v 14 troliga a-punkter crp I

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 6 april och vid SJK den 4 april 2016.

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden fredagen den 8 april 2016, kl 14.00.Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+)

=Adoption by silence procedure (+)

a)E-013762/2015 - Geoffrey Van Orden (ECR) Preventing the free movement of criminals 6530/16 PE-QE 88
b)E-015082/2015 - Hugues Bayet (S&D) Exchange of information on judicial and police cooperation7260/16 PE-QE 116
c)E-015292/2015 - Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) Lack of response from Member States to the problem of refugee resettlement7102/16 PE-QE 107
d)E-015494/2015 - Svetoslav Hristov Malinov (PPE) Access to TTIP consolidated negotiating texts6683/16 PE-QE 93
e)E-015522/2015 - Emmanuel Maurel (S&D) Publication of the EU-Tunisia DCFTA negotiating mandate6636/16 PE-QE 92
f)E-015561/2015 - Marietje Schaake (ALDE) Coherence of sanctions enforcement and export controls7265/16 PE-QE 117
g)E-015740/2015 - Julia Reda (Verts/ALE) Internet connectivity and internet surveillance in Syria6986/16 PE-QE 102
h)E-015826/2015 - Marijana Petir (PPE) "Opening negotiations with Macedonia"6812/1/16 PE-QE 99 REV 1
i)E-015870/2015 - Tomáš Zdechovský (PPE) Confiscation of terrorists' assets6550/16 PE-QE 90
j)E-016136/2015 - Brice Hortefeux (PPE) Parliamentary questions procedure - failure to comply with the deadline for responding7191/16 PE-QE 114
k)E-000246/2016 - Fabio De Masi (GUE/NGL) Countering the financing of terrorism6568/16 PE-QE 91
l)E-000423/2016 - Emmanuel Maurel (S&D), David Borrelli (EFDD) and Edouard Martin (S&D) Giving China market economy status under 'certain conditions'6911/16 PE-QE 100
m)E-000430/2016 - Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR) Protecting Europe against terrorism6467/16 PE-QE 86
n)E-000445/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) 2020 gender equality objective for company management in the EU6544/16 PE-QE 89
o)E-000483/2016 - Alberto Cirio (PPE) and Fulvio Martusciello (PPE) Appointment of the Italian Permanent Representative to the EU7041/16 PE-QE 105
p)E-000511/2016 - Marc Joulaud (PPE) Transparency register6806/16 PE-QE 98+ COR 1
q)E-000601/2016 - Hugues Bayet (S&D) Proposal for a directive on implementing the principle of equal treatment between persons6685/16 PE-QE 94
r)E-000973/2016 - Aymeric Chauprade (NI) Dutch Presidency of the Council of the European Union7048/16 PE-QE 106
s)E-001029/2016 - Vilija Blinkevičiūtė (S&D) Combating energy poverty6912/16 PE-QE 101

Ansvarigt statsråd
Stefan Löfven


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Governing Board of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Appointment of Mr Matthew PERCIVAL, alternate member for the United Kingdom, in place of Mr Rob Wall, who has resigned

=Adoption
6521/16 SOC 98 EMPL 58

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Draft Council Decision appointing the members and alternate members of the Advisory Committee on Safety and Health at Work for Greece, Hungary and Sweden

=Adoption
6966/16 SOC 143 EMPL 96 6965/16 SOC 142 EMPL 95

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on an international agreement to prevent unregulated high seas fisheries in the Central Arctic Ocean

=Adoption
7422/16 PECHE 105 7275/16 PECHE 95

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av ett förhandlingsmandat för kommissionen att för EU:s räkning inleda förhandlingar om ett internationellt avtal som förhindrar det oreglerade fisket i centrala Ishavet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen anser att det är angeläget att minska risken för ett oreglerat fiske på öppet hav i Centrala Ishavet och stödjer antagandet av mandatet.

Bakgrund: De centrala delarna av Ishavet har i stort sett varit täckta av is och de marina ekosystemen har hittills varit relativt oexponerade för mänskliga aktiviteter. Det enda arktiska fisket (av betydande omfattning) som genomförs för närvarande sker i Barents hav och öster och söder om Norska havet. På grund av klimatförändringarna har dock istäcket i Norra ishavet under de senaste åren minskat bland annat över en del av det fria havet av det centrala Ishavet. Detta kan leda till ett oreglerat fiske då kommersiellt intressanta fiskbestånd blir tillgängliga.

Mot denna bakgrund undertecknade den 16 juli 2015 de fem arktiska kuststaterna (Kanada, Kungariket Danmark (å Grönlands vägnar), Norge, Ryssland och USA) en förklaring om förebyggande av det oreglerade fisket i centrala Ishavet. Denna förklaring är ett frivilligt åtagande från dessa stater att tillåta sina fartyg att bedriva kommersiellt fiske i centrala Ishavet endast i enlighet med en eller flera regionala eller subregionala fiskeriorganisationer eller arrangemang som är eller kan komma att inrättas för att hantera sådant fiske i enlighet med moderna internationella standarder. Den 1-3 december 2015 stod USA värd för ett möte för att undersöka möjligheten att göra en utvidgning av förklaringen till berörda icke kuststater (Kina, EU, Island, Japan, Sydkorea) i form av ett internationellt avtal. De närvarande länderna var positiva till en fortsatt diskussion om att upprätta en multilateral ramavtal för det arktiska havet med början av år 2016. EU har därför tagit fram ett förslag på förhandlingsdirektiv till diskussionen om framtagandet av ett utkast till ett internationellt avtal för att förhindra oreglerat fiske på öppet hav i centrala Ishavet.

Enligt förhandlingsmandatet ska KOM bl. a. agera att avtalet:
- Blir förenligt med internationell rätt, och i synnerhet med bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention, 1995 års avtal om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande fiskbestånd och långvandrande fiskbestånd;
- Överensstämmer med målen och principerna som eftersträvas av unionen med den gemensamma fiskeripolitiken som fastställs i förordning (EU) 1380/2013;
- Säkerställer att inget kommersiellt fiske inleds innan ett vetenskapligt baserat och förebyggande förvaltningssystem har upprättats som skulle göra det möjligt att nyttja fiskbestånden på ett hållbart sätt.
- Säkerställer kompatibilitet mellan bevarande och förvaltning under nationell jurisdiktion med de åtgärder som vidtagits med avseende på det fria havet i enlighet med artikel 118 i Förenta nationernas havsrättskonvention (UNCLOS) och artikel 8 i FN: s avtal om fiskbestånd (UNFSA);
- Erkänner urfolkens rättigheter och tar hänsyn till deras traditionella kunskap;
- Förtydligar Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) roll i relation till detta avtal;
- Inkluderar en process för fredliga lösningar av tvister om tolkningen och tillämpningen av avtalet som är både obligatorisk och bindande, tillsammans med bestämmelser som uppmuntrar medlemmar att först försöka lösa tvister genom rådgivande organ.

Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations by the Republic of Poland, in the interest of the European Union, to seek the status of Regional Economic Integration Organisation for the European Union to become party to the Convention on the Conservation and Management of Pollock Resources in the Central Bering Sea

=Adoption
7278/16 PECHE 97+ ADD 1 7277/16 PECHE 96

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Avsikten med behandlingen är att rådet ska anta ett rådsbeslut, inkl. förhandlingsdirektiv, om bemyndigande för Polen att inleda förhandlingar, å EUs vägnar, om en ändring av konventionen om bevarande och förvaltning av blekaresurserna i centrala Berings hav som skulle göra det möjligt för regionala organisationer för ekonomisk integration, som EU, att bli part i konventionen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har inget att invända mot det föreslagna rådsbeslutet inkl. förhandlingsdirektivet och att det inleds förhandlingar om att EU blir medlem i CCBSP.

Bakgrund: Konventionen om bevarande och förvaltning av blekaresurserna i centrala Beringshav (CCBSP) skrevs under 1994 och trädde ikraft 1995. Konventionen skapades för att på ett hållbart sätt förvalta bestånden av bleka (lyrtorsk) på internationellt vatten i Beringshav. De stater som är medlemmar i CCBSP består av Japan, Kina, USA, Ryssland, Sydkorea och Polen. Bleka fångades som mest år 1989. Fisket har dock varit stängt sedan 1993 och återhämtningen är ytterst långsam. Som följd av Polens medlemskap i EU 1994 bör Polen företrädas av EU i CCBSP. CCBSPs konventionstext tillåter dock endast att stater är medlemmar. En ändring av konventionstexten behöver således förhandlas fram så att även icke-stater (så som EU) kan söka medlemskap i CCBSP. Det föreslagna rådsbeslutet och förhandlingsdirektivet syftar till att samarbetet mellan Polen och kommissionen ska förstärkas avseende deras gemensamma ansträngning att EU ska bli medlem i CCBSP samt att bemyndiga Polen, å EUs vägnar, å inleda sådana förhandlingar.

Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate change

=Adoption
7199/16 CLIMA 27 ENV 172 ONU 27 DEVGEN 45 ECOFIN 232 ENER 91FORETS 18 AGRI 140 MAR 95 AVIATION 49 COMPET 133+ COR 1 7106/16 CLIMA 26 ENV 164 ONU 26 DEVGEN 43 ECOFIN 225 ENER 87FORETS 17 AGRI 132 MAR 90 AVIATION 48 COMPET 126

Ansvarigt statsråd
Åsa Romson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att anta rådsbeslut om mandat för att underteckna Parisavtalet å EU:s vägnar.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige kan godta förslag till rådsbeslut (7106/16) om EU:s undertecknande av Parisavtalet.

Bakgrund: Parisavtalet öppnas för undertecknande den 22 april 2016 i New York. Avtalet kommer sedan att vara öppet för undertecknande under ett år, fram till den 21 april 2017. För EU:s del gäller att EU kan underteckna avtalet efter det att rådet fattat beslut om det.

Förslag till rådets förordning som ändrar förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter

7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Tidigare behandlat i EU-nämnden
2015-12-11


Tidigare behandlat i rådet
2015-12-14


Tidigare behandlat i utskottet
2015-12-10

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta förslag till rådets förordning som ändrar förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning som ändrar förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter.

Bakgrund: Förslagen för ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning som ändrar förordning (EU) nr 1370/2013 har i rådet behandlats som ett paket. I februari 2014 presenterade kommissionen ett förslag till ändringar i stödordningarna för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor. Förslaget innebär en sammanslagning av stöden för skolmjölk och skolfrukt. De föreslagna ändringarna påverkar rådets förordning 1370/2013 som fastställer stöd och bidragsnivåer och andra finansiella detaljer i förslaget. I enlighet med artikel 43.3 i fördraget så beslutas förordning 1370/2013 genom kvalificerad majoritet i rådet och är inte föremål för medbeslutande med Europaparlamentet. Viktiga inslag i akten är fastställande av nationella allokeringar, maxnivåer för procentdelen för kompletterande åtgärder (15 procent) och för procentdelen för relaterade kostnader (10 procent), samt maxbelopp för stödet till mjölkandelen i fermenterade produkter och mjölkbaserade drycker. Förslaget innebär att allokeringen till Sverige ökar något jämfört med föregående år.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (första läsningen) - Antagande av rättsakten

7154/16 CODEC 313 AGRI 138 AGRIFIN 24 AGRIORG 18 + ADD 1 PE-CONS 75/15 AGRI 682 AGRIFIN 118 AGRIORG 100 CODEC 1759

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Tidigare behandlat i EU-nämnden
2015-12-11


Tidigare behandlat i rådet
2015-12-14


Tidigare behandlat i utskottet
2015-12-10

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor.

Bakgrund: Förslagen för ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning som ändrar förordning (EU) nr 1370/2013 har i rådet behandlats som ett paket. Viktiga inslag i förslaget till förordning är bland annat att programmen för skolfrukt och skolmjölk slås ihop till ett program. Syftet med förslaget är att effektivisera programmen, till följd av bl.a. Europeiska revisionsrättens rekomendationer. Stödet per enhet för mjölk höjs och nationella strategier införs med mätbara mål som ska utvärderas. Utöver detta kan administrationen för de båda programmen samordnas. Medlemsstater behöver därmed inte sätta upp separata program för skolfrukt och skolmjölk. Andra viktiga inslag är att budgettaket för skolmjölksprogrammet föreslås öka från 80 till 100 miljoner euro och att andelen överföringar av finansiella medel mellan programmen föreslås öka från 15 till 20 procent. Förordningen innebär att stödet även fortsatt kan användas i skolor där lunchen serveras gratis och att allokeringen till Sverige ökar något jämfört med föregående år.