v 10 troliga apunkter crp I

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 9 mars 2016.

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden torsdagen den 10 mars 2016, kl 08.30.Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+)
a) E-012349/2015 - Neena Gill (S&D) Need for improvement of MLAT in the framework of the new security agenda

6062/16 PE-QE 67
b) E-014836/2015 - Mike Hookem (EFDD) Paris attacks6075/16 PE-QE 68
c) E-014886/2015 - Marlene Mizzi (S&D) Sharing best practices of police forces between the Member States6054/16 PE-QE 64
d) E-015310/2015 - Joëlle Bergeron (EFDD) Suspension of diplomatic contacts between the European Union and Israel6053/16 PE-QE 63
e) P-015346/2015 - Pavel Telička (ALDE) Revision of Schengen and the free movement of people6055/16 PE-QE 65
f) E-015649/2015 - Inês Cristina Zuber (GUE/NGL) Donald Tusk on the decision to 'detain' refugees for 18 months on arrival at the borders of the EU6076/16 PE-QE 69
g) E-015675/2015 - Pascal Arimont (PPE) Development of the role of Frontex6059/16 PE-QE 66
h) E-016119/2015 - Miltiadis Kyrkos (S&D) Discrimination against refugees5983/16 PE-QE 58
i) E-000066/2016 - Sophia in 't Veld (ALDE) Rule-of-law dialogue5995/16 PE-QE 59
j) E-000139/2016 - Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) The position of Hungary on the issue of refugees and possible sanctions 6051/16 PE-QE 62

Ansvarigt statsråd
Stefan Löfven


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Commission Regulation (EU) / of XXX amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 as regards pilot training, testing and periodic checking for performance-based navigation (Text with EEA relevance)

–Decision not to oppose adoption
6277/16 AVIATION 29 5513/16 AVIATION 7+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Avgöra om kommissionens förslag kan godtas.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan stödja att rådet inte motsätter sig kommissionens förslag.

Bakgrund: Kommissionen föreslår ändring i genomförandeförordning 1178/2011 som grundas på Europaparlamentets och rådets förordning 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet. Ändringarna berör ytterligare krav för utbildning, testning och regelbunden kontroll av piloter med prestandabaserad navigering, och en tidsperiod för när piloter inom allmänflyget ska inneha kunskaper i prestandabaserad navigering. Vidare ska testpiloters befogenheter införas i förordningen och möjligheterna ökas för att utbildningskursen för s.k. flerpilotscertifikat ska kunna erkännas även när en sådan pilot byter anställning. Idag måste hela kursen utföras under en operatör vilket missgynnar sådana piloter om de byter anställning utan att det är motiverat av säkerhetsskäl.

Europaparlamentet ska göra motsvarande prövning av kommissionens förslag till ändring av genomförandeförordningen.

Commission Regulation (EU) / of XXX correcting Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2014 concerning the technical specification for interoperability relating to safety in railway tunnels of the rail system of the European Union (Text with EEA relevance)

–Decision not to oppose adoption
6275/16 TRANS 505426/16 TRANS 15

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna att förslaget till ändring av kommissionens förordning (EU) Nr 1303/2014 om Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende säkerhet i järnvägstunnlar i unionens järnvägssystem antas.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta för att förslaget antas.

Bakgrund: Förslagets innebörd är att en bestämmelse om skyldighet för MS att upprätta och notifiera genomförandeplaner (artikel 7) tas bort från förordningen. Denna bestämmelse har aldrig fyllt någon meningsfull funktion, eftersom förordningen inte är tillämplig på järnvägstunnlar byggda innan förordningen trädde ikraft och som därefter inte byggts om, utan endast på järnvägstunnlar som blir föremål för ny eller ombyggnad efter 2014. Effekten av förslaget är att Medlemsstaterna framledes slipper upprätta och notifiera nationella genomförandeplaner som anger när förordningens bestämmelser kan bli tillämpliga på tunnlar byggda före ikraftträdandet av förordningen.

Förslaget har utarbetats av den Europeiska Järnvägsbyrån (ERA) och behandlats av den s.k. driftskompatibilitets- och säkerhetskommittén, som tillstyrkte det. Transportstyrelsen, som löpande följer arbetet inom ERA, har inte haft något att erinra mot det.

Commission Regulation (EU) No /.. of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of eco-design requirements for energy-related products, with regard to eco-design requirements for air heating products, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units

–Decision not to oppose adoption
6370/16 ENER 39 ENV 89 5539/16 ENER 12 ENV 25+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Ibrahim Baylan


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Ställningstagande om rådet ska invända mot antagandet av genomförandeakt vad gäller införandet av ekodesignkrav produkter inom luftvärmare, kylprodukter och processkylaggregat för högtemperatur.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser inte invända mot antagandet av rättsakten.

Bakgrund: Antagandet av förordningen är en del av genomförande av ekodesigndirektivet och arbetet inom EU för att främja en hållbar produktion och konsumtion. Sammanlagt har det antagits ett 30-tal förordningar som ställer vissa miljö- och energiprestandakrav på energirelaterade produkter. Frågan om krav på luftvärmare, vissa kylprodukter och aggregat för processkyla har behandlats i kommittén för ekodesignfrågor sedan 2013. Sverige har i kommittén drivit på för en hög ambitionsnivå när det gäller resurs-, miljö- och energieffektivitet samt lyft frågan om vikten av goda förutsättningar för utövandet av marknadskontroll på området. Sverige har fått gehör för gjorda inspel och kan acceptera det slutliga förslaget samt välkomnar att förordningen antas.

Commission Regulation (EU) No /.. of XXX of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Propionic acid – propionates (E 280 – 283) in tortillas

–Decision not to oppose adoption
6371/16 DENLEG 14 AGRI 88 SAN 63 6315/16 DENLEG 11 AGRI 81 SAN 58+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Commission Regulation (EU) No /.. of XXX of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of food additives in edible caseinates

–Decision not to oppose adoption
6516/16 DENLEG 15 AGRI 95 SAN 68 6365/16 DENLEG 12 AGRI 86 SAN 61+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Commission Regulation (EU) No /.. of XXX of XXX amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

–Decision not to oppose adoption
6517/16 DENLEG 16 AGRI 96 SAN 69 6366/16 DENLEG 13 AGRI 87 SAN 62+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Preparation of the 207th session of the ICAO Council
(Montreal, 15 February–11 March 2016)

–European Union coordination of a common position
5847/16 AVIATION 19 RELEX 82 ENV 49 6482/16 AVIATION 32 RELEX 136 ENV 96

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

IMO – Draft Union submission to be submitted to the 96th session of the Maritime Safety Committee (MSC 96) of the IMO in London from11–20 May 2016 concerning firefighting measures on ro-ro and ro-pax vessels

–Approval of a revised text
6113/1/16 OMI 17 MAR 47 REV 1+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

IMO – Draft Union submission to be submitted to the 96th session of the Maritime Safety Committee (MSC 96) of the IMO in London from 11–20 May 2016 concerning a proposal on the application of the Code on Noise Levels on Board of Ships

–Approval of a revised text
6115/1/16 OMI 18 MAR 48 REV 1+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Draft Council Decision on the position to be adopted on behalf of the European Union at the International Maritime Organization (IMO) during the 40th session of the Facilitation Committee, the 69th session of the Marine Environment Protection Committee and the 96th session of the Maritime Safety Committee, on the adoption of amendments to the Facilitation Convention, MARPOL Annex IV, SOLAS Regulations II-2/13 and II-2/18, the Fire Safety Systems Code and the 2011 Enhanced Survey Programme Code

–Adoption
6723/16 MAR 75 OMI 38 ENV 134+ ADD 1 6722/16 MAR 74 OMI 37 ENV 133

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet:
Att anta rådsbeslut om EU-gemensamma ståndpunkter inför IMO:s huvudkommittéer FAL 40, MEPC 69 och MSC 96. Rådsbeslutet omfattar beslut/antaganden på dessa kommittéer som kan få EU-rättslig verkan.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen ställer sig positiva och bör rösta för till den blivande A-punkten.

Bakgrund: Syftet till ett rådsbeslut är en EU-gemensam ståndpunkt för EU:s medlemsstater inför följande möten med IMO:s kommittéer: det 40:e mötet med IMO:s kommitté för förenkling av formaliteter i internationell sjöfart (FAL 40 den 4-8 april 2016), det 69:e mötet med IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC 69, den 18-22 april 2016) och det 96:e mötet med IMO:s sjösäkerhetskommittée (MSC 96, den 12-20 maj 2016).

För FAL-kommittén omfattar rådsbeslutet ändringar av FAL-konventionen, i syfte att modernisera bestämmelserna, med beaktande av sjöfartsnäringens behov och utvecklingen av elektronisk informationsöverföring inklusive Single Window. För MEPC gäller det ändringar av MARPOL annex IV (sewage-frågan). När det gäller MSC omfattar rådsbeslutet ändringar av SOLAS (evakueringsanalyser och skumsläckningsutrustning), FSS-koden (underhåll av sprinklersystem) samt ESP-koden (redaktionella ändringar).

Dessa sakfrågor har tidigare behandlats inom IMO:s kommittéer och underkommittéer och föreslås nu antas. SE har varit representerade i dessa förhandlingar och tidigare svenska ståndpunkter samt rapporter finns från dessa möten.

Rådsbeslutet har behandlats i RAG sjöfart.

Recommendation for a Council Decision authorising the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the renewal of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Union of Comoros

–Adoption5902/16 PECHE 37+ ADD 1 5903/16 PECHE 38
5903/16 PECHE 385902/16 PECHE 37+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet förväntas anta förslaget till mandat.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till förslaget.

Bakgrund: EU har haft fiskeavtal med Komorerna sedan 1988. Det nuvarande avtalet började gälla den 1 januari 2005. Det kan förnyas vart sjunde år och den första sjuåriga perioden avslutades den 31 december 2011 och har förlängts till och med den 31 december 2018. Inom avtalet utarbetas treåriga protokoll för att anta de mer specifika regler som ska gälla för de EU-fartyg som får möjlighet att bedriva fiske i Komorernas vatten. Det gällande protokollet löper ut den 31 december 2016. Kommissionen har därför lämnat ett förslag till ett mandat för att kunna inleda förhandlingar om ett nytt protokoll.

Draft Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Port State Control Committee of the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control

–Adoption
6432/16 MAR 61 TRANS 54+ ADD 16183/16 MAR 50 TRANS 46

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att anta rådsbeslut om en EU-gemensam position inför hamnstatskontrollkommitténs 49:e möte (PSCC 49) inom Paris MoU.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen ställer sig positiv till den blivande A-punkten och bör rösta för förslaget.

Bakgrund: Hamnstatskontroll är den kontroll som hamnstatskontrollmyndigheten utför på ett utländskt fartyg enligt SOLAS 74 kap. 1 respektive regel 19, MARPOL 73 artikel 5.2, samt i enlighet med direktiv 2009/16/EU om hamnstatskontroll. Transportstyrelsen är hamnstatskontrollmyndighet i Sverige.

EU:s system för hamnstatskontroll finns i direktiv 2009/16/EG, som var en bearbetning av tidigare EU-lagstiftning. EU:s system har baserats på den redan existerande strukturen om hamnstatskontroll inom Paris MoU. Alla maritima EU-medlemsstater är medlemmar i Paris MoU, liksom Kanada, Ryssland, Island och Norge. EU är inte medlem i Paris MoU.

Paris MoU har en hamnstatskontrollkommitté som sammanträder i maj varje år.

Enligt KOM medför artikel 218(9) att den ståndpunkt som ska antas på unionens vägnar i internationella organisationer såsom Paris MoU, måste antas genom ett rådsbeslut. Rådsbeslutet innehåller en flerårig inriktning för åren 2016-2019, samt en ordning för hur man årligen tar fram EU-gemensamma ståndpunkter till hamnstatskontrollkommitténs möte i vanlig ordning.

Den föreslagna rutinen är i stort i enlighet med nuvarande ordning, men man introducerar nu den långsiktiga inriktningen. Syftet lär vara att försäkra sig om att både långsiktiga mål och uppkomna ändringar beaktas. Man vill ta fram en inriktning i tid, eftersom det är svårt att göra det enbart inför det aktuella mötet i och med att dokumenten bara blir tillgängliga sex veckor inför mötet vilket ger begränsade möjligheter till beslut av EU.

Draft Council Decision amending Decision No 529/2013/EU to include reference levels for forest management, minimum values for the definition of forest and base year of emissions for the Republic of Croatia

–Adoption
6237/16 CLIMA 16 ENV 75 ONU 16 FORETS 8 AGRI 705870/16 CLIMA 7 ENV 53 ONU 12 FORETS 5 AGRI 49

Ansvarigt statsråd
Åsa Romson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att godkänna ändringar i EU:s LULUCF-beslut till 2020 till följd av Kroatiens inträde i EU.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan stödja förslaget.

Bakgrund: EU:s LULUCF-beslut antogs 2013. LULUCF är förkortningen för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. EU:s beslut från 2013 innehåller regler för bokföring av utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser från olika typer av markanvändning. Kroatiens inträde i EU innebär att vissa delar av beslutet måste uppdateras t.ex. artikel 1 som har relevans för hur referensnivåer för skogsbruk sätts.

Kommissionens förslag till nytt beslut innehåller inga väsentliga ändringar i EU:s LULUCF-beslut. Ett nytt beslut kan antas med kvalificerad majoritet i rådet.

Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (First reading) (LA)

–Adoption of the legislative act
6635/16 CODEC 221 SOC 130 ECOFIN 185 MI 112 EMPL 89 JEUN 23PE-CONS 68/15 SOC 707 ECOFIN 953 MI 778 EMPL 461 JEUN 118CODEC 1659

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta förordningen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser ställa sig bakom förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna.

Bakgrund: I januari 2014 antog kommissionen ett förslag till förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna. Kommissionens syfte var att underlätta för arbetstagares fria rörlighet genom en gemensam ram för samarbete mellan medlemsstaterna och att förbättra arbetstagarnas tillgång till stödtjänster. Genom den nya förordningen återinrättas det s.k. Euresnätverket. Förordningen kommer att ersätta det regelverk som i dag reglerar samarbetet mellan medlemsstaterna och med kommissionen inom Euresnätverket.

Rådet nådde en allmän inriktning i december 2014. Trepartsamtal mellan rådet, parlamentet och kommissionen pågick under hösten 2015. Coreper godkände den preliminära överenskommelsen i december 2015. Efter juristlingvistgranskning antog Europaparlamentet förslaget till ny förordning vid en omröstning den 25 februari 2016.