v 10 trolig apunkt kompl

Bilaga

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II den 9 mars 2016 som kan tas som a-punkt vid kommande rådsmöte.

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden tisdagen den 15 mars 2016, kl 08.30.Proposal for a Council Regulation on the provision of emergency support within the Union

=Political agreement

7009/16 COHAFA 16 PROCIV 16 ASIM 36 JAI 204 FIN 167 + ADD 16977/16 COHAFA 15 PROCIV 15 ASIM 35 JAI 201 FIN 165

Ansvarigt statsråd
Anders Ygeman

Tidigare behandling i riksdagen: 2016-03-08 Försvarsutskottet

Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta förordningen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar kommissionens förslag till förordning om tillhandahållande av nödhjälp inom unionen.

Bakgrund: Den 19 februari uppmanade EU:s stats- och regeringschefer kommissionen att utveckla ett förslag på instrument som möjliggör humanitärt stöd inom unionen. Bakgrunden var framför allt den svåra situationen i Grekland till följd av flyktingssituationen. Man såg en risk för att en humanitär kris skulle inträffa och att befintliga instrument och finansieringsmöjligheter inte var tillräckliga för att hantera den allvarliga situationen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Den 2 mars presenterade kommissionen därför ett förslag till förordning på ett sådant instrument.

Syftet med förslaget är att skyndsamt kunna ge stöd till en medlemsstat som överväldigats av en exceptionellt svår naturkatastrof eller katastrof orsakad av människan på ett sätt som skapat långtgående humanitära konsekvenser. Stödet kommer att vara behovsbaserat och i enlighet med de humanitära principerna (humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende). Kommissionen ska i genomförandet av stödåtgärder använda sig av samma partner som för det humanitära stödet, d.v.s. FN-organisationer, Röda korset, icke-statliga organisationer och myndigheter. Nödhjälpen utgör ett komplement till EU:s övriga krishanteringsåtgärder och ska ske i nära samarbete med dessa. En aktivering av instrumentet kräver beslut från rådet. Varje beslut om aktivering ska utvärderas efter ett år. Förordningen i sin helhet ska dessutom utvärderas efter en initial period om tre år och beslut ska då fattas om förordningens fortlevnad, eventuella ändringar eller dess avslut. Kommissionen avser avsätta 300 miljoner euro för instrumentet under år 2016 samt 200 miljoner euro var under åren 2017-2018. Finansieringen ska ske genom omfördelningar inom befintlig EU-budget.

Mot bakgrund av att Europeiska rådet tryckt på behovet av att ett instrument finns på plats snabbt har förslaget endast förhandlats på ambassadörsnivå (Coreper). Beslut väntas fattas av allmänna rådet den 15 mars med kvalificerad majoritet.