v 12 troliga a-punkter crp II

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 23 mars 2016.

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden onsdagen den 23 mars 2016, kl 14.00.Draft Council Decision appointing a member, proposed by the Kingdom of Denmark, of the Committee of the Regions

-Examination of the Draft Council Decision
6975/16 CDR 23 6774/16 CDR 22

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Draft Council Decision appointing a member, proposed by the Federal Republic of Germany, of the Committee of the Regions

-Adoption
7030/16 CDR 26 7029/16 CDR 25

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Draft Council Decision appointing an alternate member, proposed by the Kingdom of Spain, of the Committee of the Regions

-Adoption
7088/16 CDR 29 7087/16 CDR 28

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Draft Council Decision appointing five members and four alternate members, proposed by the Republic of France, of the Committee of the Regions

-Examination of the draft Council Decision
7209/16 CDR 32 7208/16 CDR 31

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Draft Council Decision appointing nine members, proposed by the Republic of France, of the Committee of the Regions

-Examination of the draft Council Decision
7235/16 CDR 35 7234/16 CDR 34

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Proposal for transfer of appropriations No DEC 04/2016 within Section III - Commission - of the general budget for 2016
6859/16 FIN 147 INST 89 PE-L 15

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkänna överföringen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja.

Bakgrund: EU har tecknat partnerskapsavtal om fiske med Mauritius, Liberia och Grönland. Det innebär att motsvarande åtagande- och betalningsbemyndiganden behöver frigöras från reserven. 75 874 978 euro överförs från anslaget 40 02 41 Differentierade anslag (reserven) till anslaget 11 03 01 Avtal om hållbart fiske.

Finnish Common Commemorative coins for 2016

6948/15 ECOFIN 215 UEM 89

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers

=Approval of the final compromise text
7143/16 EF 53 ECOFIN 230 CODEC 311

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta förordning med förändringar i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag avseende undantag för råvaruhandlare.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen stödjer förslaget.

Bakgrund: Förändringarna i tillsynsförordningen (förordningen (EU) nr 575/2013) avseende undantag för råvaruhandlare innebär att övergångsreglerna för råvaruhandlare förlängs i tre år, fram till och med år 2020. Motivet till förlängningen av övergångsreglerna är att kommissionen för närvarande arbetar med en översyn av tillsynsförordningens regler för värdepappersföretag, som inte hinner slutföras innan de befintliga övergångsreglerna löper ut. De befintliga övergångsreglerna innebär att råvaruhandlare av viss typ undantas från tillsynsförordningens regler om kapitalkrav och stora exponeringar.

Council Decision amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
and
Council Regulation amending Council Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic

7089/16 CORLX 110 CFSP/PESC 218 RELEX 186 COAFR 75 CONUN 51COARM 47 6787/16 CORLX 88 CFSP/PESC 182 COAFR 57 CONUN 37 COARM 356921/1/16 REV 1 CORLX 98 CFSP/PESC 198 RELEX 174 COAFR 68 CONUN 44 COARM 41

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta ett beslut om ändring av beslut 2013/798/GUSP om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken och en rådsförordning om ändring av förordning (EU) Nr 224/2014 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar rådsbeslutet och rådsförordningen.

Bakgrund: Mot bakgrund av tilltagande våldsamheter i Centralafrikanska republiken antog FN:s säkerhetsråd resolution 2127 (2013) den 5 december 2013. Genom resolutionen infördes bland annat ett vapenembargo mot Centralafrikanska republiken samt förbud mot att tillhandahålla relaterade produkter och anslutande tjänster. Undantag från förbudsbestämmelserna gäller i ett antal angivna fall enligt resolutionen och efterföljande resolution 2134 (2014).

Den 28 januari 2014 antog säkerhetsrådet resolution 2134 (2014). Genom resolutionen skapades möjlighet att införa riktade restriktiva åtgärder i form av reserestriktioner och frysning av tillgångar mot personer – och i förekommande fall även enheter – som av FN:s sanktionskommitté anses svara upp mot angivna listningskriterier för åtgärderna. Listningskriterierna i fråga kom sedermera att justeras av säkerhetsrådet genom resolution 2196 (2015).

EU har genomfört de av FN beslutade restriktiva åtgärderna genom rådsbeslut 2013/798/GUSP, som antogs av Europeiska unionens råd den 23 december 2013 efter resolution 2127 (2013). Det har därefter justerats för att ta om hand även ändringar i enlighet med efterföljande resolutioner 2134 (2014) och 2196 (2015).

Den 27 januari 2016 antog säkerhetsrådet resolution 2262 (2016). Till följd av vad säkerhetsrådet beslutat genom denna måste EU:s rättsakter justeras vad avser kriterierna för riktade restriktiva åtgärder, samt undantagsreglerna avseende vapenembargot. Detta innebär bland annat att, i relation till vapenembargot, vissa befintliga undantagsmöjligheter kopplas mot förhandsanmälan till sanktionskommittén, och att vissa nya undantagsmöjligheter införs avseende försäljning m.m. till förmån för Centralafrikanska republikens säkerhetsstyrkor, då enbart för reform av säkerhetssektorn, och efter förhandsanmälan till sanktionskommittén.

Council Decision extending the mandate of the European Union Special Representative for the Middle East Peace Process (MEPP)

7200/16 CORLX 118 CFSP/PESC 231 COMEP 12 CSC 77 6929/16 CORLX 101 CFSP/PESC 201 COMEP 9 CSC 67

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Beslut om förlängning av EUSR:s mandat.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige avser rösta ja.

Bakgrund: EU:s särskilde representant (EUSR) för fredsprocessen i Mellanöstern, har funnits sedan ett år tillbaka. I sitt arbete har EUSR löpande kontakter med både Israel och Palestina till stöd för en tvåstatslösning och företräder, kommunicerar och bidrar till att genomföra beslutad EU-politik. EUSR står även i tät kontakt med EU-missionerna TIPH och EUPOL COPPS. Sverige välkomnar föreslaget om en förlängning av EUSR:s mandat med 10 månader, till och med den 28 februari 2017.

Council Decision extending the mandate of the European Union Special Representative for Central Asia

7201/16 CORLX 119 CFSP/PESC 232 COEST 74 CSC 78 6927/16 CORLX 99 CFSP/PESC 199 COEST 60 CSC 66

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström

Tidigare behandlat i rådet
2015-04-15

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta beslut om förlängning av uppdraget för EU:s särskilda representant för Centralasien.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar beslutet.

Bakgrund: Den 15 april 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/598 om utnämning av EU:s särskilda representant för Centralasien. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 april 2016. I den särskilde representantens uppdrag ingår bl.a. att främja goda och nära förbindelser mellan EU och länderna i Centralasien, bidra till ökad stabilitet och utökat samarbete mellan länderna i regionen, bidra till att stärka demokratin, rättsstatsprincipen, gott styre och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Centralasien. Det aktuella rådsbeslutet innebär att den särskilde representantens mandat med tillhörande budget förlängs med 10 månader, till och med den 28 februari 2017.

(poss.) Enlargement
Accession negotiations with Montenegro

=Fulfilment of opening benchmarks on Chapter 12: Food safety, veterinary and phytosanitary policy
7141/16 ELARG 25

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna uppfyllelse av öppningsvillkor till kapitel 12: Livsmedelssäkerhet, veterinär- och växtskyddspolitik i anslutningsförhandlingarna med Montenegro.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige avser rösta ja till uppfyllelse av öppningsvillkor till kapitel 12: Livsmedelssäkerhet, veterinär- och växtskyddspolitik i anslutningsförhandlingarna med Montenegro.

Bakgrund: Montenegro ansökte om medlemskap till den Europeiska Unionen i december 2008. I december 2010 nådde landet kandidatlandstatus, och de första förhandlingskapitlen öppnades i december 2013.

Kapitel 12: Livsmedelssäkerhet, veterinär- och växtskyddspolitik omfattar detaljerade bestämmelser på området livsmedelssäkerhet. Den allmänna livsmedelpolicyn anger hygienregler för livsmedelsproduktionen. Vidare ger regelverk detaljerade regler inom veterinärområdet, som är nödvändiga för att kontrollera djurs hälsa, djurskydd och säkerhet av livsmedel av animaliskt ursprung på den inre marknaden. På växtskyddsområdet reglerar kapitlet frågor som kvaliteten på utsäde, växtskyddsmedel och djurfoder.

Enlargement
Accession negotiations with Serbia

=Outcome of screening on Chapter 7: Intellectual property law
7139/16 ELARG 23

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna screening av kapitel 7: Immaterialrätt i anslutningsförhandlingarna med Serbien.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige avser rösta ja till screening av kapitel 7: Immaterialrätt.

Bakgrund: Serbien ansökte om medlemskap till Europeiska Unionen 22 december 2009. Den 1 mars 2012 nådde landet kandidatlandstatus, och de första förhandlingskapitlen öppnades i januari 2014.

Kapitel 7: Immaterialrätt harmoniserar regler för rättsligt skydd för upphovsrätt och relaterade rättigheter. Särskilda bestämmelser gäller för skydd av databaser, datorprogram, kretsmönster på halvledare, satellitsändningar och vidaresändning via kabel. När det gäller industriell äganderätt sätter regelverket harmoniserade regler för rättsligt skydd av varumärken och designer. Andra särskilda bestämmelser gäller för biotekniska uppfinningar, läkemedel och växtskyddsmedel. Slutligen innehåller regelverket harmoniserade regler för verkställighet av både upphovsrätt och relaterade rättigheter samt industriell äganderätt.

Enlargement
Accession negotiations with Serbia

=Outcome of screening on Chapter 33: Financial and budgetary provisions
7140/16 ELARG 24

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna screening av kapitel 33: Finansiella bestämmelser och budgetbestämmelser i anslutningsförhandlingarna med Serbien.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige avser rösta ja till screening av kapitel 33: Finansiella bestämmelser och budgetbestämmelser.

Bakgrund: Serbien ansökte om medlemskap till Europeiska Unionen 22 december 2009. Den 1 mars 2012 nådde landet kandidatlandstatus, och de första förhandlingskapitlen öppnades i januari 2014.

Kapitel 33 omfattar reglerna för de ekonomiska resurser som krävs för att finansiera EU: s budget. Dessa resurser består huvudsakligen av bidrag från medlemsstaterna baserade på medel från tullar och jordbrukstullar och sockeravgifter; medel baserade på mervärdesskatt; och ett medel baserade på nivån av bruttonationalinkomsten. Medlemsstaterna måste ha lämplig administrativ kapacitet att på ett adekvat samordna och säkerställa en korrekt beräkning, insamling, betalning och kontroll av dessa resurser. EU: s regelverk på detta område är direkt bindande och behöver inte införlivas i nationell lagstiftning.

Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on a European travel document for the return of illegally staying third-country nationals (First reading)

=Mandate for negotiations with the European Parliament
7172/16 MIGR 61 FRONT 136 CODEC 319 COMIX 220

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson


Tidigare behandlat i utskottet
2016-02-11

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås besluta om mandat inför förhandling med Europaparlamentet om en förordning om ett europeiskt resedokument för återvändande.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja till förslaget.

Bakgrund: EU utarbetade redan vid mitten av 1990-talet ett standardiserat resedokument att använda vid avvisning eller utvisning av utlänningar som saknar passhandling. I Europeiska rådets slutsatser från den 15 oktober 2015 föreslogs ett förbättrat standardiserat resedokument i syfte att öka möjligheterna att kunna verkställa beslut om avvisning och utvisning. Förslaget presenterades av kommissionen den 15 december 2015. Regeringen stödjer förslaget. Om ett förbättrat standardiserat resedokument kan accepteras i högre utsträckning av tredjeländer, leder detta till kortare väntetider i återvändandefasen.

(poss.) Draft Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1683/1995 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas (First reading)

-Mandate for negotiations with the European Parliament
7226/16 VISA 78 CODEC 327 COMIX 226

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Beslut om förslag på enhetlig utformning av visumhandling samt beslut om mandat för ordförandeskapet att inleda trilog med Europaparlamentet i frågan.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till förslaget. Det är angeläget att ett säkrare viseringsmärke tas fram och införs så snart som möjligt.

Bakgrund: Den enhetliga utformningen av visumhandlingar utvecklades inom ramen för det mellanstatliga Schengensamarbetet. På senare tid har det vid kontroller upptäckts flera välgjorda efterbildningar av viseringsmärket, varför det är nödvändigt att utveckla ett nytt säkerhetskoncept och en ny utformning för en säkrare visering.

KOM presenterade den 24 juni 2015 ett förslag till ändring av förordning 1683/1995 som reglerar utformningen av viseringshandlingar. Förslaget syftar till att uppdatera utformningen av viseringsmärket i syfte att göra handlingen säkrare och svårare att förfalska. Det handlar bland annat om att ta fram mer avancerade trycktekniker och förbättra säkerhetsdetaljerna i märket. Kostnaden för det nya viseringsmärket ska i stort sett vara densamma som för det nuvarande märket.

Draft Council conclusions on convergence in asylum decision practices

-Adoption
7255/16 ASIM 41

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna utkast till rådets slutsatser om harmonisering av asylbeslut.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar rådsslutsatserna om harmonisering av asylbeslut.

Bakgrund: Ordförandeskapets syfte med att anta rådsslutsatser är att stärka det pågående landinformationsarbetet rörande de större ursprungsländerna så att arbetet bättre kan bidra till att medlemsstaternas skillnader när det gäller beslut, beviljandegrad och statusbestämmande minskar. Det föreslås att det skapas ett policynätverk som ska komplettera nuvarande nätverk med policydiskussioner och framtagande av icke-bindande riktlinjer. Det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) kommer att få en viktig koordinerande roll. Afghanistan föreslås som testland.

Sverige har påtalat, samt fått gehör för, att om ytterligare finansiella resurser behövs till stödkontoret för att kunna genomföra uppdraget, så ska detta ske genom omallokering av befintliga medel.  Vidare har Sverige lyft fram att harmonisering är viktigt men att tolkningen av landinformationen slutligen åligger självständiga myndigheter och domstolar.