspection programme 4

3. Proposal to establish an ad-hoc Working Party to follow-up work on the two legislative proposals on economic governance: (a) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area (b) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability in the euro area 5

4. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing technical requirements for credit transfers and direct debits in euros and amending Regulation (EC) No 924/2009 (text with EEA relevance) 5

5. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements relating to residential property (MCD) - Progress report 6

6. Budget for SISNET for the year 2012 7

7. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right to information in criminal proceedings- Council statement on scope 7

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 21 december 2011. 8

8. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+) 8

9. Draft Council Decision on a European Union position within the EU-Chile Special Committee on Customs Cooperation and Rules of Origin relating to Annex III to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation = Adoption 9

10. Special Report No 7/2011 from the European Court of Auditors entitled "Is agri-environment support well designed and managed?" = Adoption of Council conclusions 9

11. Special Report No 8/2011 from the European Court of Auditors entitled "Recovery of undue payments made under the Common Agricultural Policy" = Adoption of Council conclusions 10

12. Special Report No 10/2011 from the European Court of Auditors entitled "Are the School Milk and School Fruit Schemes effective?"= Adoption of Council conclusions 10


Frågor som lösts i förberedande instanser

Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 20 december 2011.

1. Case: T-443/11 Gold East Paper (Jiangsu) and Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) v. Council - Case before the General Court of the European Union

18561/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper II den 20 december 2011

Föranleder ingen annotering

2. 2012 EU security inspection programme

18381/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Tidigare behandling vid rådsmöte: Allmänna frågor och yttre förbindelser

Förväntas godkännas av Coreper II den 20 december 2011

I enlighet med artikel 15.1.c i rådets säkerhetsbestämmelser ska rådssekretariatets säkerhetsavdelning årligen lägga fram ett program för säkerhetsinspektioner av EU:s byråer och organ, tredje land, internationella organisationer och medlemsstater under det kommande året. Förslaget till program för säkerhetsinspektioner år 2012 har rekommenderats av rådets säkerhetskommitté och lämnas nu till Coreper för vidare behandling. Inspektionsprogrammet ska godkännas av Rådet. Upplysningsvis kan det vara värt att notera att Sverige kommer att inspekteras 2016. En första inspektion ägde rum september 2005.

3. Proposal to establish an ad-hoc Working Party to follow-up work on the two legislative proposals on economic governance: (a) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area (b) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability in the euro area

18779/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper II den 20 december 2011

Föranleder ingen annotering.

4. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing technical requirements for credit transfers and direct debits in euros and amending Regulation (EC) No 924/2009 (text with EEA relevance)

18222/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Peter Norman

Förväntas godkännas av Coreper II den 20 december 2011

Kommissionen föreslog en förordning om SEPA (Single European Pay-ments Area) i december 2010 efter att under lång tid, tillsammans med ECB, ha klagat på att övergången till gireringar (credit transfers) och au-togirobetalningar (direct debit) i SEPA-format gått för långsamt i med-lemsstaterna.

Förslaget innebär att rättsligt bindande slutdatum för när betalningar i euro ska genomföras i SEPA-format fastställs. Dessutom anges i förord-ningen och i bilagor därtill tekniska krav som ska vara uppfyllda för att en betalning ska anses vara utförd i SEPA-format. Vidare föreslås regler om behöriga myndigheter, sanktioner, klagomåls- och tvistlösningsmekanismer samt övergångsbestämmelser. Kommissionen ges även befogenhet att ändra innehållet i de tekniska krav som ställs på eurobetalningar.

Regeringen föreslår att Sverige godtar det nu framlagda kompromissför-slaget.

5. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements relating to residential property (MCD) - Progress report

18601/11

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Förväntas godkännas av Coreper II den 20 december 2011

Kommissionen har föreslagit ett direktiv som gäller bostadskrediter till konsumenter och vissa krav på tillsyn och övervakning av kreditgivare och kreditförmedlare. Förslaget har två syften. För det första att för sådana krediter skapa en effektiv och konkurrenskraftig inre marknad för konsumenter, kreditgivare och kreditförmedlare med en hög skyddsnivå. För det andra att främja finansiell stabilitet genom att sörja för ansvarsfullt fungerande marknader för bostadskrediter. Direktivet är tänkt att leda till en fullständig harmonisering på de områden som det reglerar.

Regeringen är i huvudsak positivt till ett direktiv som med ett stärkt konsumentskydd främjar såväl en integrerad marknad för bostadslåneavtal inom EU som den finansiella stabiliteten på området. Förslaget ligger i sak nära det nu gällande konsumentkreditdirektivet, vars bestämmelser i Sverige i stor utsträckning gjorts gällande också på bostadslån. Det senaste kompromissförslaget bedöms rymmas inom den svenska ståndpunkt som Civilutskottet ställt sig bakom. I de fortsatta förhandlingarna verkar Sverige framförallt för att direktivets bestämmelser överensstämmer med konsumentkreditdirektivets.

Regeringen har ingen invändning mot framstegsrapporten.

6. Budget for SISNET for the year 2012

18643/11

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rättsliga och inrikes frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 20 december 2011

Budgeten för SISNET beslutas årligen och fördelas på medlemsstaterna enligt en särskild fördelningsnyckel. Medlemsstaterna betalar normalt 30% av sin andel den 1 april och 70% den 1 oktober, efter att man i en särskild ändringsbudget har justerat för föregående års utfall.

2012 års budget uppgår till 1.719.275 EUR. En marginal på ca. 15 % ska täcka oförutsedda utgifter och säkra likviditeten fram till den 1 april 2013. På grund av den f.n. höga likviditeten (ca. 3 milj. EUR) som ska täcka bl.a. installationsavgiften för det nya OBS SISNET, föreslås 2012 års avgifter tas ut till 100% först den 1 oktober 2012.

7. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right to information in criminal proceedings- Council statement on scope

18702/11

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rättsliga och inrikes frågor

Förväntas godkännas av Coreper II den 20 december 2011

I juli 2010 lade KOM fram ett förslag till direktiv om rätt till information i straffrättsliga förfaranden. Förslaget utgör det andra steget i den färdplan som fastställts i rådets resolution av den 30 november 2009 för att stärka processuella rättigheter för misstänkta och tilltalade personer i straffrättsliga förfaranden. Direktivförslaget innebär att den som är misstänkt eller tilltalad i straffrättsliga förfaranden ska ha rätt till information om sina rättigheter och om anklagelsen. Vid RIF-rådsmötet den 3 december 2010 nåddes överenskommelse om en allmän inriktning. EP röstade fram ett ändringsförslag den 17 mars 2011. Under våren och hösten har trilogförhandlingar hållits vid flera tillfällen. EP röstade i förra veckan för en slutlig text.

I samband med antagandet av direktivtexten har fråga uppkommit om att anta en rådsdeklaration med innebörden att bestämmelserna i direktivet inte ska vara prejudicerande för kommande åtgärder inom färdplanen för processuella rättigheter. Texten, som numera understryker enhetlighet mellan åtgärderna inom färdplanen, kan godtas av SE.

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 21 december 2011.

8. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+)

(a) n° E-009994/2011 put by Ramon Tremosa i Balcells "Challenges connected with energy cooperation, as outlined in the Agenda for Change" (b) n° E-010389/2011 put by Dominique Vlasto "Liberalisation of the market in automobile spare parts" (c) n° E-010582/2011 put by Oreste Rossi "Debts owed to European firms in Libya"

17723/11, 17772/11, 17773/11

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Förväntas godkännas av Coreper I den 21 december 2011

Föranleder ingen annotering.

9. Draft Council Decision on a European Union position within the EU-Chile Special Committee on Customs Cooperation and Rules of Origin relating to Annex III to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation = Adoption

18189/11, 18216/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Förväntas godkännas av Coreper I den 21 december 2011

Förslaget syftar till att förtydliga ursprungsreglerna i bilaga III till associeringsavtalet mellan EU och Chile om definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete. Förslaget har behandlats i rådsarbetsgruppen för tullunionen. Tentativ överenskommelse nåddes den 23 november 2011. Efter detta möte har en reviderad version av förslaget publicerats som beaktar behandlingen i nämnda rådsarbetsgrupp. Tyst procedur tillämpades t.o.m. den 30 november 2011; ingen MS bröt den tysta proceduren.

Sverige kan ställa sig bakom förslaget till rådets beslut.

10. Special Report No 7/2011 from the European Court of Auditors entitled "Is agri-environment support well designed and managed?" = Adoption of Council conclusions

18556/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper I den 21 december 2011

Rådsslutsatser om revisionsrättens särskilda rapport "Utformas och förvaltas stöden för miljövänligt jordbruk väl?". I utkastet till slutsatser noterar rådet revisionsrättens rekommendationer om att stöden för miljövänligt jordbruk bör vara mer och bättre riktade och differentierade. Rådet hänvisar i slutsatserna i övrigt endast till de pågående förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 för närmare diskussioner om miljöstödens framtida utformning.

11. Special Report No 8/2011 from the European Court of Auditors entitled "Recovery of undue payments made under the Common Agricultural Policy" = Adoption of Council conclusions

18558/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper I den 21 december 2011

Rådsslutsatser om revisionsrättens särskilda rapport "Återkrav av felaktigt utbetalda betalningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken". Rådet välkomnar i utkastet till slutsatser att revisionsrättens rapport pekar på att framsteg har gjorts vad gäller återkrav av felaktiga utbetalningar sedan revisionsrättens senaste granskning. Utkastet konstaterar vidare att revisionsrättens närmare rekommendationer skulle kunna tas i beaktande under förhandlingarna av förslaget till förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken.

12. Special Report No 10/2011 from the European Court of Auditors entitled "Are the School Milk and School Fruit Schemes effective?"= Adoption of Council conclusions

18553/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Förväntas godkännas av Coreper I den 21 december 2011

Rådsslutsatser om revisionsrättens särskilda rapport "Är skolmjölksprogrammet och programmet för frukt i skolan ändamålsenliga?" Rådet välkomnar i utkastet till slutsatser revisionsrättens huvudsakligen positiva slutsatser gällande skolfruktsprogrammet. Vidare ser man fram emot den kommande mer grundliga utvärderingen av skolfrukts- och skolmjölksprogrammen och konstaterar att fler åtgärder för att minska programmens administrativa börda bör utvärderas.