v 23 troliga a-punkter coreper I

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 10 juni 2016

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden torsdagen den 9 juni 2016, kl 09.00.Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament

=Adoption by silence procedure (+)
a) P-002363/2016 - Elena Valenciano (S&D) Guarantee that the right to asylum will be upheld in the agreement with Turkey 9005/16 PE-QE 185
b) E-002372/2016 - Elena Valenciano (S&D) Refusal of the right to asylum and guarantees offered by Turkey 9012/16 PE-QE 189
c) E-002419/2016 - João Ferreira (GUE/NGL) Conditions for applying the EU-Turkey Agreement and support for refugees 9009/16 PE-QE 186
d) E-002467/2016 - Nicola Caputo (S&D) EU-Turkey agreement on migrants 9014/16 PE-QE 190
e) E-002471/2016 - Claude Rolin (PPE) Clarification regarding the EU-Turkey Agreement of 18 March 2016 9019/16 PE-QE 192
f) E-002546/2016 - Marie-Christine Arnautu (ENF) Application of the EU-Turkey Agreement 9010/16 PE-QE 187
g) E-002624/2016 - Nadine Morano (PPE) Council-Turkey agreement on the management of migration flows9011/16 PE-QE 188
h) E-002719/2016 - Edouard Ferrand (ENF) EU- Turkey Agreement 9018/16 PE-QE 191
i) E-002746/2016 - Rosa Estaràs Ferragut (PPE) Approving the anti-discrimination directive 9528/16 PE-QE 200

Ansvarigt statsråd
Stefan Löfven


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Governing Board of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Appointment of Mr Pierre-Gaël LOREAL, member for France, in place of Mr Emmanuel COUVREUR, who has resigned

=Adoption
9568/16 SOC 356 EMPL 247

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Advisory Committee on Freedom of Movement for Workers
Appointment of Mr Robert LISICKI, member for Poland, in place of Mr Grzegorz BACZEWSKI, who has resigned

=Adoption
9591/16 SOC 357 EMPL 248

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Advisory Committee on Safety and Health at Work
Draft Council Decision appointing members and alternate members for Romania

=Adoption
9159/16 SOC 304 EMPL 200 9158/16 SOC 303 EMPL 199

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Community Plant Variety Office
Draft Council Decision renewing the term of office of the alternate to the Chairperson of the Board of Appeal

=Adoption
9083/16 AGRILEG 71+ COR 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Community Plant Variety Office
Draft Council Decision renewing the term of office of the President of the Board

=Adoption
9085/16 AGRILEG 72+ COR 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the accessibility of public sector bodies' websites (First reading) (Legislative deliberation)

=Political agreement
9464/16 TELECOM 96 CONSOM 118 MI 379 CODEC 741 9465/16 TELECOM 97 CONSOM 119 MI 380 CODEC 742

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Avsikten med behandlingen i rådet är att man ska kunna fatta beslut om att anta det föreslagna direktivet om webbtillgänglighet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige ställer sig bakom beslutet.

Bakgrund: Kommissionen presenterade i december 2012 ett förslag till direktiv för ökad tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser.

Webbtillgänglighet handlar om de principer och den teknik som ska iakttas när man bygger webbplatser så att webbplatsernas innehåll är tillgängligt för alla användare, också dem med funktionsnedsättning. I direktivförslaget föreslås harmoniserade tekniska tillgänglighetsbestämmelser som bygger på en vedertagen internationell standard.

EU-institutionerna har vid trepartssamtal i början av maj nått fram till en preliminär överenskommelse, som bl.a. innebär att alla offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer med vissa angivna undantag omfattas av kraven i direktivet.

Draft Directive of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels, amending Directive 2009/100/EC and repealing Directive 2006/87/EC (First reading) (Legislative deliberation)

=Adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons
9715/16 CODEC 800 TRANS 209 MAR 158+ ADD 17532/16 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Tidigare behandlat i EU-nämnden
2015-06-04


Tidigare behandlat i rådet
2015-06-10


Tidigare behandlat i utskottet
2015-06-01

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska anta en ståndpunkt vid första behandlingen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att stödja förslaget till rådets ståndpunkt.

Bakgrund: I september 2013 presenterade kommissionen ett direktivförslag om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (ersätter direktiv från 2006). Syftet med förslaget var att skapa en struktur på direktivet som underlättar framtagandet av tekniska standarder.  Direktivet föreslogs organiseras om så att beslutsmekanismer återfinns i artiklar och tekniska bestämmelser i bilagor. Därmed underlättas en harmonisering av standarder antagna av den nya kommittén för standarder i inlandssjöfarten (CESNI) som inrättats i samarbete med Centralkommissionen för Rhensjöfarten (CCNR).

Europaparlamentet antog sin förstaläsningsståndpunkt i april 2014. I juni 2015 nåddes en allmän riktlinje vid TTE-rådet. I mars 2016 nåddes en överenskommelse med Europaparlamentet om en kompromisstext. Den 13 maj 2016 antog rådet en politisk överenskommelse om kompromisstexten.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European statistics on natural gas and electricity prices and repealing Directive 2008/92/EC of the European Parliament and of the Council concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (First reading) (Legislative deliberation)

=Mandate for negotiations with the European Parliament
9879/16 STATIS 36 ENER 242 CODEC 824 14510/15 STATIS 86 ENER 405 CODEC 1576+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi
Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet:Rådet ska besluta om mandat för förhandlingar med Europaparlamentet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten:Regeringen godkänner A-punkten.

Bakgrund:Den 15 november 2015 presenterade kommissionen förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas och elpriser och om upphävande av direktiv 2008/92 / EG om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella användare.

Arbetsgruppen för statistik möttes den 8 december 2015 och 27 januari 2016. Den 31 mars 2016 inledde ordförandeskapet en skriftligt samråd mellan medlemsstaterna om sin kompromisstext.

Resultatet av detta diskuterades vid möte med arbetsgruppen för statistik den 21 april 2016. Under detta möte enades en majoritet av medlemsstaterna om nästan alla skäl, artiklar och bilagor. En något reviderad version har därefter utfärdats.

Den 18 maj 2016 beslutade Coreper om mandat för ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

Europaparlamentet, kommissionen och ordförandeskapet identifierade vid möte den 2 juni 2016 de politiska frågor som kommer att tas upp under trepartsmötet planerat till den 15 juni 2016.

Den 3 juni 2016 skickade ordförandeskapet information till delegationerna om resultatet av detta möte.

Ordförandeskapet vill ha möjlighet till viss flexibilitet under förhandlingarna, särskilt när det gäller delegerade akter (Europaparlamentets ändringar 1, 3 och 6, skäl 20, artikel 4.3 och artikel 10) och i artikel 9.4, där en ny formulering kommer föreslås: "(4) Under perioden mellan ansökan och beslutet om ett undantag, och under hela undantaget om beviljas skall medlemsstaten fortsätta att tillämpa de relevanta bestämmelser i direktiv 2008/92 / EG"

Coreper uppmanas att ge ordförandeskapet ett utökat mandat att tillåta en sådan flexibilitet.

Management Board of the European Food Safety Authority
Draft Council Decision appointing seven members

=Endorsement
9530/16 AGRILEG 80 MI 390 DENLEG 57 SAN 224 CONSOM 122 RECH 210+ COR 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att besluta om sju ledamöter i styrelsen för den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa, för mandatperioden 1 juli 2016 till och med 30 juni 2020.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser stödja förslaget.

Bakgrund: Medlemsländerna har genom skriftlig procedur lämnat sina röster på sju ledamöter till Efsas styrelse utifrån Kommissionens kortlista som bestod av 23 kandidater. Europaparlamentet har tidigare delgett sina nomineringar. Coreper föreslås att godkänna de sju namngivna kandidater som fått flest röster i den skriftliga proceduren, att rekommendera rådet att fatta beslut som en A-punkt om att dessa utses som medlemmar i styrelsen under perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2020. Ingen svensk kandidat fanns med på kortlistan.

Draft Council implementing Decision amending implementing Decision 2014/170/EU establishing a list of non cooperating third countries in fighting IUU fishing pursuant to Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing as regards Sri Lanka

=Adoption
9630/16 PECHE 1918560/16 PECHE 152

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av beslutet att avföra Sri Lanka från listan på icke-samarbetande tredje länder till den s k IUU-förordningen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen stödjer antagandet av beslutet.

Bakgrund: Förslaget rör tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (nedan kallad IUU-förordningen).
Förslaget är ett resultat av den undersöknings- och dialogförfaranden som genomförts i enlighet med de krav i IUU-förordningen, som bland annat föreskriver att alla länder ska fullgöra sina skyldigheter enligt internationell rätt att som flagg-, hamn-, kust- eller marknadsstater vidta åtgärder i syfte att förebygga, hindra och undanröja IUU-fiske. Den 14 oktober 2014 identifierade kommissionen Sri Lanka om ett tredjeland som kommissionen anser vara ett icke-samarbetande tredjeland enligt IUU-förordningen.
Enligt det nu liggande förslaget till rådets genomförandebeslut bör Sri Lanka avföras från förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer då Sri Lanka har visat på uppgifter som bekräftar att den situation som motiverade införandet i förteckningen har rättats till och att Sri Lanka har vidtagit konkreta åtgärder som kan leda till en bestående förbättring av situationen.
Frågan behandlades i rådsarbetsgruppen för externa fiskefrågor den 12 maj 2016.