Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 6 april 2016.

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden fredagen den 8 april 2016, kl 14.00.Case before the Court of Justice of the European Union

Case C-61/16 P - Appeal brought by European Bicycle Manufacturers Association against the judgment of the General Court of 26 November 2015 in Case T-425/13
7325/16 JUR 128 COMER 31

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Information om ett överklagat mål vid EU-domstolen där rådet har utsett ombud.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har ingen erinran mot denna informationspunkt.

Bakgrund: Målet rör en ansökan om individuell antidumpningstull enligt Rådets förordning (EU) nr 502/2013 av den 29 maj 2013 om ändring av genomförandeförordningen (EU) nr 990/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en interimsöversyn i enlighet med artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009. Klaganden har överklagat tribunalens dom enligt vilken förordningen skulle upphävas i förhållande till ett visst bolag.

Case before the General Court of the European Union

Case T-602/15 Liam Jenkinson V. Council of European Union, European Commission,European External Action Service and Eulex Kosovo
7340/16 JUR 130 CORLX 126 CFSP/PESC 246

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Information om ett nytt mål vid tribunalen där rådet har utsett ombud.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har ingen erinran mot denna informationspunkt.

Bakgrund: En privatperson har lämnat in en stämningsansökan mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och Europeiska unionens gemensamma åtgärd ”Eulex Kosovo” i egenskap av f.d. anställd. Målet rör en arbetsrättslig tvist.

Transparency - Public access to documents

Confirmatory application No 05/c/01/16
6576/16 INF 34 API 28

Ansvarigt statsråd
Morgan Johanson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Draft Regulation of the European Parliament and of the Council on the introduction of emergency autonomous trade measures for the Republic of Tunisia (First reading)

=Adoption of the legislative act
7155/16 CODEC 314 WTO 63 AGRI 139 MAMA 36 TU 6PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna förordningen om autonoma åtgärder för Tunisien.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar förordningen om autonoma åtgärder för Tunisien. 

Bakgrund: Den 20 juli 2015 diskuterade rådet (utrikes frågor) situationen i Tunisien och konkreta åtgärder som EU skulle kunna vidta för att stödja landet. Rådet antog slutsatser om Tunisien som bl.a. innehåller åtgärder för att stödja Tunisiens politiska omvandling och ekonomi.

Mot denna bakgrund föreslog Europeiska kommissionen att Tunisien bör erbjudas en tillfällig unilateral tullfri kvot på 35 000 ton årligen för export av olivolja från Tunisien till unionen, i form av autonom handelsåtgärd. Denna kvot ska vara tillgänglig under en tvåårsperiod, från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2017. Denna ytterligare volym kommer att göras tillgänglig så snart den befintliga tullfria kvoten på 56 700 ton som fastställs i avtalet, är uttömd.

Draft Directive of the European Parliament and of the Council relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels (codification) (First reading)

=Adoption of the legislative act
7156/16 CODEC 315 CODIF 11 ECO 26 INST 102 MI 164PE-CONS 24/15 CODIF 49 ECO 45 INST 113 MI 234 CODEC 523

Ansvarigt statsråd
Åsa Romson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av gemensam ståndpunkt och rådets motivering i enlighet med förslaget i PE-CONS 24/15

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige stödjer beslutet om gemensam ståndpunkt

Bakgrund: Svaveldirektivet (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG) innehåller EU:s gemensamma regler om vilken svavelhalt vissa bränslen får innehålla. Den senaste ändringen av direktivet innebär att EU genomför de skärpningar av kraven på svavelhalten i marina bränslen som 2008 antogs av FN:s sjöfartsorgan IMO (International Maritime Organisation) genom en ändring av bilaga VI i MARPOL-konventionen. Då konventionen är gällande internationell rätt som är bindande för IMO:s medlemsländer är införandet i EU-rätten i praktiken endast ett beslut om att de två regelverkan ska stämma överens. Från 2020 får svavelhalten i marina bränslen endast vara 0,5 procent. Dessutom ska strängare regler gälla för Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen som är av IMO beslutade svavelkontrollområden (SECA).

Draft Regulation of the European Parliament and of the Council to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines (codification) (First reading)

=Adoption of the legislative act
7157/16 CODEC 316 CODIF 12 ECO 27 INST 103 MI 165PE-CONS 5/16 CODIF 5 ECO 9 INST 29 MI 57 CODEC 120

Ansvarigt statsråd
Mikael Damberg


Annotering
Avsikt med behandling i rådet: Godkännande av A-punkt.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja.

Bakgrund: Förordningen gör det möjligt att förhindra att handel med vissa mediciner som är prisdifferentierade till förmån för fattiga länder, avleds till EU.

Förordningen har ändrats flera gånger, och för att skapa klarhet och överskådlighet bör förordningen kodifieras. Ärendet är således ett kodifieringsärende, vilket innebär att inga materiella bestämmelser ändras i förslaget till kodifierad förordning.

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, (application from Sweden EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)
=Proposal for transfer of appropriations No DEC 02/2016 within Section III - Commission - of the general budget for 2016

6580/16 FIN 132 INST 79 PE-L 10

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av A-punkt. 

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att stödja förslaget. 

Bakgrund: Kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF). Det belopp på 1 793 710 euro som de svenska myndigheterna begärt kommer att bidra till kostnaden för ett samordnat paket av stödberättigande individanpassade tjänster för 647 arbetstagare som sagts upp vid Volvo Group Trucks och fyra av dess leverantörer och tillverkare i senare led med verksamhet i lastbilsindustrin i Sverige. Paketet ska bistå de drabbade arbetstagarna vid deras återinträde på arbetsmarknaden. Uppsägningarna var en följd av omfattande strukturella förändringar i världshandelsmönstren på grund av globaliseringen.

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, (EGF/2016/000 TA 2016 - Technical assistance at the initiative of the Commission)
=Proposal for transfer of appropriations No DEC 03/2016 within Section III - Commission - of the general budget for 2016

6581/16 FIN 133 INST 80 PE-L 11

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av A-punkt.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att stödja förslaget. 

Bakgrund: Förslaget syftar till att utnyttja ett belopp på 380 000 EUR på kommissionens initiativ för att täcka det tekniska stödet inom ramen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) i enlighet med artikel 11 i förordningen om Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter av den 17 december 2013. Syftet med det tekniska stödet är att finansiera verksamheter som avser övervakning, informationsutbyte, skapande av en kunskapsbas, administrativt och tekniskt stöd och utvärdering av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

The new draft design of the Slovak commemorative 2 euro coin to commemorate the 550th anniversary of the University Istropolitana

7404/16 ECOFIN 248 UEM 95

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Föranleder ingen annotering.

(poss.) Proposal for transfer of appropriations No DEC 05/2016 within Section III - Commission - of the general budget for 2016

7170/16 FIN 185 INST 104 PE-L 18

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av A-punkt. 

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att stödja förslaget. 

Bakgrund: Reserven för katastrofbistånd (EAR) är avsedd för att snabb hjälp skall kunna lämnas i syfte att täcka specifika stödbehov i tredjeländer efter händelser som inte kunde förutses när budgeten upprättades, först och främst i form av humanitära insatser, men när omständigheterna så kräver även civil krishantering och skydd i krissituationer.

I linje med kommissionens meddelande av den 23 september 2015 ”Hantering av flyktingkrisen” (COM(2015) 490 final) och så som tillkännagavs i ändringsskrivelse nr 2 till budgetförslaget för 2016, lägger kommissionen nu fram en begäran om mobilisering av reserven för katastrofbistånd till ett belopp av 150 miljoner euro i åtagandebemyndiganden för att stärka de humanitära insatserna i fråga om Syrienkrisen, som fortsätter att skapa miljoner flyktingar, fördrivna personer och personer i nöd i Syrien och i grannländerna.

Dessa ytterligare medel kommer att användas för att täcka grundläggande behov hos internflyktingar och flyktingar i Syrien, Irak, Turkiet, Jordanien och Libanon.

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 1.3.2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the clearing obligation

=Intention not to raise objections to a delegated act
7307/16 EF 56 ECOFIN 238 DELACT 46 6700/16 EF 37 ECOFIN 190 DELACT 29+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet:
Rådet föreslås bekräfta att man inte avser att invända mot den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har för avsikt att rösta för en bekräftelse om att inte invända mot den delegerade akten.

Bakgrund: EU-kommissionen notifierade rådet 1 mars 2016 om en delegerad akt inom ramen för EU:s förordning EU/648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir-förordningen). Den delegerade akten behandlar tekniska standarder gällande skyldigheten att cleara vissa OTC-derivat. Akten fastställer vilka kategorier av CDS-OTC-derivatkontrakt (credit default swaps) som måste clearas, samt datum för när skyldigheten börjar gälla.

Rådet hade fram till 1 april på sig att invända mot den delegerade akten. Tidsfristen förlängdes med en månad och rådet har nu därför fram till 1 maj på sig att invända. På rådsarbetsgruppsnivå (i arbetsgruppen för finansiella tjänster) har ingen delegation framfört invändningar mot den delegerade akten. Rådet föreslås nu därför bekräfta att man inte avser att invända mot akten.

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 26.2.2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council laying down regulatory technical standards on the criteria, the procedure and the requirements for establishing an accepted market practice and the requirements for maintaining it, terminating it or modifying the conditions for its acceptance

=Intention not to raise objections to a delegated act
7312/16 EF 57 ECOFIN 239 DELACT 47 6579/16 EF 36 ECOFIN 155 DELACT 28+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Tidigare behandlat i rådet
2016-03-13

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska tillkännage sin avsikt att inte invända mot den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att inte invända mot den delegerade akten.

Bakgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk ska börja tillämpas den 3 juli 2016. Den innehåller förbud mot marknadsmissbruk (insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation) och bestämmelser som syftar till att förhindra marknadsmissbruk samt möjliggöra upptäckt av och ingripanden mot marknadsmissbruk. I förordningen ges kommissionen mandat att anta delegerade akter på ett antal områden. Den delegerade akt som rådet nu ska ta ställning till avser kriterierna, förfarandet och kraven för behöriga myndigheter att etablera en godtagen marknadspraxis. Sådana aktiviteter som uppfyller kraven för en godtagen marknadspraxis ska undantas från förbudet mot marknadsmanipulation. Genom den delegerade akten antas de tekniska standarder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 1.3.2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the content of notifications to be submitted to competent authorities and the compilation, publication and maintenance of the list of notifications

=Intention not to raise objections to a delegated act
7318/16 EF 58 ECOFIN 241 DELACT 48 6701/16 EF 38 ECOFIN 191 DELACT 30+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Tidigare behandlat i rådet
2016-03-13

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska tillkännage sin avsikt att inte invända mot den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att inte invända mot den delegerade akten.

Bakgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk ska börja tillämpas den 3 juli 2016. Den innehåller förbud mot marknadsmissbruk (insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation) och bestämmelser som syftar till att förhindra marknadsmissbruk samt möjliggöra upptäckt av och ingripanden mot marknadsmissbruk. I förordningen ges kommissionen mandat att anta delegerade akter på ett antal områden. Den delegerade akt som rådet nu ska ta ställning till innehåller bestämmelser om tidpunkt, format och mall för de anmälningar som ska göras av handelsplatser avseende vilka instrument som handlas på handelsplatserna och som därmed omfattas av förordningen. I den delegerade akten finns även bestämmelser om de anmälningar som de behöriga myndigheterna för handelsplatserna ska göra till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) när det gäller anmälningar som handelsplatserna har gjort till de myndigheterna. Genom den delegerade akten antas de tekniska standarder som tagits fram av Esma.

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 8.3.2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures

=Intention not to raise objections to a delegated act
7434/16 EF 62 ECOFIN 250 DELACT 51 6946/16 EF 47 ECOFIN 214 DELACT 38

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska tillkännage sin avsikt att inte invända mot den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att inte invända mot den delegerade akten.

Bakgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk ska börja tillämpas den 3 juli 2016. Den innehåller förbud mot marknadsmissbruk (insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation) och bestämmelser som syftar till att förhindra marknadsmissbruk samt möjliggöra upptäckt av och ingripanden mot marknadsmissbruk. I förordningen ges kommissionen mandat att anta delegerade akter på ett antal områden. Den delegerade akt som rådet nu ska ta ställning till innehåller bestämmelser om hur ett återköpsprogram (ett bolags återköp av egna aktier) och stabiliseringstransaktioner ska genomföras för att undantas från förbuden mot insiderhandel och marknadsmanipulation. Akten innehåller villkor och begränsningar när det gäller transparens, rapportering till behöriga myndigheter samt volymer och pris på transaktionerna, i syfte att undvika manipulation eller att marknaden vilseleds. Genom den delegerade akten antas de tekniska standarder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 9.3.2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures as well as notification templates to be used for preventing, detecting and reporting abusive practices or suspicious orders or transactions

=Intention not to raise objections to a delegated act
7435/16 EF 63 ECOFIN 251 DELACT 52 6992/16 EF 48 ECOFIN 219 DELACT 40+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska tillkännage sin avsikt att inte invända mot den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att inte invända mot den delegerade akten.

Bakgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk ska börja tillämpas den 3 juli 2016. Den innehåller förbud mot marknadsmissbruk (insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation) och bestämmelser som syftar till att förhindra marknadsmissbruk samt möjliggöra upptäckt av och ingripanden mot marknadsmissbruk. I förordningen ges kommissionen mandat att anta delegerade akter på ett antal områden. Den delegerade akt som rådet nu ska ta ställning till innehåller krav på system för upptäckt av marknadsmissbruk och rapportering till behöriga myndigheter av misstänkta transaktioner och ordrar. Kraven gäller för handelsplatser och personer som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner. Genom den delegerade akten antas de tekniska standarder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 9.3.2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the technical arrangements for objective presentation of investment recommendations or other information recommending or suggesting an investment strategy and for disclosure of particular interests or indications of conflicts of interest

=Intention not to raise objections to a delegated act
7436/16 EF 64 ECOFIN 252 DELACT 53 7020/16 EF 49 ECOFIN 220 DELACT 41

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska tillkännage sin avsikt att inte invända mot den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att inte invända mot den delegerade akten.

Bakgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk ska börja tillämpas den 3 juli 2016. Den innehåller förbud mot marknadsmissbruk (insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation) och bestämmelser som syftar till att förhindra marknadsmissbruk samt möjliggöra upptäckt av och ingripanden mot marknadsmissbruk. I förordningen ges kommissionen mandat att anta delegerade akter på ett antal områden. Den delegerade akt som rådet nu ska ta ställning till innehåller bestämmelser om hur investeringsrekommendationer ska presenteras och hur intressekonflikter ska tillkännages. Genom den delegerade akten antas de tekniska standarder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Draft Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of an agreement in the form of the Declaration on the Expansion of Trade in Information Technology Products (ITA)

=Request by the Council for the consent of the European Parliament
6924/16 WTO 576925/16 WTO 58 6926/16 WTO 59

Ansvarigt statsråd
Mikael Damberg


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås besluta att översända utkastet till beslut till Europaparlamentet för dess godkännande.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet översänder utkastet till beslut till Europaparlamentet för dess godkännande.

Bakgrund: Förhandlingarna om ett uppdaterat informationsteknikavtal (ITA) avslutades under Världshandelsorganisationens (WTO) tionde ministermöte i Nairobi december 2015, mellan 53 WTO-medlemmar, däribland EU och Sverige. Avtalet innebär tullfrihet för ytterligare 201 teknikvaror och omfattar ca 10 procent av värdet av den totala världshandeln.

Draft Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Eastern Republic of Uruguay pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedule of the Republic of Croatia in the course of its accession to the European Union
=Adoption
and
Draft Council Decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Eastern Republic of Uruguay pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedule of the Republic of Croatia in the course of its accession to the European Union

=Request for the consent of the European Parliament
6868/16 WTO 52 AGRI 116 UD 49 COLAC 12 6869/16 WTO 53 AGRI 117 UD 50 COLAC 13+ COR 1 (fi)6870/16 WTO 54 AGRI 118 UD 51 COLAC 146871/16 WTO 55 AGRI 119 UD 52 COLAC 15

Ansvarigt statsråd
Mikael Damberg


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta beslutet om undertecknande av avtalet samt översända utkastet till beslut till Europaparlamentet för dess godkännande

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet beslutar om att underteckna avtalet och översända utkastet till beslut till Europaparlamentet för dess godkännande.

Bakgrund: Artikel XXIV:6 och XXVIII förhandlingar sker i samband med att nya tullunioner bildas eller när länder av olika anledningar ändrar sina tullsystem. När t.ex. en tullunion får nya medlemmar kan tredje länder behöva kompenseras för de tullhöjningar som de nya medlemsländernas anslutning innebär i förhållande till de tullbindningar de hade före sin anslutning. Med anledning av EU:s utvidgning till Kroatien notifierade kommissionen föreslagna ändringar i EU:s tullpositioner till WTO den 1 juli 2013.

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 26.2.2016 amending Council Regulation (EC) No 673/2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America

=Intention not to raise objections to a Delegated Act
7369/16 COMER 33 WTO 74 DELACT 49 6950/16 COMER 23 WTO 60 DELACT 39 + ADD 1+ COR 1

Ansvarigt statsråd
Mikael Damberg


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning EG nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA. (Ärendet känt som Delegated Act of 26.2.2016 on the Byrd amendment.) Förslaget syftar till att anpassa den årliga motåtgärdsnivån som tillämpas i tvisten i WTO (Byrd-tillägget).

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige kan acceptera förslag till förordning.

Bakgrund: Lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner ger mandat för en årlig tilldelning till amerikanska företag av de antidumpnings- och utjämningstullar som tagits ut under det föregående budgetåret. Lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner fastställdes i januari 2003 vara oförenlig med Förenta staternas skyldigheter inom ramen för WTO.
Eftersom Förenta staterna inte följt sina skyldigheter enligt WTO-avtalen blev EU bemyndigat att införa en tilläggsimporttull utöver de bundna tullarna på en förteckning över amerikanska produkter med ett sammanlagt årligt handelsvärde motsvarande högst 72 % av utbetalningarna enligt lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner från intäkter från tullar på import från EU under det senaste år för vilket uppgifter finns tillgängliga. Sedan den 1 maj 2005 tillämpar EU på årlig bas en tilläggstull i form av en värdetull för import av vissa produkter som har sitt ursprung i Förenta staterna, med justering av motåtgärdsnivån i proportion till det belopp som har utbetalats från tullar på EU-produkter vid den senaste tilldelningen.

Council Decision concerning the temporary reception by Member States of the European Union of certain Palestinians

7531/16 CORLX 136 CFSP/PESC 263 COMEP 13 7173/16 CORLX 115 CFSP/PESC 226 COMEP 11
Ansvarigt statsråd
Margot Wallström

Tidigare behandlat i rådet
2015-03-05

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet avser besluta om en förlängning av det senaste rådsbeslutet (CD 2015/363) avseende giltigheten för nationella inrese- och uppehållstillstånden för ‘vissa’ Palestinier.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige kan acceptera att de nationella inrese- och uppehållstillstånden förlängs.

Bakgrund: I maj 2002 kom Palestinska myndigheterna och israeliska regeringen överrens om förflyttning av 13 palestinier som fredligt evakuerats från Bethlehem Church of the Navity. 12 av de 13 palestinierna förflyttades till EU-MS och beviljades tillfälliga inrese- och uppehållstillstånd (enligt CP 2002/400). Tillstånden förnyas genom återkommande rådsbeslut.

(poss.) Council Decision amending Joint Action 2008/851/CFSP on a European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast

7549/16 CORLX 140 CSDP/PSDC 183 CFSP/PESC 267 COAFR 96 CONUN 54ATALANTA 9 CSC 85 7063/16 CORLX 108 CSDP/PSDC 143 CFSP/PESC 213 COAFR 72 CONUN 50 ATALANTA 7 CSC 73

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av rådsbeslut enligt artikel 28, 42 (4) och 43 (2)  i EU-fördraget om tillägg till rådets beslut 2008/851/GUSP

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja.

Bakgrund: EU:s operation ATALANTA har varit framgångrik i att stävja piratverksamheten utanför Somalias kust. Det aktuella rådsbeslutet om tillägg till det ursprungliga beslutet om ATALANTA ger insatsen möjlighet att, med tillgängliga medel, stödja genomförandet av EU:s projekt CRIMARIO samt delge information (ej personuppgifter) som ATALANTA kan ha rörande illegala aktiviteter till FN:s Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG) samt Combined Maritime Forces (CMF).

CRIMARIO, ett regionalt EU-projekt för att öka maritim lägesbild i Indiska oceanen i syfte att stävja piratverksamhet, smuggling, illegalt fiske mm.

SEMG agerar på mandat från FN:s säkerhetsråd, bland annat för att övervaka embargon gentemot Somalia och Eritrea, undersöka sjöoperationer som kan bidra till att finansiera Al-Shabaab etc.

Combined Maritime Forces är en multinationell styrka som patrullerar handelsvägarna utanför Somalias kust och genomför operationer för maritim säkerhet och kontraterrorism i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolutioner.

(poss.) Council Decision amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran and Council implementing Regulation implementing Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

7527/16 CORLX 135 CFSP/PESC 262 RELEX 222 MOG 32 COHOM30 7392/16 CORLX 129 CFSP/PESC 254 MOG 30 COHOM 28 7393/16 CORLX 130 CFSP/PESC 255 RELEX 217 MOG 31 COHOM 29

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta ett rådsbeslut och en genomförandeförordning om förlängning av EU:s MR-sanktioner mot Iran. Samtidigt väntas rådet godkänna brevsvar till en berörd listad som avhörts i samband med översynsförfarandet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta för antagande av rättsakterna i fråga, samt godkännande av brevsvar

Bakgrund: 2011 beslutade EU genom rådsbeslut 2011/235/GUSP att införa restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran. Personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran, samt personer och i tillämpliga fall enheter med anknytning till dem kan därmed bli föremål för riktade restriktiva åtgärder i form av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser samt reserestriktioner. Åtgärderna innefattar även ett embargo mot försäljning m.m. till Iran av utrustning som kan användas för internt förtryck eller som den iranska regimen huvudsakligen avser att använda för övervakning eller avlyssning.
De delar av de restriktiva åtgärderna som ankommer på EU att med stöd av sin kompetens genomföra operativt regleras i rådsförordning (EU) nr 359/2011.

I april 2015 förlängde rådet de restriktiva åtgärderna till och med den 13 april 2016.

Med anledning av den fortsatt allvarliga situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran föreslås rådet att efter en genomförd översyn förlänga de restriktiva åtgärderna med ytterligare ett år till och med den 13 april 2017. Samtidigt föreslås en listad person strykas eftersom skälen för listning inte längre är giltiga. Rådet föreslås även stryka ytterligare en person som av misstag inkluderats två gånger. Rådet föreslås vidare uppdatera informationen rörande ett antal listade personer.

Draft Council Implementing Decision approving the conclusion by Eurojust of the draft Agreement on Cooperation between Eurojust and Montenegro

=Adoption
7096/16 JAIEX 22 COPEN 77 EUROJUST 28 ME 1 11596/15 JAIEX 65 COPEN 225 EUROJUST 160 ME 5

Ansvarigt statsråd
Anders Ygeman


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna att Eurojust får ingå samarbetsavtal med landet Montenegro.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att godkänna att Eurojust ingår det avtal om samarbete som förhandlats fram.

Bakgrund: Eurojust får ingå avtal om samarbete, inklusive om utbyte av personuppgifter, med stater utanför EU i syfte att fullgöra sina uppgifter. Dessa avtal måste godkännas av rådet. Avtalet med Montenegro har granskats och godkänts av kollegiet vid Eurojust och av dess tillsynsorgan för dataskydd. Det är positivt att Eurojust får utökade möjligheter att samarbeta med stater utanför EU för att bekämpa gränsöverskridande allvarlig brottslighet.

Draft Council Implementing Decision approving the conclusion by Eurojust of the draft Agreement on Cooperation between Eurojust and Ukraine

=Adoption
7098/16 JAIEX 23 COPEN 78 EUROJUST 29 COEST 71 11592/15 JAIEX 63 COPEN 223 EUROJUST 158 COEST 256

Ansvarigt statsråd
Anders Ygeman


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna att Eurojust får ingå samarbetsavtal med landet Ukraina.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att godkänna att Eurojust ingår det avtal om samarbete som förhandlats fram.

Bakgrund: Eurojust får ingå avtal om samarbete, inklusive om utbyte av personuppgifter, med stater utanför EU i syfte att fullgöra sina uppgifter. Dessa avtal måste godkännas av rådet. Avtalet med Ukraina har granskats och godkänts av kollegiet vid Eurojust och av dess tillsynsorgan för dataskydd. Det är positivt att Eurojust får utökade möjligheter att samarbeta med stater utanför EU för att bekämpa gränsöverskridande allvarlig brottslighet.

Trio of Presidencies' (NL, SK, MT) paper on the Strategic coordination of the work of the Council preparatory bodies in the area of migration

7263/16 JAI 225 ASIM 42 RELEX 207 POLGEN 22

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet förväntas godkänna ordförandeskapstrions papper på den strategiska koordineringen av de rådsförberedande arbetsgrupperna på migrationsområdet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser godkänna upplägget och metodologin.

Bakgrund: Ministerrådet (RIF) uppmanade Coreper den 5 december 2014 att se över mandaten och arbetsmetoderna för de rådsförberedande arbetsgrupperna på migrationsområdet. Den dåvarande ordförandeskapstrion tog fram ett strategiskt dokument om hur man effektivare kunde samordna arbetet inom ramen för den interna och den externa dimensionen av migrationspolitiken.

Dokumentet godkändes av ministerrådet den 8-9 oktober som gav den nuvarande ordförandeskapstrion i uppföljande uppgift att ta fram ett strategiskt koordinationsdokument. Syftet skulle vara att strömlinjeforma geografiska och tematiska prioriteringar för att förbättra effektivitet och koherens i de rådförberedande arbetsgruppernas arbete på migrationsområdet.

Draft Council Decision determining the EU position for a Recommendation of the Joint Readmission Committee set up under the Readmission Agreement between the European Community and the Russian Federation, with regard to readmission applications requiring the arrangement of interviews

=Adoption
7104/16 MIGR 56 COEST 72 7081/16 MIGR 55 COEST 69

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås besluta om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt beträffande en rekommendation av den gemensamma kommitté för återtagande som inrättades genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande, rörande ansökningar om återtagande som kräver att det anordnas intervjuer.

Hur regeringen ställer sig till den blivande a-punkten: Regeringen avser rösta ja till fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt beträffande den aktuella rekommendationen.

Bakgrund: Återtagandeavtalet mellan EU och Ryssland trädde ikraft den 25 maj 2006. I syfte att säkerställa en väl fungerande tillämpning av avtalet upprättade även parterna en gemensam kommitté för återtagande. Kommittén har nu kommit fram till att ett visst förtydligande krävs vad gäller vilka tidsgränser som ska gälla för genomförande av intervjuer i syfte att fastställa en persons identitet.

Den nu föreslagna ståndpunkten innebär att EU i den gemensamma kommittén för återtagande kan överenskomma ett förfarande som innebär att tidsgränsen vid behov kan förlängas om den begärande staten underrättar den anmodade staten om detta.

Sverige stöder rekommendationen eftersom den förtydligar ett förfarande som redan praktiseras.

Adoption of a Council Decision authorising the Commission to open negotiations for the conclusion of an Agreement between the European Union and the Hashemite Kingdom of Jordan on the facilitation of the issuance of short-stay visas

7398/16 VISA 83 RHJ 12 7072/16 VISA 73 RHJ 11

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av rådsbeslut som bemyndigar kommissionen att inleda förhandling med konungariket Jordanien om viseringsförenklingsavtal.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till beslutet.

Bakgrund: I september 2015 presenterade kommissionen en rekommendation till rådet om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ett viseringsförenklingsavtal med Jordanien. Ett viseringsförenklingsavtal innebär förenklade förfaranden i samband med utfärdande av viseringar för kortare vistelse för utvalda kategorier viseringssökande. Rekommendationen innehöll förslag till förhandlingsmandat. Förhandlingsmandatet byggde på hur motsvarande mandat för förhandlingar med andra länder tidigare har sett ut:

- Sänkt avgift
- Förenklad viseringshantering för vissa kategorier
- Kortare handläggningstid
- Multipla viseringar för vissa kategorier
- Viseringsfrihet för innehavara av diplomatpass

Ett inledande av förhandlingar om ett viseringsförenklingsavtal är en del av genomförandet av det partnerskap som tecknades mellan Jordanien och EU i oktober 2014 och det sker parallellt med inledandet av förhandling om återtagandeavtal. Dessa båda avtal kommer att träda i kraft parallellt.

Draft Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1683/1995 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas (First reading)

=Mandate for negotiations with the European Parliament
7226/16 VISA 78 CODEC 327 COMIX 226

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Beslut om förslag på enhetlig utformning av visumhandling samt beslut om mandat för ordförandeskapet att inleda trilog med Europaparlamentet i frågan.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till förslaget. Det är angeläget att ett säkrare viseringsmärke tas fram och införs så snart som möjligt.

Bakgrund: Den enhetliga utformningen av visumhandlingar utvecklades inom ramen för det mellanstatliga Schengensamarbetet. På senare tid har det vid kontroller upptäckts flera välgjorda efterbildningar av viseringsmärket, varför det är nödvändigt att utveckla ett nytt säkerhetskoncept och en ny utformning för en säkrare visering.

Kommissionen presenterade den 24 juni 2015 ett förslag till ändring av förordning 1683/1995 som reglerar utformningen av viseringshandlingar. Förslaget syftar till att uppdatera utformningen av viseringsmärket i syfte att göra handlingen säkrare och svårare att förfalska. Det handlar bland annat om att ta fram mer avancerade trycktekniker och förbättra säkerhetsdetaljerna i märket. Kostnaden för det nya viseringsmärket ska i stort sett vara densamma som för det nuvarande märket.

29 European Border Guard
a) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency (First reading)
b) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 768/2005 establishing a Community Fisheries Control Agency (First reading)

=Mandate for negotiations with the European Parliament
7438/16 FRONT 152 MAR 100 CODEC 352 COMIX 2497439/16 FRONT 153 PECHE 106 CODEC 353 COMIX 250

Ansvarigt statsråd
Anders Ygeman


Tidigare behandlat i EU-nämnden
2016-03-04


Tidigare behandlat i rådet
2016-03-10


Tidigare behandlat i utskottet
2016-03-03

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Ordförandeskapet söker rådets mandat att inleda förhandlingar med Europaparlamentet avseende de förordningstexter som rör samarbetet mellan den nya gränsbyrån, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och gemenskapens kontrollorgan för fiske (EFCA). 

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att ge ordförandeskapet mandat att inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

Bakgrund: Kommissionens förordningsförslag om en europeisk gräns- och kustbevakning som presenterades den 15 december 2015 innehåller delar som rör samarbetet mellan EU:s nya gränsbyrå (nuvarande Frontex), Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och gemenskapens kontrollorgan för fiske (EFCA). Med anledning av det föreslagna samarbetet måste de förordningar som reglerar EMSA och EFCA ändras. Målsättningen är att den text som rör samarbetet ska vara likalydande i alla tre förordningar. Sveriges synpunkter om bland annat informationsdelning, arbetsformer för framtagande av rekommendationer samt strykning av text med hänvisning till drönare har tillgodosetts i den kompromisstext som nu presenterats för rådet och som ska ligga till grund för förhandlingarna med Europaparlamentet.