Troliga_Apunkter_EUN_43_2011

Bilaga

()

()

Promemoria

2011-10-26

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II vecka 43.

Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 27 oktober, kl. 09.00

FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 5
TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN SOM GODKäNDES VID COREPER II 2011-10-25 5
1. Case before the General Court of the European Union- Case T-444/11 - Gold East Paper (Jiangsou) Co. Ltd and Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd. v Council of the European Union 5
2. Case before the General Court of the European Union- Case T-24/11 (Bank Refah Kargaran v Council of the European Union) 5
3. Cases before the General Court of the European Union- Cases T-4/11 and T-5/11 (Export Development Bank of Iran v Council of the European Union) 6
4. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits (first reading) (LA)- Adoption of the legislative act 6
5. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 98/78/EC, 2002/87/EC and 2006/48/EC as regards the supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate (first reading) (LA+S)- Adoption of the legislative act 7
6. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the subscription by the European Union to additional shares in the capital of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) as a result of the decision to increase this capital (first reading) (LA)- Adoption of the legislative act 7
7. Draft interinstitutional agreement between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to classified information held by the Council on matters other than those covered by the Interinstitutional Agreement of 20 November 2002- Council position with a view to opening negotiations with the EP 8
8. Outcome of the trilogue on 19 October 2011 8
9. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2011/001 AT/Niederösterreich Oberösterreich from Austria)- Proposal for transfer of appropriations No DEC29/2011 within Section III - Commission - of the general budget for 2011 9
10. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas from Greece)- Proposal for transfer of appropriations No DEC41/2011 within Section III - Commission - of the general budget for 2011 10
11.

Relations with Uzbekistan - Establishment of the position of the European Union for the 10th EU Uzbekistan Cooperation Council (Brussels, 14 November 2011) 10
12. Relations with Ukraine- Establishment of the position of the European Union for the 13th EU Ukraine Cooperation Committee (Kiev, 26 October 2011) 11
13. Exercise Specifications for EU Crisis Management Exercise 2011 - CME 11 12
14. Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the European Union within the Trade Committee set up by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the adoption of the rules of procedure of the Trade Committee and the establishment of a list of 15 individuals to serve as arbitrators 12
15. Proposal for a Council Decision concluding an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Australia pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union garie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à lUnion européenne 13
16. Proposal for a Council Decision concluding an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and New Zealand pursuant to Article XXIV: 6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union 14
17. Proposal for a Council Decision concluding an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Argentina pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union 14
18. Annual Report 2011 on the European Unions development and external assistance policies and their implementation in 2010- Draft Council conclusions 15
19. Special report No 3/2011: The efficiency and effectiveness of EU contributions channelled through United Nations Organisations in conflict affected countries- Draft Council conclusions 16
20. Activity Report of the Joint Supervisory Body of Eurojust for the year 2010 17
21. Review of the Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the establishment of a Network for legislative cooperation between the Ministries of Justice of the European Union 19
22. Amended draft amending budget No 5 for 2011 20
23.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability- General approach stabilité financière Approche générale 21
24. Projet de budget amendé 2012 22

Frågor som lösts i förberedande instanser
Nedan återges en förteckning över de frågor som lösts i förberedande instanser. Dessa frågor kommer att eller har presenterats på någon av de officiella listor med A-punkter från rådssekretariatet. Vissa A-punkter föranleder inga annoteringar.
Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II 2011-10-25
1. Case before the General Court of the European Union- Case T-444/11 - Gold East Paper (Jiangsou) Co. Ltd and Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd. v Council of the European Union
15699/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Föranleder ingen annotering
2. Case before the General Court of the European Union- Case T-24/11 (Bank Refah Kargaran v Council of the European Union)
15223/1/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Föranleder ingen annotering
3. Cases before the General Court of the European Union- Cases T-4/11 and T-5/11 (Export Development Bank of Iran v Council of the European Union)
15230/1/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Föranleder ingen annotering
4. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits (first reading) (LA)- Adoption of the legislative act
46/11, 15669/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Förslaget innebär att Kommissionen ges en delegerad behörighet att införliva uppdateringar av OECD:s (on Officially Supported Export Credits) Arrangemang i EU:s lagstiftning. OECD:s Arrangemang är den viktigaste lagstiftningen inom statsstödd exportfinansiering vars främsta syfte är att främja konkurrens på lika villkor mellan OECD-länder och den uppdateras oftast årligen.

För att lämna denna delegerade befogenhet har Europaparlamentet begärt att Rådet specificerar vilka riktlinjer som ska gälla avseende statsstödd exportfinansiering och att årligen få rapportering från medlemsländerna (genom Kommissionen). Riktlinjerna som specificerats och krävts av Europaparlamentet gäller redan för Sverige och andra EU-länder. Öppenheten som detta kräver innebär ingen skillnad för Sverige vars berörda myndighet (Exportkreditnämnden) redan aktivt arbetar med denna typ av offentlig information.

(Sverige föreslås därmed godkänna förslaget).
5. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 98/78/EC, 2002/87/EC and 2006/48/EC as regards the supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate (first reading) (LA+S)- Adoption of the legislative act
39/11, 15670/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd:

Peter Norman

Tidigare behandling i EU -nämnden: 2010-11-12

Tidigare behandling vid rådsmöte: Ekonomiska och finansiella frågor

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Föreslagna ändringar syftar till att åtgärda oavsiktliga brister som förhindrar tillsynsmyndigheterna från att bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över de finansiella konglomeraten.
6. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the subscription by the European Union to additional shares in the capital of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) as a result of the decision to increase this capital (first reading) (LA)- Adoption of the legislative act
49/11, 15671/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Föranleder ingen annotering.

7. Draft interinstitutional agreement between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to classified information held by the Council on matters other than those covered by the Interinstitutional Agreement of 20 November 2002- Council position with a view to opening negotiations with the EP
15786/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

En följd av nyordningen med Lissabonfördraget är att EU-parlamentet har behov att få ta del av säkerhetsskyddsklassificerad information. Det rör sig bl.a. om EU:s förbindelser med tredjeland. Denna information delges parlamentet av Rådssekretariatet. För att säkerställa skyddet av denna information behöver parlamentet och Rådet ingå ett interinstitutionellt avtal. Beslutet nu handlar om att ge ordförandeskapet mandat att förhandla om detta utkast. Samtidigt ska nämnas att det ännu återstår en del av säkerhetsskyddsarbetet inom parlamentet innan Rådssekretariatet är berett att börja delge säkerhetsskyddsklassificerad information. Bl.a. behöver parlamentet se över sina säkerhetsbestämmelser och inte minst IT-säkerhetsskyddet. Nuvarande förslag innebär att ordförandeskapet dels ges mandat att förhandla utifrån det liggande avtalsutkastet, dels ges i uppdrag att följa upp parlamentets arbete med att stärka informationssäkerhetsskyddet. Det ankommer på Coreper att i slutet av denna process bedöma huruvida resultatet med avseende på det interinstitutionella avtalet kan godtas och särskilt huruvida faktisk likvärdighet uppnåtts mellan Rådets och parlamentets säkerhetsbestämmelser.
8. Outcome of the trilogue on 19 October 2011
15771/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Föranleder ingen annotering
9. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2011/001 AT/Niederösterreich Oberösterreich from Austria)- Proposal for transfer of appropriations No DEC29/2011 within Section III - Commission - of the general budget for 2011
15327/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Kommissionen har förelagt rådet förslag till beslut om utnyttjande av medel från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Förslaget syftar till att utnyttja ett belopp på 3 643 770 euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att tillmötesgå en ansökan från Österrike. Österrikes ansökan sker med anledning av att 502 personer har sagts upp i vägtransportsektorn. Genom anslagsöverföringarna DEC29/2011 föreslås medlen föras över till det aktuella anslaget.

Överföringen behandlades och godkändes vid budgetkommitténs möte den 19 oktober 2011.

Dokumenten är godkända.

10. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas from Greece)- Proposal for transfer of appropriations No DEC41/2011 within Section III - Commission - of the general budget for 2011
15328/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Kommissionen har förelagt rådet förslag till beslut om utnyttjande av medel från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Förslaget syftar till att utnyttja ett belopp på 2 918 500 euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att tillmötesgå en ansökan från Grekland. Greklands ansökan sker med anledning av att 642 personer har sagts upp vid ALDI Hellas Supermarket Holding EPE & Assoc. Genom anslagsöverföringarna DEC41/2011 föreslås medlen föras över till det aktuella anslaget.

Överföringen behandlades och godkändes vid budgetkommitténs möte den 19 oktober 2011. Dokumenten är godkända.
11. Relations with Uzbekistan - Establishment of the position of the European Union for the 10th EU Uzbekistan Cooperation Council (Brussels, 14 November 2011)
15835/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Förslaget till EU:s position inför samarbetsrådet EU-Uzbekistan i Bryssel den 14 november bygger delvis på SE:s bidrag till rådsslutsatserna 2009, vilket upprepades 2010, och nu också finns med i den föreslagna agendan. SE stöder beslutet om gemensam ståndpunkt.

Förslaget innebär i korthet att EU ska inta följande position:

Utrycka tillfredställelse över den fortsatt omfattande kontakten med Uzbekistan och välkomna faktumet att EU får en full delegation i Tasjkent.
Se över genomförandet av EU:s Centralasienstrategi och utvärdera hur arbetet har gått sedan senaste mötet i september 2009.
Diskutera den politiska utvecklingen i Uzbekistan, inklusive arbetet med mänskliga rättigheter.
Uppmana till samarbete med ILO för att implementera konventionen mot barnarbete, särskilt rörande barnarbete vid bomullsodlingarna.
Understryka vikten av ökade gemensamma ansträngningar för landsbygdsutveckling, rättsstatsprincipen samt mänskliga rättigheter.
Uppmuntra Uzbekistan att gå med i WTO, men betona vikten av att först implementera nödvändiga reformer.
Meningsutbyte kring politiska skeenden i området, särskilt om relationen Uzbekistan-Kirgizistan, det kommande valet i Kirgizistan samt det ryska förslaget om en Euro-asiatisk union.

12. Relations with Ukraine- Establishment of the position of the European Union for the 13th EU Ukraine Cooperation Committee (Kiev, 26 October 2011)
15837/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd:

Carl Bildt

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Coreper väntas anta EU:s position inför samarbetskommittén EU-Ukraina, som äger rum den 26 oktober i Kiev. Texten är förhandlad i relevanta rådsarbetsgrupper och godkänd via tyst procedur. Samarbetskommittén EU-Ukraina träffas på halvårsbasis. Kommittén utvärderar genomförandet av det partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ukraina som trädde i kraft 1998. Förutom samarbetskommittén finns sju tematiska underkommittéer.
13. Exercise Specifications for EU Crisis Management Exercise 2011 - CME 11
15795/11, 18071/1/10

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Carl Bildt

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Ärendet om EU:s krishanteringsövning CME 11 behandlades i KUSP den 21 oktober, då man godkände en tidigareläggning av datum för övningen. Av detta följer att Coreper nu uppmanas att godkänna corrigendum 2 till utkastet till övningsspecifikationer för CME 11. Föreliggande start- och slutdatum för övningen är den 18 november respektive den 6 december.
14. Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the European Union within the Trade Committee set up by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the adoption of the rules of procedure of the Trade Committee and the establishment of a list of 15 individuals to serve as arbitrators
14892/11, 14893/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea undertecknades den 6 oktober 2010 och tillämpas provisoriskt sedan den 1 juli 2011. Enligt artikel 15.1 i frihandelsavtalet ska handelskommittén inrättas för att säkerställa att avtalet fungerar väl. Handelskommittén ska övervaka arbetet i alla specialkommittéer och arbetsgrupper. Handelskommittén har redan haft sitt första möte den 12 oktober i Seoul, då man också ska ha antagit sina procedurregler. Vid ett senare tillfälle ska man fastställa detaljerade procedurregler för specialkommittéerna och arbetsgrupperna. Enligt artikel 14:18 ska handelskommittén upprätta en lista med 15 individer som ska tjäna som skiljedomare inom sex månader från det att den provisoriska tillämpningen.

Sverige stöder beslutet om gemensam ståndpunkt.
15. Proposal for a Council Decision concluding an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Australia pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union garie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à lUnion européenne
15584/11, 6603/11

Ansvarigt departement:

Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Så kallade GATT XXIV:6-förhandlingar rör kompensation efter utvidgning av en tullunion som leder till höjd tull mot länder utanför tullunionen. I samband med utvidgningen av EU till Rumänien och Bulgarien integrerades samtliga tullpositioner mellan EU25 och de två nya medlemsländerna. Utökade tullkvoter är EU:s kompensation för de tullhöjningar, jämfört med Bulgariens och Rumäniens tidigare tullar, som utvidgningen kan innebära för vissa av medlemsländerna i WTO. Kompensationsförhandlingarna gäller framför allt jordbruksprodukter, t ex nöt- och fårkött.

Kommissionen har fört förhandlingarna och ett avtal genom skriftväxling har nåtts med Australien. Beslut om undertecknande togs vid Coreper 30 mars 2011 och RIF-rådet 4 april 2011. Efter EP:s godkännande passerade frågan åter handelspolitiska kommittén (TPC), som lämnade klartecken att ta vidare som 1/A-punkt.

16. Proposal for a Council Decision concluding an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and New Zealand pursuant to Article XXIV: 6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union
15585/11, 6536/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Så kallade GATT XXIV:6-förhandlingar rör kompensation efter utvidgning av en tullunion som leder till höjd tull mot länder utanför tullunionen. I samband med utvidgningen av EU till Rumänien och Bulgarien integrerades samtliga tullpositioner mellan EU25 och de två nya medlemsländerna. Utökade tullkvoter är EU:s kompensation för de tullhöjningar, jämfört med Bulgariens och Rumäniens tidigare tullar, som utvidgningen kan innebära för vissa av medlemsländerna i WTO. Kompensationsförhandlingarna gäller framför allt jordbruksprodukter, t ex nöt- och fårkött.
Kommissionen har fört förhandlingarna och ett avtal genom skriftväxling har nåtts med Nya Zeeland. Beslut om undertecknande togs vid Coreper 30 mars 2011 och RIF-rådet 4 april 2011. Efter EP:s godkännande passerade frågan åter handelspolitiska kommittén (TPC), som lämnade klartecken att ta vidare som 1/A-punkt.
17. Proposal for a Council Decision concluding an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Argentina pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union
15586/11, 6609/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Så kallade GATT XXIV:6-förhandlingar rör kompensation efter utvidgning av en tullunion som leder till höjd tull mot länder utanför tullunionen. I samband med utvidgningen av EU till Rumänien och Bulgarien integrerades samtliga tullpositioner mellan EU25 och de två nya medlemsländerna. Utökade tullkvoter är EU:s kompensation för de tullhöjningar, jämfört med Bulgariens och Rumäniens tidigare tullar, som utvidgningen kan innebära för vissa av medlemsländerna i WTO. Kompensationsförhandlingarna gäller framför allt jordbruksprodukter, t ex nöt- och fårkött.

Kommissionen har fört förhandlingarna och ett avtal genom skriftväxling har nåtts med Argentina. Beslut om undertecknande togs vid Coreper 30 mars 2011 och RIF-rådet 4 april 2011. Efter EP:s godkännande passerade frågan åter handelspolitiska kommittén (TPC), som lämnade klartecken att ta vidare som 1/A-punkt.
18.

Annual Report 2011 on the European Unions development and external assistance policies and their implementation in 2010- Draft Council conclusions
15732/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Gunilla Carlsson

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Rapporten redogör för centrala frågor på utvecklingsområdet inklusive uppnåendet av millennieutvecklingsmålen (MDG), diskussionen om EU:s framtida utvecklingspolicy och vikten av biståndseffektivitet. Årsrapporten beskriver också arbetet med jämställdhet, klimatfrågor, livsmedelssäkerhet och partners i utvecklingskontexten. Samarbete med andra aktörer beskrivs och rapporten ses som en del av moderniseringen av EU: s utvecklingspolicy. Rapporten redogör för biståndet genom att bland annat förklara hur EU arbetar för att nå milleniemålen, vilken geografisk spridning EU-biståndet har och vilka tematiskt prioriterar man har. Rapporten tar även upp exempel på biståndseffektivitet och hur olika finansieringsmekanismer används. Ur utvärderingssynpunkt framhålls i rapporten att de flesta utvärderingar som gjordes 2010 visar på goda resultat, men med vissa brister i hållbarhet och fragmentering.

Utkastet till rådsslutsatser välkomnar kommissionens rapport med hänvisning till ökat resultatfokus och biståndseffektivitet. Utkastet ger dessutom uttryck för en förhoppning om att ledord som exempelvis ökad transparens och utvärdering fortsätter vara fokusområden inom utvecklingsarbetet och tas under övervägande även i framtiden. I fråga om mål och prioriterade områden föreslås rådet till största del ställa sig positivt till kommissionens beskrivning av fokus på de milleniemål med sämst resultat hittills. Man efterfrågar även klargörande av hur effektiviseringen inom anbuds- och anslagsförfarandena kan få positiva följder för exempelvis EU: s samarbete med aktörer från civilsamhället. Slutligen innehåller utkastet en önskan om innehållet i 2012 års rapport. Önskemålen innehåller bland annat fortsatt reformarbete inom EU: s värdegrundsområden som mänskliga rättigheter och demokratiskt samhällsstyre. Dessutom framhålls vikten redogörelser över hur kommissionens omorganisering och EEAS bildande kan bidra till mer sammanhängande och effektivt arbete med framtagandet av ny policys på området. SE accepterar utkastet till rådsslutsatser.
19. Special report No 3/2011: The efficiency and effectiveness of EU contributions channelled through United Nations Organisations in conflict affected countries- Draft Council conclusions
15730/11

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

Ansvarigt statsråd: Gunilla Carlsson

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Utkastet på rådsslutsatser är baserat på en rapport från Revisionsrätten, som har granskat ett urval av projekt i konfliktländer som Sudan, Irak och Afghanistan.

I linje med den ökade koordinering och harmonisering som stipuleras i Parisdeklarationen och European Consensus on Development har Kommissionen de senaste åren intensifierat sitt samarbete med FN och dess institutioner och har det senaste decenniet i vissa fall implementerat EU:s budget genom dessa i allt högre utsträckning.

Detta kallas joint management och innebär att delar av genomförandet delegeras till exempelvis FN-organ, samtidigt som det övergripande ansvaret för genomförandet kvarligger hos Kommissionen.

Revisionsrätten har granskat i vilken utsträckning Kommissionen får valuta för pengarna genom att kanalisera sin finansiering genom FN-institutioner och har presenterat sina resultat i två rapporter. Den första publicerades 2009 och undersökte beslutsfattande och fortlöpande övervakning och den andra - på vilken utkastet till rådsslutsatser är baserad - utvärderar de resultat som uppnåtts.

Revisionsrättens rapport framhåller att stödet som kanaliserats genom FN-institutioner möjliggjort närvaro i länder som annars hade varit svåra att nå och att effekten bedöms vara god. Rapporten påtalar också vissa brister i planeringen av projekt, där tidsramarna ofta sägs vara väl optimistiska för att säkerställa implementering enligt plan. Revisionsrätten menar också att Kommissionen inte alltid får tillräcklig information från FN:s internrapportering, vilket sägs kunna försvåra utvärdering.

Utkastet till rådsslutsatser innehåller bland annat skrivningar om att rådet understryker vikten av EU-närvaro i konfliktområden – och situationer samt att flexibilitet är nödvändigt i sådana situationer. Därtill framhålls att rapporteringen av EU-finansierade aktiviteter behöver förbättras för att förbättra kommissionens möjlighet att utvärdera genomförda insatser och att Kommissionen bör verka för förbättrad dialog mellan FN och EU på landnivå. SE accepterar utkastet till Rådsslutsatser.
20. Activity Report of the Joint Supervisory Body of Eurojust for the year 2010
15603/11

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rättsliga och inrikes frågor

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Den gemensamma tillsynsmyndighetens för Eurojust uppgift är att utöva en oberoende extern kontroll av verksamheten vid Eurojust för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med rådets beslut från februari 2002 om att inrätta Eurojust.

Enligt beslutet om att inrätta Eurojust ska den gemensamma tillsynsmyndigheten varje år avlägga en verksamhetsrapport till rådet.
VERKSAMHETSRAPPORTENS INNEHÅLL (i korthet)
Den gemensamma tillsynsmyndigheten (nedan Tillsynsmyndigheten) består av 27 medlemmar, en från varje medlemsstat, varav tre är permanenta medlemmar.

Tillsynsmyndigheten fick för år 2010 ett anslag om 46 000 euro från Eurojust budget.

I slutet av år 2010 lanserades Tillsynsmyndighetens webbsida (http://www.eurojust.europa.eu/jsb.htm).

I enlighet med Tillsynsmyndighetens arbetsordning har Tillsynsmyndigheten under året samrått med Eurojusts personuppgiftsombud, som har informerat tillsynsmyndigheten om pågående ärenden vid Eurojust. Personuppgiftsombudet har utfört en årlig översyn av Eurojust och rapporten från den översynen överlämnades i december 2010 till Eurojust. Huvudpunkten i den rapporten var att Eurojusts ärendehanteringssystem inte utnyttjades full ut.

Det diskuterades inom Tillsynsmyndigheten under hur lång tid data ska lagras i Eurojust ärendehanteringssystem. En överenskommelse träffades om att data ska lagras i tre år.

Tillsynsmyndigheten har diskuterat den framtida tillsynsverksamheten inom myndigheten efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Tillsynsmyndigheten uppfattning är att en noggrann genomgång av befintlig tillsynsverksamhet och dess effektivitet måste ske innan några förändringar genomförs.

Inga överklaganden inkom till Tillsynsmyndigheten under år 2010.

I syfte att stärka sin roll planerar Tillsynsmyndigheten att ansöka om medlemskap i European Data Protections Commission(Europeiska dataskydds kommittén).

21. Review of the Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the establishment of a Network for legislative cooperation between the Ministries of Justice of the European Union
15729/11

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Tidigare behandling vid rådsmöte: Rättsliga och inrikes frågor

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

På initiativ av det franska ordförandeskapet inrättades hösten 2008 Nätverket för lagstiftningssamarbete mellan Europeiska unionens justitiedepartement. I resolutionen om inrättande av nätverket anges att en översyn ska göras senast efter tre år. Det polska ordförandeskapet har utarbetat ett utkast till rapport om översyn av resolutionen.

Nätverket är ett samarbete mellan justitiedepartementen och syftar ytterst till att ge särskilda möjligheter till en enkel och smidig tillgång till information om rättsläget, valda reformplaner m.m. i andra medlemsstater. Någon egentlig rättslig grund för projektet finns inte. Medverkan i samarbetet är frivillig.

Nätverket administreras i dag av ett sekretariat inom det franska justitiedepartementet. Sverige bidrar inte med några medel till nätverkets finansiering. I utkastet till rapport anges bl.a. att nätverket kan komma att få status som en egen juridisk person, särskilt om detta är fördelaktigt för att kunna få bidrag från andra aktörer än medlemsstaterna. Det framgår också att det även fortsättningsvis ska vara frivilligt för medlemsstaterna att bidra till nätverkets finansiering. Sverige stöder antagandet av rapporten i Coreper/rådet.

22. Amended draft amending budget No 5 for 2011
15374/11

Ansvarigt departement: Finansdepartementet

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Kommissionen presenterade i juni ett förslag till Ändringsbudget 5, i vilken föreslås förändringar i tjänsteförteckningarna för Datatillsynsmyndigheten och för Europeiska utrikestjänsten (EEAS).

Avseende Datatillsynsmyndigheten föreslås en AD14-tjänst omvandlas till en AD15-tjänst, till följd av utnämningen av en direktör. Befordringen av direktören följer tjänsteföreskrifterna och föreslås genomföras utan att nya medel tillförs. Avseende EEAS föreslås uppgradering av 54 AD-tjänster, nedgradering av 13 AD-tjänster, uppgradering av 11 AST-tjänster och nedgradering av 11 AST-tjänster. Vidare föreslås avveckling av 40 tillfälliga tjänster. Förändringarna förväntas sett på helår ha en budgetär effekt på 1,4 miljoner euro. Dock föreslås inga ytterligare medel för 2011 då de budgetära konsekvenserna under återstoden av året bedöms kunna hanteras inom befintlig budget.

Kommissionens ändringsbudget behandlades och godkändes av budgetkommittén i juni 2011. Under plenarsessionen i oktober 2011 antog Europaparlamentet ändringar i rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5 för 2011, som innebar ett budgetneutralt skifte i tjänsteförteckningen av permanent tjänst för datatillsynsmyndigheten. Vid rådets granskning av Europaparlamentets ändringar beslutade Budgetkommittén den 13 oktober med kvalificerad majoritet att föreslå att Coreper rekommenderar rådet att godkänna de ändringar i rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5 för 2011 som antogs av Europaparlamentet.

Dokumenten är godkända.
23. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability- General approach stabilité financière Approche générale
15913/11, 177915900/11

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

Ansvarigt statsråd: Annie Lööf

Godkänd av Coreper II den 25 oktober 2011

Bakgrund: Förslaget, som presenterades den 1 augusti, innebär en tillfällig höjning av EU:s maximala medfinansieringsgrad på strukturfondsområdet med 10 procentenheter för de medlemsstater som har så stora statsfinansiella problem att de är föremål för stöd från någon finansiell mekanism från EU eller internationella valutafonden. De länder som berörs av förslaget är Irland, Grekland, Portugal, Ungern, Lettland och Rumänien. Motivet bakom förslaget är att dessa länder till följd av den ekonomiska krisen har svårt att uppbringa den nödvändiga nationella medfinansieringen.

Efter åtskilliga behandlingar i relevant rådsarbetsgrupp, och i Coreper den 19 oktober, nåddes en kompromiss den 21 oktober med innebörden att det tillfälliga undantaget från medfinansieringskravet ska gälla för betalningar under perioden 2010-2013.

Nu föreslås att Coreper godkänner den allmänna ansatsen och ber ordförandeskapet att förhandla med Europaparlamentet på basis av den. Till protokollet finnas också två deklarationer. Den ena gemensam för kommissionen och rådet om hanteringen av eventuella effekter på budgeten för 2012 och den andra från rådet om att detta beslut inte föregriper förhandlingarna om sammanhållningspolitiken för nästa programperiod.

24. Projet de budget amendé 2012
15376/11

Ansvarigt statsråd: Anders Borg

Tidigare behandling i EU-nämnden: Nej

Tidigare behandling vid rådsmöte: Nej

Om Europaparlamentet beslutar om ändringsförslag till rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s årsbudget, enligt artikel 314 i Fördraget om EU:s funktionssätt, ska rådet inom tio dagar meddela om rådet kan godkänna samtliga ändringar. Den 26 oktober genomför Europaparlamentet sin omröstning om det förslag till Europaparlamentets läsning av budgetförslaget som parlamentets budgetutskott har lämnat. Utskottets förslag innehåller ett stort antal förslag till ändringar i förhållande till rådets ställningstagande till budgetförslaget.

På grund av det extrainsatta mötet för Europeiska rådet den 26 oktober har Coreper II inte möjlighet att behandla förslaget till rådets ställningstagande att inte acceptera Europaparlamentets ändringsförslag samt ett utkast till brev från rådets ordförande till Europaparlamentets ordförande med information om rådets ställningstagande. Mot denna bakgrund uppmanas rådet i en A-punktsnot vid RIF-rådets möte de 27 oktober att behandla denna fråga skyndsamt och utan föregående granskning av Coreper II, i enlighet med artikel 19 (2) i rådets arbetsordning, bekräfta att rådet inte kan godkänna alla Europaparlamentets ändringsförslag samt godkänna brevet till Europaparlamentet. Sverige kan acceptera förslaget till ställningstagande och utkastet till brev.